หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

sent mail print

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มีความเป็นอิสระ รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหารโดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎบัตรฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้รับการสอบทานและอนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างน้อยปีละ1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่า ความรับผิดชอบที่ระบุในกฎบัตรและการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานตรวจสอบภายในมีความเพียงพอ เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อ คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรับทราบ

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

คณะกรรมการตรวจสอบได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน (“ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน”) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานตรวจสอบภายในมากกว่า10 ปี ปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผล ปฏิบัติงานและผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท บริษัทสนับสนุนให้มีการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท เพื่อให้มีการกำหนด วางแผนการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงสอดคล้องตามข้อกฎหมายต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลง

ในปี 2564 บริษัทยังคงใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 คือ บริษัท ตรวจสอบภายใน ธรรมนิติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายในภายใต้ขอบเขตแผนการตรวจสอบงานประจำปี 2564 โดยมีนางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้กำหนดขอบเขตแนวทางตรวจสอบ เพื่อให้แผนงานการตรวจสอบเป็นไปตามแผนที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2564

เอกสาร
กฎบัตรของฝ่ายตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com