หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

sent mail print
 • 2567
 • 2566
 • 2565
 • 2564
 • 2563
 • 2562
 • 2561
 • 2560
 • 2559
 • 2558
 • 2557
 • 2556
 • 2555
 • 2554

เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2566

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 250.64 ล้านบาท ลดลง 2.45 ล้านบาท หรือ 0.97% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 253.09 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE สาเหตุจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดและปริมาณความต้องการของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร และสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY และ CE ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่และการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ นอกจากนี้ รายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ จากงานบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำและงานบริการดูแลระบบที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีกำไรขั้นต้นในไตรมาส 3 ปี 2566 จำนวน 66.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.37% ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลง

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 14.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.80% ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท หรือ 0.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 14.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.70%

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 730.57 ล้านบาท ลดลง 39.81 ล้านบาท หรือ 5.17% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 770.38 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 จำนวน 41.33 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.62%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2566 Q3/2565 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 243.06 249.95 (6.89) -2.75%
รายได้จากการให้บริการ 7.57 3.14 4.44 141.29%
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ - - -
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 250.64 253.09 (2.45) -0.97%
ต้นทุนขาย (178.85) (183.43) (4.59) -2.50%
ต้นทุนบริการ (5.71) (1.69) 4.02 237.95%
ต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ - - -
รวมต้นทุน (184.55) (185.12) (0.57) -0.31%
กำไรขั้นต้น 66.09 67.97 (1.88) -2.77%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.37% 26.86%    
รายได้อื่น 1.46 1.41 0.05 3.26%
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (48.54) (50.14) (1.59) -3.17%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 19.00 19.25 (0.25) -1.28%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.54% 7.56%
ต้นทุนทางการเงิน (0.62) - 0.62  
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (0.56) (0.70) (0.14) -20.34%
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต(ผลขาดทุนด้านเครดิต) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ (0.10) (0.17) (0.07) -40.96%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.20 - 0.20
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3.29) (3.87) (0.57) -14.83%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.62 14.51 0.11 0.76%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.80% 5.70%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07 0.07 0.001 0.76%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2566 % Q3/2565 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 187.33 74.74% 191.86 75.81% (4.53) -2.36%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 54.09 21.58% 57.41 22.68% (3.27) -5.69%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 9.22 3.68% 3.82 1.51% 4.99 130.59%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 250.64 100% 253.09 100.00% (1.76) -0.69%

ไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 250.64 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 187.33 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.74% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE จำนวน 54.09 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.58% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER จำนวน 9.22 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.68%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 187.33 ล้านบาท ลดลง 4.53 ล้านบาท หรือ 2.36% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการลดลงของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร และสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรมในกลุ่มสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่จากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

ด้านรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 54.09 ล้านบาท ลดลง 3.27 ล้านบาท หรือ 5.69% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดปริมาณการสั่งซื้อตามการผลิตที่ลดลง นอกจากนี้ รายได้ลดลงจากราคาตลาดของสินค้ากลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตรปรับลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้า CE มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มรายการสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิมและมี ยอดขายเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 9.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท หรือ 130.59% โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากงานบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำและงานบริการดูแลระบบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีต้นทุนรวม 184.55 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 178.85 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 5.71 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง และต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้บริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.63% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีกำไรขั้นต้นที่ 66.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.37%

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2566 มีจำนวน 48.54 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 25.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.25 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.41 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 1.59 ล้านบาท หรือ 3.17% โดยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารและรายการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลง ในขณะที่ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้น มาจากค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย และค่าใช้จ่ายในการออกบูธแสดงสินค้า

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.56 ล้านบาท ลดลง 0.14 ล้านบาท หรือ 20.34% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.70 ล้านบาท

รายการอื่น

ไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทบันทึกขาดทุนจากการตัดหนี้สูญสินทรัพย์ทางการเงิน 0.62 ล้านบาท และผลขาดทุนด้านเครดิตสินทรัพย์ทางการเงิน-สุทธิ 0.10 ล้านบาท และบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในบริษัทย่อย 0.20 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.80% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 0.11 ล้านบาท หรือ 0.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 14.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.70%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 30 กันยายน 2566 ณ 30 ธันวาคม 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 474.01 72.74% 455.95 71.37% 18.05 3.96%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 177.68 27.26% 182.87 28.63% (5.19) -2.84%
รวมสินทรัพย์ 651.68 100.00% 638.82 100.00% 12.86 2.01%
หนี้สินหมุนเวียน 256.17 39.23% 241.89 37.79% 14.28 5.90%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 39.59 6.06% 43.36 6.77% (3.77) -8.69%
รวมหนี้สิน 295.76 45.29% 285.25 44.56% 10.51 3.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 357.22 54.71% 354.87 55.44% 2.35 0.66%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 651.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 12.86 ล้านบาท หรือ 2.01% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้น 18.05 ล้านบาท หรือ 3.96% มาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 15.17 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 2.98 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 5.19 ล้านบาท หรือ 2.84% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี-สุทธิลดลง 1.56 ล้านบาท เงินลงทุนในกิจการร่วมค้าลดลง 1 ล้านบาท ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ลดลง 1.18 ล้านบาท โดยมีอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อบ 2.96 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องใช้สำนักงานอื่นๆรวม 1.35 ล้านบาท และลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์รวม 5.49 ล้านบาท ด้านอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนและสินทรัพย์สิทธการใช้ลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาระหว่างงวดรวม 1.31 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 295.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 10.51 ล้านบาท หรือ 3.68% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจากเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 46.98 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 4.14 ล้านบาท และมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 25.53 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลง 0.62 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 2.54 ล้านบาท

ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 2.43 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 1.33 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 357.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 2.35 ล้านบาท หรือ 0.66% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 41.33 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 3.62 ล้านบาท โดยลดลงหลักจากการจ่ายเงินปันผล 42.53 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2566 30 กันยายน 2565
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 76.38 19.66
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.58) (16.93)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (71.45) (11.72)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ 3.06 (8.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 56.54 49.55

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 76.38 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 65.15 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้การค้าและจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 39.41 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงหลักจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 15.33 ล้านบาท และจ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.61 ล้านบาท จ่ายภาษีเงินได้ 12.96 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 0.98 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.58 ล้านบาท มาจากการติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อบ 2.96 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและซื้อสินทรัพย์ถาวรรวม 1.35 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.45 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีเงินสดรับจากการรับคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า 2 ล้านบาท การรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.49 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.57 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 71.45 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 25.53 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 0.62 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 1.51 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.51 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 42.58 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2566

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 240.75 ล้านบาท โดยลดลง 1.76 ล้านบาท หรือ 0.73% รายได้ที่ลดลงจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE สาเหตุจากการปรับตัวลดลงของราคาตลาดและปริมาณความต้องการของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร และสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY และ CE ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของอุตสาหกรรม และมีรายได้เพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่และการทำตลาดสินค้าใหม่ สำหรับกลุ่มสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะของกิจการร่วมค้าและมีรายได้จากงานบริการดูแลระบบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ และการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นในสินค้าบางกลุ่ม และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 64.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.81% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 60.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.16%

ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นหลักจากค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย และการสนับสนุนสินค้าให้หน่วยงานต่างๆ สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 14.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.8% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท หรือ 33.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.38%

สำหรับภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 479.93 ล้านบาท ลดลง 37.36 ล้านบาท หรือ 7.22% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 517.29 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 จำนวน 26.71 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.52%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2566 Q2/2565 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 235.30 237.87 (2.57) -1.08%
รายได้จากการให้บริการ 3.70 2.88 0.82 28.31%
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ - - -
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 239.00 240.75 (1.76) -0.73%
ต้นทุนขาย (172.54) (178.56) (6.02) -3.37%
ต้นทุนบริการ (2.39) (1.62) 0.77 47.29%
ต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ - - -
รวมต้นทุน (174.93) (180.19) (5.25) -2.92%
กำไรขั้นต้น 64.07 60.57 3.50 5.77%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.81% 25.16%
รายได้อื่น 3.49 0.15 3.34 2166.23%
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (50.49) (46.29) 4.20 9.07%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 17.07 14.43 2.64 18.27%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.04% 5.99%
ต้นทุนทางการเงิน (0.45) (0.69) (0.24) -34.45%
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (3.60) - 3.60
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต(ผลขาดทุนด้านเครดิต) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 4.16 0.03 4.13 12900.00%
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.61 - 0.61
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3.73) (3.22) 0.51 15.85%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.06 10.56 3.50 33.12%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.80% 4.38%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07 0.05 0.02 33.12%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2566 % Q2/2565 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 177.51 74.27% 180.99 75.18% (3.48) -1.92%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 53.80 22.51% 57.07 23.70% (3.27) -5.73%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 7.69 3.22% 2.70 1.12% 4.99 184.85%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 239.00 100% 240.75 100.00% (1.76) -0.73%

ไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 177.51 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.27% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE จำนวน 53.80 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22.51% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER จำนวน 7.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.22%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 177.51 ล้านบาท ลดลง 3.48 ล้านบาท หรือ 1.92% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการลดลงของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร และสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากกลุ่มงานเทคนิคและวิศวกรรมในกลุ่มสินค้าเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย และการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บสารเคมีอันตรายและกลุ่มสินค้าอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ

ด้านรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 53.80 ล้านบาท ลดลง 3.27 ล้านบาท หรือ 5.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาตลาดของสินค้ากลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตรปรับลดลง อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้า CE ได้เพิ่มยอดขายจากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 7.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.99 ล้านบาท หรือ 184.85% โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและอุปกรณ์โครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะของกิจการร่วมค้าและมีรายได้จากงานบริการดูแลระบบเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทมีต้นทุนรวม 174.93 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 172.54 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 2.39 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.19% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีกำไรขั้นต้นที่ 64.07 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.81% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท หรือ 5.77% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 60.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.16% เนื่องมาจากการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นในสินค้าบางกลุ่ม การทำตลาดสินค้าใหม่และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2566 มีจำนวน 50.49 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 25.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.69 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.5 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 4.2 ล้านบาท หรือ 9.07% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารรวม 46.29 ล้านบาท โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางพนักงานขาย ค่าโฆษณาส่งเสริมการขาย และการสนับสนุน บริจาคสินค้าแก่สถานพยาบาลและสถานศึกษาต่างๆในชุมชนใกล้เคียง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสวัสดิการและค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรมพนักงาน

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.45 ล้านบาท ลดลง 0.24 ล้านบาท หรือ 34.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.69 ล้านบาท

รายการอื่น

ไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทบันทึกขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 3.6 ล้านบาท และกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 4.16 ล้านบาท และบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในบริษัทย่อย 0.61 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.8% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 3.5 ล้านบาท หรือ 33.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 10.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.38%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 30 มิถุนายน 2566 ณ 30 มิถุนายน 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 432.94 70.45% 455.95 71.37% -23.01 -5.05%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 181.61 29.55% 182.87 28.63% -1.25 -0.68%
รวมสินทรัพย์ 614.56 100.00% 638.82 100.00% -24.26 -3.80%
หนี้สินหมุนเวียน 215.57 35.00% 241.89 37.79% -26.32 -10.88%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 39.43 6.40% 43.36 6.77% -3.93 -9.07%
รวมหนี้สิน 255.00 41.41% 285.25 44.56% -30.25 -10.61%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 360.86 58.59% 354.87 55.44% 5.99 1.69%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 614.56 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 24.26 ล้านบาท หรือ 3.8% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 32.31 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 8.31 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 18.07 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดินอาคารและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้นจากการติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อบ 2.96 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารและซื้อเครื่องใช้สำนักงานรวม 1.04 ล้านบาท ซื้อซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ 0.45 ล้านบาท และมีเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น 0.8 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงมาจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์รวม 4.43 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 255 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 30.25 ล้านบาท หรือ 10.61% หนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 44.86 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลง 0.62 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นลดลง 8.89 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 27.87 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 3.05 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.88 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 360.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 5.99 ล้านบาท หรือ 1.69% ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 26.71 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 3.64 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผล 24.30 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2566 30 มิถุนายน 2565
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 67.23 21.34
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -3.65 -5.24
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -71.85 5.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ -8.27 21.46
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 45.25 80.10

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 67.23 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 42.41 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือลดลง 32.03 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 16.11 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงหลักจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 16.92 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3.65 ล้านบาท เพื่อติดตั้งระบบโซล่าร์รูฟท็อบ 2.96 ล้านบาท ปรับปรุงอาคารและซื้อสินทรัพย์ถาวรรวม 1.04 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.45 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.58 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.25 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 71.85 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 44.87 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 0.62 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 1.01 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.01 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 24.36 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2566

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 240.93 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 35.61 ล้านบาท หรือ 12.88% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 276.54 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงหลักมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY ที่ลดลงจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร และสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด ด้านกลุ่มสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำมีรายได้ลดลงจากปีก่อนที่มีรายได้จากการขายอุปกรณ์โครงการงานก่อสร้างบ่อขยะ ด้านกำไรขั้นต้นลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ และการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นในสินค้าบางกลุ่ม รวมถึงสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น โดยใน ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 65.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 27.10% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 68.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.73%

ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.24% กำไรสุทธิลดลง 4.46 ล้านบาท หรือ 26.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 17.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.14%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q1/2566 Q1/2565 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 235.20 270.29 (35.09) (12.98%)
รายได้จากการให้บริการ 5.40 6.24 (0.84) (13.44%)
รายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ 0.32 - 0.32
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 240.93 276.54 (35.61) (12.88%)
ต้นทุนขาย (171.05) (203.50) (32.46) (15.95%)
ต้นทุนบริการ (4.36) (4.64) (0.29) (6.17%)
ต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ (0.24) - 0.24
รวมต้นทุน (175.65) (208.15) (32.5) (15.62%)
กำไรขั้นต้น 65.28 68.39 (3.10) (4.54%)
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.10% 24.73%
รายได้อื่น 0.70 2.07 (1.37) (66.33%)
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (49.59) (48.39) 1.20 2.49%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 16.39 22.07 (5.68) (25.73%)
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.79% 7.92%
ต้นทุนทางการเงิน (0.63) (0.58) 0.05 8.01%
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต(ผลขาดทุนด้านเครดิต) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 0.04 (0.01) 0.04
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า 0.19 - 0.19
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3.35) (4.37) (1.02) (23.42%)
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.65 17.11 (4.46) (26.05%)
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.24% 6.14%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.08 (0.02) (26.05%)

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q1/2566 % Q1/2565 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 179.86 74.65% 201.98 73.04% (22.11) (10.95%)
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 55.48 23.03% 55.53 20.08% (0.05) (0.09%)
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 5.59 2.32% 19.03 6.88% (13.44) (70.62%)
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 240.93 100% 276.54 100.00% (35.61) (12.88%)

ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 240.93 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 179.86 ล้านบาท  คิดเป็นสัดส่วน 74.65% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE 55.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.03% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 5.59 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.32%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 179.86 ล้านบาท ลดลง 22.11 ล้านบาท หรือ 10.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการลดลงของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร และสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โรคระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น  

ด้านรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 55.48 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการผลิตลดลงจากสถานการณ์การขาดแคลนวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้า CE มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์       

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 5.59 ล้านบาท ลดลง 13.44 ล้านบาท หรือ 70.62% เนื่องจากในปีก่อนมีรายได้จากการขายเครื่องมืออุปกรณ์งานโครงการก่อสร้างบ่อขยะโดยร่วมกับคู่ค้า   

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีต้นทุนรวม 175.65 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 171.05 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.36 ล้านบาท และต้นทุนการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำ 0.24 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 72.90% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีกำไรขั้นต้นที่ 65.28 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 3.10 ล้านบาท หรือ 4.54% ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 27.10% เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 24.73%  

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2566 มีจำนวน 49.59 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 25.86 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.73 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักจากเงินเดือน สวัสดิการพนักงาน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางพนักงานขาย และการบริจาคสินค้าแก่สถานพยาบาลต่างๆในชุมชนใกล้เคียง อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่ลดลงตามรายได้ที่ลดลง ได่แก่ คอมมิชชั่นพนักงานขาย   

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรือ 8.01% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.58 ล้านบาท

รายการอื่น

ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทบันทึกกลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 0.04 ล้านบาท และบันทึกส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้าในบริษัทย่อย 0.19 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนบันทึกขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิจำนวน 0.01 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.24% กำไรสุทธิลดลง 4.46 ล้านบาท หรือ 26.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 17.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.14%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 มีนาคม 2566 ณ 31 มีนาคม 2565 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 407.23 69.28% 455.95 71.37% (48.72) (10.69%)
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 180.62 30.72% 182.87 28.63% (2.25) (1.23%)
รวมสินทรัพย์ 587.85 100.00% 638.82 100.00% (50.97) (7.98%)
หนี้สินหมุนเวียน 178.89 30.36% 241.89 37.79% (63.00) (26.05%)
หนี้สินไม่หมุนเวียน 39.10 6.64% 43.36 6.77% (4.26) (9.83%)
รวมหนี้สิน 217.99 37.00% 285.25 44.56% (67.26) (23.58%)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 371.16 63.00% 354.87 55.44% 16.29 4.59%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 587.85 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 50.97 ล้านบาท หรือ 7.98% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 42.98 ล้านบาท และเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 18.57 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิเพิ่มขึ้น 11.89 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ     

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีหนี้สินรวม 217.99 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน  67.26 ล้านบาท หรือ 23.58% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 46.31 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 19.26 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3.07 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 3.82 ล้านบาท     

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 371.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 จำนวน 16.29 ล้านบาท หรือ 4.59% จากกำไรสุทธิสำหรับงวด 12.65 ล้านบาท และกำไรเบ็ดเสร็จอื่น 3.64 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2566 31 มีนาคม 2565
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 31.55 (22.35)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (2.10) (0.59)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (48.03) 32.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) สุทธิ (18.59) 9.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 34.99 68.09

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2566 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 31.55 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 20.92 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือลดลง 42.27 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 11.03 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 19.94 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 2.10 ล้านบาท เพื่อให้เงินกู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย 1.5 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.68 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.45 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.43 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.11 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 48.03 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 46.31 ล้านบาท จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 0.62 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.50 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 0.60 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,000.48 ล้านบาท ลดลง 225.28 ล้านบาท หรือ 18.38% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,225.76 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยังอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด มีความต้องการสินค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดลดลงตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวดีขึ้น ยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ด้านกำไรขั้นต้นลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุนในสินค้าบางกลุ่ม นอกจากนี้ การขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น โดยในปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 257.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.76% เทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 287.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.46% ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลง สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 54.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.39%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Y2565 Y2564 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 984.36 1,203.45 1,203.45 -18.21%
รายได้จากการให้บริการ 16.12 22.31 22.31 -27.73%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,000.48 1,225.76 1,225.76 -18.38%
ต้นทุนขาย -732.12 -921.75 -921.75 -20.57%
ต้นทุนบริการ -10.63 -16.42 -16.42 -35.29%
รวมต้นทุน -742.74 -938.17 -938.17 -20.83%
กำไรขั้นต้น 257.74 287.59 287.59 -10.38%
>อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.76% 23.46% 23.46%
รายได้อื่น 2.86 4.06 4.06 -29.69%
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร -187.69 -191.77 -191.77 -2.13%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 72.91 99.89 99.89 -27.01%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.27% 8.12% 8.12%
ต้นทุนทางการเงิน -2.82 -2.76 -2.76 2.11%
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น - -0.7 -0.7 -100.00%
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิต(ผลขาดทุนด้านเครดิต) -1.17 5.81 5.81 -79.93%
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า -0.27 - -
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ -14.62 -20.34 -20.34 -28.14%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 54.04 81.89 81.89 -34.02%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.39% 6.66% 6.66%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.27 0.4 0.4 -34.02%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Y2565 % Y2564 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 746.81 74.65% 889.88 72.60% -143.07 -16.08%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 222.69 22.26% 305.75 24.94% -83.06 -27.17%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 30.97 3.10% 30.13 2.46% 0.85 2.81%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 1,000.48 100% 1,225.76 100% -225.28 -18.38%

ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,000.48 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY ที่ 746.81 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.65% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ที่ 222.69 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22.26% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER ที่ 30.97 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.10%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 746.81 ล้านบาท ลดลง 143.07 ล้านบาท หรือ 16.08% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากมาจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่ปรับลดลงในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับปีก่อน รวมถึงรายได้จากสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY ในหมวดอื่นยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 222.69 ล้านบาท ลดลง 83.06 ล้านบาท หรือ 27.17% เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือปรับลดลง และปริมาณการสั่งซื้อลดลงทั้งในกลุ่มลูกค้าหลักอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกลุ่มตัวแทนจำหน่าย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโช่อุปทานจากสถานการณ์โควิดจึงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อสต็อคสินค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้า CE มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 30.97 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขายเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อขยะโดยร่วมกับคู่ค้า อย่างไรก็ตาม มีรายได้จากงานรับก่อสร้างโครงการด้านระบบบำบัดน้ำลดลงจากผลกระทบสถานการณ์โควิด ลูกค้ามีการชะลอหรือยกเลิกแผนงานโครงการด้านระบบบำบัดน้ำออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนรวม 742.74 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 732.12 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 10.63 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าบางรายการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตและผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่า

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.24% ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม มีกำไรขั้นต้นที่ 257.74 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 29.85 ล้านบาท หรือ 10.38% ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 25.76% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 23.46% จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า การปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุน และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ปี 2565 มีจำนวน 187.69 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 93.01 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 93.19 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.49 ล้านบาท ต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นตามกิจกรรมทางการขายและการตลาดที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยังอยู่ในสถานการณ์โควิด และมีค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมัน ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ลดลงหลักมาจากค่าตอบแทนพนักงาน ค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงานและค่าบริจาคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดลดลง และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 2.82 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีต้นทุนทางการเงิน 2.76 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 54.04 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.39% กำไรสุทธิลดลง 27.86 ล้านบาท หรือ 34.02% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 81.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.66%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2565 ณ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 455.95 71.37% 461.67 72.56% -5.72 -1.24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 182.87 28.63% 174.56 27.44% 8.31 4.76%
รวมสินทรัพย์ 638.82 100.00% 636.23 100.00% 2.59 0.41%
หนี้สินหมุนเวียน 241.89 37.79% 246.31 38.63% -4.41 -1.79%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 43.36 6.77% 41.76 6.55% 1.6 3.84%
รวมหนี้สิน 285.25 44.56% 288.06 45.18% -2.81 -0.98%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 354.87 55.44% 349.47 54.82% 5.4 1.55%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 638.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2.59 ล้านบาท หรือ 0.41% มีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 23.15 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 2.94 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญาแก่กิจการร่วมค้า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 5.16 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า-สุทธิลดลง 25.43 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน 9.73 ล้านบาท และสิทธิการใช้อุปกรณ์สำนักงานเพิ่มขึ้น 3.4 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย 8.21 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 285.25 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 2.81 ล้านบาท หรือ 0.98% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 38.34 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 6.53 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 3.09 ล้านบาท โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42.81 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้าและเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่า 1.46 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.87 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 354.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 5.40 ล้านบาท หรือ 1.55% โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 54.04 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายปันผล 48.60 ล้านบาท และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 2.75 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2565 31 ธันวาคม 2564
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 27.42 35.31
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -16.04 -4.64
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -16.5 (64..22)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -5.12 -33.55
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 53.55 58.71

สำหรับปี 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 27.42 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 78.77 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 26.07 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากการสำรองสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 20.43 ล้านบาท มีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 37.24 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 2.09 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 17.74 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 16.04 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า 10 ล้านบาท จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า 4.49 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.67 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากรับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า 1.55 ล้านบาท การจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.25 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.86 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 16.50 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 7.14 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.67 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.95 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 48.54 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 42.81 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2565

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 253.09 ล้านบาท ลดลง 76.58 ล้านบาท หรือ 23.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 329.67 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงสาเหตุหลักมาจากราคาตลาดและปริมาณความต้องการของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่ยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด มีความต้องการสินค้าทั้งในภาคอุตสาหกรรมและทางการแพทย์ นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดลดลงตามความรุนแรงของการแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม ภาพรวมเศรษฐกิจและการผลิตในภาคอุตสาหกรรมมีการขยายตัวดีขึ้น ยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ด้านกำไรขั้นต้นลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุนในสินค้าบางกลุ่ม นอกจากนี้ การขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 67.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.86% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 75.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 22.90% ด้านต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร เพิ่มขึ้นตามกิจกรรมดำเนินงานที่เริ่มกลับสู่ภาวะปกติหลังสถานการณ์โควิด และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 14.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.70% สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 770.38 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 42.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.46%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2565 Q3/2564 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 249.95 324.09 (74.14) -22.88%
รายได้จากการให้บริการ 3.14 5.58 (2.44) -43.75%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 253.09 329.67 (76.58) -23.23%
ต้นทุนขาย (183.43) (250.15) (66.72) -26.67%
ต้นทุนบริการ (1.69) (4.03) (2.35) -58.14%
รวมต้นทุน (185.12) (254.19) (69.07) -27.17%
กำไรขั้นต้น 67.97 75.48 (7.51) -9.95%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.86% 22.90%
รายได้อื่น 1.41 0.92 0.49 53.60%
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (50.14) (45.95) 4.18 9.10%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 19.25 30.45 (11.20) -36.79%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.56% 9.21%    
ต้นทุนทางการเงิน (0.70) (0.86) (0.16) -18.45%
กลับรายการขาดทุน (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ (0.17) 0.02 0.15 0.00%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3.87) (5.90) (2.04) -34.50%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.51 23.70 (9.19) -38.77%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.70% 7.17%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07 0.12 (0.05) -38.77%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2565 % Q3/2564 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 191.86 75.81% 249.64 75.72% (57.78) -23.15%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 57.41 22.68% 69.50 21.08% (12.09) -17.39%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 3.82 1.51% 10.53 3.19% (6.71) -63.70%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 253.09 100% 329.67 100% (76.57) -23.23%

ไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 253.09 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY ที่ 191.86 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.81% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ที่ 57.41 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 22.68% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 3.82 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.51%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 191.86 ล้านบาท ลดลง 57.78 ล้านบาท หรือ 23.15% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากเนื่องจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่ปรับลดลงในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับ ไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รวมถึงรายได้จากสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY ในหมวดอื่นยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 57.41 ล้านบาท ลดลง 12.09 ล้านบาท หรือ 17.39% สาเหตุหลักจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือปรับลดลง และปริมาณการสั่งซื้อลดลงทั้งในกลุ่มลูกค้าหลักอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกลุ่มตัวแทนจำหน่าย เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโช่อุปทานจากสถานการณ์โควิดจึงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อสต็อคสินค้า อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้า CE มียอดขายเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดสินค้าใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์

ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 3.82 ล้านบาท ลดลง 6.71 ล้านบาท หรือ 63.70% เนื่องจากมีรายได้จากการขายและงานโครงการก่อสร้างระบบน้ำลดลง ลูกค้าส่วนใหญ่มีการชะลอหรือยกเลิกแผนงานลงทุนออกไป อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทร่วมกับคู่ค้าจัดตั้งกิจการร่วมค้า 2 แห่ง ได้แก่ กิจการร่วมค้าลอยผล เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลตำบลแห่งหนึ่ง และกิจการร่วมค้าผลเอสเค เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ กรมทรัพยากรน้ำ

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนรวม 185.12 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 183.43 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 1.69 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าบางรายการมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นจากผู้ผลิตและผลจากค่าเงินบาทอ่อนค่า

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.14% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีกำไรขั้นต้นที่ 67.97 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 7.51 ล้านบาท หรือ 9.95% ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 26.86% เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ย 22.90% จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า การปรับราคาขายเพิ่มขึ้นตามราคาต้นทุน และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 3 ปี 2565 มีจำนวน 50.14 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 24.16 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.19 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.79 ล้านบาท โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมัน และมีกิจกรรมทางการขายและการตลาดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่ยังอยู่ในสถานการณ์โควิด โดยมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงานและค่าบริจาคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.70 ล้านบาท ลดลง 0.16 ล้านบาท หรือ 18.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.86 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 14.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.70% กำไรสุทธิลดลง 9.19 ล้านบาท หรือ 38.77% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 23.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.17%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 30 กันยายน 2565 ณ 31 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 491.50 72.97% 461.67 72.56% 29.83 6.46%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 182.04 27.03% 174.56 27.44% 7.48 4.28%
รวมสินทรัพย์ 673.54 100.00% 636.23 100.00% 37.31 5.86%
หนี้สินหมุนเวียน 289.27 42.86% 246.31 38.63% 42.96 17.44%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 42.69 6.33% 41.76 6.55% 0.93 2.24%
รวมหนี้สิน 331.96 49.19% 288.06 45.18% 43.89 15.24%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 342.88 50.81% 349.47 54.82% (6.58) -1.88%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 673.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 37.31 ล้านบาท หรือ 5.86% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 46.04 ล้านบาท และเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น 4.49 ล้านบาท เป็นเงินให้กู้ยืมตามสัญญาแก่กิจการร่วมค้า โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 9.16 ล้านบาท และลูกหนี้การค้า-สุทธิลดลง 11.29 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน 10 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 331.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 43.89 ล้านบาท หรือ 15.24% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 44.72 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้าและเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 8.60 ล้านบาท โดยมีส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 4.74 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 5.34 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 342.88 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 6.58 ล้านบาท หรือ 1.88% โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 42.18 ล้านบาท และลดลงจากการการจ่ายปันผล 48.60 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2565 30 กันยายน 2564
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 19.66 (23.16)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (16.93) (1.17)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (11.72) (18.78)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (8.99) (43.11)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 49.55 49.13

สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 19.66 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 65.15 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 11.65 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 6.14 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากการสำรองสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 45.80 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 17.57 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 16.93 ล้านบาท เพื่อลงทุนในกิจการร่วมค้า 10 ล้านบาท จ่ายเงินให้กู้ยืมแก่กิจการร่วมค้า 4.49 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 3.16 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.14 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.69 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 11.72 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 5.36 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.60 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.90 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 48.58 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 44.72 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2565

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 240.75 ล้านบาท ลดลง 60.09 ล้านบาท หรือ 19.97% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 300.85 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงหลักมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE เนื่องมาจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีการผลิตสินค้าที่เกินความต้องการของตลาด เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโช่อุปทาน ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY และ CE ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม ด้านกำไรขั้นต้นลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง แต่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 60.57 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.16% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 70.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.34% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.38% กำไรสุทธิลดลง 7.80 ล้านบาท หรือ 42.50% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.10%

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 517.29 ล้านบาท ลดลง 106.88 ล้านบาท หรือ 17.12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 624.17 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 จำนวน 27.67 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.33%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2565 Q2/2564 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 237.87 298.19 (60.32) -20.23%
รายได้จากการให้บริการ 2.88 2.65 0.23 8.56%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 240.75 300.85 (60.09) -19.97%
ต้นทุนขาย (178.56) (228.85) (50.29) -21.97%
ต้นทุนบริการ (1.62) (1.78) (0.16) -8.94%
รวมต้นทุน (180.19) (230.63) (50.45) -21.87%
กำไรขั้นต้น 60.57 70.21 (9.64) -13.74%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.16% 23.34%
รายได้อื่น 0.15 0.23 (0.07) -31.61%
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (46.29) (46.71) (0.42) -0.89%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.43 23.73 (9.30) -39.18%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.99% 7.88%    
ต้นทุนทางการเงิน (0.69) (0.62) 0.06 9.97%
กลับรายการขาดทุน (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 0.03 0.70 (0.67) 0.00%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (3.22) (4.74) (1.52) -32.07%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10.56 18.36 (7.80) -42.50%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.38% 6.10%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.05 0.09 (0.04) -42.50%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2565 % Q2/2564 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 180.99 75.18% 223.29 74.22% (42.30) -18.94%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 57.07 23.70% 74.36 24.72% (17.29) -23.25%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 2.70 1.12% 3.20 1.06% (0.50) -15.70%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 240.75 100% 300.85 100% (60.09) -19.97%

ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 240.75 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 180.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.18% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE 57.07 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 23.70% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 2.70 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.12%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 180.99 ล้านบาท ลดลง 42.30 ล้านบาท หรือ 18.94% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่ปรับลดลงในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายและหน่วยงานทางการแพทย์ เมื่อเทียบกับไตรมาสดียวกันของปีก่อน รวมถึงรายได้จากสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY ในหมวดอื่นยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 57.07 ล้านบาท ลดลง 17.29 ล้านบาท หรือ 23.25% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตรปรับลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโช่อุปทานจากสถานการณ์โควิด ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงกลุ่มตัวแทนจำหน่ายจึงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อสต็อคสินค้า

ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 2.70 ล้านบาท ลดลง 0.50 ล้านบาท หรือ 15.70% เนื่องจากผลกระทบในสถานการณ์โควิด ลูกค้ามีการชะลอหรือยกเลิกแผนงานลงทุนโครงการด้านระบบบำบัดน้ำออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนรวม 180.19 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 178.56 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 1.62 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.84% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีกำไรขั้นต้นที่ 60.57 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 9.64 ล้านบาท หรือ 13.74% ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.16% เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 23.34% จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้า และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 2 ปี 2565 มีจำนวน 46.29 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 21.51 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.53 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.25 ล้านบาท โดยต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักจากค่าใช้จ่ายในการขนส่งและค่าเดินทางที่เพิ่มขึ้นตามการปรับตัวของราคาน้ำมัน โดยมีค่าใช้จ่ายสวัสดิการพนักงานและค่าบริจาคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์โควิดลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้านบาท หรือ 9.97% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.62 ล้านบาท

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10.56 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.38% กำไรสุทธิลดลง 7.80 ล้านบาท หรือ 42.50% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 18.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.10%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 30 มิถุนายน 2565 ณ 32 ธันวาคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 480.69 73.11% 461.67 72.56% 19.02 4.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 176.82 26.89% 174.56 27.44% 2.25 1.29%
รวมสินทรัพย์ 657.51 100.00% 636.23 100.00% 21.28 3.34
หนี้สินหมุนเวียน 271.97 41.28% 246.31 38.63% 25.67 10.42%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 42.16 6.40% 41.76 6.55% 0.41 0.97%
รวมหนี้สิน 314.14 47.68% 288.06 45.18% 26.07 9.05%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 344.67 52.32% 349.47 54.82% (4.80) -1.37%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 657.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 21.28 ล้านบาท หรือ 3.34% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 21.39 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 10.54 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 12.10 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน 3.72 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย โดยมีที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิลดลงหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 314.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 26.07 ล้านบาท หรือ 9.05% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 42.94 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้าและเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 12.54 ล้านบาท ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีลดลง 2.96 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 1.56 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 344.67 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 4.80 ล้านบาท หรือ 1.37% โดยส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวด 27.67 ล้านบาท และลดลงจากการการจ่ายปันผล 32.39 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2565 30 มิถุนายน 2564
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 21.34 (25.52)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (5.24) (0.61)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 5.36 (5.48)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 21.46 (31.61)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 80.10 60.70

สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 21.34 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 43.82 ล้านบาท กระแสเงินสดเพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 12.56 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 13.47 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 11.91 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 9.77 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.24 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 2.27 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.15 ล้านบาท และจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า 3.72 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.61 ล้านบาท รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.12 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5.36 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 42.93 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3.57 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.40 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.22 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 32.38 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2565

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 276.54 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 46.79 ล้านบาท หรือ 14.47% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 323.32 ล้านบาท รายได้ที่ลดลงหลักมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE เนื่องมาจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร ปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญและมีการผลิตสินค้าที่เกินความต้องการของตลาด เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโช่อุปทาน ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY และ CE ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม ยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตามการขยายตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรมหลักต่างๆ ด้านกำไรขั้นต้นลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 68.39 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.73%

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 17.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.14% กำไรสุทธิลดลง 9.72 ล้านบาท หรือ 36.22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของ ปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 26.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.28%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q1/2565 Q1/2564 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 270.29 315.50 (45.21) -14.33%
รายได้จากการให้บริการ 6.24 7.82 (1.58) -20.20%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 276.54 323.32 (46.79) -14.47%
ต้นทุนขาย (203.50) (241.04) (37.54) -15.57%
ต้นทุนบริการ (4.64) (6.40) (1.76) -27.46%
รวมต้นทุน (208.15) (247.45) (39.30) -15.88%
กำไรขั้นต้น 68.39 75.88 (7.49) -9.87%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.73% 23.47%    
รายได้อื่น 2.07 0.44 1.63 370.98%
รวมต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร (48.39) (46.63) 1.76 3.76%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 22.07 29.68 (7.62) -25.65%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.92% 9.17%    
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.00 0.00 0.00 n/a
ต้นทุนทางการเงิน (0.58) (0.53) 0.05 8.83%
กลับรายการขาดทุน (ขาดทุนจากการด้อยค่า) ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ (0.01) 4.46 3.07
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.37) (6.78) (2.41) -35.53%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 17.11 26.82 (9.72) -36.22%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.14% 8.28%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 0.13 (0.05) -36.22%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q1/2565 % Q1/2564 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 201.53 72.88% 208.19 64.39% (6.66) -3.20%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 55.53 20.08% 107.66 33.30% (52.13) -48.42%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 19.48 7.04% 7.48 2.31% 12.00 160.55%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 276.54 100% 323.32 100% (46.79) -14.47%

ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 276.54 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 201.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.88% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE 55.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.08% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 19.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 7.04%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 201.53 ล้านบาท ลดลง 6.66 ล้านบาท หรือ 3.20% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตร รวมถึงปริมาณคำสั่งซื้อที่ปรับลดลงในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย เมื่อเทียบกับไตรมาสดียวกันของปีก่อน และรายได้จากสินค้าในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดลดลงตามความรุนแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาด อย่างไรก็ตาม สินค้ากลุ่ม SAFETY ในหมวดอื่นยังคงมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องทั้งในฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ตามการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม

ด้านรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 55.53 ล้านบาท ลดลง 52.13 ล้านบาท หรือ 48.42% สาเหตุหลักเนื่องจากราคาตลาดของสินค้าในกลุ่มถุงมือยาง ถุงมือไนไตรปรับลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่เกิดการขาดแคลนสินค้าในห่วงโช่อุปทานจากสถานการณ์โควิด ราคาสินค้าปรับตัวเพิ่มสูงขึ้น ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์จึงมีการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเพื่อสต็อคสินค้า และมีลูกค้าในกลุ่มตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้นในปีก่อน ในขณะที่ไตรมาส 1 ปี 2565 คำสั่งซื้อลดลง และสินค้าในกลุ่มถุงมือมีการผลิตที่เกินความต้องการของตลาด

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 19.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ 160.55% เนื่องจากมีรายได้จากการขายเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับโครงการก่อสร้างบ่อขยะโดยร่วมกับคู่ค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์โควิด ทำให้ลูกค้ามีการชะลอหรือยกเลิกแผนงานโครงการด้านระบบบำบัดน้ำออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีต้นทุนรวม 208.15 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 203.50 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.64 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 75.27% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีกำไรขั้นต้นที่ 68.39 ล้านบาท กำไรขั้นต้นลดลง 7.49 ล้านบาท หรือ 9.87% ตามรายได้จากการขายและให้บริการที่ลดลง อย่างไรก็ตาม มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.73% เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 23.47%

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร ในไตรมาส 1 ปี 2565 มีจำนวน 48.39 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนในการจัดจำหน่าย 25.59 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.80 ล้านบาท โดยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นหลักจากค่าตอบแทนพนักงาน และต้นทุนในการขนส่งสินค้า ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรือ 8.83% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.53 ล้านบาท

รายการอื่น

ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 0.01 ล้านบาท ในขณะที่ช่วงเดียวกันของปีก่อนบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิจำนวน 4.46 ล้านบาท มาจากการดำเนินการหักกลบหนี้เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดกับลูกหนี้ผู้รับเหมาโครงการประปาซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ไว้แล้ว

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 17.11 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.14% กำไรสุทธิลดลง 9.72 ล้านบาท หรือ 36.22% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 26.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.28%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 มีนาคม 2565 ณ 31 มีนาคม 2564 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 484.49 73.45% 461.67 72.56% 22.82 4.94%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 175.15 26.55% 174.56 27.44% 0.59 0.34%
รวมสินทรัพย์ 659.64 100.00% 636.23 100.00% 23.41 3.68%
หนี้สินหมุนเวียน 252.71 38.31% 246.31 38.63% 6.41 2.60%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 41.65 6.31% 41.76 6.55% (0.11) -0.26%
รวมหนี้สิน 294.36 44.62% 288.06 45.18% 6.30 2.19%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 366.58 55.57% 349.47 54.82% 17.11 4.90%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 659.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 23.41 ล้านบาท หรือ 3.68% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 19.13 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 9.37 ล้านบาท โดยมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 4.83 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินลงทุนในการร่วมค้าของบริษัทย่อยจำนวน 1.09 ล้านบาท ในการดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์จัดการขยะมูลฝอย

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีหนี้สินรวม 294.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 6.30 ล้านบาท หรือ 2.19% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 34.84 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้าและเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการ โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 31.18 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 366.58 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2564 จำนวน 17.11 ล้านบาท หรือ 4.90% จากกำไรสุทธิสำหรับงวด

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2565 31 มีนาคม 2564
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (22.35) (16.46)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (0.59) (0.21)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 32.31 (4.88)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 9.37 (21.55)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 68.09 70.79

สำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2565 บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 22.35 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 22.90 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 18.60 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 32.98 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 6.58 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.59 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.21 ล้านบาท และจ่ายเงินลงทุนในการร่วมค้า 1.09 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.49 ล้านบาท รับเงินจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร 0.12 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.11 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 32.31 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 34.84 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 1.79 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.20 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 0.55 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,225.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 170.25 ล้านบาท หรือ 16.13% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,055.51 ล้านบาท โดยสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลัก เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยานยนต์ ที่มีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังมีความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ใช้เพื่อการป้องกันบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ ทำให้รายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายมีจำนวนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน นอกจากนี้ รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากราคาของสินค้าในหมวดถุงมือไนไตร ถุงมือยางที่มีการปรับราคาขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในช่วงต้นปี อย่างไรก็ตาม สินค้าในหมวดถุงมือมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก เมื่อมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการขายในหมวดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ามีสัดส่วนการขายที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยในภาพรวมลดลง โดยปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 287.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.46% เพิ่มขึ้น 13.45 ล้านบาท หรือ 4.91% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 274.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.97% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อย

สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 81.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.66% เพิ่มขึ้น 8.03 ล้านบาท หรือ 10.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 73.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.94%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Y2564 Y2563 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 1,203.45 1,019.23 184.22 18.07%
รายได้จากการให้บริการ 22.31 36.28 (13.97) -38.51%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,225.76 1,055.51 170.25 16.13%
ต้นทุนขาย (921.75) (752.56) 169.19 22.48%
ต้นทุนบริการ (16.42) (28.81) (12.40) -43.02%
รวมต้นทุน (938.17) (781.38) 156.80 20.07%
กำไรขั้นต้น 287.59 274.14 13.45 4.91%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.46% 25.97%    
รายได้อื่น 4.06 9.45 (5.38) -56.99%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (191.77) (190.05) 1.72 0.90%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 99.89 93.54 6.35 6.79%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 8.12% 8.78%    
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (0.70) 0.00 0.70 n/a
ต้นทุนทางการเงิน (2.76) (2.41) 0.36 14.76%
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 5.81 0.00 5.81 n/a
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (20.34) (17.27) 3.07 17.78%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 81.89 73.86 8.03 10.87%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.66% 6.94%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.40 0.36 0.04 10.87%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Y2564 % Y2563 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 889.88 72.60% 800.40 75.83% 89.48 11.18%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 305.75 24.94% 214.93 20.36% 90.82 42.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 30.13 2.46% 40.18 3.81% (10.05) -25.02%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 1,225.76 100% 1,055.51 100% 170.25 16.13%

ปี 2564 รายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,225.76 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 889.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 72.60% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE จำนวน 305.75 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.94% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER จำนวน 30.13 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.46%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 889.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 89.48 ล้านบาท หรือ 11.18% รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่น อย่างเช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมี มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางการขายออนไลน์

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 305.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.82 ล้านบาท หรือ 42.26% โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวและขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม CE เพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ รายได้เพิ่มขึ้นมาจากราคาสินค้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นปี โดยเฉพาะสินค้าในหมวดถุงมือคลีนรูม ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งที่มีความต้องการใช้สูงขึ้นอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 รายได้จากกลุ่มสินค้า CE จึงเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 30.13 ล้านบาท ลดลง 10.05 ล้านบาท หรือ 25.02% โดยมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าเดิมที่ดำเนินการต่อเนื่อง รวมถึงการบริการหลังการขายและการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนงานโครงการใหม่ของลูกค้าบางรายชะลอโครงการออกไป

รายได้อื่น

ปี 2564 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 4.06 ล้านบาท ลดลง 5.38 ล้านบาท หรือ 56.99% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้อื่น 9.45 ล้านบาท สาเหตุหลักเนื่องจากปีก่อนมีรายได้อื่นจากการรับคืนเงินค่าปรับโครงการประปา

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนรวม 938.17ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 921.75 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 16.42 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินค้าและจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 76.54% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้น 287.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.46% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 13.45 ล้านบาท หรือ 4.91% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 274.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.97% อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากต้นทุนสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวด และการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการขายในหมวดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ามีสัดส่วนการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2564 มีจำนวน 191.77 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 92.61 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 96.51 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.64 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขาย ไก้แก่ เช่น ค่านายหน้าของพนักงานขาย ค่าขนส่ง และมีค่าโฆษณาส่งเสริมการขายเพิ่มขึ้นจากการทำตลาดในกลุ่มผู้บริโภคและออนไลน์ ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนลดลงหลักจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมต่างๆที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 และลดลงจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 2.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.36 ล้านบาท หรือ 14.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 2.41 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

รายการอื่น

รายการบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 5.81 ล้านบาท และขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.70 ล้านบาท มาจากการดำเนินการหักกลบหนี้เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดกับลูกหนี้ผู้รับเหมาโครงการประปาซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ไว้แล้วและการพิจารณาคดีสิ้นสุด

กำไรสุทธิ

ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 81.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.66% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8.03 ล้านบาท หรือ 10.87% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 73.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.94%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 461.67 72.56% 428.90 70.78% 32.76 7.64%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 174.56 27.44% 177.10 29.22% (2.53) -1.43%
รวมสินทรัพย์ 636.23 100.00% 606.00 100.00% 30.23 4.99%
หนี้สินหมุนเวียน 246.31 38.63% 231.44 38.11% 14.86 6.42%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 41.76 6.55% 47.41 7.81% (5.65) -11.91%
รวมหนี้สิน 288.06 45.18% 278.85 45.92% 9.22 3.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 349.47 54.82% 328.45 54.08% 21.01 6.40%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 636.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 30.23 ล้านบาท หรือ 4.99% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 66.66 ล้านบาทจากการสั่งซื้อสินค้าสำรองคลังเพิ่มขึ้น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 33.67 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 288.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 9.22 ล้านบาท หรือ 3.31% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจากทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น 7.13 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 9.14 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3.65 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 5.29 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.36 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.29 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.65 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 349.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 21.01 ล้านบาท หรือ 6.40% จากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 81.89 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 60.75 ล้านบาท และจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 3.96 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 35.31 79.93
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (4.64) (5.10)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (64.22) (68.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (33.55) 6.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 58.71 92.39

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 35.31 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 116.38 ล้านบาท จากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 5.50 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 3.81 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 72.42 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1.31 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 17.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.64 ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องใช้สำนักงาน 0.77 ล้านบาท ปรับปรุงระบบสาธารณุปโภค 1.94 ล้านบาท สินทรัพย์ภายใต้สัญญาขายน้ำ 1.93 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.49 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.23 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.37 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 64.22 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 7.14 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.80 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.67 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 60.74 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 7.13 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2564

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 329.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.80 ล้านบาท หรือ 21.71% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 270.87 ล้านบาท โดยสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม มีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหารที่ขยายตัว ด้านอุตสาหกรรมหลักอื่น เช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมี มีการขยายการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ทำให้ยังมีความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทั้งที่ใช้เพื่อการป้องกันบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จึงมีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงลูกค้ากลุ่มตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น ในไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 75.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 22.90% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 23.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.17% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.58 ล้านบาท หรือ 95.59% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.47%

ภาพรวมผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 953.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 164.15 ล้านบาท หรือ 20.79% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 789.69 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 จำนวน 68.89 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.21% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท หรือ 13.22% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 60.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.66%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2564 Q3/2563 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
9M/2564 9M/2563 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 324.09 252.03 72.06 28.59% 937.78 760.89 176.88 23.25%
รายได้จากการให้บริการ 5.58 18.84 (13.26) -70.38% 16.06 28.79 (12.74) -44.23%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 329.67 270.87 58.80 21.71% 953.84 789.69 164.15 20.79%
ต้นทุนขาย (250.15) (194.41) 55.74 28.67% (720.05) (555.23) 164.82 29.69%
ต้นทุนบริการ (4.03) (15.64) (11.60) -74.20% (12.22) (22.40) (10.18) -45.45%
รวมต้นทุน (254.19) (210.05) 44.14 21.01% (732.27) (577.63) 154.64 26.77%
กำไรขั้นต้น 75.48 60.82 14.66 24.11% 221.57 212.06 9.51 4.48%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.90% 22.45%     23.23% 26.85%    
รายได้อื่น 0.92 0.13 0.79 628.96% 1.58 4.79 (3.21) -66.94%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (45.95) (46.06) (0.11) -0.24% (139.30) (140.09) (0.80) -0.57%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 30.45 14.88 15.57 104.63% 83.86 76.76 7.09 9.24%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 9.21% 5.49%     8.78% 9.66%    
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.00 0.00 0.00 n/a (0.70) 0.00 0.70 n/a
ต้นทุนทางการเงิน (0.86) (0.68) 0.19 27.47% (2.02) (1.81) 0.21 11.77%
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.02 0.00 0.02 n/a 5.17 0.00 5.17 n/a
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (5.90) (2.09) 3.81 182.90% (17.42) (14.11) 3.31 23.44%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 23.70 12.12 11.58 95.59% 68.89 60.84 8.04 13.22%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.17% 4.47%     7.21% 7.66%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.12 0.06 0.06 95.59% 0.34 0.30 0.04 13.22%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2564 % Q3/2563 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
9M/2564 % 9M/2563 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 249.64 75.72% 191.12 70.56% 58.52 30.62% 681.12 71.41% 590.54 74.78% 90.57 15.34%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 69.50 21.08% 53.42 19.72% 16.08 30.10% 251.51 26.37% 159.65 20.22% 91.86 57.54%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 10.53 3.19% 26.33 9.72% (15.80) -60.01% 21.21 2.22% 39.50 5.00% (18.29) -46.30%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 329.67 100% 270.87 100% 58.80 21.71% 953.84 100% 789.69 100% 164.15 20.79%

ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 329.67 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 249.64 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.72% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE 69.50 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.08% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 10.53 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.19%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 249.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.52 ล้านบาท หรือ 30.62% รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่น อย่างเช่น ยานยนต์ ปิโตรเคมี มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคยังมีอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข รวมถึงกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากกลุ่มผู้บริโภคเพิ่มขึ้นผ่านช่องทางการขายออนไลน์

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 69.50 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.08 ล้านบาท หรือ 30.10% ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวและขยายการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีการขยายการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาช่วงในการผลิต บริษัทสามารถขยายการขายไปยังกลุ่มผู้รับเหมาช่วงจึงมียอดขายเติบโตทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 10.53 ล้านบาท ลดลง 15.80 ล้านบาท หรือ 60.01% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนงานโครงการใหม่ของลูกค้าชะลอโครงการออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนรวม 254.19 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 250.15 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 4.03 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินค้าและจากอัตราแลกเปลี่ยน ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 77.10% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้น 75.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 22.90% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้น 14.66 ล้านบาท หรือ 24.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 60.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 22.45%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2564 มีจำนวน 45.95 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.35 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.30 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 46.06 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ เช่น ค่านายหน้าของพนักงาน เป็นต้น ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมต่างๆที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.86 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.19 ล้านบาท หรือ 27.47% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.68 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 23.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.17% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11.58 ล้านบาท หรือ 95.59% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.47%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 497.25 74.16% 428.90 70.78% 68.34 15.93%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 173.28 25.84% 177.10 29.22% (3.82) -2.16%
รวมสินทรัพย์ 670.53 100.00% 606.00 100.00% 64.53 10.65%
หนี้สินหมุนเวียน 291.03 43.32% 231.44 38.11% 59.59 25.75%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 44.36 6.60% 47.41 7.81% (3.05) -6.43%
รวมหนี้สิน 335.39 49.92% 278.85 45.92% 56.54 20.27%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 336.45 50.08% 328.45 54.08% 7.99 2.43%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 670.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 64.53 ล้านบาท หรือ 10.65% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 70.49 ล้านบาทจากการสั่งซื้อสินค้าสำรองคลังและลูกหนี้การค้า-สุทธิเพิ่มขึ้น 43.06 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 43.26 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 335.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 56.54 ล้านบาท หรือ 20.27% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 49.85 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 22.05 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 0.94 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 13.58 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.36 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.48 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.22 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 336.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 7.99 ล้านบาท หรือ 2.43% จากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 68.89 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 60.75 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2564 30 กันยายน 2563
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (23.16) 37.48
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.17) (4.94)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (18.78) (52.36)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (43.11) (19.83)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 49.13 65.72

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 23.16 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 96.97 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 35.23 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 74.19 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.33 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.17 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 1.73 ล้านบาทและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.49 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.78 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.28 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 18.78 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 5.36 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.60 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.94 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 60.74 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 49.85 ล้านบาทเพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 300.85 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 55.37 ล้านบาท หรือ 22.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 245.47 ล้านบาท โดยสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม มีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสากรรมอาหารที่ขยายตัว ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในหมวดถุงมือที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ใช้เพื่อการป้องกันในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกันทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม สินค้าในหมวดถุงมือมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก เมื่อมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 70.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.34% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.10%

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 624.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.35 ล้านบาท หรือ 20.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 518.82 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 45.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.23%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2564 Q2/2563 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 298.19 242.98 55.21 22.72%
รายได้จากการให้บริการ 2.65 2.49 0.17 6.68%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 300.85 245.47 55.37 22.56%
ต้นทุนขาย (228.85) (182.65) 50.69 28.45%
ต้นทุนบริการ (1.78) (1.83) (0.04) -2.40%
รวมต้นทุน (230.63) (179.99) 50.65 28.14%
กำไรขั้นต้น 70.21 65.49 4.73 7.22%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.34% 26.68%    
รายได้อื่น 0.23 3.35 (3.13) -93.28%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (46.71) (45.41) 1.30 2.86%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษีเงินได้ 23.73 23.43 0.30 1.27%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.88% 9.42%    
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (0.70) 0.00 0.70 n/a
ต้นทุนทางการเงิน (0.62) (0.49) 0.13 27.29%
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.70 0.00 0.70 n/a
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.74) (4.58) 0.16 3.53%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.36 18.37 (0.00) -0.01%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.10% 7.38%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0 .09 0.09 (0.00) -0.01%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2564 % Q2/2563 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 223.29 74.22% 185.60 75.61% 37.69 20.31%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 74.36 24.72% 52.99 21.59% 21.36 40.31%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 3.20 1.06% 6.88 2.80% (3.68) -53.46%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 300.85 100% 245.47 100% 55.37 22.56%

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 300.85 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 223.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.22% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE 74.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.72% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 3.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.06%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 223.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.69 ล้านบาท หรือ 20.31% รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 74.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.36 ล้านบาท หรือ 40.31% ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวและขยายการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีการขยายการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาช่วงในการผลิต บริษัทสามารถขยายการขายไปยังกลุ่มผู้รับเหมาช่วงจึงมียอดขายเติบโตทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 3.20 ล้านบาท ลดลง 3.68 ล้านบาท หรือ 53.46% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนงานโครงการใหม่ของลูกค้าบางรายชะลอโครงการออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนรวม 230.63 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 228.85 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.78 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินค้า ด้านต้นทุนบริการมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 76.66% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้น 70.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.34% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 65.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.68% อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการขายในหมวดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ามีสัดส่วนการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2564 มีจำนวน 46.71 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.28 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น 1.30 ล้านบาท หรือ 2.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ เช่น คอมมิชชั่นพนักงาน เป็นต้น ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมต่างๆที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท หรือ 27.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.49 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

รายการอื่น

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทบันทึกขาดทุนจากการตัดหนี้สูญูลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.70 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 0.70 ล้านบาท มาจากการดำเนินการหักกลบหนี้เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดกับลูกหนี้ผู้รับเหมาโครงการประปาซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ไว้แล้ว

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.10% กำไรสุทธิมีจำนวนใกล้คียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.38%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
Amount % Amount %
สินทรัพย์หมุนเวียน 501.65 74.23% 428.90 70.78% 72.75 16.96%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 174.20 25.77% 177.10 29.22% (2.90) -1.64%
รวมสินทรัพย์ 675.85 100.00% 606.00 100.00% 69.85 11.53%
หนี้สินหมุนเวียน 286.28 42.28% 231.44 38.11% 54.84 23.69%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 45.65 6.74% 47.41 7.81% (1.75) -3.70%
รวมหนี้สิน 331.94 49.02% 278.85 45.92% 53.09 19.04%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 345.22 50.98% 328.45 54.08% 16.76 5.10%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 675.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 69.85 ล้านบาท หรือ 11.53% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 83.46 ล้านบาทจากการสั่งซื้อสินค้าสำรองคลังและลูกหนี้การค้า-สุทธิเพิ่มขึ้น 26.63 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 31.68 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 331.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 53.09 ล้านบาท หรือ 19.04% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 27.94 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 43.74 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5.14 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 22.23 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.57 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.66 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.48 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 345.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 16.76 ล้านบาท หรือ 5.10% จากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 45.19 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 28.35 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (25.52) 53.67
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (0.61) (3.57)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (5.47) (11.31)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (31.61) 38.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60.70 124.35

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 25.52 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 61.26 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 16.22 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 83.76 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 19.35 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.61 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.47 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.65 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5.47 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 3.57 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.40 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.11 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 28.34 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 27.94 ล้านบาท เพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2564

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 323.32 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 49.97 ล้านบาท หรือ 18.28% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 273.35 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น 57.50 ล้านบาท หรือ 21.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีรายได้จากการขายและให้บริการรวม 265.83 ล้านบาท โดยสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม ยังเป็นสินค้าที่มีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะสินค้าในหมวดถุงมือที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ใช้เพื่อการป้องกันในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกันทางการแพทย์ ซึ่งจากการจัดการห่วงโซ่อุปทานอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม สินค้าในหมวด ถุงมือมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก เมื่อมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการขายในหมวดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ามีสัดส่วนการขายที่ลดลง ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยอัตรากำไรขั้นต้นใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า สำหรับไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 75.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.47%

ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีจำนวนใกล้เคียงกันกับไตรมาสก่อนหน้า สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 26.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.28% กำไรสุทธิลดลง 3.54 ล้านบาท หรือ 11.65% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 30.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.96% อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 13.81 ล้านบาท หรือ 106.10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 13.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.86%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q1/2564 Q1/2563 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 315.50 265.89 49.61 18.66%
รายได้จากการให้บริการ 7.82 7.46 0.36 4.82%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 323.32 273.35 49.97 18.28%
ต้นทุนขาย (241.04) (182.65) 58.39 31.97%
ต้นทุนบริการ (6.40) (4.93) 1.47 29.75%
รวมต้นทุน (247.45) (187.59) 59.86 31.91%
กำไรขั้นต้น 75.88 85.76 (9.89) -11.53%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.47% 31.37%    
รายได้อื่น 0.44 3.79 (3.35) -88.41%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (46.63) (51.09) (4.46) -8.73%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษีเงินได้ 29.68 38.45 (8.77) -22.81%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 9.17% 13.88%    
ต้นทุนทางการเงิน (0.53) (0.64) (0.11) -16.65%
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4.46 0.00 4.46  
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (6.78) (7.45) (0.67) -8.98%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 26.82 30.36 (3.54) -11.65%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 8.28% 10.96%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.13 0.15 (0.02) -11.65%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q1/2564 % Q1/2563 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 208.19 64.39% 213.82 78.22% (5.63) -2.63%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 107.66 33.30% 53.24 19.48% 54.42 102.20%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 7.48 2.31% 6.29 2.30% 1.19 18.95%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 323.32 100% 273.35 100% 49.97 18.28%

ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 323.32 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 208.19 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 64.39% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 107.66 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 33.30% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 7.48 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.31%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 208.19 ล้านบาท มาจากรายได้ที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ซึ่งฐานลูกค้าเดิมในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักอย่างกลุ่มยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี เริ่มกลับมาผลิตถึงแม้ว่าจะยังไม่เท่ากับภาวะปกติในช่วงก่อนสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ รายได้ยังเพิ่มขึ้นจากลูกค้าใหม่ในอุตสาหกรรมอาหาร และหน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ภาพรวมรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY ลดลง เนื่องจากลุ่มสินค้าที่เกี่ยวข้องกับโควิด สินค้าที่เพื่อใช้ป้องกันโรค ได้แก่ หน้ากากอนามัย และชุดป้องกันโรคมีสัดส่วนการขายลดลงตามความต้องการและราคาตลาด เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นช่วงต้นของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดจึงมีความต้องการใช้งานเพิ่มสูงขึ้นทุกภาคส่วน

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 107.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการปรับตัว ขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม CE เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงราคาสินค้าที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาด นอกจากนี้ ความต้องการสินค้าในหมวดถุงมือคลีนรูม ถุงมือแบบใช้แล้วทิ้งที่เพิ่มสูงขึ้นจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้รายได้ในกลุ่ม CE เพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนและไตรมาสก่อนหน้า

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 7.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าเดิมที่ให้บริษัทดำเนินการต่อเนื่อง รวมถึงการบริการหลังการขายและการบำรุงรักษา อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนงานโครงการใหม่ของลูกค้าบางรายชะลอโครงการออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนรวม 247.45 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 241.04 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 6.40 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินค้า

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 76.53% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้น 75.88 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.47% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 85.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 31.37% เนื่องจากการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการขายในหมวดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ามีสัดส่วนการขายที่ลดลง อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น 13.80 ล้านบาท หรือ 22.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรขั้นต้น 203.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.35%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2564 มีจำนวน 46.43 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.58 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 22.59 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 4.46 ล้านบาท หรือ 8.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ เช่น คอมมิชชั่นพนักงาน เป็นต้น

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.53 ล้านบาท ลดลง 0.11 ล้านบาท หรือ 16.65% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.64 ล้านบาท และลดลง 0.07 ล้านบาท หรือ 10.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

รายการอื่น

ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 4.46 ล้านบาท มาจากการดำเนินการหักกลบหนี้เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดกับลูกหนี้ผู้รับเหมาโครงการประปาซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ไว้แล้ว

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 26.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 8.28% กำไรสุทธิลดลง 3.54 ล้านบาท หรือ 11.65% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 30.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.96% โดยกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 13.81 ล้านบาท หรือ 106.10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้าที่มีกำไรสุทธิ 13.81 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.86%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
Amount % Amount %
สินทรัพย์หมุนเวียน 474.64 73.00% 428.90 70.78% 45.73 10.66%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 175.53 27.00% 177.10 29.22% (1.57) -0.88%
รวมสินทรัพย์ 650.17 100.00% 606.00 100.00% 44.17 7.29%
หนี้สินหมุนเวียน 249.30 38.27% 231.44 38.11% 17.85 7.71%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 46.95 7.21% 47.41 7.81% (0.46) -0.97%
รวมหนี้สิน 296.24 45.47% 278.85 45.92% 17.39 6.24%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 355.23 54.53% 328.45 54.08% 26.77 8.15%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 650.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 44.17 ล้านบาท หรือ 7.29% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ 30.02 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นหลักจากเงินจ่ายล่วงหน้าสินค้า และสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 38.07 ล้านบาทจากการสั่งซื้อสินค้าสำรองคลังในช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 21.59 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 296.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 17.39 ล้านบาท หรือ 6.24% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้า 38.67 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5.93 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 24.59 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.79 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.84 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 0.74 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 355.23 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 26.77 ล้านบาท หรือ 8.15% จากกำไรสุทธิสำหรับงวด

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2564 31 ธันวาคม 2563
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน -16.46 20.55
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -0.21 -1.58
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -4.88 -26.69
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) -21.54 -7.71
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 70.79 77.82

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 16.46 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 34.98 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 24.45 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 38.31 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 11.76 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.21 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.66 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.35 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.10 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 4.88 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 4.17 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.20 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 0.51 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,055.51 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,019.23 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 36.28 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 143.66 ล้านบาท หรือ 15.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 911.85 ล้านบาท รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นหลักจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง ด้านรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นหลักจากงานบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยปี 2563 มีกำไรขั้นต้นที่ 274.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.97% เพิ่มขึ้น 38.14 ล้านบาท หรือ 16.16% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 73.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.94% เพิ่มขึ้น 32.44 ล้านบาท หรือ 78.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.45%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2563 2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 1,019.23 890.79 128.44 14.42%
รายได้จากการให้บริการ 36.28 21.06 15.23 72.32%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,055.51 911.85 143.66 15.76%
ต้นทุนขาย 752.56 657.3 95.26 14.49%
ต้นทุนบริการ 28.81 18.54 10.27 55.38%
รวมต้นทุน 781.38 675.85 105.53 15.61%
กำไรขั้นต้น 274.14 236 38.14 16.16%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.97% 25.88%    
รายได้อื่น 9.45 18.59 -9.14 -49.17%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 190.05 195.85 -5.81 -2.96%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 93.54 58.74 34.8 59.25%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 8.78% 6.31%    
ต้นทุนทางการเงิน 2.41 5.17 -2.76 -53.42%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17.27 12.15 5.12 42.15%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73.86 41.42 32.44 78.32%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.94% 4.45%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.36 0.2 0.16 78.32%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ 2563 % 2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 800.4 75.83% 719.42 78.90% 80.99 11.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 214.93 20.36% 167.96 18.42% 46.97 27.97%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 40.18 3.81% 24.48 2.68% 15.7 64.13%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 1,055.51 100% 911.85 100% 143.66 15.75%

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า สำหรับปี 2563 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 800.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.83% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 214.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.36% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จำนวน 40.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.81%

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น 80.99 ล้านบาท หรือ 11.26% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค หน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่องตลอดปี 2563 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่รายบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีคำสั่งซื้อที่ลดลงตามการผลิต ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้า CE เพิ่มขึ้น 46.97 ล้านบาท หรือ 27.97% มาจากลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตัวขยายการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาด ทำให้รายได้ในกลุ่ม CE เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น 15.70 ล้านบาท หรือ 64.13% โดยเพิ่มขึ้นหลักจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 781.38 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 752.56 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 28.81 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.03% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 274.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.97% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 190.05 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 88.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในปีก่อน อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ เช่น คอมมิชชั่นพนักงานขาย เป็นต้น

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 2.41 ล้านบาท ลดลง 2.76 ล้านบาท หรือ 53.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 5.17 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.94% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32.44 ล้านบาท หรือ 78.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.45%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 428.9 70.78% 387.59 68.34% 41.32 10.66%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 177.1 29.22% 179.56 31.66% -2.46 -1.37%
รวมสินทรัพย์ 606 100.00% 567.15 100.00% 38.85 6.85%
หนี้สินหมุนเวียน 231.44 38.11% 213.39 37.54% 18.06 8.46%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 47.41 7.81% 52.77 9.28% -5.37 -10.17%
รวมหนี้สิน 278.85 45.92% 266.16 46.82% 12.69 4.77%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 328.45 54.08% 302.29 53.18% 26.16 8.66%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 38.85 ล้านบาท หรือ 6.85% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 6.63 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า-สุทธิเพิ่มขึ้น 25.71 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 7.02 ล้านบาท และภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 1.72 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 278.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 12.69 ล้านบาท หรือ 4.77% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25.33 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 7.43 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 0.62 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7.14 ล้านบาท โดยมีหนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 328.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 73.86 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 50.63 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 79.93 128.62
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -5.1 7.11
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -68.01 -107.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 6.82 28.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92.39 85.76

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 79.93 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 111 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 25.51 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.03 ล้านบาทลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 33.10 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 18.94 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.10 ล้านบาท เพื่อซื้อยานพาหนะสำหรับการจัดส่งสินค้าและเครื่องใช้สำนักงานรวม 4.98 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.71 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.47 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 68.01 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 14.56 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.47 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.34 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 50.63 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 789.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.35 ล้านบาท หรือ 14.56% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 689.34 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 60.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.66% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 26.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.78% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34.47 ล้านบาท หรือ 130.73% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 270.87 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 252.03 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 18.84 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 43.29 ล้านบาท หรือ 19.02% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.58 ล้านบาท รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นหลักจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันเชื้อโรค ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ด้านรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นหลักจากงานบริการติดตั้งระบบบัดบัดน้ำรีไซเคิลในธุรกิจน้ำ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 60.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 22.45% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.47%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2563 Q3/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
9M/2563 9M/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 252.03 223.46 28.56 12.78% 760.89 673.85 87.04 12.92%
รายได้จากการให้บริการ 18.84 4.12 14.73 357.72% 28.79 15.49 13.31 85.91%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 270.87 227.58 43.29 19.02% 789.69 689.34 100.35 14.56%
ต้นทุนขาย 194.41 163.64 30.77 18.81% 555.23 497.73 57.49 11.55%
ต้นทุนบริการ 15.64 3.30 12.34 373.51% 22.40 13.56 8.84 65.14%
รวมต้นทุน 210.05 166.94 43.11 25.82% 577.63 511.30 66.33 12.97%
กำไรขั้นต้น 60.82 60.64 0.18 0.29% 212.06 178.05 34.02 19.11%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.45% 26.65%     26.85% 25.83%    
รายได้อื่น 0.13 2.10 (1.97) -94.00% 4.79 8.05 (3.26) -40.49%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46.06 45.89 0.18 0.38% 140.09 147.89 (7.80) -5.28%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.88 16.85 (1.97) -11.71% 76.76 38.20 38.56 100.95%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.49% 7.34%     9.66% 5.48%    
ต้นทุนทางการเงิน 0.68 1.22 (0.55) -44.76% 1.81 4.04 (2.24) -55.32%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.09 3.50 (1.42) -40.47% 14.11 7.79 6.33 81.23%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 12.12 (0.01) -0.06% 60.84 26.37 34.47 130.73%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.47% 5.28%     7.66% 3.78%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.06 (0.00) -0.06% 0.30 0.13 0.17 130.73%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2563 % Q3/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
9M/2563 % 9M/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 191.12 70.56% 174.37 76.62% 16.75 9.60% 590.54 74.78% 541.11 78.50% 49.44 9.14%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 53.42 19.72% 42.28 18.58% 11.14 26.35% 159.65 20.22% 124.20 18.02% 35.45 28.55%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 26.33 9.72% 10.93 4.80% 15.40 140.86% 39.50 5.00% 24.04 3.49% 15.46 64.32%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 270.87 100% 227.58 100% 43.29 19.02% 789.69 100% 689.34 100% 100.35 14.56%

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 191.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 70.56% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 53.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.72% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จำนวน 26.33 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.72%

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น 16.75 ล้านบาท หรือ 9.60% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค เป็นต้น โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้านรายได้จากกลุ่มสินค้า CE เพิ่มขึ้น 11.14 ล้านบาท หรือ 26.35% โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตัวขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้มีคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่ม CE เพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น 15.40 ล้านบาท หรือ 140.86% รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำรีไซเคิลให้กับลูกค้าเอกชนรายหนึ่งมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 210.05 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 194.41 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 15.64 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในหมวดถุงมือจากภาวะสินค้าที่ขาดแคลนตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 77.55% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 22.45% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.65% ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 60.82 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 60.64 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจำนวน 46.06 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.37 ล้านบาท และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงหลักจากค่าใช้จ่ายออกบูธงานนิทรรศกาลและกิจกรรมต่างๆที่งดการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ของปีก่อน มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1.74 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายทรัพย์สิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.68 ล้านบาท ลดลง 0.55 ล้านบาท หรือ 44.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.22 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.47% กำไรสุทธิใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.28%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 423.07 70.22% 387.59 68.34% 35.48 9.15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.42 29.78% 179.56 31.66% (0.15) -0.08%
รวมสินทรัพย์ 602.49 100.00% 567.15 100.00% 35.34 6.23%
หนี้สินหมุนเวียน 239.21 39.62% 213.39 37.54% 25.83 12.10%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 49.20 8.15% 52.77 9.28% (3.58) -6.78%
รวมหนี้สิน 288.41 47.77% 266.16 46.82% 22.25 8.36%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 315.38 52.23% 302.29 53.18% 13.09 4.33%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 602.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 35.34 ล้านบาท หรือ 6.23% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า-สุทธิ 33.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 22.39 ล้านบาทโดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 20.04 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 288.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 22.25 ล้านบาท หรือ 8.36% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 23.05 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 5.63 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 2.98 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.36 ล้านบาท โดยมีหนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิเพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 315.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 60.84 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 50.63 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 37.48 77.90
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (4.94) 0.82
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (52.36) (68.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (19.83) 10.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 65.72 67.67

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 37.48 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 91.64 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 22.37 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 25.83 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 33.37 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.94 ล้านบาท เพื่อซื้อยานพาหนะสำหรับการจัดส่งสินค้าและเครื่องใช้สำนักงานรวม 4.51 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.61 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.34 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 52.36 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 5.36 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.28 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.78 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 50.63 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5.68 ล้านบาท เพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 518.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.06 ล้านบาท หรือ 12.36% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 461.76 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 48.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.28% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 14.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.05 % กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34.48 ล้านบาท หรือ 242.04% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 245.47 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 242.98 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 2.49 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 23.68 ล้านบาท หรือ 10.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 221.79 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน(PPE) ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 65.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.68% เพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาทหรือ 18.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.83% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.38% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.63 ล้านบาท หรือ 958.82% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2563 Q2/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
6M/2563 6M/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 242.98 213.98 29.01 13.56% 508.87 450.39 58.48 12.98%
รายได้จากการให้บริการ 2.49 7.82 (5.33) -68.17% 9.95 11.37 (1.42) -12.48%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 245.47 221.79 23.68 10.68% 518.82 461.76 57.06 12.36%
ต้นทุนขาย 178.16 159.76 18.40 11.52% 360.81 334.10 26.72 8.00%
ต้นทุนบริการ 1.83 6.97 (5.15) -73.82% 6.76 10.26 (3.50) -34.12%
รวมต้นทุน 179.99 166.73 13.25 7.95% 367.57 344.36 23.22 6.74%
กำไรขั้นต้น 65.49 55.06 10.42 18.93% 151.25 117.41 33.84 28.83%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.68% 24.83%     29.15% 25.43%    
รายได้อื่น 3.35 3.83 (0.48) -12.56% 5.99 5.95 0.04 0.66%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.41 55.19 (9.78) -17.72% 95.35 102.00 (6.65) -6.52%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.43 3.71 19.72 532.15% 61.88 21.35 40.54 189.88%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 9.42% 1.64%     11.79% 4.56%    
ต้นทุนทางการเงิน 0.49 1.13 (0.64) -56.77% 1.13 2.82 (1.69) -59.91%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.58 0.65 3.92 600.28% 12.03 4.28 7.74 180.79%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.37 1.73 16.63 958.82% 48.73 14.25 34.48 242.04%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.38% 0.77%     9.28% 3.05%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.09 0.01 0.08 958.82% 0.24 0.07 0.17 242.04%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2563 % Q2/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
6M/2563 % 6M/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 185.60 75.61% 170.92 77.06% 14.68 8.59% 399.42 76.99% 366.73 79.42% 32.69 8.91%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 52.99 21.59% 40.99 18.48% 12.00 29.27% 106.24 20.48% 81.92 81.92% 24.31 29.68%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 6.88 2.80% 9.88 4.46% (3.00) -30.37% 13.17 2.54% 13.11 2.84% 0.06 0.47%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 245.47 100% 221.79 100% 23.68 10.68% 518.82 100% 461.76 100% 57.096 12.36%

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 185.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.61% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 52.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.59% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จำนวน 6.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.80%

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น 14.68 ล้านบาท หรือ 8.59% และมีรายได้จากกลุ่มสินค้า CE เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ 29.27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE ที่เพิ่มขึ้นหลัก มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องตามวิถีปฏิบัติใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้านกลุ่มกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำลดลง 3 ล้านบาท หรือ 30.37% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการชะลอคำสั่งซื้อและหยุดดำเนินการชั่วคราวตามมาตรการของภาครัฐ

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 179.99 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 178.16 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.83 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.32% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.68% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.83% เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าหมวดที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้นและการเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ทำให้ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 65.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาท หรือ 18.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 55.06 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจำนวน 45.41 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 9.78 ล้านบาท หรือ 17.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 55.19 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.49 ล้านบาท ลดลง 0.64 ล้านบาท หรือ 56.77% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.13 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.38% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.63 ล้านบาท หรือ 958.82% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 500.93 73.72% 387.59 68.34% 113.34 29.24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 178.53 26.28% 179.56 31.66% (1.03) -0.57%
รวมสินทรัพย์ 679.46 100.00% 567.15 100.00% 112.31 19.80%
หนี้สินหมุนเวียน 298.27 43.83% 213.39 37.54% 84.89 39.78%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 48.82 7.17% 52.77 9.28% (3.95) -7.49%
รวมหนี้สิน 347.10 51.01% 266.16 46.82% 80.94 30.41%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 333.36 48.99% 302.29 53.18% 31.07 10.28%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 679.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 112.31 ล้านบาท หรือ 19.80% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38.59 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 73.05 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 2.04 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 347.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 80.94 ล้านบาท หรือ 30.41% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 65.36 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5.92 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น13.70 ล้านบาท โดยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.57 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง 1.18 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 333.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 48.73 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 20.25 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 53.67 47.05
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (3.57) 0.36
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (11.31) (36.84)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 38.79 10.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 124.35 68.10

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 53.67 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 68.65 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 67.01 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 73.33 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.30 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3.57 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2.33 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน 1.73 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.25 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.43 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.25 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 11.31 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3.57 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.19 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 20.25 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13.80 ล้านบาท เพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 273.35 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 33.38 ล้านบาท หรือ 13.91% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มลูกค้า ทำให้กำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 85.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 31.37% เพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาทหรือ 37.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 62.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.98% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 51.09 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายผันแปรเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 30.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.96% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.85 ล้านบาท หรือ 142.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q1/2563 Q1/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 273.20 239.86 33.34 13.90%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 0.15 0.11 0.04 42.55%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 273.35 239.97 33.38 13.91%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 187.48 176.96 10.52 5.94%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 0.11 0.66 (0.55) -83.52%
รวมต้นทุน 187.59 177.62 9.96 5.61%
กำไรขั้นต้น 85.76 62.34 23.42 37.56%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.37% 25.98%
รายได้อื่น 3.79 2.11 1.67 79.12%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 51.09 46.81 4.28 9.14%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 38.45 17.64 20.81 117.96%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 13.88% 7.29%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30.36 12.51 17.85 142.67%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.96% 5.17%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.15 0.06 0.09 142.67%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น) 202.50 202.50

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2563 % ไตรมาส 1/2562 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 213.81 78.22% 195.82 81.60% 17.99 9.19%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 53.26 19.48% 40.93 17.06% 12.32 30.11%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 6.29 2.30% 3.22 1.34% 3.06 95.13%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 273.35 100% 239.97 100% 33.38 13.91%

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 273.35 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 265.89 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 7.31 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.15 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 33.38 ล้านบาท หรือ 13.91% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ล้านบาท

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 213.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.99 ล้านบาท หรือ 9.19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 53.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.32 ล้านบาท หรือ 30.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE ที่เพิ่มขึ้นหลัก มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดหาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาจำหน่ายเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มลูกค้า ทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุข กลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการสินค้าดังกล่าวเพื่อใช้งาน รวมถึงเพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้า ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 6.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.06 ล้านบาท หรือ 95.13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นหลักจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 187.59 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 182.65 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.83 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.11 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 1 ปี 2563 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 68.63% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 31.37% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.98% เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าหมวดที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ดังที่กล่าวข้างต้น โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 85.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาท หรือ 37.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 62.34 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 51.09 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 23.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26.52 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4.28 ล้านบาท หรือ 9.14% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 46.81 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.64 ล้านบาท ลดลง 0.86 ล้านบาท หรือ 57.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.50 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.96% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.85 ล้านบาท หรือ 142.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 428.11 70.54% 387.59 68.34% 40.52 10.46%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 178.76 29.46% 179.56 31.66% (0.81) -0.45%
รวมสินทรัพย์ 606.87 100.00% 567.15 100.00% 39.72 7.00%
หนี้สินหมุนเวียน 222.75 36.63% 213.39 37.54% 9.36 4.39%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 49.94 8.21% 52.77 9.28% (2.84) -5.38%
รวมหนี้สิน 272.69 44.84% 266.16 46.82% 6.53 2.45%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 335.48 55.16% 302.29 53.18% 33.19 10.98%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 606.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.72 ล้านบาท หรือ 7% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 49.97 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 7.94 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 1.36 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 272.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 6.53 ล้านบาท หรือ 2.45% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25.80 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 7.73 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 24.16 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.79 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง 1.90 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 335.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 30.36 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 20.55 9.62
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.58) 0.04
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (26.69) (26.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (7.71) (16.40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 77.82 40.93

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 20.55 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 43.48 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 1.05 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 25.82 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 49.34 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.58 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.12 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 26.69 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 25.94 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.10 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 0.64 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 911.85 ล้านบาท ลดลง 12.60 ล้านบาท หรือ 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากสัญญาก่อสร้างลดลงเนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับงานในลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% เพิ่มขึ้น 8.39 ล้านบาท หรือ 3.68% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.62% เนื่องจากมีต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า และไม่มีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้าง ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.49% เพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2562 2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 911.74 907.57 4.18 0.46%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 0.11 16.89 (16.78) -99.38%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 911.85 924.45 (12.6) -1.36%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 674.47 673.42 1.05 0.16%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 1.38 23.42 (22.04) -94.11%
รวมต้นทุน 675.85 696.84 (20.99) -3.01%
กำไรขั้นต้น 236 227.62 8.39 3.68%
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 25.88% 24.62%
รายได้อื่น 11.35 9.35 2 21.39%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 188.61 190.06 (1.45) -0.76%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 58.74 46.9 11.84 25.25%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้(%) 6.36% 5.02%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 36.51 4.91 13.44%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.49% 3.91%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 0.2 0.18 0.02 13.44%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น) 202.5 202.5

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  2562 % 2561 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)
719.42
78.90%
715.73
77.42%
3.69
0.52%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)
167.96
18.42%
172.57
18.67%
(4.61)
-2.67%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER)
24.48
2.68%
36.15
3.91%
(11.67)
-32.28%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
911.85
100%
924.45
100%
(12.6)
-1.36%

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 911.85 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 890.79 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 20.95 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.11 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 12.60 ล้านบาท หรือ 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 719.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท หรือ 0.52% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมบางกลุ่ม เช่นกลุ่มยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันและการลดงบประมาณการสั่งซื้อ เนื่องจากการลดอัตรากำลังการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากการให้บริการมีจำนวนลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 167.96 ล้านบาท ลดลง 4.61 ล้านบาท หรือ 2.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดกำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ชะลอตัว จากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 24.48 ล้านบาท ลดลง 11.67 ล้านบาท หรือ 32.28% โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้จากสัญญาก่อสร้างที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับงานในลักษณะดังกล่าว

ปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 11.35 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.50 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 4.85 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 675.85 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 657.30 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 17.17 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 1.38 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าบางรายการต่ำกว่าปีก่อน เนื่องมาจากค่าเงินบาทแข็งค่า ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ โดยมีต้นทุนการก่อสร้างเกิดจากการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงานประปาชุมชน

ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.12% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 236ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.62%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 188.61 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 89.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102.10 ล้านบาท ค่าปรับงานล่าช้า 0.58 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 3.28 ล้านบาท โดยมีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 7.24 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง 1.45 ล้านบาท หรือ 0.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้งานก่อสร้างที่บันทึกในปีก่อน และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินจำนวน 3.28 ล้านบาท จากการจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาล อย่างไรก็ตาม มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 7.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้บันทึกเป็นการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แล้ว

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 5.17 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือ 36.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 8.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กำไรสุทธิ

ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.49% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 387.59 68.34% 457.87 70.21% (70.29) -15.35%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.56 31.66% 194.24 29.79% (14.68) -7.56%
รวมสินทรัพย์ 567.15 100.00% 652.12 100.00% (84.97) -13.03%
หนี้สินหมุนเวียน 213.39 37.54% 325.3 49.78% (111.92) -34.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 52.77 9.28% 53.83 8.24% (1.06) -1.97%
รวมหนี้สิน 266.16 46.82% 379.14 58.02% (112.98) -29.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 302.29 53.18% 274.28 41.98% 28.01 10.21%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 567.15 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 84.97 ล้านบาท หรือ 13.03% โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 64.34 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 9.71 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลงหลักจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญางานก่อสร้างประปา 12.42 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 28.54 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 14.52 ล้านบาท โดยลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำหรับงวด 11.80 ล้านบาท และจากการจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาล 21.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วจึงมีรายการโอนกลับการด้อยค่าสินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 266.16 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 112.98 ล้านบาท หรือ 29.80% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 72.07 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 37.02 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลง 4.75 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 7.95 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 7.14 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 15.16 ล้านบาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยลดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 302.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.01 ล้านบาท หรือ 10.21% เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 41.42 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 10.13 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 2 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
128.62
139.15
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
7.11
-1.28
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
-107.22
-172.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
28.51
-35.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
85.76
57.21

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 128.62 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 82.60 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 60.77 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 30.62 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 4.29 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 36.65 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.59 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 11.85 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 7.11 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 9.26 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.57 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 2.57 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 107.22 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 79.21 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13.36 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 10.13 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.52 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 227.58 ล้านบาท ลดลง 6.92 ล้านบาท หรือ 2.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 234.50 ล้านบาท รายได้จากการขายลดลง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมมีการลดกำลังการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 60.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.65% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 58.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.15% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.28% เพิ่มขึ้น 7.03 ล้านบาท หรือ 138.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 5.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.15%

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 689.34 ล้านบาท ลดลง 2.63 ล้านบาท หรือ 0.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 691.97 ล้านบาท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 26.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.78%

สรุปผลการดำเนินงาน

Responsive image

รายได้

Responsive image

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.58 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 223.46 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 4.12 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 6.92 ล้านบาท หรือ 2.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 174.37 ล้านบาท ลดลง 5.78 ล้านบาท หรือ 3.21% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายลดลงมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าลดกำลังการผลิต ลดงบประมาณการสั่งซื้อสินค้า ด้านรายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 42.28 ล้านบาท ลดลง 2.71 ล้านบาท หรือ 6.03% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดกำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ยังคงชะลอตัว ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 10.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.57 ล้านบาท หรือ 16.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 166.94 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 163.64 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 3.29 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.01 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง และต้นทุนสินค้าลดลงมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าและกลุ่มสินค้าที่ขายมีต้นทุนสินค้าต่ำกว่าปีก่อน สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.35% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้น 26.65% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 25.15%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวน 45.89 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25.44 ล้านบาท โดยมีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง 7.09 ล้านบาท หรือ 13.38% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้งานก่อสร้างที่บันทึกในปีก่อน และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2561 นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1.74 ล้าน บาท เนื่องจากมีการขายทรัพย์สินออกไป ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนบันทึกขาดทุนการด้อยค่าสินทรัพย์ 3.99 ล้านบาท

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1.22 ล้านบาท ลดลง 0.49 ล้านบาท หรือ 28.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.28% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.03 ล้านบาท หรือ 138.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.15%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 411.54 68.94% 457.87 70.21% -46.33 -10.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 185.4 31.06% 194.24 29.79% -8.84 -4.55%
รวมสินทรัพย์ 596.94 100.00% 652.12 100.00% -55.17 -8.46%
หนี้สินหมุนเวียน 254.8 42.59% 325.3 49.78% -70.5 -21.67%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 52.85 8.83% 53.83 8.24% -0.98 -1.83%
รวมหนี้สิน 307.65 51.43% 379.14 58.02% -71.49 -18.86%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 290.6 48.57% 274.28 41.98% 16.31 5.95%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 596.94 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 55.17 ล้านบาท หรือ 8.46% สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 37.90 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างประปาลดลง 11.01 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลง 10.91 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.46 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 9.87 ล้านบาท เนื่องจากจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาลออกไปบางส่วน และลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำหรับงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 307.65 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 71.49 ล้านบาท หรือ 18.86% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 42.02 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าลดลง 26.71 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.10 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 5.36 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยลดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 290.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 26.37 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 10.12 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 0.72 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 77.9 114.81
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 0.82 -1.3
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -68.33 -139.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 10.39 -26.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 67.67 66.01

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 77.90 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 60.43 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 35.47 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 11.01 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4.24 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 4.29 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 25.26 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 11.54 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.82 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 3.04 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.41 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 2.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 68.33 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 47.38 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.22 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 10.12 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3.61 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 221.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท หรือ 1.24% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 219.07 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.83% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 62.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.54% เนื่องมาจากภาวะการแข่งขัน และมีสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 55.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.64 ล้านบาท หรือ 11.39% โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานอันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.29 ล้านบาท หรือ 0.94% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 457.47 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จำนวน 14.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.05%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2562 Q2/2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
6M/2562 6M/2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 221.79 215.26 6.53 3.03% 461.66 442.13 19.53 4.42%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ - 3.81 (3.81) -100.00% 0.11 15.35 (15.24) -99.31%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 221.79 219.07 2.72 1.24% 461.76 457.47 4.29 0.94%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 166.03 154.96 11.06 7.14% 342.99 319.14 23.85 7.47%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 0.71 1.58 (0.87) -55.23% 1.37 18.88 (17.51) -92.76%
รวมต้นทุน 166.73 156.54 10.19 6.51% 344.36 338.02 6.34 1.87%
กำไรขั้นต้น 55.06 62.53 (7.47) -11.95% 117.41 119.46 (2.05) -1.72%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.83% 28.54%     25.43% 26.11%    
รายได้อื่น 3.83 2.25 1.58 70.31% 5.95 4.29 1.66 38.72%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 55.19 49.55 5.64 11.39% 102.00 95.09 6.91 7.27%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3.71 15.24 (11.53) -75.68% 21.35 28.65 (7.30) -25.49%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 1.64% 6.89%     4.56% 6.20%    
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 16.09 (14.36) -89.22% 14.25 24.55 (10.31) -41.98%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.77% 7.27%     3.05% 5.32%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01 0.08 (0.07) -89.22% 0.07 0.12 (0.05) -41.98%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50     202.50 202.50    

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2562 % Q2/2561 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
M6/2562 % M6/2561 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 170.92 77.06% 169.83 77.52% 1.09 0.64% 366.73 79.42% 353.35 77.24% 13.38 3.79%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 40.99 18.48% 42.57 19.43% (1.58) -3.70% 81.92 17.74% 82.27 17.98% (0.35) -0.42%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 9.88 4.46% 6.68 3.05% 3.21 48.05% 13.11 2.84% 21.86 4.78% (8.75) -40.04%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 221.79 100% 219.07 100% 2.72 1.24% 461.76 100% 457.47 100% 4.29 0.94%

ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 221.79 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 213.98 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 7.82 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1.24% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 170.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท หรือ 0.64% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมบางกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันและการลดงบประมาณการสั่งซื้อ ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 40.99 ล้านบาท ลดลง 1.58 ล้านบาท หรือ 3.70% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มลดกำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 9.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21 ล้านบาท หรือ 48.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 166.73 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 159.76 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 6.26 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.71 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนการก่อสร้างจากงานประปาชุมชนเกิดจากการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงาน

ไตรมาส 2 ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 75.17% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 24.83% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากภาวะการแข่งขัน และมีสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ด้านงานบริการในกลุ่มธุรกิจน้ำยังมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 55.19 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 23.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31.03 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 0.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น 5.64 ล้านบาท หรือ 11.39% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วในปี 2561

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1.32 ล้านบาท ลดลง 0.86 ล้านบาท หรือ 39.43% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 2.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 443.32 70.03% 457.87 70.21% (14.55) -3.18%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 189.75 29.97% 194.24 29.79% (4.50) -2.32%
รวมสินทรัพย์ 633.07 100.00% 652.12 100% (19.05) -2.92%
หนี้สินหมุนเวียน 289.66 45.66% 325.30 49.78% (35.64) -10.96%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 55.83 8.80% 53.83 8.24% 1.99 3.70%
รวมหนี้สิน 345.49 54.46% 379.14 58.02% (33.65) -8.88%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 288.89 45.54% 274.28 41.98% 14.60 5.32%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 633.07 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 19.05 ล้านบาท หรือ 2.92% สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างประปาลดลงจำนวน 9.50 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 14.14 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.89 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 6.92 ล้านบาท เนื่องจากจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลออกไปบางส่วน และลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 345.49 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 33.65 ล้านบาท หรือ 8.88% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 26.56 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 10.77 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.99 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจาก ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาท โดยมีหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 3.02 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 3.57 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 288.89 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ 64.78 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 22.80 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 47.05 80.07
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 0.36 (0.91)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (36.84) (104.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 10.57 (25.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 68.10 66.84

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 47.05 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 40.06 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 9.50 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 11.35 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 2.60 ล้านบาทโดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 11.26 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 5.18 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.36 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 1.23 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.27 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.82 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 36.84 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 30.13 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.24 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.48 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้รวม 242.08 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 239.86 ล้านบาท รายได้จากงานก่อสร้างประปาชุมชน 0.11 ล้านบาท และรายได้อื่น 2.11 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือ 5.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 226.86 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือ SAFETY และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ด้านกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจำนวน 62.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.98% เพิ่มขึ้น 5.42 ล้านบาทหรือ 9.52% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 56.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.88% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างลดลง ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 46.81 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท หรือ 47.89% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 8.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.98%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 239.86 226.86 13.00 5.73%
รายได้จากงานก่อสร้างประปาชุมชน 0.11 11.54 (11.43) -99.09%
รายได้อื่น 2.11 3.78 (1.66) -44.04%
รวมรายได้ 242.08 242.18 (0.10) -0.04%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 176.96 164.18 12.79 7.79%
ต้นทุนงานก่อสร้างประปาชุมชน 0.66 17.30 (16.64) -96.18%
รวมต้นทุน 177.62 181.48 (3.85) -2.12%
กำไรขั้นต้น 62.34 56.92 5.42 9.52%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.98% 23.88%    
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46.81 47.29 (0.47) -1.00%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.53 9.63 5.89 61.17%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.41% 3.98%    
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.51 8.46 4.05 47.89%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.17% 3.49%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.04 0.02 47.89%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ตามกลุ่มสินค้า ไตรมาส 1/2562 % ไตรมาส 1/2561 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 195.82 82% 183.52 77% 12.30 6.70%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 40.93 17% 39.70 17% 1.23 3.10%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 3.22 1% 15.18 6% (11.96) -78.78%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 239.97 100% 238.4 100% 1.57 0.66%

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 236.41 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 3.45 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.11 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 195.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.30 ล้านบาท หรือ 6.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น และจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในช่วงต้นปีทำให้มีรายได้จากการขายสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 40.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท หรือ 3.10% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 3.22 ล้านบาท ลดลง 11.96 ล้านบาท หรือ 78.78% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ด้านรายได้จากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยบริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่เพิ่ม

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 177.62 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 174.33 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 2.63 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.66 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน

ไตรมาส 1 ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.02% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 25.98% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 23.88% เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างลดลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 62.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.42 ล้านบาท หรือ 9.52% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 56.92 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจำนวน 46.81 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.55 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 0.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลดลง 0.47 ล้านบาท หรือ 1% ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วในปี 2561

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1.50 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท หรือ 49.09% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 2.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท หรือ 47.89% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.49%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 428.10 69.16% 457.87 70.21% (29.77) -6.50%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 190.91 30.84% 194.24 29.79% (3.33) -1.72%
รวมสินทรัพย์ 619.01 100.00% 652.12 100.00% (33.10) -5.08%
หนี้สินหมุนเวียน 281.88 45.44% 325.30 49.78% (43.42) -13.35%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 51.51 8.30% 53.83 8.24% (2.33) -4.32%
รวมหนี้สิน 333.39 53.74% 379.14 58.02% (45.75) -12.07%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 286.93 46.26% 274.28 41.98% 12.65 4.61%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 619.01 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 33.10 ล้านบาท หรือ 5.08% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 16.28 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างประปาลดลงจำนวน 7.41 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 20.69 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 15.97 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 333.39 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 45.75 ล้านบาท หรือ 12.07% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 21.52 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 26.02 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 1.26 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 1.79 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3.88 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.35 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 286.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 12.51 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 9.62 36.77
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 0.04 (0.48)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (26.06) (31.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (16.40) 4.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 40.93 97.31

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9.62 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 24.33 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 7.41 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 19.82 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26.50 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ 0.61 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.45 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.04 ล้านบาท มาจากดอกเบี้ยรับ 0.12 ล้านบาท และรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.10 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.14 ล้าน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 26.06 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 23.30 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.51 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.25 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 238.40 ล้านบาท ลดลง 9.82 ล้านบาท หรือ 3.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง และมีค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 8.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.45 ล้านบาท หรือ 177.01% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.99 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2560 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 221.04 214.08 3.25%
รายได้จากการให้บริการ 5.82 8.58 -32.15%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 11.54 25.56 -54.86%
รายได้อื่น 3.78 1.88 101.03%
รวมรายได้ 242.18 250.1 -3.17%
ต้นทุนขาย 159.2 156.89 1.47%
ต้นทุนบริการ 4.98 5.83 -14.62%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 17.3 25.98 -33.39%
รวมต้นทุน 181.48 188.69 -3.82%
กำไรขั้นต้น 56.92 59.53 -4.38%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.88% 23.98%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47.29 70.17 -32.61%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 13.41 -8.77 252.97%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.54% -3.51%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.46 -10.99 177.01%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.49% -4.39%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.04 -0.05 177.01%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.5 202.5  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/2561 % ไตรมาส 1/2560 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 183.52 77% 183.52 74% 0.00%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 39.7 17% 37.06 15% 7.11%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 15.18 6% 27.64 11% -45.07%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 238.4 100% 248.22 100% -3.96%

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 238.40 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 221.04 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 5.82 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 11.54 ล้านบาท รายได้รวม ลดลง 9.82 ล้านบาท หรือ 3.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 183.52 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น มีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 39.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.64 ล้านบาท หรือ 7.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 15.18 ล้านบาท ลดลง 12.46 ล้านบาท หรือ 45.07% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 181.48 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 159.20 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.98 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 17.30 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน

ไตรมาส 1 ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 72.37% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 27.63% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 26.92% เนื่องจากการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินแข็งค่า ด้านต้นทุนงานก่อสร้างยังมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 56.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.88% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 23.98%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจำนวน 47.29 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.05 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 0.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.64 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 3.98 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.49% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19.45 ล้านบาท หรือ 177.01% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10.99 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์หมุนเวียน 536.04 72.07% 576.63 73.22% -7.04%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207.71 27.93% 210.85 26.78% -1.49%
รวมสินทรัพย์ 743.75 100.00% 787.48 100% -5.55%
หนี้สินหมุนเวียน 431.94 58.00% 484.34 61.40% -10.82%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 66.62 8.95% 69.02 8.75% -3.47%
รวมหนี้สิน 498.56 66.92% 553.36 70.15% -9.90%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 246.49 33.08% 235.43 29.85% 4.70%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 743.75 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 43.74 ล้านบาท หรือ 5.55% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 37.23 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 14.02 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 3.67 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 5.05 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.29 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 498.56 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 54.80 ล้านบาท หรือ 9.90% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 25.47 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 35.56 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 6.86 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.01 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 246.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 8.46 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 36.77 -7.38
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -0.48 -31.85
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.5 127.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 4.8 88.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 97.31 137.25

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 36.77 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 26.47 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 37.23 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 13.35 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 37.99 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.48 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.28 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 0.33 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 31.50 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 27.25 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.63 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.62 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 219.07 ล้านบาท ลดลง 33.07 ล้านบาท หรือ 13.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายลดลงตามการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงต้นปี และต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบน้ำประปาชุมชนมีจำนวนลดลง ทำให้ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 62.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.33 ล้านบาท หรือ 100.43% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 31.20 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจำนวนลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2560 มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 60.50 ล้านบาท ผลดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 16.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือ 118.80% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 85.63 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 457.47 ล้านบาท ลดลง 42.89 ล้านบาท หรือ 8.57% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 500.37 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 24.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.32% เพิ่มขึ้น 121.17 ล้านบาท หรือ 125.42% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 96.61 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2018 Q2/2017 % YoY Q1/2018 % QoQ 6M/2018 6M/2017 % YoY
รายได้จากการขาย 209.27 221.47 -5.51% 221.04 -5.32% 430.32 435.55 -1.20%
รายได้จากการให้บริการ 5.99 11.86 -49.54% 5.82 2.81% 11.81 20.44 -42.24%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 3.81 18.81 -79.73% 11.54 -66.96% 15.35 44.37 -65.41%
รายได้อื่น 2.25 2.78 -18.89% 3.78 -40.38% 4.29 4.65 -7.88%
รวมรายได้ 221.32 254.92 -13.18% 242.18 -8.61% 461.76 505.02 -8.57%
ต้นทุนขาย 150.03 162.69 -7.79% 159.20 -5.76% 309.22 319.58 -3.24%
ต้นทุนบริการ 4.94 14.80 -66.64% 4.98 -0.84% 9.91 20.63 -51.94%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 1.58 43.45 -96.37% 17.30 -90.88% 18.88 69.43 -72.81%
รวมต้นทุน 156.54 220.95 -29.15% 181.48 -13.74% 338.02 409.64 -17.48%
กำไรขั้นต้น 62.53 31.20 100.43% 56.92 9.86% 119.46 90.73 31.66%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.54% 12.37%   23.88%   26.11% 18.13%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 49.55 120.15 -58.76% 47.29 4.77% 95.09 190.32 -50.04%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.24 (86.17) 117.68% 13.41 13.63% 28.65 (94.94) 130.18%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.89% -33.80%   5.54% 24.34% 6.20% -18.80%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16.09 (85.63) 118.80% 8.46 90.24% 24.55 (96.61) 125.42%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.27% -33.59%   3.49%   5.32% -19.13%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 (0.42) 118.80% 0.04 90.24% 0.12 (0.48) 125.42%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50   202.50   202.50 202.50  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2018 % Q2/2017 % % YoY Q1/2018 % % QoQ M6/2018 % M6/2017 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 169.83 78% 185.55 74% -8.47% 183.52 77% -7.46% 353.35 77% 369.07 74% -4.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 42.57 19% 38.94 15% 9.32% 39.70 17% 7.24% 82.27 18% 76.00 15% 8.25%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 6.68 3% 27.66 11% -75.86% 15.18 6% -56.03% 21.86 5% 55.30 11% -60.47%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 219.07 100% 252.15 100% -13.12% 238.40 100% -8.11% 457.47 100% 500.37 100% -8.57%

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 219.07 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 209.27 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 5.99 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 3.81 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวม ลดลง 33.07 ล้านบาท หรือ 13.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 169.83 ล้านบาท ลดลง 15.72 ล้านบาท หรือ 8.47% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเริ่มบังคับใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ. ฉบับใหม่ โครงการจัดซื้อในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 42.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท หรือ 9.32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิมได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 6.68 ล้านบาท ลดลง 20.98 ล้านบาท หรือ 75.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 156.54 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 150.03 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.94 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 1.58 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลง 64.41 ล้านบาท หรือ 29.15% โดยต้นทุนขายลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง และลดลงตามการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงต้นปี ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลง ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 71.46% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 62.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 28.54% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้น 31.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 12.37%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจำนวน 49.55 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 70.60 ล้านบาท หรือ 58.76% สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 60.50 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2560 และมีค่าปรับงานล่าช้าลดลง โดยในไตรมาส 2 ปี 2561 มีการบันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้า 2.88 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.18 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 3.34 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.27% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือ 118.80% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 85.63 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 482.92 70.50% 576.63 73.22% -16.25%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 202.12 29.50% 210.85 26.78% -4.14%
รวมสินทรัพย์ 685.04 100.00% 787.48 100% -13.01%
หนี้สินหมุนเวียน 360.14 52.47% 484.34 61.40% -25.64%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 64.05 9.33% 69.02 8.75% -7.20%
รวมหนี้สิน 424.20 61.81% 553.36 70.15% -23.34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 262.15 38.19% 235.43 29.85% 11.35%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 685.04 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 102.44 ล้านบาท หรือ 13.01% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 50 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 25.43 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 10.96 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 4.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 3.17 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักมาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 424.20 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 129.16 ล้านบาท หรือ 23.34% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียน โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 93.29 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 27.96 ล้านบาท และมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างลดลง 2.36 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 246.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 24.55 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 80.08 50.28
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (0.91) (32.74)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (104.46) 18.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (25.30) (0.95)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 66.84 48.65

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 80.08 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 42.17 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 8.36 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 9.59 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 30.88 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.91 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.58 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 0.68 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับ 0.43 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 104.46 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 96.86 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.81 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.79 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 234.50 ล้านบาท ลดลง 17.43 ล้านบาท หรือ 6.92% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 251.92 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบนํ้าประปาชุมชน เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ้าประปาชุมชนมีจำนวนลดลง ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 58.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.98 ล้านบาท หรือ 73.51% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 33.99 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลัก จากการบันทึกขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ 3.99 ล้านบาท สรุปผลดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 6.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.19 ล้านบาท หรือ 461.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวน 5.09 ล้านบาท ลดลง 7.08 ล้านบาท หรือ 58.17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท มาจากรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 11.05 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 691.97 ล้านบาท ลดลง 60.32 ล้านบาท หรือ 8.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 752.29 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2561 จำนวน 29.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.25% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 84.44ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2018 Q3/2017 % YoY Q2/2018 % QoQ 9M/2018 9M/2017 % YoY
รายได้จากการขาย 226.40 213.56 6.01% 209.27 8.18% 656.71 649.12 1.17%
รายได้จากการให้บริการ 5.61 18.03 -68.86% 5.99 -6.20% 17.42 38.47 -54.71%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 2.49 20.33 -87.78% 3.81 -34.80% 17.83 64.70 -72.44%
รายได้อื่น 2.05 1.86 10.21% 2.25 -9.12% 6.26 6.51 -3.82%
รวมรายได้ 236.54 253.78 -6.79% 221.32 6.88% 698.23 758.80 -7.98%
ต้นทุนขาย 168.35 157.22 7.08% 150.03 12.21% 477.57 476.80 0.16%
ต้นทุนบริการ 4.33 16.05 -73.05% 4.94 -12.39% 14.24 36.68 -61.18%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 2.85 44.67 -93.61% 1.58 80.98% 21.73 114.10 -80.95%
รวมต้นทุน 175.53 217.94 -19.46% 156.54 12.13% 513.55 627.58 -18.17%
กำไรขั้นต้น 58.97 33.99 73.51% 62.53 -5.70% 178.42 124.71 43.07%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.15% 13.49%   28.54%   25.78% 16.58%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.28 48.19 10.56% 52.44 1.60% 150.33 222.02 -32.29%
กลับรายการค่าปรับล่าช้า 0.30 16.64 -98.17% 2.90 -89.50% 2.33 - -
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 8.04 4.14 94.12% 15.24 -47.27% 36.69 (90.80) 140.40%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 3.40% 1.63%   6.89%   5.25% -11.97%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5.09 12.18 -58.17% 16.09 -68.36% 29.65 (84.44) 135.11%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.15% 4.80%   7.27%   4.25% -11.13%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03 0.06 -58.17% 0.08 -68.36% 0.15 (0.42) 135.11%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50   202.50   202.50 202.50  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2018 % Q3/2017 % % YoY Q2/2018 % % QoQ 9M/2018 % 9M/2017 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 180.15 77% 174.99 69% 2.95% 169.83 78% 6.08% 533.50 77% 544.06 72% -1.94%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 44.99 19% 43.74 17% 2.86% 42.57 19% 5.68% 127.26 18% 119.74 16% 6.28%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 9.36 4% 33.19 13% -71.79% 6.68 3% 40.26% 31.22 5% 88.49 12% -64.71%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 234.50 100% 251.92 100% -6.91% 219.07 100% 7.04% 691.98 100% 752.29 100% -8.02%

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 234.50 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 226.40 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 5.61 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 2.49 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 180.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.16 ล้านบาท หรือ 2.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ยังเติบโตได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการมีจำนวนลดลง เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้บริการติดตั้งระบบป้องกันการตกจากที่สูง ( Lifeline safety)

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 44.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.25 ล้านบาท หรือ 2.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิมได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 9.36 ล้านบาท ลดลง 23.83 ล้านบาท หรือ 71.79% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงการระบบนํ้าในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้จากงานขุดเจาะบ่อบาดาลลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 175.53 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 168.35 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.33 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 2.85 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลง 42.41 ล้านบาท หรือ 19.46% โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ้าประปาชุมชนลดลง ทำให้ไตรมาส 3 ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.85% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 58.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 25.15% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้น 33.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 13.49%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวน 53.28 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ที่เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน และมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดนํ้ารีไซเคิลของลูกค้าอุตสาหกรรมรายหนึ่งจำนวน 3.99 ล้านบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.72 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 3.04 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 6.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.19 ล้านบาท หรือ 461.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวน 5.09 ล้านบาท ลดลง 7.08 ล้านบาท หรือ 58.17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 11.05 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 472.03 70.70% 576.63 73.22% -18.14%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 195.64 29.30% 210.85 26.78% -7.21%
รวมสินทรัพย์ 667.67 100.00% 787.48 100% -15.22%
หนี้สินหมุนเวียน 345.13 51.69% 484.34 61.40% -28.74%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 56.42 8.45% 69.02 8.75% -18.26%
รวมหนี้สิน 401.54 60.02% 553.36 70.15% -27.43%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 267.42 39.38% 235.43 29.85% 13.59%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.67 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 119.82 ล้านบาท หรือ 15.22% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดนํ้าลดลงจำนวน 55.59 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 26.26 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 15.73 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 3.45 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 3.89 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักมาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด14.99 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 3.99 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 401.54 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 151.81 ล้านบาท หรือ 27.43% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียน โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 123.91 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 15.02 ล้านบาท และมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างลดลง 1.91 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 267.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 29.65 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 114.81 87.56
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.30) (32.22)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (139.82) (62.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (26.31) (7.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 66.01 42.32

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 114.81 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 59.87 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 55.59 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 3.65 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 13.26 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.30 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.36 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 0.51 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับ 0.65 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 139.82 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 129.26 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.02 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 6.54 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จาก การขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท ลดลง 61.39 ล้านบาท หรือ 6.23% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการ ขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตาม สัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในส่วนต้นทุนรวมลดลงเนื่องจากต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงจำนวน 87.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 227.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.34 ล้านบาท หรือ 63.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 139.28 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2561 2560 % YoY
รายได้จากการขาย 882.21 863.37 2.18
รายได้จากการให้บริการ 25.35 44.70 -43.28%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 16.89 77.77 -78.28%
รายได้อื่น 9.35 8.83 5.79%
รวมรายได้ 933.80 994.68 -6.12%
ต้นทุนขาย 651.68 631.44 3.21%
ต้นทุนบริการ 21.74 43.16 -49.63%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 23.42 171.96 -86.38%
รวมต้นทุน 696.84 846.56 -17.69%
กำไรขั้นต้น 227.62 139.28 63.42%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.62% 14.13%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 192.74 269.82 -28.57%
กลับรายการค่าปรับล่าช้า 2.67 -  
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 46.90 (121.71) 138.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.02% -12.24%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.51 (117.48) 138.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 3.91% -11.81%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.18 (0.58) 131.08%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  2561 % 2560 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 715.73 77.42% 715.18 72.54% 0.08%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 172.57 18.67% 163.84 16.62% 5.33%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 36.16 3.91% 106.83 10.84% -66.15%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 924.45 100% 985.84 100% -6.23%

ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 882.21 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 25.35 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 16.89 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 715.73 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ยังเติบโตได้เพียงเล็กน้อย ด้านลูกค้ากลุ่ม หน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ. ฉบับใหม่ โครงการจัดซื้อในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ด้านรายได้จากการ ให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY มาจากการให้บริการติดตั้งระบบด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยปี 2561 มีงานลักษณะ ดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบปีก่อน

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 172.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท หรือ 5.33% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิมได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าหลักใน กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 36.16 ล้าน บาท ลดลง 70.67 ล้านบาท หรือ 66.15% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตาม สัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ รายได้จากงานขุดเจาะบ่อบาดาลมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 696.84 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 651.68 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 21.74 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 23.42 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลง 149.42 ล้านบาท หรือ 17.69% โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตาม ตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลง ทำให้ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 75.38% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 24.62% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 139.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 14.13%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ปี 2561 มีจำนวน 192.74 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 85.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 104.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง 77.09 ล้านบาท หรือคิด เป็น 28.57% สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 60.50 ล้านบาท และ การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 10 ล้านบาทในปีก่อน และมีค่าปรับงานล่าช้าลดลง โดยในปี 2561 มีการ บันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้า 2.67 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ที่เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน และการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำรีไซเคิลของลูกค้าอุตสาหกรรมรายหนึ่งจำนวน 2.51 ล้านบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 8.17 ล้านบาท ลดลง 5.10 ล้านบาท หรือ 38.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ มีต้นทุนทางการเงิน 13.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 457.87 70.21% 576.63 73.22% -20.60%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194.24 29.79% 210.85 26.78% -7.88%
รวมสินทรัพย์ 652.12 100% 787.48 100% -17.19%
หนี้สินหมุนเวียน 325.30 49.78% 484.34 61.40% -32.84%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 53.83 8.24% 69.02 8.75% -22.00%
รวมหนี้สิน 379.14 58.02% 553.36 70.15% 70.15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 274.28 41.98% 235.43 29.85% 16.50%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 652.12 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 135.37 ล้านบาท หรือ 17.19% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและ เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 56.64 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 35.06 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 17.27 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 5.94 ล้านบาท และ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 4.05 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักมาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด 18.71 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 2.51 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 379.14 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 174.22 ล้านบาท หรือ 31.48% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 152.39 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 8.23 ล้านบาท และมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง ลดลง 2.29 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.15 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 274.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 36.51 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 139.15 132.73
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.28) (31.23)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (172.97) (58.63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (35.10) 42.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 57.12 92.23

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 139.15 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 79.55 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียก เก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 56.64 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 6.02 ล้าน บาท สินค้าคงเหลือลดลง 6.73 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7.87 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.28 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 1.50 ล้านบาท โดยมีงินสดรับจากรับคืนเงืนให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.44 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.79 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 172.97 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 159.53 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.27 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 8.17 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท ลดลง 20.50 ล้านบาท หรือ 7.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ล้านบาท โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้าต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2559 ในไตรมาส 1 ปี 2560บริษัทมีการประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 116.25 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน  94.27 ล้านบาท  และจากการประเมินความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้าง บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง จึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 22.03 ล้านบาท ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.99 ล้านบาท ลดลง 20.95 ล้านบาท หรือลดลง 210.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 9.96 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 1/2559 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 214.08 203.47 5.22%
รายได้จากการให้บริการ 8.58 7.74 10.83%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 25.56 57.51 -55.56%
รายได้อื่น 1.88 0.47 303.89%
รวมรายได้ 250.10 269.19 -7.09%
ต้นทุนขาย 156.89 151.77 3.37%
ต้นทุนบริการ 5.83 8.14 -28.33%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 25.98 48.42 -46.36%
รวมต้นทุน 188.69 208.33 -9.42%
กำไรขั้นต้น 59.53 60.40 -1.44%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.74% 28.60%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.17 46.22 51.82%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ -8.77 14.64 -159.87%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) -3.51% 5.44%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -10.99 9.96 -210.29%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) -4.39% 3.70%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) -0.05 0.06 -188.23%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/2560 % ไตรมาส 1/2559 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 183.52 73.93% 171.96 63.99% 6.72%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 37.06 14.93% 30.07 11.19% 23.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 27.64 11.13% 66.69 24.82% -58.56%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 248.22 100% 268.72 100% -7.63%

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 214.08 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 8.58 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 25.56 ล้านบาท รายได้รวม ลดลง 20.50 ล้านบาท หรือ 7.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 183.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.56 ล้านบาทหรือ 6.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค และมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 37.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท หรือ 23.26% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ในการรักษาฐานลูกค้าเก่า การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 27.64 ล้านบาท ลดลง 39.05 ล้านบาท หรือ 58.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 188.69 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 156.89 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 5.83 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 25.98 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามการรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนไตรมาส 1 ปี 2560 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.26% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.74% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 28.60%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 70.17 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 23.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 25.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มขึ้นจำนวน 22.03 ล้านบาท เป็นค่าปรับที่บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับชำระคืนจากผู้รับจ้างได้

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากการประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มขึ้นข้างต้น ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 4.39%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์หมุนเวียน 909.66 80.20% 770.07 80.14% 18.13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 224.55 19.80% 190.88 19.86% 17.64%
หนี้สินหมุนเวียน 718.64 63.36% 534.12 55.51% 34.54%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 75.31 6.64% 75.82 7.88% -0.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 341.57 30.11% 352.31 36.61% -3.05%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,134.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 173.26 ล้านบาท หรือ 18.03% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 88.40 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 18.96 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้าเพิ่มขึ้น 65.07 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 147.86 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 224.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 793.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 184 ล้านบาท หรือ 30.17% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 135.90 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 23.60 ล้านบาท ด้านหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 341.57 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 10.99 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (7.20) (68.89)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (31.85) (1.71)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 127.19 49.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 88.14 (20.75)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 137.25 38.48

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 7.20 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 21.82 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 93.05 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 46.68 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.52 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 31.85 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 1.82 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 127.19 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 134.85  ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.29 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.68 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.69 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท ลดลง 51.47 ล้านบาท หรือ 16.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้า ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทได้ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 137.81 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 113.05 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวัง และไม่ให้มีผลกระทบต่อเนื่อง บริษัทจึงรับรู้ค่าปรับดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นต้นทุนการก่อสร้างทั้งจำนวน และพิจารณาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 60.50 ล้านบาท ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 85.63 ล้านบาท ลดลง 99.22 ล้านบาท หรือลดลง 730.19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 13.59 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 500.37 ล้านบาท ลดลง 71.97 ล้านบาท หรือ 12.57% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 572.34 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 96.61 ล้านบาท ลดลง 120.16 ล้านบาท หรือ 510.28% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 23.55 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 6 เดือน
2/2560 2/2559 % YoY ปี 2560 ปี 2559 % YoY
รายได้จากการขาย 221.47 194.25 14.02% 435.55 397.71 9.51%
รายได้จากการให้บริการ 11.86 3.26 263.71% 20.44 11.00 85.78%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 18.81 106.11 -82.27% 44.37 163.62 -72.88%
รายได้อื่น 2.78 1.47 88.41% 4.65 1.94 140.11%
รวมรายได้ 254.92 305.09 -16.44% 505.02 574.28 -12.06%
ต้นทุนขาย 162.69 144.63 12.49% 319.58 296.40 7.82%
ต้นทุนบริการ 14.80 0.85 1,636.27% 20.63 8.99 129.52%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 43.45 94.09 -53.82% 69.43 142.51 -51.28%
รวมต้นทุน 220.95 239.58 -7.78% 409.64 447.90 -8.54%
กำไรขั้นต้น 31.20 64.04 -51.28% 90.73 124.44 -27.09%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.37% 21.09%   18.13% 21.74%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 120.15 45.95 161.45% 190.32 92.18 106.48%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (86.17) 19.56 -540.59% (94.94) 34.20 -377.60%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) -33.80% 6.41%   -18.80% 5.96%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (85.63) 13.59 -730.19% (96.61) 23.55 -510.28%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) -33.59% 4.45%   -19.13% 4.10%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.42) 0.08 -604.15% (0.48) 0.15 -428.22%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 162.00   202.50 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 6 เดือน
2/2560 % 2/2559 % % YoY 1/2560 % %QoQ ปี 2560 % ปี 2559 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 185.55 74% 165.88 55% 11.86% 183.52 74% 1.10% 369.07 74% 337.84 59% 9.24%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 38.94 15% 29.51 10% 31.96% 37.06 15% 5.06% 76.00 15% 59.58 10% 27.57%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 27.66 11% 108.22 36% -74.44% 27.64 11% 0.08% 55.30 11% 174.92 31% -68.39%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 252.15 100% 303.61 100% -16.95% 248.22 100% 1.58% 500.37 100% 572.34 100% -12.57%

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 221.47 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 11.86 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 18.81 ล้านบาท รายได้รวม ลดลง ลดลง 51.47 ล้านบาท หรือ 16.95% ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 185.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19.67 ล้านบาทหรือ 11.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค และสามารถขยายพื้นที่การขาย ทำให้มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 38.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.43 ล้านบาท หรือ 31.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มปรับตัว สามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 27.66 ล้านบาท ลดลง 80.56 ล้านบาท หรือ 74.44% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมจำนวน 220.95 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 162.69 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 14.80 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 43.45 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงานบริการ ด้านต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามการรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ และการรับรู้ค่าปรับงานก่อสร้างเป็นต้นทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 12.37% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 21.09%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 120.15 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 23.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 92.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 60.50 ล้านบาท

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า และการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับ ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 85.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 33.59%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 30 มิถุนายน 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 615.74 54.29% 770.07 80.14% -20.04%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 222.07 19.58% 190.88 19.86% 16.34%
หนี้สินหมุนเวียน 509.66 44.94% 534.12 55.51% -4.58%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 73.41 6.47% 75.82 7.88% -3.18%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 256.04 22.57% 352.31 36.61% -27.32%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 837.81 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 123.14 ล้านบาท หรือ 12.81% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่นลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 127.83 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 77.28 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 222.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 583.07 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 26.88 ล้านบาท หรือ 4.41% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 256.04 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 96.61 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 50.28 (156.92)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (32.74) (5.22)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (18.49) 138.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.95) (23.23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.65 36.01

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 50.28 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 13.15 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 58.89 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 77.29 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 16.07 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 32.74 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 3.69 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 18.49 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 8.82 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.8 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 5.87 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 251.92 ล้านบาท ลดลง 23.90 ล้านบาท หรือ 8.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และการบันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้าจำนวน 16.64 ล้านบาท เป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท และจากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำให้มีรายได้ภาษีเงินได้ 11.05 ล้านบาท ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.48 ล้านบาท หรือ 25.53% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 9.70 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานรวม 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 752.29 ล้านบาท ลดลง 95.87 ล้านบาท หรือ 11.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 848.16 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 84.44 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 9 เดือน
3/2560 3/2559 % YoY ปี 2560 ปี 2559 % YoY
รายได้จากการขาย 213.56 207.86 2.74% 649.12 605.58 7.19%
รายได้จากการให้บริการ 18.03 5.06 256.54% 38.47 16.06 139.54%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 20.33 62.90 -67.67% 64.70 226.52 -71.44%
รายได้อื่น 1.86 1.88 -1.21% 6.51 3.82 70.55%
รวมรายได้ 253.78 277.70 -8.61% 758.80 851.98 -10.94%
ต้นทุนขาย 157.22 152.97 2.78% 476.80 449.36 6.11%
ต้นทุนบริการ 16.05 2.93 448.12% 36.68 11.92 207.82%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 44.67 56.03 -20.28% 114.10 198.55 -42.53%
รวมต้นทุน 217.94 211.92 2.84% 627.58 659.83 -4.89%
กำไรขั้นต้น 33.99 63.90 -46.81% 124.71 188.33 -33.78%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.49% 23.17% -41.77% 16.58% 22.20% -5.63%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31.70 50.30 -36.97% 222.02 142.47 55.84%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 4.14 15.48 -73.26% (90.80) 49.68 -282.77%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 1.63% 5.57% -70.74% -11.97% 5.83% -17.80%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.18 9.70 25.53% (84.44) 33.25 -353.97%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 4.80% 3.49% 37.36% -11.13% 3.90% -15.03%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.06 0.42% (0.42) 0.21 -303.18%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 162.00   202.50 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 9 เดือน
3/2560 % 3/2559 % % YoY 2/2560 % %QoQ 9M2560 % 9M 2559 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 174.99 69.46% 174.48 63.26% 0.29% 185.55 73.59% -5.69% 544.06 72.32% 512.33 60.40% 6.19%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 43.74 17.36% 33.94 12.31% 28.87% 38.94 15.44% 12.33% 119.74 15.92% 93.52 11.03% 28.04%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 33.19 13.17% 67.40 24.44% -50.76% 27.66 10.97% 19.99% 88.49 11.76% 242.31 28.57% -63.48%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 251.92 100% 275.82 100% -8.67% 252.15 100% -0.09% 752.29 100% 848.16 100% -11.30%

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 251.92 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 213.56 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 18.03 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 20.33 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 23.90 ล้านบาท หรือ 8.66% ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 174.99 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 43.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.31% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตามตลาดการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 33.19 ล้านบาท ลดลง 34.21ล้านบาท หรือ 50.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมจำนวน 217.94 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 157.22 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 16.05 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 44.67 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงานบริการ ด้านต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ และการรับรู้ค่าปรับงานก่อสร้างเป็นต้นทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 13.49% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 23.17%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจำนวน 48.34 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 20.33 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 28.01 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กลุ่มผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท และมีรายได้ภาษีเงินได้ 11.05 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทำให้ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.80%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 30 กันยายน 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 563.37 49.67% 770.07 80.14% -26.84%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 226.10 19.93% 190.88 19.86% 18.45%
หนี้สินหมุนเวียน 480.75 42.39% 534.12 55.51% -9.99%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 41.69 3.68% 75.82 7.88% -45.01%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 268.33 23.66% 352.31 36.61% -23.84%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 789.47 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 171.48 ล้านบาท หรือ 17.85% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่นลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 131.78 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจำนวน 118.43 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 226.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 17.89 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 522.44 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 87.50 ล้านบาท หรือ 14.35% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 37.22 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 268.33 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 86.48 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 87.56 (111.09)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (32.22) (11.20)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (62.35) 302.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (7.01) 180.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 42.32 239.83

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 87.56 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 15.86 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 76.02 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 118.43 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.14 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 32.22 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 3.96 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 1.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 62.35 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 47.83 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.50 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 9.02 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ลดลง 112.15 ล้านบาท หรือ 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน และการบันทึกรายการค่าปรับงานล่าช้าเป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้าต่อเนื่อง ทำให้เกิดค่าปรับงานล่าช้าและต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ในปี 2560 บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 156.18 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 129.84 ล้านบาท และจากการประเมินความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้าง บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างให้ชำระค่าปรับแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวัง บริษัทจึงรับรู้ค่าปรับดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นต้นทุนการก่อสร้างทั้งจำนวน และพิจารณาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 59.65 ล้านบาท หากบริษัทได้รับชำระค่าปรับดังกล่าวจากผู้รับจ้าง บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทประเมินมูลค่างานปัจจุบัน จากการลงทุนในทรัพย์สินเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาล จึงตั้งประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 134.98 ล้านบาท และจากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำให้มีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 117.48 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2560 2559 % YoY
รายได้จากการขาย 863.37 816.53 5.74%
รายได้จากการให้บริการ 44.70 21.11 111.73%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 77.77 260.35 -70.13%
รายได้อื่น 8.83 4.87 81.35%
รวมรายได้ 994.68 1,102.87 -9.81%
ต้นทุนขาย 631.44 606.72 4.07%
ต้นทุนบริการ 43.16 21.88 97.29%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 171.96 232.74 -26.12%
รวมต้นทุน 846.56 861.34 -1.72%
กำไรขั้นต้น 139.28 236.65 -41.15%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.13% 21.55%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 269.82 246.79 9.33%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (121.71) (5.26) 2,212.05%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) (12.24%) (0.48%)  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (117.48) (15.25) 670.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (11.81%) (1.38%)  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.58) (0.08) 622.19%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 189.80

 

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  2560 % 2559 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 715.18 72.54% 687.37 62.60% 4.05%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 163.84 16.62% 130.29 11.87% 25.74%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 106.83 10.84% 280.34 25.53% -61.89%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 985.84 100% 1,097.99 100% -10.21%

ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 863.37 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 44.70 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 77.77 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 112.15 ล้านบาท หรือลดลง 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1.097.99 ล้านบาท

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนับสนุนจากทั้งภาคการส่งออกและความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น มีความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) จำนวน 715.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.81 ล้านบาท หรือ 4.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายสินค้าและการให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 163.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.54 ล้านบาท หรือ 25.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตามตลาดการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 106.83 ล้านบาท ลดลง 173.50 ล้านบาท หรือ 61.89% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง และการบันทึกรายการค่าปรับงานล่าช้าเป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีรายได้อื่น 8.83 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.06 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและอื่นๆ 3.77 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมจำนวน 846.56 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 631.44 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 43.16 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 171.96 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการรวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงานบริการ เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ

สัดส่วนต้นทุนรวมคิดเป็น 85.87% ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม ปี 2560 บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.13% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 21.55% อย่างไรก็ตาม ปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและให้บริการในกลุ่ม SAFETY และ CE เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจำนวน 269.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 91.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 178.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่มีจำนวนลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายในขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กลุ่มผู้รับเหมาจำนวน 59.65 ล้านบาท การประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์เครื่องขุดเจาะบาดาล จำนวน 10 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 4.67 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 13.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 134.98 ล้านบาท โดยมีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 11.81%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 576.63 50.84% 770.07 80.14% -25.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 210.85 18.59% 190.88 19.86% 10.46%
หนี้สินหมุนเวียน 484.34 42.70% 534.12 55.51% -9.32%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 69.02 6.09% 75.82 7.88% -8.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 235.43 20.76% 352.31 36.61% -33.18%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 787.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 173.47 ล้านบาท หรือ 18.05% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 129.67 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจำนวน 160.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 43.42 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 210.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 18.53 ล้านบาท โดยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการด้อยค่าเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน้ำจำนวน 10 ล้านบาท และลดลงจากการตัดจำหน่ายรถยนต์จำนวน 6.96 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 553.36 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 56.59 ล้านบาท หรือ 9.28% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 27.09 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 52.11 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 39.91 ล้านบาท

ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 7.14 ล้านบาท โดยมีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2.46 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 235.43 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 117.48 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 132.73 (242.85)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (31.23) (14.54)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.63) 242.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 42.87 (14.93)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92.23 44.13

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 132.73 ล้านบาท โดยขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 5.31 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 50.72 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 160.69 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 39.16 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 31.23 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์จำนวน 4.84 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานและรถยนต์ 2.78 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 58.63 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 39.49 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 8.01 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 11.12 ล้านบาท


เลือกไตรมาส :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนไม่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ทำให้การบริหารงานโครงการขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาในบางพื้นที่ที่มีปริมาณงานจำนวนมาก และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกัน แรงงานในพื้นที่มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 97.11 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 80.39 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาผู้รับจ้างบางส่วนทิ้งงานขณะดำเนินการ เกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง จึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 56.51 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว บริษัทได้เร่งดำเนินการแก้ไข ทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนส่วนเพิ่ม ในการเร่งงานก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเข้าทำงานในโครงการที่มีปัญหา ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท ลดลง 49.56 ล้านบาท หรือลดลง 144.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY
รายได้จากการขาย 816.53 847.39 -3.64%
รายได้จากการให้บริการ 21.11 9.42 124.18%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 260.35 58.09 348.16%
รายได้อื่น 4.87 3.04 60.27%
รวมรายได้ 1,102.87 917.94 20.15%
ต้นทุนขาย 606.72 624.78 -2.89%
ต้นทุนบริการ 21.88 6.91 216.47%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 232.74 42.92 442.24%
รวมต้นทุน 861.34 674.62 27.68%
กำไรขั้นต้น 236.65 240.29 -1.51%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.55% 26.26% -4.71%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 246.79 196.31 25.71%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (5.26) 47.02 -111.20%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) (0.48%) 5.12% -5.60%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (15.25) 34.31 -144.43%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.38%) 3.74% -5.12%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.08) 0.21 -137.93%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น)* 189.80 162.00  

*ปี 2559 บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(RO) จำนวน 40,499,996 หุ้น

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 % ปี 2558 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 687.37 62.60% 715.45 78.20% -3.92%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 130.29 11.87% 104.82 11.46% 24.30%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 280.34 25.53% 94.64 10.34% 196.22%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,097.99 100% 914.90 100% 20.01%

ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) มีจำนวน 687.37 ล้านบาท ลดลง 28.08 ล้านบาทหรือ 3.92% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ บริษัทประมูลงานขายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทไม่เน้นการประมูลงานสินค้าในรายการที่มีกำไรขั้นต้นต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่ม นอกจากนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการขยายตลาดสินค้าเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสินค้า ทำให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่และจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าเทคนิค มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจำนวน 130.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.47 ล้านบาท หรือ 24.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว ลูกค้าในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การขายสินค้ากลุ่ม CE มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มสินค้า CE จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 280.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.70 ล้านบาท หรือ 196.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจำนวน 252.01 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 861.34 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 606.72 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ด้านต้นทุนบริการมีจำนวน 21.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนมีจำนวน 232.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานก่อสร้าง

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 78.45% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูง และมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ด้านอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน และอัตรากำไรขั้นต้นจากงานบริการยังไม่สูง เนื่องจากยังมีรายได้จากงานบริการไม่มาก แต่มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์งานบริการคงที่ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 21.55% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 26.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจำนวน 246.79 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 92.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากค่าตอบแทนพนักงานที่ผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 มีจำนวน 97.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 56.51 ล้านบาท เป็นค่าปรับที่บริษัทคาดว่าไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 1.38% ลดลงเมื่อทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.74%

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558
อัตรากำไรขั้นต้น 21.55% 26.26%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 1.34% 6.70%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (1.38%) 3.74%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (4.53%) 10.61%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 960.95 100.00% 667.40 100.00% 43.99%
หนี้สิน 619.95 63.48% 346.10 51.86% 76.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 352.31 36.53% 322.59 48.14% 9.21%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 960.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 293.56 ล้านบาท หรือ 43.99% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น หลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและวัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงการประปาจำนวนเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้าจำนวน 11.24 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท และมีรายการมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ่มขึ้นจำนวน 127.74 ล้านบาท ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 11.16 ล้านบาท และมีงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 2.08 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการซื้อเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน้ำจำนวน 21.87 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 8.17 ล้านบาท สินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำอยู่ระหว่างติดตั้งจำนวน 6.70 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์อื่นๆรวมจำนวน 2.75 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงโดยการตัดจำหน่ายระหว่างปี 7.79 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 18.83 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 619.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 263.85 ล้านบาท หรือ 76.23% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 174.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท และใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้นจำนวน 39.84 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการปรับงานล่าช้าจำนวน 56.41 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิลดลง 27.26 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 15.13 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 32.32 ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2.70 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 352.31 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 ข้อ 22 ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนที่ออกชำระแล้ว 202.50 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 40.15 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 15.25 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.64 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.07 เท่า เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 1.54 ล้านบาท จึงทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

กระแสเงินสด

หน่วย:ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (238.14) (23.21)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (14.54) (4.29)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 242.47 55.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (10.21) 27.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.85 59.14

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 238.14 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 77.30 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.87 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 238.08 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 26.09 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 14.54 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆรวม 10.92 ล้านบาท และสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำระหว่างติดตั้ง 6.70 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1.56 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.74 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 242.47 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 169.10 ล้านบาท กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 80.65 ล้านบาท โดยระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.55 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 5.16 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ล้านบาท

แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2560

การคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังเป็นการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการในประเทศ สำหรับการผลิตเพื่อส่งออกที่ต้องพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก ที่ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าปีก่อน เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าในภาคอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าในธุรกิจของบริษัท อย่างสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเติมโตขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทด้วย

สำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาครัฐที่ยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่อง และจากภาคอุตสาหกรรมที่ระบบบำบัดน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการการดำเนินธุรกิจ และบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัท จะสามารถพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทำให้ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัทเติบโตและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.71 ล้านบาท หรือ 21.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.11 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.09 ล้านบาท หรือ 271.85% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.61 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก จึงทำให้ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 23.17% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 24.97%

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 848.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 203.96 ล้านบาท หรือ 31.66% เมื่อเทียบปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 644.20 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.15 ล้านบาท หรือ 83.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18.10 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

  ไตรมาส 9 เดือน
3/2559 3/2558 % YoY 2/2559 % QoQ ปี 2559 ปี 2558 % YoY
รายได้จากการขาย 207.86 222.99 -6.78% 194.25 7.01% 605.58 637.13 -4.95%
รายได้จากการให้บริการ 67.96 4.12 1551.03% 109.37 -37.86% 242.58 7.07 3331.21%
รายได้อื่น 1.88 0.48 292.89% 1.47 27.55% 3.82 2.37 61.09%
รวมรายได้ 277.70 227.59 22.02% 305.09 -8.98% 851.98 646.57 31.77%
ต้นทุนขาย 152.97 166.74 -8.26% 144.63 5.76% 449.36 467.41 -3.86%
ต้นทุนบริการ 58.96 3.66 11.71% 94.94 -37.90% 210.46 5.88 3477.21%
รวมต้นทุน 211.92 170.39 24.37% 239.58 -11.54% 659.83 473.29 39.41%
กำไรขั้นต้น 63.90 56.71 12.67% 64.04 -.022% 188.33 170.91 10.19%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.17% 24.97% -1.81% 21.09% 2.07% 22.20% 26.53% -4.33%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 50.30 52.19 -3.62% 45.95 9.45% 142.47 145.52 -2.10%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.48 5.01 209.21% 19.56 -20.85% 49.68 27.76 78.96%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.57% 2.20% 3.37% 6.41% -0.84% 5.83% 4.29% 1.54%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 9.70 2.61 271.85% 13.59 -28.62% 33.25 18.10 83.72%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.49% 1.15% 2.35% 4.45% -21.58% 3.90% 2.80% 1.10%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.02 271.85% 0.08 -28.62% 0.11 0.11 83.72%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00 0.00% 162.00 0.00% 162.00 162.00 0.00%

รายได้

หน่วย: ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 9 เดือน
3/2559 % 3/2558 % % YoY 2/2559 % %QoQ ปี 2559 % ปี 2558 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 174.48 63% 184.79 81% -5.58% 165.88 55% 5.18% 512.33 60% 527.77 82% -293%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 33.94 12% 30.18 13% 12.45% 29.51 10% 15.02% 93.52 11% 83.11 13% 12.52%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 67.40 24% 12.14 5% 455.19% 108.22 36% -37.72% 242.31 29% 33.32 5% 627.19%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 275.82 100% 227.11 100% 21.45% 303.61 100% -9.15% 848.16 100% 644.20 100% 31.66%