หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

sent mail print

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานผลการตรวจสอบภายใน การดำเนินงานตามบทบาทหน้าที่ตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หน่วยงานตรวจสอบภายในมีภารกิจในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแลกิจการของบริษัทอย่างมีระบบ ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานและด้านการตรวจสอบ นำเสนอข้อเสนอแนะหรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญ ต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหารและคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานและผลตอบแทนของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท และสนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายใน เข้าร่วมอบรมสัมมนา พัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่งานตรวจสอบภายใน มีการกำหนดแผนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงข้อกฎหมายต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลง

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 มกราคม 2566 มีมติแต่งตั้ง นางสาวศิริพร นิลกล่ำ ตำแหน่งหัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน ให้เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทและทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวศิริพร นิลกล่ำ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ด้านงานบัญชีและงานตรวจสอบภายในมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินธุรกิจของบริษัท และได้รับการอบรมพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ในงานตรวจสอบภายในอย่างสม่ำเสมอ เหมาะสม เพียงพอ ต่อการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานตรวจสอบภายในของบริษัท

นอกจากนี้ คณะกรรรมการตรวจสอบพิจารณามอบหมายให้ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด ผู้ตรวจสอบภายในจากภายนอกที่เป็นอิสระ ร่วมกับหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนงานตรวจสอบประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ

เอกสาร
กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com