หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

sent mail print

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัย และมีสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ของพนักงาน ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และผู้มีส่วนได้เสีย ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายของบริษัท และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน พร้อมนำพาองค์กรก้าวสู่การดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

บริษัทจึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดังนี้

  • ปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงมาตรฐานสากล และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สนับสนุนงบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรอย่างเหมาะสม รวมถึงมีการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างต่อเนื่อง
  • กำกับดูแลการดำเนินงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัย มีการพัฒนาระบบการจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน การบริหารจัดการความเสี่ยง และกำหนดมาตรการควบคุม และระเบียบปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถ ลด ป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ อุบัติการณ์ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วยและโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงาน และการมีส่วนร่วมโดยให้คำปรึกษากับผู้ปฏิบัติงาน และผู้ส่วนได้เสียเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านความปลอดภัยฯ
  • กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด มีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  • เสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สร้างจิตสำนึกเรื่องความปลอดภัยในการทำงานถือเป็นหน้าที่ของ ผู้บริหาร พนักงานทุกคนที่จะร่วมมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น ตลอดจนทรัพย์สินของบริษัท

นโยบายฉบับนี้มีผลใช้กับพนักงานทุกระดับ ของบริษัทและบริษัทย่อย ตลอดจนคู่ค้า ผู้รับเหมา และผู้มาติดต่อหรือปฏิบัติงานกับบริษัท

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com