หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ประวัติบริษัท

sent mail print

การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือต่อไปเรียกว่า "บริษัท" จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์ เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร บริษัทได้มีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง จนในปี 2521 คุณชวลิต หวังธำรง ได้เข้ามาดำเนินกิจการของบริษัทโดยเปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พัฒนาการที่สำคัญของบริษัท สรุปได้ดังนี้


ปี 2559

สิงหาคม
ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 251 ล้านบาท โดยจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 40.50 ล้านหุ้น เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม (RO) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนอีก 40.50 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่1 (PHOL-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนอีก 8 ล้านหุ้น เพื่อรองรับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดง สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท ครั้งที่ 1 (PHOL ESOP WARRANT)

ปี 2558

ธันวาคม
บริษัทเจรจาขอซื้อหุ้นส่วนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ที่เหลืออีกร้อยละ 30 จากผู้ร่วมทุน ในราคา 1 บาท เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุนเกินทุน ปัจจุบัน บริษัทมีเงินลงทุนในบริษัทย่อย บริษัท ผลธัญญะ(แคมโบเดีย) จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 100 โดยบริษัทมีแผนงานที่จะขยายตลาดสินค้าด้านอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม เนื่องจากเห็นศักยภาพของตลาดที่เริ่มเติบโตขึ้น นอกเหนือจากธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

ปี 2557

เมษายน
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 162 ล้านบาท โดยออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
กุมภาพันธ์
บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด วัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท

ปี 2556

กันยายน
บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดีย) จำกัด (Pholdhanya (Cambodia) Company Limited) ในประเทศกัมพูชา เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์และระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และสัมปทานน้ำประปาเพื่อชุมชน โดยมีมูลค่าเงินลงทุน คิดเป็นร้อยละ 70 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 1,200,000,000 เรียล (ประมาณ 300,000 เหรียญสหรัฐอเมริกา) หรือคิดเป็นเงินบาทประมาณ 9.5 ล้านบาท
มกราคม
บริษัทดำเนินการจัดตั้งบริษัทย่อย บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด วัตถุประสงค์หลักเพื่อจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการ มูลค่าเงินลงทุนคิดเป็นร้อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท

ปี 2555

บริษัทจัดตั้งสาขาเพิ่มอีก 1 สาขาที่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจ และเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย โดยจัดทำเป็นศูนย์แสดงสินค้าและสำนักงาน และ ขยายธุรกิจไปยังประเทศเมียนมาร์ โดยแต่งตั้ง บริษัท เอการ์ จำกัด เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในประเทศเมียนมาร์ โดยเน้นการจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ และสินค้าด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยบางส่วน
บริษัทได้รับการรับรองระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001: 2007

ปี 2554

บริษัทลงทุนเพิ่มในบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด โดยมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มจำนวน 8.5 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยทั้งสิ้น 11.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนการลงทุนร้อยละ 76.67

ปี 2553

บริษัทได้รับอนุญาตให้เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดลักทรัพพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า PHOL และเริ่มเปิดทำการซื้อ-ขายหุ้นในตลาดหลักทรัพพย์ เอ็ม เอ ไอ ในวันที่ 9 ธันวาคม 2553 และ ในปีนี้บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2008 จาก UKAS & GLOBAL
บริษัทซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในอำเภอเมือง จังหวัดระยอง มูลค่า 3.9 ล้านบาท สำหรับใช้เป็น สำนักงานสาขาและคลังสินค้าแห่งใหม่แทนที่ทำการสาขาเดิมของสาขาระยอง เพื่อรองรับการขยายตัว ทางธุรกิจ โดยเปิดใช้งานในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2553.

ปี 2552

บริษัทขายเงินลงทุนในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้บริหารของ บริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงทุนและภาระ ที่ต้องสนับสนุนทางการเงินทั้งในรูปเงินลงทุนและเงินให้กู้ยืมเพิ่มเติมในอนาคต เนื่องจากผลการดำเนินงาน ที่ผ่านมาของบริษัทร่วมนี้ยังไม่สามารถสร้างผลตอบแทนให้กับบริษัทได้ในระดับที่คาดหวังไว้และยังมีความ ไม่แน่นอนของผลประกอบการ
และ บริษัทขยายการลงทุนไปในธุรกิจเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม (Environment Products) โดยร่วมกับพันธมิตร ทางธุรกิจจัดตั้งบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ("บริษัทย่อย") เพื่อประกอบธุรกิจออกแบบ ประกอบ และจำหน่ายระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย ได้แก่ ระบบผลิตน้ำประปา และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อนำกลับมาใช้ ใหม่ เป็นต้น โดยมีมูลค่าเงินลงทุนเท่ากับ 3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด 5 ล้านบาท

ปี 2551

บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และจดทะเบียนเพิ่มทุนจาก 95 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท เพื่อรองรับการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัทให้แก่ประชาชนทั่วไป พร้อมเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้จากหุ้นละ 5 บาทเป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออก ใหม่ต่อสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และคำขอให้รับหลักทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2551 โดยได้รับอนุญาตจากทาง สำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ได้ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2551 และได้รับพิจารณาจากทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนตาม ข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าด้วยการรับหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ยกเว้นคุณสมบัติเรื่องการกระจายการถือหุ้นรายย่อยและการแต่งตั้งนายทะเบียนหลักทรัพย์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2551 อย่างไรก็ตามบริษัทตัดสินใจเลื่อนการขายหุ้นออกไปเนื่องจากภาวะใน ช่วงเวลานั้นไม่เอื้ออำนวย
บริษัทได้รับใบรับรองคุณภาพตามระบบมาตรฐาน ISO 9001: 2000 จาก UKAS & GLOBAL

ปี 2550

บริษัทได้มีการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรใหม่เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตและการนำบริษัทเข้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินธุรกิจทั้งหมดภายใต้ชื่อบริษัท "ผลธัญญะ" เพียงแห่งเดียว ทั้งนี้ได้มีการดำเนินการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นๆ ที่ประกอบธุรกิจ ประเภทเดียวกันภายใต้การถือหุ้นของกลุ่มผู้ถือหุ้นและผู้บริหารบางส่วนของบริษัท นอกจากนี้บริษัท ยังมีการปรับโครงสร้างโดยการขายเงินลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจหลักของบริษัทออกไป โดยได้ทำการขายหุ้นร้อยละ 20 ในบริษัท ซีเอสจี โซลูชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเครื่องตรวจ ความถี่ทางด้านโทรคมนาคมออกไปให้กับบุคคลภายนอก เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวในอนาคต ในเดือนตุลาคม 2550 บริษัทได้ทำการย้ายที่ทำการแห่งใหม่มาอยู่ ณ ที่ทำการปัจจุบันซึ่งประกอบด้วย อาคารสำนักงานใหญ่และอาคารคลังสินค้า

ปี 2548

บริษัทได้ขยายการลงทุนไปต่างประเทศ โดยลงทุนคิดเป็นร้อยละ 25 ในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด (Aegle Alliance Pte. Ltd.) ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน 750,000 ดอลลาร์สิงคโปร์ โดยมีวัตถุประสงค์ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้น (Holding Company) เพื่อลงทุนในธุรกิจการจัดจำหน่าย สินค้าที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัยความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในประเทศจีน โดยในปี 2549 บริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด ได้เข้าไปลงทุนในธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในบริษัท แอเจิล เซฟตี้ อีควิปเม้นท์ (เซี่ยงไฮ้) คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Aegle Safety Equipment (Shanghai) Co.Ltd.) ที่ประเทศจีน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com