หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

sent mail print

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้


ปี 2521

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยคุณชวลิต หวังธำรง

ปี 2550

บริษัทย้ายที่ทำการแห่งใหม่มา ณ ที่ทำการปัจจุบัน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบด้วยอาคารสำนักงานใหญ่และอาคารคลังสินค้า

ปี 2551

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท
บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก UKAS & GLOBAL

ปี 2552

บริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ปี 2553

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PHOL
บริษัทย้ายที่ทำการสาขาระยองมา ณ ที่ทำการสาขาระยองปัจจุบัน อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบด้วยอาคารสำนักงาน สาขาและคลังสินค้า
บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL

ปี 2555

บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่ม 1 แห่ง ที่อำเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานสาขา 3 แห่งคือ
ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต
บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์
บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007
บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2012 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ”ดีเลิศ”

ปี 2556

บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยให้กับลูกค้าใน กลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
บริษัทจัดตั้ง บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้าน การจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้านเรียล หรือประมาณ 9.5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 บริษัทขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อยที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม บริษัทได้หยุดการดำเนินงานในบริษัทย่อย เนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสมรองรับ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทย่อย
บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2013 ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ”ดีเลิศ”
บริษัทได้รับรางวัล MAI Special Encouragement จากโครงการประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการแห่งปี 2556 หรือ "Board of the Year Awards 2013"

ปี 2557

บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และต่อมาในปี 2560 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
บริษัทได้รับรางวัล SET Award 2014:SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้รับผลประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการอยู่ในระดับ”ดีมาก”

ปี 2558

บริษัทได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณชมเชย คณะกรรมการ MAI ประจำปี 2558 จากโครงการประกาศเกียรติคุณ “คณะกรรมการแห่งปี 2558 หรือ Board of the Year Awards 2015
บริษัทร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

ปี 2559

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT)
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC

ปี 2560

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก UKAS & GLOBAL

ปี 2562

บริษัทลดทุนจดทะเบียนจำนวน 40.50 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 1 (PHOL-W1) ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 40.50 ล้านบาท
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC
บริษัทได้รับรางวัล "Thailand Sustainability Investment" THSI หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2562 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ

ปี 2563

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล จากผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (EXCELLENT) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6
บริษัทได้รับรางวัล "THAILAND SUSTAINABILITY INVESTMENT" THSI หรือรางวัลหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2563 ต่อเนื่องปีที่ 2 กลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ
บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้เข้าอยู่ในทำเนียบ “บริษัทวิถียั่งยืนที่น่าลงทุน” หรือ ESG EMERGING LIST และเป็นหลักทรัพย์ใน UNIVERSE ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2563 โดย สถาบันไทยพัฒน์

ปี 2564

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล จากผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย(IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 7
บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2โดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์

ปี 2565

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล จากผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยูในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8
บริษัทได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน Universe ของกลุ่มหลักทรัพย์ ESG100 ประจำปี 2565 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยหน่วยงาน ESG Rating ของสถาบันไทยพัฒน์
บริษัทได้รับประกาศนียบัตรรับรองการต่ออายุครั้งที่ 2 การเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition against Corruption หรือ CAC

ปี 2566

บริษัทได้รับการประเมินคุณภาพรายงานด้านบรรษัทภิบาล จากผลสำรวจของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
บริษัทได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “A” โดยบริษัท เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน ปี 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com