หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


20 ธ.ค. 2559
แต่งตั้งกรรมการบริษัทย่อยเพิ่มเติม
07 ธ.ค. 2559
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2560
10 พ.ย. 2559
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพิ่มสินค้า: PHOL-W1 เริ่มซื้อขายวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559
08 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559
08 พ.ย. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
08 พ.ย. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2559
08 พ.ย. 2559
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2559
03 พ.ย. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (แก้ไขวันที่จัดสรร)
02 พ.ย. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
10 ต.ค. 2559
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
10 ต.ค. 2559
หุ้นเพิ่มทุนของ PHOL เริ่มซื้อขายวันที่ 11 ตุลาคม 2559
03 ต.ค. 2559
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
19 ก.ย. 2559
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า
19 ก.ย. 2559
แจ้งเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์โลโก้บริษัท
12 ก.ย. 2559
เผยแพร่รายงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
12 ก.ย. 2559
แจ้งการลดทุนจดทะเบียนและการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
09 ก.ย. 2559
แจ้งเผยแพร่รายละเอียดการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนควบคู่กับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) บนเว็บไซต์บริษัทฯ
29 ส.ค. 2559
แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
24 ส.ค. 2559
บริการรถตู้รับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นในวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
10 ส.ค. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2559
10 ส.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2559
10 ส.ค. 2559
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559 และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
08 ส.ค. 2559
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
03 ส.ค. 2559
แก้ไข รายละเอียดของ ESOP-Warrant ซึ่งจัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทครั้งที่ 1
22 ก.ค. 2559
แก้ไขรายละเอียดข้อกำหนดสิทธิ์ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (PHOL-W1)
21 ก.ค. 2559
มติคณะกรรมการ:การเพิ่มทุน การออก Warrant และ ESOP-Warrent และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข pdf file)
21 ก.ค. 2559
มติคณะกรรมการ:การเพิ่มทุน การออก Warrant และ ESOP-Warrent และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น(แก้ไข)
21 ก.ค. 2559
มติคณะกรรมการ:การเพิ่มทุน การออก Warrant และ ESOP-Warrent และกำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
09 มิ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2559
11 พ.ค. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1) แก้ไข pdf file
10 พ.ค. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
10 พ.ค. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
10 พ.ค. 2559
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 และ แต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
10 พ.ค. 2559
แจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
29 เม.ย. 2559
แจ้งกรรมการอิสระลาออก
26 เม.ย. 2559
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
25 มี.ค. 2559
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 บนเว็บไซต์บริษัทฯ
24 ก.พ. 2559
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ฉบับแก้ไข)
23 ก.พ. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ(F24-1)
23 ก.พ. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
23 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
23 ก.พ. 2559
การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
23 ก.พ. 2559
งบการเงินรายปี 2558
19 ม.ค. 2559
แต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารอาวุโส และแต่งตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยง (เพิ่มเติม)
15 ม.ค. 2559
แจ้งผลการเสนอเพิ่มวาระการประชุมและ/หรือเสนอชื่อผู้เข้ารับแต่งตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com