หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

sent mail print

ดาวน์โหลด

เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทได้จัดให้มีฝ่ายตรวจสอบภายในที่รายงานตรงต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบ และเชื่อมโยงไปยังประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน และทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ปฏิบัติ หน้าที่ตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีของบริษัทและ/หรือบริษัทย่อย ที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบ ให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในรายงานผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะ หรือข้อบกพร่องที่เป็นสาระสำคัญต่อคณะกรรมการ ตรวจสอบเป็นประจำทุกไตรมาส และรายงานสรุปผลการตรวจสอบประจำไตรมาสต่อคณะกรรมการบริษัทรับทราบ และติดตามกำกับดูแลให้ฝ่ายจัดการ ทำการปรับปรุงแก้ไขตามลำดับขั้นตอน

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ได้แต่งตั้ง นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล เป็นผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่เมษายน 2551 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในงานด้านบัญชี และการเงินและที่เกี่ยวข้องเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี และได้รับการพัฒนาอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการตรวจสอบภายใน ได้แก่ หลักสูตร “การทุจริตในองค์กรที่พบบ่อย และการตรวจสอบทุจริตทางการบัญชี” (สมาคมบัญชีแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) และหลักสูตร “การ จัดทำกระดาษทำการเพื่อมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในองค์กร” รุ่นที่ 2/2561 จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ เพื่อนำมาพัฒนาแนวทางดำเนินงานตรวจสอบ อย่างเหมาะสม

โดย คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้พิจารณาและอนุมัติ แผนการตรวจสอบภายใน แต่งตั้ง ถอดถอน โยกย้าย และพิจารณาประเมินผลปฏิบัติ งานและผลตอบแทน ของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัท โดยประวัติการศึกษาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า หน่วยงานตรวจสอบภายใน แสดงในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหาร”

ในปี 2561 บริษัทใช้บริการผู้ตรวจสอบภายในที่เป็นอิสระต่อเนื่อง บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ภายใต้ขอบเขตงานตรวจสอบที่ครอบคลุมทุกมิติของบริษัทและบริษัทย่อยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 โดยมี นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล ผู้อำนวยการ ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัท เป็นผู้ประสานงานกับบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด นำผลสรุปการตรวจสอบประชุมร่วมกับผู้บริหาร ก่อน รายงานเป็นรูปเล่มต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และนำเสนอผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อรับทราบผลการตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าผู้ตรวจสอบภายในได้ปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com