หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

sent mail print

บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเป็นสื่อกลางระหว่างบริษัทฯกับผู้ถือหุ้น นักลงทุน นักวิเคราะห์ และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ ที่ต้องทำการสื่อสารอย่างสม่ำเสมอและทันต่อเหตุการณ์

เพื่อให้มีแนวทางปฏิบัติที่ดีของนักลงทุนสัมพันธ์ นอกจากต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณพนักงานของบริษัทฯแล้ว ผู้ทำหน้าที่นักลงทุนสัมพันธ์ต้องปฏิบัติงานด้วยจรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์ ตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

จรรยาบรรณนักลงทุนสัมพันธ์

 1. เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการตัดสินใจลงทุนอย่างถูกต้อง เพียงพอ และทันเวลา
 2. รักษาความลับของบริษัทและไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ส่วนตนและผู้อื่น
 3. เปิดเผยข้อมูลอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม สามารถเข้าถึงและสอบถามข้อมูลนักลงทุนสัมพันธ์ได้
 4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตในวิชาชีพ บนพื้นฐานของหลักการของความเท่าเทียมกัน ไม่มีการเลือกปฏิบัติบนอามิสสินจ้างใดๆ ที่เป็นเหตุจูงใจส่วนบุคคล และเอื้อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าผลประโยชน์ของบริษัทและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง
 5. สร้างความเชื่อมั่น สร้างภาพลักษณ์ และทัศนคติที่ดีของบริษัทฯ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ทุกฝ่าย
 6. ปฏิบัติตามแนวทางการดูแลการใช้ข้อมูลภายในและการซื้อขายหุ้นที่บริษัทกำหนดอย่างเคร่งครัด
 7. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ และมีความเป็นมืออาชีพ
 8. หมั่นศึกษาหาข้อมูลบริษัท และหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com