หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการชุดย่อย

sent mail print

คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่รับผิดชอบในการสอบทานรายการทางการเงินของบริษัท สอบทานความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และระบบบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดทำรายงาน หรือให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อการอนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
2
นายสันติ เนียมนิล กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
3
ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

ลำดับที่ 1 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล เป็นกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ สามารถทำหน้าที่ในการสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้

โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ทำหน้าที่ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออกก่อนครบวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนคงอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลือของกรรมการที่ลาออก

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ

 1. สอบทานให้บริษัทมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
 2. สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยงานตรวจสอบภายในตลอดจนให้ความเห็นชอบในการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้างหัวหน้าตรวจสอบภายในและหน่วยงานอื่นที่ใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับตรวจสอบภายใน
 3. สอบทานให้บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดเหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 4. สอบทานรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องและครบถ้วน
 5. สอบทานและให้ความเห็นเกี่ยวกับมาตรการปลอดคอร์รัปชั่น ในเรื่องความชัดเจนเหมาะสม และสอดคล้องกับนโยบายการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ รวมทั้งมีกระบวนการนำมาตรการไปสู่การปฏิบัติจริง ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 6. สอบทานการบริหารความเสี่ยงของบริษัท
 7. พิจารณา คัดเลือกเสนอแต่งตั้ง เลิกจ้างบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระและเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนัก ก.ล.ต. เพื่อทำหน้าที่สอบบัญชีของบริษัทและเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 8. จัดทำรายงานกำกับการดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปิดเผยในรายงานประจำปีบริษัทซึ่งรายงานดังกล่าวต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
 9. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
 10. ทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ตามความจำเป็นและเหมาะสมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 11. สอบทานรายงานที่เกี่ยวข้องการไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณและกฎเกณฑ์บริษัท
 12. สอบทานกรอบการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทฯ
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ดาวน์โหลด

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ประกอบไปด้วย กรรมการจำนวนอย่างน้อย 3 ท่าน และต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง โดยประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนต้องเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบ ด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2
นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3
พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยมี นางสาวศิริพร อ่อนดี ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทนซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ โดยผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา กรรมการ นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

ตามกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารระดับสูง และมีหน้าที่เสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการบริหารผลตอบแทนต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ได้พิจารณาทบทวนและมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขต อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดังต่อไปนี้

 1. ด้านการสรรหา
  1. พิจารณาความเหมาะสมของโครงสร้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย
  2. พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหาบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการ และผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวย การฝ่ายขึ้นไป ให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี
  3. พิจารณาสรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และ ผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการบริษัท แล้วแต่กรณี โดยคำนึง ถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ
  4. กำหนดแผนพัฒนากรรมการให้มีความรู้ ทักษะในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ อย่างต่อเนื่อง และจัดให้มีการปฐมนิเทศกรรมการ ใหม่ ให้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  5. พิจารณาแผนการสืบทอดตำแหน่งของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง
 2. ด้านการกำหนดค่าตอบแทน
  1. กำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนโครงสร้างค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย นำเสนอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  2. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการประเมินผล และกำหนดค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ผู้อำนวยการฝ่ายขึ้นไป เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
  3. พิจารณาโครงสร้างค่าตอบแทนของพนักงานและเสนอกรอบการปรับเงินเดือนและโบนัสประจำปีของกลุ่มบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ
  4. พิจารณาเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ใหม่ตามความเหมาะสมและให้ความเห็นชอบในกรณีที่บริษัทมีการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ทั้งนี้ ต้องไม่มีกรรมการหรือพนักงานที่จะได้รับจัดสรรหลักทรัพย์เกินกว่าร้อยละห้า (5)
 3. ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
 4. จัดทำรายงานการปฏิบัติงานเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นเป็นประจำทุกปี
 5. พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีละ 1 ครั้ง หรือตามความจำเป็นและความเหมาะสม
 6. ปฏิบัติหน้าที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายและที่กฎหมายกำหนด หรือตามความจำเป็นและเหมาะสม
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และ/หรือบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก ซึ่งได้รับ การแต่งตั้งโดยคณะกรรมการบริษัท มีจำนวนไม่เกิน 5 คน

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1
ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ* ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
2
ดร.พัลลภา เรืองรอง กรรมการบริหารความเสี่ยง
3
นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ : *ผศ.ดร.สุลักษมณ์ ภัทรธรรมมาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก

วาระการดำรงตำแหน่ง

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 3 ปี นับจากวันที่ได้รับการแต่งตั้ง นอกจากพ้นตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการบริหารความสี่ยงอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ ตาย ลาออก และขาดคุณสมบัติ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

 1. พิจารณากลั่นกรองนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงโดยรวมของบริษัท ซึ่งครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการลงทุน ความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น รวมทั้งประเมิน ติดตาม ทบทวนความเพียงพอของนโยบายและระบบบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผลและการปฏิบัติตามนโยบายที่กำหนด เพื่อนำเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
 2. กำหนดกลยุทธ์ แผนบริหารความเสี่ยง และทรัพยากรที่ใช้ในการบริหารความเสี่ยงของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารความเสี่ยงตลอดจนกลยุทธ์และทิศทางธุรกิจของบริษัท
 3. กำกับดูแล จัดให้มีการดำเนินการบริหารความเสี่ยงที่ครอบคลุมถึงความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า บริษัทมีกลยุทธ์และกระบวนการบริหารความเสี่ยงที่ได้ถูกนำไปปฏิบัติอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
เอกสาร
กฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com