หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

sent mail print

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร โดยบริษัทได้มีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง กระทั่งในปี 2521 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กว่า 40 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร และในปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดในรูปแบบของสัมปทาน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน

กลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY

กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสร้างความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า และมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินค้า King’s ตราสินค้า Microgard ตราสินค้า Ansell และตราสินค้า Chemtex นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง (House Brand) ได้แก่ ตราสินค้า SYNOS และ ROCC สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

 • 1.1 อุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE)

  เป็นอุปกรณ์ที่บุคคลหรือผู้ปฏิบัติงานใช้สวมใส่บนอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหรือหลายส่วนร่วมกันในขณะทำงาน เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากสภาวะแวดล้อมในการทำงาน เช่น อันตรายจากความร้อน แสง เสียง สารพิษ สารเคมี เป็นต้น โดยสินค้าในหมวดอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลนี้ สามารถแบ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ปกป้องร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย ที่อุดหู หน้ากากป้องกันฝุ่นและสารเคมี ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย ชุดผจญเพลิง และอุปกรณ์ป้องกันภัยอื่นๆ เป็นต้น

 • 1.2 อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (Safety and Environment Products)

  เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม หรือสถานประกอบการ เช่น เครื่องตรวจวัดแก๊สพิษและแก๊สไวไฟในอากาศ อุปกรณ์ชำระล้างตาและลำตัวฉุกเฉิน อุปกรณ์จัดเก็บ ขนย้าย และถ่ายเทสารเคมี อุปกรณ์ถ่ายเทอากาศ อุปกรณ์ล็อกนิรภัย ป้ายเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
Control Environment Products หรือ CE

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
Water Solution Products หรือ WATER

บริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้

 • 3.1 การให้บริการด้านการสำรวจ การออกแบบและวิศวกรรม งานโครงสร้าง การผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ มุ่งเน้นในระบบจัดการน้ำเพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้น้ำ ซึ่งรวมถึงการติดตามผล การวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการ งานซ่อมบำรุงและงานบริการหลังการขาย โดยรูปแบบการให้บริการแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ได้แก่ การรับก่อสร้าง Engineering Procurement and Construction หรือ EPC งานโครงการสัมปทานในลักษณะ Build-Own-Operate หรือ BOO และ Build-Operate-Transfer หรือ BOT
 • 3.2 การจัดจำหน่ายเครื่องจักร อะไหล่ หรือวัสดุ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ สำเร็จรูป จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำประเภทต่างๆ ที่ใช้ในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน เช่น อุปกรณ์และสารกรองตะกอน เครื่องอัดตะกอน เครื่องสูบน้ำ ถังเก็บน้ำ ระบบบำบัดน้ำชุดอุปกรณ์สำเร็จ (Module)
 • 3.3 การให้บริการดูแลควบคุมระบบและการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำ

โดยระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า แบ่งตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

บริษัท การดำเนินงาน
1. บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
3. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง
บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com