หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายบริหารความต่อเนื่องธุรกิจ

sent mail print

ดาวน์โหลด

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก จึงกำหนดให้มีการจัดทำแผนป้องกันและเตรียมความพร้อมในการจัดการภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตอบสนอง และบรรเทาผลกระทบจากภาวะวิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิผล สามารถปฏิบัติงานได้ในระดับที่กำหนด เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนชื่อเสียงและภาพลักษณ์องค์กร จึงได้นำระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจมาใช้ในการบริหารจัดการองค์กร โดยกำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้

  1. จัดวางระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ ที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน BS25999 (BCM: Business Continuity Management Standard) เพื่อบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดการพัฒนาปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งนำไปสู่การปฏิบัติในทิศทางเดียวกันทั่วทั้งองค์กร และมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารระดับสูงของบริษัท เป็นระยะ หรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ
  2. คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุม และกำกับดูแล การบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพื่อให้มีระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง
  3. คณะผู้บริหาร มีหน้าที่ผลักดัน สนับสนุนและติดตามทบทวนการดำเนินการตามระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ รวมถึงสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับการดำเนินงานตามกระบวนการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ เสริมสร้างและพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. สนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในเรื่องการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ จนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิผล รวมถึงตระหนักถึงการมีส่วนร่วม บทบาทความรับผิดชอบของตน ให้การสนับสนุนและปฏิบัติตามนโยบาย เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com