หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

สาส์นจากประธานกรรมการ

sent mail print

ศ.ดร. พรชัย ชุนหจินดา
ประธานกรรมการ

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2559 มีการขยายตัวในทิศทางที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน แต่ยังเป็นการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเศรษฐกิจในประเทศมีปัจจัยสนับสนุนหลักมาจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และนโยบายการลงทุนจากภาครัฐเป็นส่วนใหญ่ ด้านเศรษฐกิจโลกถึงแม้ว่าภาพรวมมีการขยายตัว แต่เศรษฐกิจในหลายๆประเทศยังชะลอตัว ภาคการผลิตในประเทศ ซึ่งเกี่ยวข้องกับธุรกิจการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมของบริษัทโดยตรง ยังขยายตัวไม่สูงนัก บริษัทจึงได้ปรับกลยุทธ์โดยเน้นการขยายพื้นที่การขาย การเพิ่มลูกค้าใหม่ การพัฒนาสินค้าและบริการ ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทยังเติบโตได้อยู่ในระดับที่น่าพึงพอใจ

ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ ซึ่งมีรายได้เติบโตอย่างมีนัยสำคัญเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน จากการรับงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชน แต่เนื่องด้วยปริมาณงานโครงการที่มีจำนวนมาก มีระยะเวลาการรับงานและส่งมอบงานใกล้เคียงกัน ทำให้บริษัทประสบปัญหาด้านบุคลากรและแรงงานที่มีจำนวนจำกัด ทำให้บางโครงการอาจล่าช้ากว่ากำหนด จึงต้องมีการบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า ผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวมในปี 2559 ซึ่งมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้องบันทึกสำรองประมาณการหนี้สินจำนวน 56.51 ล้านบาท ทำให้ในปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่ได้นิ่งนอนใจ และพยายามเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว โดยบริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโตในธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ เชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัท จะสามารถพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัทเติบโตและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

ในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารระดับสูงได้ร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานในระยะ 3 ปี โดยจะมุ่งเน้นดำเนินงานให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ คือการเป็นบริษัทชั้นนำที่มีความยั่งยืนในธุรกิจนวัตกรรมด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยและประเทศเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี 2020 เริ่มตั้งแต่ด้านการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งในธุรกิจด้านความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และธุรกิจน้ำ ให้กับบุคลากร ซึ่งเป็นหนึ่งปัจจัยสำคัญผลักดันให้บริษัทเติบโตได้ รวมถึงการพัฒนาด้านกระบวนการภายใน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อทิศทางการเติบโตของบริษัทได้

นอกจากการดำเนินงานเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจแล้ว ด้านการพัฒนาเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน บริษัทให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 บริษัทได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับ “ดีเลิศ” ต่อเนื่องจากปีก่อน จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น หลังจากบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ในปี 2559 บริษัทได้ผ่านการรับรองให้เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แล้วเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 ที่ผ่านมา นอกจากนี้ ในปี 2559 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program โดยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์ mai และสถาบันพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนของบริษัทให้มีความสมดุลทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการพัฒนาการจัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนตามกรอบรายงานสากล ซึ่งในปี 2559 บริษัทได้จัดทำรายงานแห่งความยั่งยืนโดยแยกเล่มจากรายงานประจำปี เป็นฉบับแรก เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบถึงแนวทางในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน และผลการดำเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อมของบริษัทs

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความไว้วางใจในและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ที่มีส่วนช่วยผลักดันให้บริษัทประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ขอให้เชื่อมั่นว่า บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เจริญเติบโต สามารถสร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com