หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

sent mail print
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 11/03/2565
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 4,017
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 50.29
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 25/08/2565 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,965
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัวหวังธำรง 69,711,578 34.43%
  นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง) 19,626,661 9.69%
  นายชวลิต หวังธำรง 15,546,055 7.68%
  น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง เฮลบาร์ธ 13,683,679 6.76%
  นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง) 5,280,000 2.61%
  นางวรรณี หวังธำรง 427,750 0.21%
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 30,921,250 15.27%
  นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 22,210,000 10.97%
  นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง) 8,551,250 4.22%
  นายธีรเดช จารุตั้งตรง 160,000 0.08%
3 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 8,223,000 4.06%
4 นางอรอนงค์ นิลเพ็ชร์ 5,400,000 2.67%
5 ครอบครัวชุนหจินดา 3,191,328 1.58%
  นายพรชัย ชุนหจินดา 1,600,000 0.79%
  นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา) 875,646 0.43%
  น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 457,100 0.23%
  นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 258,582 0.13%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,004,610 1.48%
7 นางสาวนรีกานต์ สาดแสงจันทร์ 2,530,000 1.25%
8 นางสิริธร กรีวงษ์ 1,860,000 0.92%
9 นางสาวธนพร อิ่มใจ 1,841,555 0.91%
10 นางเปรมจิตต์ อานรรฆมณี 1,440,000 0.71%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 74,376,911 36.73%
  รวม 202,500,232 100.00%
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
กรรมการบริษัท
1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
2 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
3 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
4 นายสันติ เนียมนิล - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
5 ดร.พัลลภา เรืองรอง - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
6 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
7 นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,280,000 2.61%
8 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล/1 - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการ 20,735,683 10.24%
ผู้บริหาร
9 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
10 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 750,000 0.37%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
11 นายภราดร แพร่ภัทร - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
12 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
13 นายภัสรพงษ์ หวังธำรง/2 - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
  รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของผู้บริหาร 750,000 0.37%
กรรมการและผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี
1 นายชวลิต หวังธำรง/3 15,546,055 7.68%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 19,626,661 9.69%
2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง/3 160,000 0.08%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,551,250 4.22%
3 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา/4 258,582 0.13%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 875,646 0.43%
  รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 66,503,877 32.84%
หมายเหตุ :
/1นายวิศรุต ศรีโรจนกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่ 17 กันยายน 2564
/2นายภัสรพงษ์ หวังธำรง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ำยทรัพยากรมนุษย์ มีผลตั้งแต่ 12 มีนาคม 2564
/3นายชวลิต หวังธำรง และนายธีรเดช จารุตั้งตรง กรรมการที่ลาออกระหว่างปี มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564
/4นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา ผู้บริหารที่ลาออกระหว่างปี มีผลตั้งแต่ 12 กรกฎาคม 2564

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com