หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

sent mail print

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ สรุปได้ดังนี้


ปี 2521

บริษัทเริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน โดยคุณชวลิต หวังธำรง

ปี 2550

บริษัทย้ายที่ทำการแห่งใหม่มา ณ ที่ทำการปัจจุบัน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ประกอบด้วยอาคาร สำนักงานใหญ่และอาคารคลังสินค้า

ปี 2551

บริษัทจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 135 ล้านบาท และ บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก UKAS & GLOBAL

ปี 2552

บริษัทขยายธุรกิจไปยังธุรกิจสิ่งแวดล้อมด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

ปี 2553

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2553 ใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ PHOL และบริษัทย้ายที่ทำการสาขาระยองมา ณ ที่ทำการสาขาระยองปัจจุบัน อ.เมือง จ.ระยอง ประกอบด้วยอาคารสำนักงานสาขาและคลังสินค้า และ บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL

ปี 2555

บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่ม 1 แห่ง ที่อำเภอเมืองภูเก็ต โดยปัจจุบันบริษัทมีสำนักงานสาขา 3 แห่งคือ ภาคตะวันออกที่จังหวัดระยอง ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ต และ บริษัทขยายธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั้งบริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัทในประเทศเมียนมาร์ และบริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS18001:2007

ปี 2556

บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย 2 แห่ง คือ บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท และ จัดตั้ง บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำ เพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเริ่มแรก คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200 ล้านเรียล (เทียบเท่า 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ล้านบาท ต่อมาในปี 2558 บริษัทขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อยที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษัทหยุดการดำเนินงานในบริษัทย่อย เนื่องจากยังไม่มีแผนธุรกิจที่เหมาะสมรองรับ และเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัทย่อย

ปี 2557

บริษัทจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท และต่อมาในปี 2560 บริษัทย่อยได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท บริษัทลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัทย่อย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ

ปี 2559

บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT)
โดยในปี 2561 ครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) มีผู้แจ้งความจำนงใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญจำนวน 250 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 3 บาท คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) ยังไม่ได้ใช้สิทธิจำนวน 40.50 หน่วย โดยใบสำคัญแสดงสิทธิฯดังกล่าวหมดอายุแล้วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 สำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่จัดสรรให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT) จำนวน 8 ล้านหน่วย ยังไม่มีกรรมการและพนักงานแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิฯ คงเหลือใบสำคัญแสดงสิทธิฯจำนวน 8 ล้านหน่วย

ปี 2560

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2015 จาก UKAS & GLOBAL

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com