หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คณะกรรมการบริษัท

sent mail print
 • รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ
  ประธานกรรมการ/
  กรรมการอิสระ/
  ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล
  กรรมการอิสระ/
  ประธานกรรมการตรวจสอบ /
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายสันติ เนียมนิล
  กรรมการอิสระ/
  กรรมการตรวจสอบ
 • ดร.พัลลภา เรืองรอง
  กรรมการอิสระ/
  กรรมการตรวจสอบ
 • นายธีรเดช จารุตั้งตรง
  กรรมการ/
  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี
  กรรมการ /
  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
 • นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์
  กรรมการ/
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา
  กรรมการ/
  กรรมการบริหารความเสี่ยง
 • นายธันยา หวังธำรง
  กรรมการ

ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นในการดำเนินธุรกิจของบริษัท และการกำกับดูแลให้การบริหารจัดการเป็นไปตามเป้าหมายและแนวทางที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น ภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดีและคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

 1. คณะกรรมการบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ ซื่อสัตย์ สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 2. กำหนด หรือ เปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท
 3. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และทิศทางการดำเนินงานของบริษัท ดูให้ฝ่ายบริหารดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์และทิศทางที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นและการเติบโตอย่างยั่งยืน
 4. พิจารณาตัดสินใจในเรื่องที่มีสาระสำคัญเช่น แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ อำนาจการบริหาร และรายการอื่นใดตามที่กฏหมายกำหนด
 5. กำหนดหลักเกณฑ์และประเมินผลงานของผู้บริหารระดับสูงให้เป็นไปตามเป้าหมาย แผนงานที่กำหนด และกำหนดค่าตอบแทนที่เหมาะสม
 6. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครอบคลุม รวมถึงการติดตาม ดูแลการจัดการความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
 7. จัดให้มีระบบการรายงานผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงเทียบกับเป้าหมาย ปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อการติดตามและปรับปรุงแก้ไขแผนงานและกลยุทธ์ต่างๆ ตามความเหมาะสม
 8. จัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำรายการต่างๆ ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจ มีการจัดทำบัญชีที่ถูกต้อง ระบบต่างๆ สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของบริษัทไปในทางมิชอบ
 9. จัดให้มีระบบบัญชี รายงานทางการเงินและการสอบบัญชีที่เชื่อถือได้
 10. กำกับ ดูแลและจัดการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงรายการที่เกี่ยวโยงกัน
 11. กำกับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท
 12. รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในการจัดทำรายงานทางการเงิน โดยแสดงควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชีไว้ในรายงานประจำปี และครอบคลุมเรื่องสำคัญๆ ตามนโยบายข้อพึงปฏิบัติที่ดีสำหรับกรรมการของบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 13. คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัท ภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจ และ/หรือภายในเวลาตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้นๆ ได้

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com