PHOL ได้รับการประเมินคะแนน CGR "ดีเลิศ" ต่อเนื่องปีที่ 8

Backพฤศจิกายน 04, 2565

มาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยผลการสำรวจด้านการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย ประจำปี 2565 (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies 2022 : CGR) โดยในปีนี้ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ได้รับการประเมินให้อยู่ในระดับ "ดีเลิศ" (Excellent CG Scoring) หรือสัญลักษณ์ 5 ดาว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 และเป็น 1 ใน 30 Top Quartile ของกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ทางการตลาดต่ำกว่าหนึ่งพันล้านบาท สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญในการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจเพื่อให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน

สำหรับปี 2565 มีบริษัทจดทะเบียนเข้าร่วมการประเมินทั้งสิ้น 750 บริษัท แสดงถึงแนวโน้มบริษัทจดทะเบียนไทยที่ให้ความสำคัญต่อ สิทธิผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน บทบาทของผู้มีส่วนได้เสียการพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืนการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com