หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

แบบฟอร์ม 56-1

sent mail print
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2563
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
และผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2562
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
และผู้รับผิดชอบสูงสุดฝ่ายการเงินและบัญชี และผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชีของบริษัท
ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2561
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2560
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2559
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2558
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฎหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2557
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฏหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
คำอธิบายและวิเคราะห์ผลการดำเนินงานของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2556
ปกหน้า ดาวน์โหลด
นโยบายและภาพรวมการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฏหมาย ดาวน์โหลด
ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลสำคัญอื่น ดาวน์โหลด
ข้อมูลหลักทรัพย์และผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด
โครงสร้างการจัดการ ดาวน์โหลด
การกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
ความรับผิดชอบต่อสังคม ดาวน์โหลด
การควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ ดาวน์โหลด
การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และหัวหน้างานกำกับดูแลกิจการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2555
ปกหน้า ดาวน์โหลด
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฏหมาย ดาวน์โหลด
โครงสร้างเงินทุน ดาวน์โหลด
การจัดการ ดาวน์โหลด
การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2554
ปกหน้า ดาวน์โหลด
บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ดาวน์โหลด
ปัจจัยความเสี่ยง ดาวน์โหลด
ลักษณะการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลด
ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
ข้อพิพาททางกฏหมาย ดาวน์โหลด
โครงสร้างเงินทุน ดาวน์โหลด
การจัดการ ดาวน์โหลด
การควบคุมภายใน ดาวน์โหลด
รายการระหว่างกัน ดาวน์โหลด
ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน ดาวน์โหลด
การรับรองความถูกต้องของข้อมูล ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 ข้อมูลการดำรงตำแหน่งของผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 อื่นๆ ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดทั้งหมด ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com