หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์

rss sent mail print
ค้นหาข่าว:

รายปี : ล่าสุด  |  ทั้งหมด  |   2567  |  2566  |  2565  |  2564  |  2563  |  2562  |  2561  |  2560  |  2559  |  2558  |  2557  |  2556  |  2555  |  2554  |  2553


30 พ.ย. 2560
รายงานผลการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W1) ครั้งที่ 1 (F53-5)
28 พ.ย. 2560
แจ้งวันหยุดตามประเพณีของบริษัท ประจำปี 2561
13 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
13 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2560
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 3 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
31 ต.ค. 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
17 ต.ค. 2560
แจ้งรายละเอียดการใช้สิทธิครั้งที่ 2 ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1 (PHOL-W1)
18 ก.ย. 2560
ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า
18 ก.ย. 2560
ประธานกรรมการลาออก และแต่งตั้งประธานกรรมการ กรรมการอิสระ/กรรมการ และกรรมการชุดย่อย และแบบ F24-1
08 ก.ย. 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
08 ก.ย. 2560
แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2560 เพิ่มเติม
15 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560 (แก้ไข)
11 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
11 ส.ค. 2560
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 2 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560
11 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
11 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)
27 ก.ค. 2560
หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
18 พ.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
11 พ.ค. 2560
แจ้งเผยแพร่รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ที่เว็บไซต์ของบริษัท
08 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
08 พ.ค. 2560
อนุมัติงบการเงินไตรมาส 1 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
08 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
08 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
28 เม.ย. 2560
แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5)
28 เม.ย. 2560
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
20 เม.ย. 2560
SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2560
19 เม.ย. 2560
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันหยุด ประจำปี 2560 ของบริษัท
07 เม.ย. 2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PHOL-W1) ครั้งที่ 1 แก้ไขวันที่แจ้งความจำนงใช้สิทธิ
05 เม.ย. 2560
แจ้งกำหนดการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (PHOL-W1) ครั้งที่ 1
27 มี.ค. 2560
แจ้งเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
10 มี.ค. 2560
แจ้งการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
01 มี.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559 (แก้ไข Template)
01 มี.ค. 2560
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
01 มี.ค. 2560
แต่งตั้งต่อวาระคณะกรรมการชุดย่อย และเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามบริษัท
28 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
28 ก.พ. 2560
แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องงดจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
28 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
28 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ม.ค. 2560
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุนที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (Rights Offering)
06 ม.ค. 2560
แจ้งผลการเสนอวาระประชุมล่วงหน้า และเสนอชื่อผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการในการประชุม AGM ประจำปี 2560

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com