หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายด้านภาษี

sent mail print

บริษัทฯ มุ่งเป็นองค์กรที่มีการเติบโตอย่างมีคุณค่าและเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นพลเมืองที่ดีในการรับผิดชอบภาษี โดยการดำเนินงานของบริษัทฯ ต้องมีความสอดคล้องและตรงตามมาตรฐานทางบัญชีและหลักเกณฑ์ด้านภาษี ตามข้อปฏิบัติดังนี้

  • โครงสร้างทางภาษี: บริษัทฯ หลีกเลี่ยงการใช้โครงสร้างภาษีแบบฉ้อฉลหรือเป็นแนวทางที่ไม่ถูกต้อง หรือสร้างความซับซ้อนเพื่อประโยชน์ทางภาษีในเบื้องต้นและหลีกเลี่ยงภาษี
  • สิทธิประโยชน์ทางภาษี (Tax Incentives): บริษัทฯ มุ่งใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและเต็มประสิทธิภาพ ภายใต้การตัดสินใจในการประกอบธุรกิจอย่างยั่งยืนและเหมาะสม ซึ่งอยู่ภายใต้นโยบายภาษีของประเทศ
  • ความโปร่งใสด้านภาษี: บริษัทฯ มีการรายงานภารกิจด้านภาษีต่อภาครัฐอย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com