หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


13 พ.ค. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2567
13 พ.ค. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2567
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2567
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการนำส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
26 เม.ย. 2567
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
05 เม.ย. 2567
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ปี 2567 เพิ่มเติม
26 มี.ค. 2567
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
21 มี.ค. 2567
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบแทนท่านที่ลาออก
16 ก.พ. 2567
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2566
16 ก.พ. 2567
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
งบการเงิน ประจำปี 2566 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2567
มติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566
10 ม.ค. 2567
แจ้งผลการเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
20 ธ.ค. 2566
การแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่จะครบเกษียณอายุ
10 พ.ย. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2566
10 พ.ย. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566 (สอบทานแล้ว)
18 ต.ค. 2566
แจ้งมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย (ชุดใหม่) และการปรับโครงสร้างองค์กรของบริษัทฯ
18 ต.ค. 2566
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
16 ต.ค. 2566
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2567
10 ส.ค. 2566
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2566 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2566
10 ส.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 ส.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566 (สอบทานแล้ว)
12 มิ.ย. 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท และการนำส่ง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เพิ่มเติม)
12 พ.ค. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2566
12 พ.ค. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2566
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2566
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เม.ย. 2566
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
27 เม.ย. 2566
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
29 มี.ค. 2566
แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก
24 มี.ค. 2566
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
21 มี.ค. 2566
แจ้งต่อวาระคณะกรรมการตรวจสอบ
21 ก.พ. 2566
เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 (แก้ไขข้อมูลค่าสอบบัญชีปี 2566)
20 ก.พ. 2566
เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565 (แก้ไข)
17 ก.พ. 2566
เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2565
17 ก.พ. 2566
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2565
17 ก.พ. 2566
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
17 ก.พ. 2566
งบการเงิน ประจำปี 2565 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ม.ค. 2566
แจ้งผลการเสนอวาระประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
19 ธ.ค. 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณี ประจำปี 2565 เพิ่มเติม
11 พ.ย. 2565
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
11 พ.ย. 2565
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2565 แต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง แต่งตั้งรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานสนับสนุนองค์กรและผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)
11 พ.ย. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565
11 พ.ย. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565 (สอบทานแล้ว)
12 ต.ค. 2565
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2566
20 ก.ย. 2565
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
11 ส.ค. 2565
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
11 ส.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2565
11 ส.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565 (สอบทานแล้ว)
30 มิ.ย. 2565
แจ้งแต่งตั้งเลขานุการบริษัท
12 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
12 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
10 พ.ค. 2565
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 (E-AGM)
27 เม.ย. 2565
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มี.ค. 2565
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท
21 ก.พ. 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไขข้อความไฟล์ PDF)
18 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
18 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2565
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี และการจ่ายเงินปันผล
11 ม.ค. 2565
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
26 พ.ย. 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
11 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
11 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
17 ก.ย. 2564
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 ก.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 ก.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท และแจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 ก.ค. 2564
ชี้แจงกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหากรณีการใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นของบริษัทฯ
13 พ.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
13 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ค. 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
26 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
26 มี.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 มี.ค. 2564
ชี้แจงแก้ไขงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17 มี.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (ฉบับแก้ไขงบกระแสเงินสด หน้า 12 และ 13)
18 ก.พ. 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และแจ้งปรับสถานะกรรมการอิสระ
18 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
18 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ม.ค. 2564
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
23 พ.ย. 2563
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2564
10 พ.ย. 2563
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
10 พ.ย. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2563
10 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
10 พ.ย. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563 (สอบทานแล้ว)
30 ต.ค. 2563
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
20 ส.ค. 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563 เพิ่มเติม
11 ส.ค. 2563
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 และเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2563
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 7/2563 เรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
11 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
03 ก.ค. 2563
แจ้งกำหนดวันหยุดชดเชยวันสงกรานต์ ปี 2563
12 พ.ค. 2563
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
12 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
12 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
12 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2563
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
28 เม.ย. 2563
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
27 มี.ค. 2563
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
20 มี.ค. 2563
แจ้งยกเลิกวันหยุด 13-15 เมษายน 2563 (วันสงกรานต์)
20 ก.พ. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 ก.พ. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
20 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
20 ก.พ. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
20 ก.พ. 2563
แจ้งมติของคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
03 ม.ค. 2563
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
29 พ.ย. 2562
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
20 พ.ย. 2562
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2563
11 พ.ย. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
11 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
11 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
11 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2562
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมเป็นการล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
13 ส.ค. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2562 และเงินปันผลระหว่างกาล (แก้ไข record date)
09 ส.ค. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2562 และเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
21 พ.ค. 2562
แจ้งวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพิ่มเติม
10 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562
10 พ.ค. 2562
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562
10 พ.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2562 (สอบทานแล้ว)
07 พ.ค. 2562
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
02 พ.ค. 2562
แจ้งการจดทะเบียนลดทุน
24 เม.ย. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
22 เม.ย. 2562
แจ้งเพิ่มเติมวันหยุดประจำปี 2562 ของบริษัทฯ
25 มี.ค. 2562
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 มี.ค. 2562
เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 (ฉบับแก้ไข)
11 มี.ค. 2562
เพิ่มวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไข)
21 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
21 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
21 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ก.พ. 2562
กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล
31 ม.ค. 2562
ชี้แจง Trading Alert List
30 ม.ค. 2562
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
30 ม.ค. 2562
Trading Alert List Information
14 ม.ค. 2562
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
03 ธ.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ ESOP-W1 (F53-5)
13 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
13 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ย. 2561
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
02 พ.ย. 2561
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2562
31 ต.ค. 2561
แจ้งกรรมการลาออก
31 ต.ค. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PHOL-W1 (F53-5)
25 ก.ย. 2561
27 กันยายน 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ PHOL-W1
18 ก.ย. 2561
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
11 ก.ย. 2561
การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ PHOL-W1
10 ก.ย. 2561
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PHOL-W1 (แก้ไขไฟล์ PDF)
07 ก.ย. 2561
กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ PHOL-W1
14 ส.ค. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561
14 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
14 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
14 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
14 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561
14 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
09 พ.ค. 2561
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
30 เม.ย. 2561
แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ PHOL-W1 (F53-5)
30 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
09 เม.ย. 2561
แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งที่ 3 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PHOL-W1)
30 มี.ค. 2561
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
19 มี.ค. 2561
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)
28 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
28 ก.พ. 2561
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องการปรับโครงสร้างองค์กรและแต่งตั้งผู้บริหาร
28 ก.พ. 2561
แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และงดจ่ายเงินปันผล
28 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
09 ม.ค. 2561
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุม AGM ประจำปี 2561
30 พ.ย. 2560
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) ครั้งที่ 1 (F53-5)
28 พ.ย. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
31 ต.ค. 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17 ต.ค. 2560
แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PHOL-W1)
18 ก.ย. 2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
18 ก.ย. 2560
ประธานกรรมการลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการ และกรรมการชุดย่อย และแบบ F24-1
08 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 ก.ย. 2560
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
15 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
18 พ.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
11 พ.ค. 2560
แจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่เว็บไซต์ของบริษัท
08 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
08 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
20 เม.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
19 เม.ย. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุด ประจำปี 2560 ของบริษัท
07 เม.ย. 2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PHOL-W1) ครั้งที่ 1 แก้ไขวันที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิ
05 เม.ย. 2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PHOL-W1) ครั้งที่ 1
27 มี.ค. 2560
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 มี.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
01 มี.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข Template)
01 มี.ค. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
01 มี.ค. 2560
แต่งตั้งต่อวาระคณะกรรมการชุดย่อย และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
28 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ม.ค. 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
06 ม.ค. 2560
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุม AGM ประจำปี 2560
20 ธ.ค. 2559
แต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยเพิ่มเติม
07 ธ.ค. 2559
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2560
10 พ.ย. 2559
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: PHOL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
08 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
08 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
08 พ.ย. 2559
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
03 พ.ย. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขวันที่จัดสรร)
02 พ.ย. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
10 ต.ค. 2559
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
10 ต.ค. 2559
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2559
03 ต.ค. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
19 ก.ย. 2559
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
19 ก.ย. 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์โลโก้บริษัท
12 ก.ย. 2559
เผยแพร่รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 ก.ย. 2559
แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
09 ก.ย. 2559
แจ้งเผยแพร่รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) บนเว็บไซต์บริษัทฯ
29 ส.ค. 2559
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
24 ส.ค. 2559
บริการรถตู้รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
10 ส.ค. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10 ส.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
10 ส.ค. 2559
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 ส.ค. 2559
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 ส.ค. 2559
แก้ไข รายละเอียดของ ESOP-Warrant ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1
22 ก.ค. 2559
แก้ไขรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PHOL-W1)
21 ก.ค. 2559
มติคณะกรรมการ:การเพิ่มทุน การออก Warrant และ ESOP-Warrent และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข pdf file)
21 ก.ค. 2559
มติคณะกรรมการ:การเพิ่มทุน การออก Warrant และ ESOP-Warrent และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
21 ก.ค. 2559
มติคณะกรรมการ:การเพิ่มทุน การออก Warrant และ ESOP-Warrent และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
09 มิ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11 พ.ค. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แก้ไข pdf file
10 พ.ค. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10 พ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
10 พ.ค. 2559
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10 พ.ค. 2559
แจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
29 เม.ย. 2559
แจ้งกรรมการอิสระลาออก
26 เม.ย. 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
25 มี.ค. 2559
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
24 ก.พ. 2559
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับแก้ไข)
23 ก.พ. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
23 ก.พ. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
23 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2559
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 ก.พ. 2559
งบการเงินรายปี 2558
19 ม.ค. 2559
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารอาวุโส และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง (เพิ่มเติม)
15 ม.ค. 2559
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 ธ.ค. 2558
สารสนเทศการลงทุนในบริษัทย่อย
09 พ.ย. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2558
09 พ.ย. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2558
09 พ.ย. 2558
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
12 ต.ค. 2558
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
12 ต.ค. 2558
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
11 ก.ย. 2558
แจ้งกรรมการลาออก
03 ก.ย. 2558
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2559
10 ส.ค. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2558
10 ส.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2558
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2/2558 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2558
15 พ.ค. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2558
15 พ.ค. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
15 พ.ค. 2558
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2558
15 พ.ค. 2558
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2558 และอนุมัติให้ย้ายสถานที่ตั้งสำนักงานสาขาภูเก็ต
12 พ.ค. 2558
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 บนเว็บไซต์ของบริษัท
28 เม.ย. 2558
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558
26 มี.ค. 2558
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 บนเว็บไซต์บริษัท
17 ก.พ. 2558
อนุมัติงบการเงินรายปี 2557 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558(แก้ไข PDF File)
17 ก.พ. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2557 (แก้ไขตัวหนังสือที่ชื่อบริษัท)
17 ก.พ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3) (แก้ไขตัวหนังสือที่ชื่อบริษัท)
16 ก.พ. 2558
งบการเงินรายปี 2557
16 ก.พ. 2558
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
16 ก.พ. 2558
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
16 ก.พ. 2558
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
16 ก.พ. 2558
อนุมัติงบการเงินรายปี 2557 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
07 ม.ค. 2558
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการ ล่วงหน้า
14 พ.ย. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2557
14 พ.ย. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
14 พ.ย. 2557
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2557
14 พ.ย. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2557
08 ต.ค. 2557
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2558
16 ก.ย. 2557
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
13 ส.ค. 2557
งบการเงินไตรมาส 2/2557
13 ส.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2557
13 ส.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
13 ส.ค. 2557
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2557 และ อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
18 ก.ค. 2557
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัทฯ เพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ
22 พ.ค. 2557
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 23 พฤษภาคม 2557
19 พ.ค. 2557
รายงานผลการจัดสรรหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (F 53-5)
15 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557(แก้ไขไฟล์ PDF)
14 พ.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3) แก้ไข
14 พ.ค. 2557
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2557
14 พ.ค. 2557
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2557
14 พ.ค. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2557
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557
07 พ.ค. 2557
แจ้งเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 เม.ย. 2557
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
24 มี.ค. 2557
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 มี.ค. 2557
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการชุดย่อย
13 มี.ค. 2557
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
03 มี.ค. 2557
อนุมัติงบการเงินรายปี 2556 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล (แก้ไข PDF FILE)
27 ก.พ. 2557
รายงานการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
27 ก.พ. 2557
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2557
งบการเงินรายปี 2556
27 ก.พ. 2557
อนุมัติงบการเงินรายปี 2556 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผล
14 ม.ค. 2557
แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก
07 ม.ค. 2557
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
03 ม.ค. 2557
แจ้งกรรมการลาออก
12 พ.ย. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2556
12 พ.ย. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
12 พ.ย. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
12 พ.ย. 2556
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2556
05 พ.ย. 2556
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556 เพิ่มเติม
01 ต.ค. 2556
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2557
20 ก.ย. 2556
เชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม ประจำปี 2557 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
09 ส.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2556
09 ส.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2556
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานไตรมาส 2/2556 เปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
10 ก.ค. 2556
รายงานการลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
14 พ.ค. 2556
เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 บนเว็บไซต์ของบริษัท
13 พ.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)(แก้ไขประเภทรายงานผู้สอบบัญชีฯ)
10 พ.ค. 2556
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2556
10 พ.ค. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
10 พ.ค. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2556
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1/2556
30 เม.ย. 2556
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556
24 เม.ย. 2556
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 23 เมษายน 2556
29 มี.ค. 2556
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
13 มี.ค. 2556
แจ้งมติอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
14 ก.พ. 2556
อนุมัติงบการเงินรายปี 2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556(แก้ไข)
13 ก.พ. 2556
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
13 ก.พ. 2556
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
13 ก.พ. 2556
แจ้งปรับสถานะประธานกรรมการเป็นกรรมการอิสระ
13 ก.พ. 2556
อนุมัติงบการเงินรายปี 2555 การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2556
13 ก.พ. 2556
งบการเงินรายปี 2555
23 ม.ค. 2556
รายงานผลการจัดตั้งบริษัทย่อย
22 ม.ค. 2556
Result of Proposal of Additional Agenda and/or Nominees' name for the Director in advance
22 ม.ค. 2556
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า
14 ม.ค. 2556
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
14 ธ.ค. 2555
อนุมัติลงทุนจัดตั้งบริษัทย่อย
10 พ.ย. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
10 พ.ย. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
10 พ.ย. 2555
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3/2555 และอนุมัติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง
09 พ.ย. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2555
22 ต.ค. 2555
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมและ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า
17 ต.ค. 2555
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2556
14 ส.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555 (แก้ไขการเรียงเลขหมายเหตุประกอบงบการเงิน)
14 ส.ค. 2555
การเผยแพร่ผลการดำเนินงานผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์
10 ส.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2555 และการจ่ายเงินปันผล
10 ส.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2555
27 ก.ค. 2555
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
11 พ.ค. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2555
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2555 ของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
11 พ.ค. 2555
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2555
08 พ.ค. 2555
เผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
24 เม.ย. 2555
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555
23 มี.ค. 2555
ฟอร์ม 24-1 (ภาษาไทย-ไม่มีการแก้ไข)
23 มี.ค. 2555
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มี.ค. 2555
การแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
15 มี.ค. 2555
แจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
14 มี.ค. 2555
อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ค่าบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ แต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
14 มี.ค. 2555
แจ้งเพิ่มช่องทางสื่อสารการร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
20 ก.พ. 2555
กำหนดวันประชุมสามัญ และแจ้งจ่ายเงินปันผล
20 ก.พ. 2555
กำหนดวันประชุมสามัญ และแจ้งจ่ายเงินปันผล (แก้ไขไฟล์แนบ)
17 ก.พ. 2555
งบการเงินรายปี 2554
17 ก.พ. 2555
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20
17 ก.พ. 2555
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ม.ค. 2555
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
27 ม.ค. 2555
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555
19 ธ.ค. 2554
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
08 ธ.ค. 2554
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555
23 พ.ย. 2554
แจ้งวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2555
11 พ.ย. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2554
11 พ.ย. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
11 พ.ย. 2554
ชี้แจงสาเหตุผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 20 จากงวดเดียวกันของปีก่อน
11 พ.ย. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2554 ของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
08 ส.ค. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2554
08 ส.ค. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
08 ส.ค. 2554
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 งวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
27 ก.ค. 2554
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
29 มิ.ย. 2554
แจ้งแก้ไขสารสนเทศ "การเพิ่มทุนของบริษัทย่อยและสารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน"
21 มิ.ย. 2554
การเพิ่มทุนของบริษัทย่อย และ สารสนเทศรายการที่เกี่ยวโยงกัน
13 พ.ค. 2554
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2554
13 พ.ค. 2554
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2554
13 พ.ค. 2554
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
25 เม.ย. 2554
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
05 เม.ย. 2554
การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
21 มี.ค. 2554
F 24-1
28 ก.พ. 2554
กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น จ่ายปันผลเป็นเงินสด
28 ก.พ. 2554
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ปี 2553
25 ก.พ. 2554
งบการเงินรายปี 2553
27 ม.ค. 2554
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชน
15 ธ.ค. 2553
แจ้งวิธีการนำส่งงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี
08 ธ.ค. 2553
ชี้แจงผลการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงเกินกว่าร้อยละ 20
08 ธ.ค. 2553
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 ธ.ค. 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
08 ธ.ค. 2553
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2553
07 ธ.ค. 2553
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: PHOL เริ่มซื้อขาย 9 ธ.ค. 53

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com