หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

sent mail print

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
ประธานกรรมการ

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้น

ปี 2565 ถึงแม้ว่าภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยจะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้น ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดคลี่คลาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจเริ่มกลับสู่ภาวะปกติ อย่างไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังคงมีผลกระทบจากปัญหาของโรคระบาดที่เกิดขึ้น อีกทั้งยังต้องเผชิญกับวิกฤติสถานการณ์ต่างๆจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ที่ส่งผลต่อต้นทุนพลังงาน อัตราเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท ล้วนเป็นปัจจัยที่สร้างความท้าทายต่อองค์กรภาคธุรกิจ ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาลและแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้องค์กรสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมั่นคงต่อเนื่อง

โดยในปี 2565 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปี 8 และได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนที่มีการดำเนินงานโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและธรรมาภิบาล ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 รวมถึงการได้รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 การเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย สำหรับผลการดำเนินงานด้านการเงิน ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,000.48 ล้านบาท และมีผลกำไรสุทธิ 54.04 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นผลมาจากความต้องการและราคาสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดลดลงอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตาม บริษัทมีสภาพคล่องและกระแสเงินสดที่เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.20 บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ 74.95%

ปี 2566 ก้าวเข้าสู่ปีที่ 45 ของการดำเนินธุรกิจของบริษัท ถือเป็นความภาคภูมิใจและเชื่อมั่นได้ว่า บริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com