PHOL ติดรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Backพฤศจิกายน 20, 2563

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศ PHOL เป็น 1 ใน 124 บจ. ที่ ได้รับการคัดเลือกให้อยู่ใน “รายชื่อหุ้นยั่งยืน THSI” ประจำปี 2563 สะท้อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ประจำปี 2563 ต่อเนื่องติดกันเป็นปีที่ 2 จากการประกาศรายชื่อโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สะท้อนการเป็นบริษัทฯ ที่ให้ความสําคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนโดยคํานึงถึง สิ่งแวดล้อม สังคม และ บรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG)

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืน (THSI) ประจําปี 2563 โดยมี บจ. ที่ได้รับการคัดเลือก 124 บริษัท เพิ่มขึ้นจาก 51 บริษัท ที่มีการประกาศรายชื่อหุ้นยั่งยืนครั้งแรกในปี 2558 สะท้อนว่า บจ. ไทยให้ความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance หรือ ESG) ในกระบวนการดำเนินงานมากขึ้น โดย PHOL ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 124 บจ. และเป็น 1 ใน 10 บจ. ในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

“นับเป็นความภาคภูมิใจของเราอีกปีหนึ่งในการได้รับคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน เป็นปีที่ 2 ต่อเนื่องจากปีก่อน โดยบริษัทยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน การให้ความสำคัญในการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการเตรียมความพร้อมในการรับการเปลี่ยนแปลงหรือภาวะวิกฤตต่างๆที่อาจเกิดขึ้น อย่างเช่น ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคม ในการสนับสนุนอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยให้กับกลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุขในช่วงภาวะขาดแคลนสินค้า การได้รับเลือกให้อยู่ในรายชื่อหุ้นยั่งยืนสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้บริษัทเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนที่มีความโดดเด่นด้าน ESG” นายบุญชัย กล่าว

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com