หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

sent mail print

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายกรทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ
3
ดร. พัลลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นายพนดล ธีระบุตรวงศ์สกุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 13/2564 วันที่ 16 ธันวาคม 2564 ได้ทำการทบทวนและอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ใดที่รับผิดชอบที่เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตราการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. จัดทำรายการกำกับการดูแลกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
 12. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตราการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับลงวันที่ 16 ธันวาคม 2564 บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่

เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย กรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
พลเอกชัยวัฒน์ สะท้อนดี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2
รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหรดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2564 วันที่ 17 กันยายน ได้พิจารณาทบทวนอละอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการสรรหา
  1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวจการฝ่ายขึ้นไป ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
  4. กำหนดแผนพัฒนากรรมการให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
  1. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อขอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  3. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  4. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรอืพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานทมี่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5)
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
 5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาแลกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ฉบับลงวันที่ 17 กันยายน 2564 บริษัทเปิดเผยเว็บไซต์ที่

เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกซึ่งได้รับการตั้งแต่งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
ผศ.ตร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ :
ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และดร.พัลลภา เรืองรอง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนกรรมการที่ลาออก มีผลตั้งแต่ 13 ก.ค. 2564

โดยมีนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความเสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2564 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ได้พิจารณาทบทวนและอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดังต่อไปนี้

 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 2. กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารคงวามเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 3. กำกับดูลิ จัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้

ทั้งนี้ กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ฉบับลงวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 บริษัทเปิดเผยบนเว็บไซต์ที่

เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com