หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

sent mail print

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน ภายในปี 2020

พันธกิจ

 • ได้รับการยอมรับจากลูกค้าและสังคมว่ามีความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม ด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม ระดับแนวหน้า
 • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม มีความสุขในการทำงาน
 • มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีวัฒนธรรมองค์กรที่ดี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยสินค้าและบริการอย่างครบวงจร
 • สร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

นโยบาย

 • สร้างความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยอัตราการขยายตัวของยอดขายไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี
 • ขยายธุรกิจทางด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีการลงทุนโดยตรงและการควบรวมกิจการ (M &A)
 • รักษาระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานสากลและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 • รักษาระบบการบริหารงานที่มีธรรมาภิบาล โดยยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมอย่างเคร่งครัด
 • ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
 • ส่งเสริมบุคลากรที่เก่งและดีในองค์กรให้เจริญก้าวหน้า
 • ดูแลรักษา ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น คู่ค้า และผู้เกี่ยวข้องโดยดีและสม่ำเสมอ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com