หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


26 พ.ย. 2564
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัทฯ ประจำปี 2565
11 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
11 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
17 ก.ย. 2564
แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
11 ส.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2564
11 ส.ค. 2564
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2564 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
11 ส.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 ส.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
12 ก.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 ก.ค. 2564
แจ้งเปลี่ยนแปลงกรรมการ กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของบริษัท และแจ้งเปลี่ยนแปลง CFO
12 ก.ค. 2564
ชี้แจงกรณีสำนักงาน ก.ล.ต. ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหากรณีการใช้ข้อมูลภายในขายหุ้นของบริษัทฯ
13 พ.ค. 2564
แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่อง อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564
13 พ.ค. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2564
13 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 พ.ค. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564 (สอบทานแล้ว)
06 พ.ค. 2564
การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
26 เม.ย. 2564
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
26 มี.ค. 2564
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
17 มี.ค. 2564
ชี้แจงแก้ไขงบการเงิน สำหรับปีบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
17 มี.ค. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว) (ฉบับแก้ไขงบกระแสเงินสด หน้า 12 และ 13)
18 ก.พ. 2564
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 และแจ้งปรับสถานะกรรมการอิสระ
18 ก.พ. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2563
18 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
18 ก.พ. 2564
งบการเงิน ประจำปี 2563 (ตรวจสอบแล้ว)
11 ม.ค. 2564
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com