หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

sent mail print

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

การกำกับดูแลกิจการ:

 • ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
 • ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอื่นๆ

เศรษฐกิจ:

 • แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 • พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สังคมและชุมชน:

 • ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการ อย่างครบถ้วน
 • เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชน
 • ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:

 • แสวงหาแนวทางและวิธีการ รวมถึงการรณรงค์ การใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่า การรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม การเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ความปลอดภัย:

 • กำหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัย สุขอนามัยที่ดี ให้เหนือกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 • ห้ามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

นโยบายด้านภาษี:

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษี โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานทางบัญชีและหลักเกณฑ์ด้านภาษี ตามข้อปฏิบัติดังนี้

 • โครงสร้างทางภาษี: บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
 • สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศ
 • ความโปร่งใสด้านภาษี: บริษัทฯ มีการรายงานภารกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

นโยบายการปฏิบัติตนและการเคารพสิทธิมนุษยชน:

บริษัทฯ เคารพและปฏิบัติตามหลักกฎหมายเรื่องสิทธิมนุษยชน โดยให้ความสำคัญกับการเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคของบุคคลที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครอง ทั้งโดยกฎหมายไทยและกฎหมายระหว่างประเทศ ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน ยึดมั่นในหลักนิติธรรม เคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิและเสรีภาพ ปฏิบัติต่อทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน ตามข้อปฏิบัติดังนี้

 • ปฏิบัติ ส่งเสริม คุ้มครอง และกระตุ้นให้เกิดความเคารพต่อสิทธิในการปกป้องคุ้มครองและเคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานในทุกระดับ โดยจะไม่มีบุคคลใดได้รับการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นการเลือกปฏิบัติเนื่องจากเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ สีผิว ศาสนา เพศ อายุ หรือรูปลักษณ์ทางกายภาพ ภาษา ความเห็นทางการเมือง หรือสถานะอื่นใด
 • ผู้บริหารและพนักงานมีหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงส่งเสริมสิทธิของบุคคลตามมาตรฐานสากลในทุกๆ ที่ที่บริษัทฯ หรือบริษัทในกลุ่มดำเนินธุรกิจ และเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจดังกล่าวมิได้มีส่วนร่วมกระทำ หรือ งดเว้นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
 • มุ่งมั่นและรักษาไว้ซึ่งสภาพการทำงานที่เป็นธรรมและเป็นไปตามสิทธิมนุษยชน อาทิ การไม่ใช้แรงงานเด็ก หรือเรื่องอื่นๆ ที่แสดงถึงการไม่เคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชน หรือไม่อยู่บนมาตรฐานสากลเกี่ยวกับหลักการด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค

การเปิดเผยข้อมูล:

 • เปิดเผยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 • เปิดเผยนโยบายแก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

การปฏิบัติตามนโยบาย:

 • กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรฉบับนี้ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com