หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

กลไกการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางที่น่าเชื่อถือและเป็นอิสระสำหรับ การร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นบุคลากรของบริษัทหรือบุคคลภายนอกสามารถแจ้งเบาะแสได้ ดังนั้น บุคลากรของบริษัทจึงมีหน้าที่แจ้งเหตุ หรือเบาะแสของการทุจริตผ่านช่องทางที่บริษัทกำหนดไว้ โดยบริษัทจะลงโทษบุคลากรของบริษัทที่ทราบหรือมีข้อมูลของเหตุการณ์ที่อาจเป็นการทุจริต แต่ไม่แจ้งให้บุคคลที่รับผิดชอบรับทราบ ซึ่งบริษัทมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเหตุ โดยมีกลไกในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะลงโทษผู้ที่จงใจแจ้งเหตุหรือเบาะแสที่ไม่เป็นความจริง

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทุจริต คอร์รัปชั่น

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือในกรณีที่มีคำถามหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือสามารถสอบถาม ได้ที่

เลขานุการบริษัท
โทร. (662) 7910111 ต่อ 151
Email: cs@pdgth.com
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน
โทร. (662) 7910111 ต่อ 115
Email: ia@pdgth.com

หรือแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ส่งถึง:
  คณะกรรมการบริษัท Email: board@pdgth.com
  คณะกรรมการตรวจสอบ Email: ind_dir@pdgth.com
  เลขานุการบริษัท: Email: cs@pdgth.com
  หรือส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: http://investor-th.pdgth.com/contact_board.html
 2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง:
  คณะกรรมการตรวจสอบ (ผ่าน หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน)
  บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  โทร. (662) 791 0111

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com