หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

sent mail print

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
ประธานกรรมการ

เรียน ผู้ถือหุ้น

ปี 2566 นับเป็นอีกปีหนึ่งแห่งความท้าท้ายสำหรับองค์กรภาคธุรกิจ ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีทิศทางการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น แต่ยังคงมีปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มขึ้นของต้นทุนพลังงาน อัตราดอกเบี้ยและอัตราเงินเฟ้อที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงสภาพภูมิอากาศที่เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรง ซึ่งบริษัทตระหนักดีถึงสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงได้เสมอ จึงให้ความสำคัญในการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสที่ครอบคลุมมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บริษัทพร้อมปรับตัวสามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง เป็นองค์กรที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน โดยในปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกำกับดูแลด้านความยั่งยืน เพื่อเป็นการยกระดับความสำคัญในการดำเนินงานด้านความยั่งยืนของบริษัท ให้มีการกำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย ตามแนวปฏิบัติที่ดีตามมาตรฐานสากล มีการติดตามกำกับดูแลการดำเนินงานโดยระดับคณะกรรมการ

รางวัลแห่งความสำเร็จที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ในปี 2566 บริษัทเป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯที่ได้รับการประกาศผลเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 โดยมีผลการประเมิน SET ESG Ratings ที่ระดับ “A” นอกจากนี้ การประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ บริษัทยังได้รับผลคะแนนระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว เป็นปีที่ 9 ต่อเนื่อง ด้านผลการดำเนินงานทางการเงิน ปี 2566 บริษัทรายได้จากการขายและบริการที่ 971.43 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิที่ 58.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.98% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.21 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิที่ 72.95%

สำหรับปี 2567 ถือเป็นปีแห่งการมีพัฒนาการที่สำคัญอีกปีหนึ่ง บริษัทได้แต่งตั้งคุณธันยา หวังธำรง ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทนคุณบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ที่ครบเกษียณ พร้อมประกาศวิสัยทัศน์และพันธกิจใหม่ ในการเป็นผู้มอบสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยและดียิ่งขึ้นในทุกวัน มุ่งมั่นเป็นศูนย์รวมสินค้าและบริการที่สามารถตอบสนองทุกความต้องการด้านความปลอดภัยของผู้คน ผลิตภัณฑ์ และสิ่งแวดล้อม พัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ สามารถสร้างคุณค่าแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างต่อเนื่อง

ในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัทด้วยดีเสมอมา ขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส สร้างความสมดุลในการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับการสร้างคุณค่าแก่สังคม สิ่งแวดล้อม เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com