หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

21 ก.พ. 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขข้อความไฟล์ PDF)
18 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
18 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล
11 ม.ค. 2565
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26 พ.ย. 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
11 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
11 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
17 ก.ย. 2564
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 ก.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 ก.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท และแจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 ก.ค. 2564
ชี้แจงกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหากรณีการใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นของบริษัทฯ
13 พ.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

< ก่อนหน้า  |  ถัดไป >

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com