หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สารจากประธานกรรมการ

sent mail print


รศ.ดร. เอกจิตต์ จึงเจริญ
ประธานกรรมการ

ปี 2560 ภาพรวมเศรษฐกิจประเทศไทยมีการปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปีก่อน โดยมีปัจจัยสนับสนุนทั้งจากนโยบายเศรษฐกิจ โครงการลงทุนในภาครัฐ และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าหลักในหลายประเทศ ส่งเสริมให้ภาคการผลิตทั้งเพื่อบริโภคภายในประเทศและการผลิตเพื่อส่งออกขยายตัวเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ส่งผลดีต่อธุรกิจหลักของบริษัท ด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับกลยุทธ์ของบริษัทที่สามารถรองรับการขยายตัวดังกล่าว ทำให้ในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย เติบโตขึ้น 4.05% และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมมีรายได้จากการขายเติบโตขึ้น 25.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ปี 2560 เป็นอีกปีหนึ่งที่บริษัทยังคงได้รับผลกระทบจากงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชน ที่ล่าช้าต่อเนื่องจากปีก่อน บริษัทต้องรับภาระค่าปรับงานล่าช้าและต้นทุนส่วนเพิ่มในการเร่งรัดงานโครงการให้แล้วเสร็จ ทำให้ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 117.48 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยคณะกรรมการบริษัทร่วมกับฝ่ายบริหารมีการติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด และมีนโยบายไม่รับงานก่อสร้างโครงการด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มเติม จนกว่าบริษัทจะสามารถส่งมอบงานที่มีทั้งหมดให้แล้วเสร็จ นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับความร่วมมือจาก คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหาร และพนักงาน ในการปรับลดค่าใช้จ่าย เพื่อให้ผลการดำเนินงานของบริษัทในภาพรวมได้รับผลกระทบน้อยที่สุด และกลับสู่ภาวะปกติโดยเร็ว

นอกจากการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ด้านการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ส่งเสริมให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการและนโยบายด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างต่อเนื่อง และในปี 2560 บริษัทยังได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัททุกท่าน สำหรับความทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจให้บริษัทสามารถผ่านพ้นอุปสรรคและสนับสนุนให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com