หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

sent mail print

รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
ประธานกรรมการ

ปี 2561 เป็นปีอันน่าภาคภูมิใจของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 40 นับตั้งแต่เริ่มดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในปี 2521 ตลอดระยะเวลา 40 ปี บริษัทต้องเผชิญกับอุปสรรคและความท้าทายมากมายทั้งจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก แต่บริษัทก็สามารถก้าวผ่านสถานการณ์ต่างๆมาได้อย่างแข็งแกร่ง และสามารถดำเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างมั่นคง ปัจจุบัน บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ถือเป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมอย่างครบวงจร เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีเป้าหมายในการเติบโตเป็นบริษัทชั้นนำครอบคลุมไปยังภูมิภาคอาเซียนต่อไปในอนาคต

สำหรับภาพรวมปี 2561 การดำเนินงานของบริษัทกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ โดยมีผลกำไรสุทธิส่วนของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91% หลังจากในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเนื่องจากธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำได้รับผลกระทบจากค่าปรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนล่าช้า โดยปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมจำนวน 715.73 ล้านบาท รายได้จากกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจำนวน 172.57 ล้านบาท และรายได้จากกลุ่มสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 36.16 ล้านบาท โดยรายได้รวมลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปีก่อนบริษัทมีรายได้จากงานประปาชุมชน ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมีนโยบายไม่รับงานโครงการในธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มเติม เพื่อเร่งรัดงานโครงการที่มีทั้งหมดให้แล้วเสร็จ โดยสถานะงานก่อสร้างโครงการทั้งหมด บริษัทดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วในปี 2561 ทางด้านการดำเนินการในทางกฎหมายกับผู้รับจ้างเพื่อชดใช้ค่าปรับ รวมถึงการดำเนินการเรียกร้องขอคืนค่าปรับกับหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทได้มีการติดตามการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบและให้บริษัทได้รับประโยชน์สูงสุด

ด้านการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทยึดมั่นต่อจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ บนพื้นฐานของจริยธรรมและคุณธรรม พร้อมกับความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ และนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยปี 2561 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ที่บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน สำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้บริษัทสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com