หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

sent mail print

ดาวน์โหลด

คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และติดตามกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการทำการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับขั้นตอน

หัวหน้างานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายในและเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมษายน 2551 เนื่องจากเป็นผู้มีคุณวุฒิทางการศึกษา มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชีและการเงิน และการปฏิบัติงานด้านตรวจสอบสอบภายในของบริษัทมาเป็นระยะเวลานาน มีความเข้าใจในกิจกรรมและการดำเนินงานของบริษัทเป็นอย่างดี คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่านางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นผู้มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสมเพียงพอ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติงานและกำหนดผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท

หมายเหตุ: นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ชื่อเดิมคือ นางสาวณัฐชมกร พัวพันธ์สกุล

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com