หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลพื้นฐานการลงทุน

sent mail print
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริษัท : บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
PHOL DHANYA PUBLIC COMPANY LIMITED
ชื่อย่อ : PHOL
ทุนจดทะเบียน : 202,500,232.00 บาท (หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ทุนชำระแล้ว : 202,500,232.00 บาท (หุ้นสามัญ 202,500,232 หุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ : จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและจัดจำหน่าย ออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และให้บริการเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
ที่ตั้งสำนักงานสาขา : 1) เลขที่ 155/213 หมู่ที่ 2 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
     โทรศัพท์ 0-3803-4011-3, โทรสาร 0-3803-4017

2) เลขที่ 47/55-57 หมู่ที่ 2 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
     โทรศัพท์ 0-5322-6811, โทรสาร 0-5322-6898
เลขทะเบียนบริษัท : 0107551000088
เว็บไซต์บริษัท : www.pdgth.com
เลขานุการบริษัท : คุณขวัญดาว ดวงจันทร์
โทรศัพท์ 0-2791-0151, E-mail : cs@pdgth.com
นักลงทุนสัมพันธ์ : คุณศิริพร อ่อนดี
โทรศัพท์ 0-2791-0206, E-mail : ir@pdgth.com
ข้อมูลบริษัทย่อย : 1) บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน :
เลขที่ 1/11 หมู่ที่ 3 ถนนลำลูกกา ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99%

2) บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด
ที่ตั้งสำนักงาน :
เลขที่ 1/11 ม. 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ 0-2791-0111-2, โทรสาร 0-2791-0100-3
สัดส่วนการถือหุ้น : 99.99%

ชื่อ สถานที่ตั้งของบุคคลอ้างอิงอื่นๆ
นายทะเบียนหลักทรัพย์ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด
  93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2009-9999, โทรสาร 0-2009-9991,
เว็บไซต์ : www.set.or.th/tsd
ผู้สอบบัญชี : บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด
  เลขที่ 100/72, ชั้น 16 100/2 อาคารว่องวานิชคอมแพล็กซ์ บี พระราม 9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
โทรศัพท์ 0-2645-0109, โทรสาร 0-2645-0110,
เว็บไซต์ www.ans.co.th
ที่ปรึกษากฏหมาย : บริษัท สำนักกฎหมายธีรคุปต์ จำกัด
  546 อาคารยูนิเวสท์คอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 0-2511-1512 โทรสาร 0-2938-1957
เว็บไซต์ www.dherakupt-law.co.th

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com