PHOL รับรางวัล SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม การันตีคุณภาพ 3 ปีซ้อน

Backธันวาคม 01, 2557

คุณสมหมาย ภาษี (ซ้าย) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มอบรางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จ หรือ SET Award of Honor ด้านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม รางวัลสำหรับบริษัทที่มีความเป็นเลิศต่อเนื่อง 3 ปี ให้กับบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมครบวงจรรายใหญ่ของประเทศ โดย คุณพรศักดิ์ ชุนหจินดา (ขวา) ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้แทนรับมอบ ในงาน SET AWARDS 2014 ณ หอประชุม ศาสตราจารย์สังเวียน อินทรวิชัย อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ SET Awards จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร โดยรางวัล รางวัลเกียรติยศแห่งความสําเร็จ (SET Award of Honor) ด้านการรายงานบรรษัทภิบาล เป็นรางวัลที่แสดงถึงความเป็นเลิศต่อเนื่องติดต่อกันอย่างน้อย 3 ปีซ้อน ในด้านการรายงานบรรษัทภิบาล และจากการที่บริษัทฯสามารถรักษาผลการดำเนินงานด้านการรายงานบรรษัทภิบาลได้เป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าตลาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท อย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 2555-2557 บริษัทฯจึงได้รับรางวัลแห่งเกียรติยศแห่งความสําเร็จนี้

และจากผลสำรวจข้อมูลด้านการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2557 ตามรายงานที่จัดโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ซึ่งได้สำรวจจากบริษัทจดทะเบียนฯ จำนวนทั้งสิ้น 550 บริษัท PHOL ได้รับผลการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการในระดับ "ดีมาก" หรือ สัญลักษณ์ 4 ดาว และเป็น 1 ใน 26 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่า 1,000 ล้านบาท ซึ่งการปรับผลประเมินจากระดับ "ดีเลิศ" ในปีก่อน เนื่องจากคณะกรรมการมีการปรับหลักเกณฑ์การสำรวจและวิธีการให้คะแนนให้มีความสอดคล้องกับ ASEAN CG Scorecard มากขึ้น เพื่อพัฒนาการด้านกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ลงทุนทั้งในและต่างประเทศ สู่การยอมรับในระดับสากล

บริษัทฯ มีนโยบายการให้ความสำคัญเรื่องความถูกต้อง โปร่งใส และดำเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลมาอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้สำคัญอย่างยิ่งในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุน นำมาซึ่งการได้รับความไว้วางใจและการสนับสนุนบริษัทฯด้วยดีเสมอมา เป็นผลให้บริษัทฯ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและแข็งแกร่ง ซึ่งเป็นที่มาของการได้รับ รางวัลเกียรติยศแห่งความสำเร็จนี้ นับเป็นเป็นความภาคภูมิใจของบริษัทฯ และสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของทุกฝ่ายเป็นอย่างดี โดยบริษัทฯ จะรักษามาตรฐานการทำงานและการกำกับดูแลกิจการที่ดีเช่นนี้อย่างต่อเนื่องตลอดไป

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com