หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

sent mail print

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
ประธานกรรมการ

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ผู้ถือหุ้น

ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,055.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.75 และมีผลกำไรสุทธิ 73.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 78.32 เมื่อเทียบกับปีก่อน เป็นปีที่บริษัทมีผลการดำเนินงานเติบโตได้เกินกว่าเป้าหมาย

ในภาวะวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ตลอดปี 2563 ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ถือเป็นปีแห่งความท้าทายต่อการดำเนินธุรกิจทุกภาคส่วน สำหรับผลธัญญะนั้น กล่าวได้ว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เป็นทั้งวิกฤตและโอกาสต่อการดำเนินธุรกิจด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัท โดยในเชิงลบนั้นลูกค้าหลักของบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรม ต่างก็ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 มาตรการล็อคดาวน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศส่งผลให้หลายๆธุรกิจหยุดชะงักอย่างเป็นวงกว้าง อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารมีการติดตามประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด การเตรียมความพร้อมในทุกด้านให้สามารถรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา ตั้งแต่การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดจนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง การปรับกลยุทธ์และบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานได้อย่างทันท่วงที ประกอบกับรูปแบบวิถีการดำเนินธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวันแบบปกติใหม่ ทำให้ความต้องการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย จึงเพิ่มสูงขึ้น เป็นโอกาสให้บริษัทสามารถเติบโตได้ในท่ามกลางภาวะวิกฤต

นอกจากสร้างความเติบโตทางธุรกิจแล้ว บริษัทยังคงยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยเฉพาะในช่วงวิกฤต Covid-19 บริษัทให้ความสำคัญในการดูแลลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ชุมชมสังคม รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งบริษัทมีส่วนช่วยสนับสนุนส่งมอบหน้ากากอนามัย ชุดและอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโรค ไปยังโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆในช่วงที่เกิดสภาวะขาดแคลน ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนาการดำเนินงานให้ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้รับคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ และได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” เป็นปีที่ 6 ติดต่อกัน

สำหรับทิศทางการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างยั่งยืน จากเหตุการณ์ภาวะวิกฤตที่ผ่านมา เป็นการย้ำให้บริษัทต้องเร่งปรับตัว ปรับเปลี่ยนทิศทางกลยุทธ์ พัฒนากระบวนการทำงาน พัฒนาบุคลากร ในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน สร้างโอกาสในการขยายตัวทางธุรกิจ และสามารถรองรับกับปัจจัยคุกคามและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งเทคโนโลยีที่มีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่าบริษัทมีศักยภาพเพียงพอในการเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโต สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างยั่งยืน

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้ความเชื่อมั่นและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com