หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

sent mail print

นโยบายกำกับดูแลกิจการ

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ มีเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีความมุ่งมั่น ส่งเสริมพัฒนาให้บริษัทฯเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม โปร่งใส และซื่อสัตย์สุจริตบนพื้นฐานจรรยาบรรณธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ถือหุ้น พนักงาน ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า เจ้าหนี้ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทฯ จึงได้กำหนด “นโยบายการกำกับดูแลกิจการ” โดยนำเอาหลักปฏิบัติ 8 ข้อหลัก หลักปฏิบัติย่อยและแนวปฏิบัติของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีหรือ Corporate Governance Code (CG Code) สำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ที่ออกโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทธุรกิจของบริษัท เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติสำหรับคณะกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ หน่วยงานสนับสนุนการกำกับดูแลกิจการ และหน่วยงานตรวจสอบภายใน ในการสร้างคุณค่าและผลตอบแทนสูงสุดแก่กิจการในระยะยาวเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com