PHOL ได้คะแนนด้านการกำกับดูแลกิจการ "ดีเลิศ" ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Backตุลาคม 19, 2560

นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศไทย เปิดเผยว่า จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) PHOL ได้รับผลประเมินอยู่ในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และยังเป็น 1 ใน 32 บริษัท Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท โดยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2560 จากบริษัทจดทะเบียนไทยจำนวนทั้งสิ้น 620 บริษัท พบว่ามีคะแนนเฉลี่ย 80% เพิ่มขึ้นกว่าปีก่อน PHOL เป็น 1 ในจำนวนบริษัทจดทะเบียน 110 บริษัท ที่ได้รับผลประเมินในระดับดีเลิศ นับเป็นความภูมิใจที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานในการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล แสดงถึงความมุ่งมั่นพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com