หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

sent mail print

คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้ง นางขวัญดาว ดวงจันทร์ ดำรงตำแหน่ง เลขานุการบริษัท โดยมีอำนาจหน้าที่ปฏิบัติตามข้อบังคับและประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์สุจริต ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการ ดูแลประสานงานด้านกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนให้ดำเนินการตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งการติดตามผลการปฏิบัติ ตามมติของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนรับผิดชอบจัดทำและจัดเก็บเอกสารตามที่กฎหมายกำหนด และดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

 1. มีความรู้เข้าใจด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมายฯ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 2. มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 5 ปี
 3. มีความรู้พื้นฐานในหลักการของกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
 5. มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดี และความคิดเชิงวิสัยทัศน์

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  • 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  • 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  • 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

 • ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
 • ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการต่อคณะกรรมการบริษัท
 • ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
 • ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงาน ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com