หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

sent mail print

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้


ปี 2551

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท และบริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจด ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PHOL

ปี 2552

บริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อม ด้านระบบบำบัดน้ำโดยร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจจัดตั้ง บริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นบริษัทย่อย แต่เนื่องจากการดำเนินงานในบริษัทย่อยไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ณ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2556 บริษัท พีดี เจเนซิส เอนจิเนียริ่ง ได้ จดทะเบียนเลิกบริษัทกับกระทรวงพาณิชย์ และปัจจุบัน อยู่ระหว่างการชำระบัญชี

ปี 2555

บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาที่อำเภอเมืองภูเก็ต ปัจจุบันบริษัทจึงมีสำนักงานสาขา 3 แห่งคือ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาค เหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินการขยายธุรกิจไปยังประเทศแถบอาเซียน โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์

ปี 2556

บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำ เพื่ออุปโภค บริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้านเรียล (เทียบเท่า 300,000 เหรียญ สหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ล้านบาท

ปี 2557

บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงิน ลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ปี 2558

บริษัทเจรจาขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 1 บาท เนื่องจากมี ผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ในปี 2559 การดำเนินงานในบริษัทย่อยยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บริษัทจึงพิจารณาหยุดการดำเนินงานในบริษัทย่อยชั่วคราว เพื่อลดค่าใช้จ่ายของบริษัท และมี แนวโน้มจะหยุดการดำเนินกิจการอย่างถาวร ในปี 2561 เนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสมรองรับ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทย่อย

ปี 2559

สิงหาคม
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 29 สิงหาคม 2559 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่ม ทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออก และจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน อีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT) และตามกำหนดระยะเวลาแสดงความจำนงใช้สิทธิ ปี 2560 ไม่มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิแจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัท คงเหลือ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) จำนวน 40.50 หน่วย และคงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้ แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT) 8 ล้านหน่วย

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com