หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณธุรกิจ

sent mail print

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจ เชื่อมั่นว่าจรรยาบรรณที่ดีในการดำเนินธุรกิจจะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน และด้วยเจตนารมย์ของคณะกรรมการบริษัท ในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งสูวิสัยทัศน์ พันธกิจองค์กร ให้มีการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม มีความรับผิดชอบสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย จึงจัดทำจรรยาบรรณธุรกิจซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสในการดำเนินงาน ตลอดจนส่งผลให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายของบริษัท โดยบริษัทฯ ได้มีการสื่อสารให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ได้รับทราบหลักการและแนวทางปฏิบัติ ทำความเข้าใจ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณธุรกิจ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com