หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายบริหารความเสี่ยง

sent mail print

ดาวน์โหลด

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดีซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท และยังช่วยให้องค์กรมีการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้มีส่วนได้เสียในระดับที่เหมาะสมและต่อเนื่อง การระบุและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบจะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้เล็งเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถบรรเทาผลกระทบจากปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

คณะกรรมการบริษัท จึงได้กำหนดนโยบายบริหารความเสี่ยง ดังนี้

 1. บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของในการจัดทำแผนธุรกิจและกลยุทธ์ การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
 2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการระบุ ประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
 3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ และกลยุทธ์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการ ดังนี้

  • ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
  • ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
  • จัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว
 4. ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รับการจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO-ERM 2017 อย่างเหมาะสม
 5. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
 6. สร้าง ส่งเสริม วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัท ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยงในกระบวนการบริหารและปฏิบัติงานทั่วทั้งบริษัท

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com