หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

sent mail print

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ
2
นางสาวมาธุสร ศรีเกิด กรรมการตรวจสอบ
3
นายวิศรุต ศรีโรจนกุล กรรมการตรวจสอบ

กรรมการตรวจสอบลำดับที่ 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ โดยมี นางสาวศิริพร นิลกล่ำ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การพัฒนาอย่างยั่งยืน ระบบบริหารจัดการความเสี่ยงด้านการทุจริต และระบบการรับแจ้งเบาะแส
 7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และกรณีพบเหตุการณ์หรือรายการผิดปกติที่มีนัยสำคัญให้ผู้สอบบัญชีรายงานโดยตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
 8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงสอบทานและให้ความเห็นชอบกฎบัตรสำนักตรวจสอบภายในตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 10. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
 11. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท
 12. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคของหน่วยงานตรวจสอบภายใน และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 13. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
2
รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
3
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

 1. ด้านการสรรหา
  1. 1.1 พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  2. 1.2 พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. 1.3 พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคำนึงถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
  4. 1.4 กำหนดแผนพัฒนากรรมการให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. 1.5 พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
  1. 2.1 กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. 2.2 พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  3. 2.3 พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  4. 2.4 พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5)
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
 5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
ผศ.ตร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
2
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
3
นายธันยา หวังธำรง กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
4
นายอภิชาติ จารุตั้งตรง กรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

โดยมี นางขวัญดาว ดวงจันทร์ ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ: การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง
 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ (Emerging risk) รวมถึงความเสี่ยงด้านความยั่งยืน และมีการประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 2. กำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 3. กำกับดูแล จัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการบริหารความเสี่ยง เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ: การกำกับดูแลด้านความยั่งยืน
 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานการพัฒนาด้านความยั่งยืนครอบคลุมมิติสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการและเศรษฐกิจ (Governance and Economic) ของบริษัท เพื่อนำเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท
 2. สนับสนุนและผลักดันให้เกิดความตระหนัก และความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนทั่วทั้งองค์กร โดยให้คำแนะนำและส่งเสริมการบูรณาการการดำเนินงานด้านความยั่งยืนเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจ การประเมินความเสี่ยง และแผนงานขององค์กรทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนขององค์กรที่ตั้งไว้
 3. กำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามนโยบาย กลยุทธ์ และแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน และเสนอแนะแนวปฏิบัติด้านความยั่งยืนของบริษัทให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี และมาตรฐานสากล ให้มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
 4. พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อประเด็นสำคัญด้านความยั่งยืนประจำปีขององค์กรให้สอดคล้องกับความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย บริบทภายนอก ทิศทางและเป้าหมายขององค์กร และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขออนุมัติ และมอบหมายให้ฝ่ายจัดการดำเนินการตอบสนอง และติดตามผล
 5. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานด้านการพัฒนาความยั่งยืน เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณชน
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com