หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

sent mail print

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2
นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3
ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
 10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
2
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
3
พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการ สรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี เพื่อให้การปฏิบัติงานตามหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนดำเนินการ ดังนี้

 1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท
 2. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท และกำหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมของกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป และหลักเกณฑ์ในการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 3. พิจารณาทบทวนคุณสมบัติของกรรมการ และการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการที่ครบกำหนดวาระ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 4. กำหนดวิธีการและกระบวนการในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณสมบัติเหมาะสมในการดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 5. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป โดยนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป ส่วนค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติ
 6. กำหนดหลักเกณฑ์ในการประเมินผลผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป
 7. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า(5)
 8. ทำหน้าที่ชี้แจงตอบคำถามเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 9. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 10. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
 11. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง ตามความจำเป็นและความเหมาะสม
 12. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
นายธีรเดช จารุตั้งตรง ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการบริหารความเสี่ยง
4
ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. กำหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาในเรื่อง การบริหารความเสี่ยงโดยรวม
 2. กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของ บริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 3. กำกับดูแลตลอดจนทบทวนเกี่ยวกับนโยบายกลยุทธ์และวิธีปฏิบัติ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยง ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและ มีประสิทธิภาพในการครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมด ซึ่งหมายรวมถึงการกำหนด ประเมิน สอดส่องดูแลกระบวนการบริหารความเสี่ยงและติดตามความเสี่ยง
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด

กรรมการบริหาร ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
นายชวลิต หวังธำรง ประธานกรรมการบริหาร
2
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา กรรมการบริหาร
3
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการบริหาร
4
นายธันยา หวังธำรง กรรมการบริหาร

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหาร

 1. ดำเนินการตามนโยบายที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมาย
 2. เป็นผู้กำหนดยุทธศาสตร์ธุรกิจทั้งระยะสั้นและระยะยาว ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท
 3. กำกับดูแล และอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามปกติของบริษัทตามอำนาจหน้าที่ที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย
 4. อนุมัติแต่งตั้งที่ปรึกษาด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการดำเนินงานของบริษัทโดยอยู่ภายใต้กรอบงบประมาณที่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปี

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com