หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

การประชุมผู้ถือหุ้น

sent mail print
 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [18 ตุลาคม 2566]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [11 พฤษภาคม 2566] ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 [24 มีนาคม 2566]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เอกสารหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. แบบฟอร์มการลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสําหรับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [20 กันยายน 2565]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 [10 พฤษภาคม 2565] ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 [25 มีนาคม 2565]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2564 (56-1 One Report) พร้อมงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 จัดทำรูปแบบ QR Code (Registration form “TSD”) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เอกสาร/หลักฐานเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ข้อมูลประวัติประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี (56-1 One Report) ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [20 กันยายน 2564]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 [06 พฤษภาคม 2564] ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 [26 มีนาคม 2564]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี รายงานทางการเงินของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. วัตถุประสงค์และเหตุผลของความเห็นของคณะกรรมการเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. เอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. รายนามและประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. ข้อมูลประวัติประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. หลักเกณฑ์ในการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
แบบฟอร์ม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 13. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (สำนักงานบริษัทฯ) ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [29 ตุลาคม 2563]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [11 พฤษภาคม 2563] ดาวน์โหลด
คำถาม-ตอบจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 [27 มีนาคม 2563]
แนวทางดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด “โควิด 19” ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุมที่มีบาร์โค้ดแนบติดเพื่อการลงทะเบียน (กรุณานำมาในวันประชุม) และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารประชุม ดาวน์โหลด
รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. เอกสารและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. รายนามและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สถานที่ตั้งบริษัทฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อมูลการจัดรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น 2563 ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [11 พฤศจิกายน 2562]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 [7 พฤษภาคม 2562] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 [25 มีนาคม 2562]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ตรวจสอบแล้ว สำหรับปี 2561 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การละทะเบียน และการออก เสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. การจัดรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือเชิญประชุม (QR Code) และแบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [18 กันยายน 2561]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [9 พฤษภาคม 2561] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 [29 มีนาคม 2561]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. รายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6. หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 8 ตารางเปรียบเทียบแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8. เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุม การละทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10. แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11. การจัดรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 12. แบบฟอร์มขอรายงานประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [18 กันยายน 2560]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 [11 พฤษภาคม 2560] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 [27 มีนาคม 2560]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form “TSD”) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่1/2559 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สำรองที่นั่ง รถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นสำหรับงาน AGM ดาวน์โหลด
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [19 กันยายน 2559]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 [12 กันยายน 2559] ดาวน์โหลด
2. การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 [8 สิงหาคม 2559]  
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและ เสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทและบริษัทย่อย ครั้งที่ 1 (ESOP-Warrant) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มลงทะเบียนจาก TSD ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
รถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้นสำหรับงาน EGM ดาวน์โหลด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 [10 พฤษภาคม 2559] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 [25 มีนาคม 2559]  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form "TSD") ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [12 ตุลาคม 2558]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 [11 พฤษภาคม 2558] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 [27 มีนาคม 2558]  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของกรรมการที่ต้องการออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (สำนักงานบริษัทฯ) ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [16 กันยายน 2557]
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 [7 พฤษภาคม 2557] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 [24 มีนาคม 2557]  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form “TSD”) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น (บริษัทฯ) ดาวน์โหลด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ฉบับเต็ม ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [20 กันยายน 2556]
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ เป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
ภาคผนวก-คุณสมบัติกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 [14 พฤษภาคม 2556] ดาวน์โหลด
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 [29 มีนาคม 2556]  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท และนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายนามและประวัติโดยสังเขปของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทเพิ่ม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะสำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม  
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.) (แบบง่ายไม่ซับซ้อน) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.) ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) หรือ คัสโตเดียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชีของบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นฯ) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน (Registration Form “TSD”) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
การส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
3. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [22 ตุลาคม 2555]
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
1. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [08 พฤษภาคม 2555] ดาวน์โหลด
2. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [24 เมษายน 2555] ดาวน์โหลด
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 [23 มีนาคม 2555]  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานประจำปี 2554 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 แบบหนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีบริษัท ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการ ประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ข้อบังคับของบริษัท (เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แบบฟอร์มลงทะเบียน (นำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น) ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
4. แจ้ง ผลการเสนอเพิ่มวาระประชุม และเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ล่วงหน้า [27 มกราคม 2555] ดาวน์โหลด
1. หลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า [16 ธันวาคม 2554]
จดหมายเชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้า ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์การให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอวาระประชุมล่วงหน้า ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ ดาวน์โหลด
2. รายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 [06 พฤษภาคม 2554] ดาวน์โหลด
3. แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 [25 เมษายน 2554] ดาวน์โหลด
4. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554  [22 เมษายน 2554]
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานประจำปี 2553 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัติของกรรมการที่ต้องออกตามวาระและเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิม พร้อมนิยามกรรมการอิสระ ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ข้อมูลรายละเอียดขอบเขตหน้าที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หนังสือมอบฉันทะ  
       • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด
       • หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ข้อมูลผู้สอบบัญชี และข้อมูลคณะกรรมการอิสระ  
       6-1 ข้อมูลผู้สอบบัญชีของบริษัท ดาวน์โหลด
       6-2 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหรือหลักฐานแสดงสิทธิของผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ข้อบังคับบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 แบบฟอร์มลงทะเบียน ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 แผนที่แสดงที่ตั้งโรงแรมที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
5. แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 [11 มีนาคม 2554] ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com