หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

จรรยาบรรณคู่ค้า

sent mail print

จรรยาบรรณคู่ค้า

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ”) ยึดถือหลักในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักบรรษัทภิบาล และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ กฎหมายอย่างเคร่งครัด อีกทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทฯตระหนักและให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนของห่วงโซ่อุปทาน จึงมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมหลักการดังกล่าวไปยังคู่ค้า ซึ่งเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อุปทาน อีกทั้งเป็นการร่วมพัฒนาเพื่อสร้างการเติบโตและยั่งยืนร่วมกัน และขยายผลสู่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง

บริษัทฯ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณคู่ค้าฉบับนี้เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้าทุกราย ที่ประสงค์จะร่วมดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ เพื่อมั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของคู่ค้าจะไม่ขัดต่อหลักจรรยาบรรณของบริษัทฯ อีกทั้งส่งเสริมให้มีการดำเนินธุรกิจที่เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยมีหลักปฎิบัติสำหรับคู่ค้า ดังนี้

1.1. การประกอบธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์

ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานความถูกต้อง สุจริต โปร่งใส มีจริยธรรม ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และต้องเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน

1.2. การสนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งด้วยวิธีการที่ไม่สุจริต หรือไม่เหมาะสม ดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส ปฏิบัติต่อคู่ค้าหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม ภายใต้กรอบกติกาการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

1.3. การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ โดยคู่ค้าต้องไม่เกี่ยวข้องกับการกระทำทุจริตคอร์รัปชัน ไม่ดำเนินการใดๆ อันเป็นการเรียกร้องดำเนินการ หรือยอมรับการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชัน และติดสินบนด้วยการให้ หรือสัญญาจะให้เงิน สิ่งของ หรือสิทธิประโยชน์พิเศษในรูปแบบใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ นอกจากนี้บริษัทฯ มุ่งหวังให้คู่ค้ากำหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน และให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ ที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ http://www.pdgth.com รวมถึงงดให้ของขวัญ หรือของกำนัล หรือสิทธิประโยชน์ใดๆในทุกเทศกาลแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ

1.4. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในกิจกรรมที่จะกระทำกับบริษัทฯ ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์อันใดกับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ เพื่อให้ได้ซึ่งผลประโยชน์โดยมิชอบหรือผู้มีผลประโยชน์ขัดกันทางธุรกิจ และต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเอื้อประโยชน์แก่บุคคลใกล้ชิด จากตำแหน่ง หน้าที่และโอกาสต่างๆ จากการปฏิบัติงานร่วมกับบริษัท

1.5. การเคารพทรัพย์สินทางปัญญา

ดำเนินธุรกิจภายใต้กฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา และระมัดระวังไม่ให้พนักงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกระทำการละเมิดสิทธิใดๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น

1.6. การรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

รักษาข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้า รวมถึงไม่นำข้อมูลของลูกค้ามาใช้ประโยชน์ของตนเองและผู้อื่น ต้อมีการเก็บรวบรวมและใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

2.1. การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชน

ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานและหลักสิทธิมนุษยชนของแต่ละประเทศที่ดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด

2.2. การใช้แรงงานเด็ก

ดำเนินธุรกิจโดยปราศจากการใช้แรงงานเด็กที่อายุต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายในแต่ละประเทศกำหนด หากประเทศใดไม่ได้กำหนดอายุขั้นต่ำของแรงงาน ให้ถือว่าแรงงานจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี สำหรับการปฏิบัติงานในเวลากลางคืนหรืองานที่เสี่ยงอันตราย แรงงานต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เว้นแต่กฎหมายในประเทศนั้นๆ กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

2.3. การไม่เลือกปฏิบัติ

การปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์หรือลิดรอนสิทธิของพนักงานอย่างไม่เป็นธรรม อันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างทางเพศ ศาสนา เชื้อชาติ ภาษา สัญชาติ อายุ การศึกษา วิถีทางเพศ สถานภาพการสมรส สถานภาพทางสังคม การตั้งครรภ์ หรือความพิการทางร่างกาย ในการจ้างงานและปฏิบัติงาน

2.4. การคุ้มครองแรงงาน

 • การจัดให้แรงงานได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ รวมถึงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานอย่างเหมาะสม
 • ไม่ให้ลูกจ้างหญิงทำงานในลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยในกรณีที่ลูกจ้าซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ ต้องจัดให้ได้รับความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายกำหนด
 • ไม่จ้างแรงงานที่ผิดกฎหมาย หากเป็นการจ้างแรงงานต่างด้าว ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายที่กำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน
 • ไม่มีการเลิกจ้างโดยเหตุอันไม่เป็นธรรม และการเลิกจ้างต้องปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่กฎหมายแรงงาน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่นกำหนด
 • จัดให้มีเวลาการทำงาน การทำงานล่วงเวลา และวันลาหยุดตามที่กฎหมายกำหนดและต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของลูกค้า

2.5. การไม่บังคับใช้แรงงาน

การใช้แรงงานโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และต้องไม่ใช้แรงงานทาส แรงงานในลักษณะที่เป็นการบังคับ การขู่เข็ญ การกักขัง การล่วงละเมิด การค้ามนุษย์ การใช้ความรุนแรงไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ หรือแรงงานที่ไม่เต็มใจ

2.6. ค่าจ้าง สิทธิประโยชน์

มีการจ่ายค่าจ้าง ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง หรือพนักงานของตนอย่างถูกต้อง เป็นธรรม เหมาะสมต่อลักษณะงาน และระยะเวลาการทำงาน โดยอัตราค่าจ้างต้องไม่ต่ำกว่าอัตราที่กฎหมายกำหนด ชำระตรงตามกำหนดเวลา รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้รับตามกฎหมาย

2.7. สิทธิเสรีภาพในการเข้าร่วมสมาคม และการเจรจาต่อรอง

เคารพสิทธิเสรีภาพของพนักงานในการเข้าร่วมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงาน หรือการสมาคมการเจรจาต่อรองกันตามกฎหมาย และระเบียบข้อบังคับของพนักงาน

3.1. การปฎิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

ปฏิบัติตามกฎหมายอาชีวอนามัยและความปลอดภัยของแต่ละประเทศอย่างเคร่งครัด

3.2. การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

 • มีระบบการบริหารจัดการที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัย
 • จัดเตรียมสภาพแวดล้อมในการทำงานให้ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ เพื่อควบคุมและป้องกันการเจ็บป่วย และอุบัติเหตุอันเนื่องมาจากการทำงาน
 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่พร้อมใช้ ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอเหมาะสม

3.3. การจัดให้มีมาตรการ การเตรียมความพร้อมในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จัดให้มีมาตรการ หรือแผนงานที่รองรับต่อความปลอดภัยของแรงงานทั้งในสภาวะปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดฝึกอบรม สื่อสาร มีการฝึกซ้อมแผนการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ลูกจ้างหรือพนักงานในการรักษาความปลอดภัย พร้อมสำหรับกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน

4.1. การปฏิบัติตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎหมายสิ่งแวดล้อม รวมถึงพันธสัญญาต่างๆที่มีทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

4.2. การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การมีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนส่งและการทำลาย ตลอดวัฏจักรชีวิตของสินค้าและบริการ และอนุรักษ์ไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า หลีกเลี่ยงการใช้วัตถุดิบสารเคมีที่มีอันตราย หรือถูกจำกัดการใช้ในเชิงกฎหมาย

คู่ค้าควรดำเนินธุรกิจโดยใส่ใจถึงผลกระทบต่อชุมชนและสัมคมจากการดำเนินงานของตน เคารพในวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น รวมถึงให้ความร่วมมือต่อชุมชน และร่วมเป็นส่วนหนึ่งการพัฒนาชุมชนและสังคมตามโอกาสและความเหมาะสม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com