หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

sent mail print
    2561 2560 2559 2558
(ปรับปรุงใหม่)
2557
ฐานะการเงิน
สินทรัพย์รวม ล้านบาท 652.12 787.48 667.4 550.37 960.95
หนี้สินรวม ล้านบาท 379.14 553.36 346.1 229.69 609.95
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 274.28 235.43 322.59 322.9 352.31
ผลการดำเนินงาน
รายได้จากการขายและการให้บริการ ล้านบาท 924.45 985.84 914.9 803.01 1,097.99
ต้นทุนขายและต้นทุนการให้บริการ ล้านบาท 696.84 846.56 674.62 585.17 861.34
กำไรขั้นต้น ล้านบาท 227.62 139.28 240.29 217.85 236.65
กำไร(ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ ล้านบาท 36.51 (117.48) 34.31 38.86 (15.25)
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น % 14.33% (39.98%) 10.63% 12.27% (4.52%)
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ % 6.52% (13.92%) 7.72% 9.62% (0.65%)
อัตรากำไรขั้นต้น % 24.62% 14.13% 26.26% 27.13% 21.55%
อัตรากำไรสุทธิ % 3.90% (11.81%) 3.74% 4.81% (1.38%)
อัตราส่วนสภาพคล่อง เท่า 1.41 1.19 1.58 1.97 1.44
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่า 1.38 2.35 1.07 0.71 1.73
ข้อมูลหุ้นสามัญ
ราคาพาร์ต่อหุ้น บาท 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น บาท 1.35 1.16 1.98 1.99 1.73
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น บาท - - 0.2 0.2 0.1
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ % - - 94.42% 83.39% -
กำไร(ขาดทุน)สุทธิต่อหุ้น บาท 0.18 (0.58) 0.21 0.24 (0.08)

หมายเหตุ :

  • ปี 2561 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,500,232 บาท เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งสุดท้าย(31 ต.ค. 2561) จำนวน 250 หน่วย อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามัญ ราคาใช้สิทธิหุ้นละ 3 บาท เป็นจำนวนเงิน 750 บาท ทำให้บริษัทมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 500 บาท
  • ปี 2559 บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียน 88,999,992 บาทจาก 161,999,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 250,999,978 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 88,999,992 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (RO) 40,499,996 หุ้น และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ PHOL-W1 40,499,996 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิ ESOP-Warrant 8,000,000 หุ้น ณ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 202,499,982 บาท
  • ปี 2558 มีการปรับปรุงงบแสดงฐานะการเงินย้อนหลัง เนื่องจากระหว่างปี 2559 ได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยแห่งหนึ่ง จึงปรับปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในงบการเงินรวม
  • ปี 2557 บริษัทออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล จากทุนจดทะเบียนเดิม 135 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 162 ล้านบาท ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 161,999,986 บาท

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com