หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

sent mail print
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 03/03/2566
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 3,680
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 50.07
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 24/08/2566 ประเภท : XD
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 4,876
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัวหวังธำรง 68,217,928 33.69%
  นางเนาวรัตน์ หวังธำรง 19,626,661 9.69%
  นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  นายชวลิต หวังธำรง 14,480,155 7.15%
  น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง เฮลบาร์ธ 13,683,679 6.76%
  น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง) 5,280,000 2.61%
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 30,811,250 15.22%
  นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 22,160,000 10.94%
  นางอนัญญา จารุตั้งตรง 8,551,250 4.22%
  นายธีรเดช จารุตั้งตรง 100,000 0.05%
3 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 8,953,200 4.42%
4 นางอรอนงค์ นิลเพ็ชร์ 6,294,100 3.11%
5 ครอบครัวชุนหจินดา 2,768,246 1.37%
  นายพรชัย ชุนหจินดา 1,300,000 0.64%
  นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา) 875,646 0.43%
  น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 457,100 0.23%
  นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 135,500 0.07%
6 นางสาวนรีกานต์ สาดแสงจันทร์ 2,530,000 1.25%
7 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,438,194 1.20%
8 นางสาวธนพร อิ่มใจ 1,873,655 0.93%
9 นางสิริธร กรีวงษ์ 1,750,000 0.86%
10 นางเปรมจิตต์ อำนรรฆมณี 1,604,400 0.79%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 75,259,259 37.17%
  รวม 202,500,232 100.00%
ณ วันที่ 3 มีนาคม 2566
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
กรรมการบริษัท
1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
2 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
3 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
4 ดร.พัลลภา เรืองรอง - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
5 นายวิศรุต ศรีโรจนกุล - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
6 นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 22,160,000 10.94%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
7 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
8 นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,280,000 2.61%
9 นางสาวมาธุสร ศรีเกิด - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
  รวมรายการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นของกรรมการบริษัท 42,895,683 21.17%
ผู้บริหาร
1 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 135,500 0.07%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 875,646 0.43%
2 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 750,000 0.37%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
3 นายภราดร แพร่ภัทร - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
4 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - -
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - -
  รวมรายการการถือหุ้นของผู้บริหาร 1,761,146 0.87%
  รวมรายการการถือหุ้นของกรรมการและผู้บริหาร 44,656,829 22.04%

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com