หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

เลขานุการบริษัท

sent mail print

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติแต่งตั้งนางสาวเสาวภา ชูรุจิพร เป็น เลขานุการคณะกรรมการบริษัทและเลขานุการบริษัท เพื่อปฏิบัติตามมาตรา 89/12 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2551 โดยต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 ซึ่งมีผลใช้บังคับในวันที่ 31 สิงหาคม 2551

คุณสมบัติเลขานุการบริษัท

 1. มีความรู้เข้าใจด้านธุรกิจ บัญชี กฎหมายฯ หรือผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเลขานุการบริษัท
 2. มีประสบการณ์งานเลขานุการบริษัท อย่างน้อย 5 ปี
 3. มีความรู้พื้นฐานในหลักการของกฎหมาย กฎระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแล กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 4. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และข้อพึงปฏิบัติที่ดีในเรื่องการกำกับดูแลกิจการ
 5. มีความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติของคณะกรรมการตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ และทักษะการสื่อสาร การประสานงานที่ดี และความคิดเชิงวิสัยทัศน์

บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัท

 1. จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังต่อไปนี้

  • 1.1 ทะเบียนกรรมการ
  • 1.2 หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ รายงานประจำปีของบริษัท
  • 1.3 หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
 2. เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสียที่รายงานโดยกรรมการหรือผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียตามมาตรา 89/14 ให้ประธานคณะกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ภายใน 7 วันนับแต่วันที่ บริษัทได้รับรายงานนั้น
 3. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ดังนี้

 • ดำเนินการจัดการเรื่องการประชุมคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการฯ
 • ดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นและจัดทำรายงานการประชุม
 • ดูแลให้คณะกรรมการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • ดูแลให้การสนับสนุนข้อมูลการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการบริษัท
 • ดูแลเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารและผู้ถือหุ้น
 • ติดตามให้มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น สำนักงานฯ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดูแลการเปิดเผยข้อมูลและ รายงานสารสนเทศ ต่อหน่วยงานที่กำกับดูแลและสาธารณชน ให้ถูกต้องครบถ้วนตามกฎหมาย
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 กฎหมาย และ ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งประกาศและข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน
 • ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

โดยเลขานุการบริษัทที่คณะกรรมการแต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสม มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเลขานุการบริษัท สังกัดสำนักงานเลขานุการ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนงานเลขานุการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตลอดจนรับผิดชอบดูแลงานด้านการกำกับดูแลกิจการ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com