PHOL ได้รับการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ "A" พ่วงคะแนนประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ (CGR) "ดีเลิศ" ต่อเนื่อง 9 ปีซ้อน

Backพฤศจิกายน 07, 2566

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการพัฒนากระบวนการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) เป็นสำคัญ ล่าสุดได้รับผลการประเมิน SET ESG Ratings ปี 2566 ที่ระดับ “A” หรือชื่อเดิม Thailand Sustainability Investment (THSI) ซึ่งการประเมินนี้จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดย PHOL เป็น 1 ใน 193 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่ผ่านเกณฑ์และได้รับการประกาศผลประเมินหุ้นยั่งยืน ปี 2566 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ mai

รางวัลนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน คำนึงถึงปัจจัยความเสี่ยงและโอกาสที่ครอบคลุมในทุกมิติ สามารถรับมือกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง การดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ควบคู่กับการยึดถือหลักบรรษัทภิบาล

ทั้งนี้ ในการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการ PHOL ยังได้รับผลคะแนนการประเมินในระดับ “ดีเลิศ” (Excellent CG Scoring) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2566 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ภายใต้การสนับสนุนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

 

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com