หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

sent mail print

ดาวน์โหลด

นโยบายการเปิดเผยข้อมูลและสารสนเทศ

บริษัทให้ความสำคัญในการเปิดเผยสารสนเทศของบริษัทแก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน อย่างครบถ้วน ถูกต้อง เพียงพอและทันเวลา เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลทุกกลุ่มเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมกัน ในฐานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (mai) ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับการเปิดเผยสารสนเทศอย่างทันเวลา การดูแลข้อมูลที่มีผลกระทบต่อราคาหลักทรัพย์ที่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ (“ข้อมูลภายใน”) เป็นอย่างดี ซึ่งสารสนเทศนั้นอาจส่งผลกระทบต่อราคาหรือมูลค่าหลักทรัพย์ของบริษัท หรือมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้ลงทุน หรือต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาของหลักทรัพย์ของบริษัท

ขอบเขตนโยบาย

  1. นโยบายฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ใช้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ตลอดจนบริษัทย่อย โฆษกผู้รับมอบอำนาจหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย และบุคคลอื่นทุกคนภายในบริษัท
  2. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่ยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ (ก.ล.ต.) และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การเปิดเผยสารสนเทศทางการเงินและที่ไม่ใช่ทางการเงิน คำอธิบายและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน (MD&A) ข้อความที่ปรากฏในรายงานประจำปีหรือรายไตรมาส แถลงการณ์ข่าว เอกสารแถลงข่าวหรือสื่อประกอบการนำเสนอโดยผู้บริหารระดับสูง รวมถึงสารสนเทศที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทหรือเผยแพร่ผ่านสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ
  3. นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการให้สารสนเทศด้วยวาจาทั้งในการประชุม การสนทนาทางโทรศัพท์กับนักวิเคราะห์และผู้ลงทุน การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน การแถลงข่าว และการประชุมทางไกล
  4. นโยบายฉบับนี้ไม่ครอบคลุมถึงการเปิดเผยสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ การส่งเสริมการขาย การทำโปรโมชั่นสินค้าและบริการหรือกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจปกติ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com