หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

sent mail print

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามข้อกฎหมาย ข้อกำหนดอื่นๆ หรือแนวปฏิบัติสากลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาและสร้างรากฐานของธุรกิจให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน โดยกำหนดนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ครอบคลุมทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม มีดังนี้

การกำกับดูแลกิจการ:

 1. ยึดถือหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจและปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการและมาตรฐาน ที่หน่วยงานกำกับดูแลกำหนดไว้ และที่สากลยึดถือปฏิบัติ
 2. ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่บริษัทกำหนด ได้แก่ นโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณธุรกิจ นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอื่นๆ

เศรษฐกิจ:

 1. แสวงหาแนวทางพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกกระบวนการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการกำหนดเป้าหมาย วิธีการวัดผล การติดตาม และการประเมินผลให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 2. พัฒนาและส่งเสริมการนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสนับสนุนการทำงานและการบริการให้เป็นกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและความเติบโตขององค์กรในระยะยาว
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พันธมิตร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่ธุรกิจดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สังคมและชุมชน:

 1. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพความสามารถของพนักงานด้วยการสนับสนุนการอบรมให้ความรู้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน กระตุ้นให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และทำงานได้เต็มศักยภาพและขีดความสามารถตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความพึงพอใจของลูกค้า ทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพของสินค้าและบริการอย่างครบถ้วน
 2. เสริมสร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ด้วยการเปิดกว้าง รับฟังความคิดเห็น การปรึกษาหารืออย่างสร้างสรรค์ การปฏิบัติต่อกันอย่างเท่าเทียม ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความเข้มแข็งของชุมชนใกล้เคียง
 3. ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ พันธมิตรธุรกิจ และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนบริเวณใกล้เคียง

สิ่งแวดล้อมและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ:

 1. แสวงหาแนวทางและวิธีการลดการใช้ทรัพยากรและพลังงาน ตลอดจนลดการสร้างปริมาณขยะ เพื่อป้องกัน ควบคุม และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคมให้น้อยที่สุด รวมถึงการช่วยรณรงค์เรื่องการลดการใช้ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม และการเตรียมความพร้อมในการรับมือความเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

ความปลอดภัย:

 1. กำหนดเป้าหมายให้ปราศจากการบาดเจ็บและเจ็บป่วยจากการทำงาน โดยพัฒนา ปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยให้เหนือกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด
 2. ห้ามดำเนินการใดที่ปราศจากมาตรการควบคุมความปลอดภัย รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย และการอบรมด้านความปลอดภัยที่รองรับอย่างเหมาะสมและเพียงพอรวมถึงการมีส่วนร่วมในการ กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝังวัฒนธรรมด้านความปลอดภัย ให้แก่ชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ

การเปิดเผยข้อมูล:

 1. เปิดเผยนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนและผลการดำเนินงานในทุกมิติ ตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างโปร่งใส เพียงพอ ครบถ้วน เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
 2. เปิดเผยนโยบายฉบับนี้แก่พนักงาน ลูกจ้าง และผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบและถือปฏิบัติในการปฏิบัติงาน และดำเนินธุรกิจกับบริษัทฯ

การปฏิบัติตามนโยบาย:

 1. กรรมการบริษัท ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ทุกระดับและทุกคน มีหน้าที่สนับสนุน ส่งเสริม และปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์กรฉบับนี้ จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร ดำเนินงานที่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com