หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและการจ่ายเงินปันผล

sent mail print

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองต่างๆ ตามกฎหมายและที่บริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยพิจารณาจากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัท อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบาย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานแก่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมคราวต่อไป

นโยบายในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย

สำหรับบริษัทย่อย กำหนดให้ใช้นโยบายการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายเดียวกับบริษัทใหญ่ กรณีปกติที่บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุนเพิ่มหรือขยายธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายให้บริษัทย่อยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมายแล้วในแต่ละปี อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทย่อยอาจจะกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลแตกต่างไปจากนโยบายดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจำเป็นของบริษัทย่อย

วันที่คณะกรรมการมีมติ วันที่ขึ้นเครื่องหมาย วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น วันที่จ่ายเงินปันผล ประเภทเงินปันผล อัตราการจ่ายเงินปันผล
(บาท/หุ้น)
รอบผลประกอบการ
16-02-2567 29-02-2567 01-03-2567 20-05-2567 เงินปันผล 0.12 01-07-2566 - 31-12-2566
10-08-2566 23-08-2566 24-08-2566 08-09-2566 เงินปันผล 0.09 01-01-2566 - 30-06-2566
17-02-2566 02-03-2566 03-03-2566 19-05-2566 เงินปันผล 0.12 01-07-2565 - 31-12-2565
11-08-2565 24-08-2565 25-08-2565 09-09-2565 เงินปันผล 0.08 01-01-2565 - 30-06-2565
18-02-2565 10-03-2565 11-03-2565 20-05-2565 เงินปันผล 0.16 01-07-2564 - 31-12-2564
11-08-2564 25-08-2564 26-08-2564 09-09-2564 เงินปันผล 0.16 01-01-2564 - 30-06-2564
18-02-2564 03-03-2564 04-03-2564 20-05-2564 เงินปันผล 0.14 01-07-2563 - 31-12-2563
11-08-2563 25-08-2563 26-08-2563 09-09-2563 เงินปันผล 0.15 01-01-2563 - 30-06-2563
20-02-2563 05-03-2563 06-03-2563 20-05-2563 เงินปันผล 0.10 01-07-2562 - 31-12-2562
09-08-2562 23-08-2562 22-08-2562 06-09-2562 เงินปันผล 0.05 01-01-2562 - 30-06-2562
21-02-2562 - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01-01-2561 - 31-12-2561
28-02-2561 - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01-01-2560 - 31-12-2560
28-02-2560 - - - ไม่จ่ายเงินปันผล - 01-07-2559 - 31-12-2559
10-08-2559 23-08-2559 26-08-2559 07-09-2559 เงินปันผล 0.10 01-01-2559 - 30-06-2559
23-02-2559 03-05-2559 10-05-2559 23-05-2559 เงินปันผล 0.12 01-07-2558 - 31-12-2558
10-08-2558 21-08-2558 26-08-2558 07-09-2558 เงินปันผล 0.08 01-01-2558 - 30-06-2558
16-02-2558 06-05-2558 11-05-2558 22-05-2558 เงินปันผล 0.12 01-07-2557 - 31-12-557
13-08-2557 25-08-2557 28-08-2557 10-09-2557 เงินปันผล 0.08 01-01-2557 - 30-06-2557
27-02-2557 29-04-2557 06-05-2557 21-05-2557 เงินปันผล 0.10 01-07-2556 - 31-12-2556
27-02-2557 29-04-2557 06-05-2557 21-05-2557 หุ้นปันผล 5 : 1 01-07-2556 - 31-12-2556
09-08-2556 21-08-2556 26-08-2556 06-09-2556 เงินปันผล 0.13  
13-02-2556 07-05-2556 10-05-2556 23-05-2556 เงินปันผล 0.13 01-07-2555 - 31-12-2555
10-08-2555 22-08-2555 27-08-2555 07-09-2555 เงินปันผล 0.11  
17-02-2555 27-04-2555 03-05-2555 18-05-2555 เงินปันผล 0.10 01-07-2554 - 31-12-2554
08-08-2554 19-08-2554 24-08-2554 07-09-2554 เงินปันผล 0.10 01-01-2554 - 30-06-2554
25-02-2554 28-04-2554 04-05-2554 11-05-2554 เงินปันผล 0.10 01-07-2553 - 31-12-2553
20-12-2553 29-12-2553 05-01-2554 14-01-2554 เงินปันผล 0.15  

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com