หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายบริหารความเสี่ยง

sent mail print

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบเป็นส่วนหนึ่งของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งถือเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทได้ และยังช่วยทำให้องค์กรมีการเจริญเติบโตและขยายธุรกิจอย่างมีเสถียรภาพ สามารถสร้างผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระดับที่เหมาะสม การระบุและจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ จะช่วยสนับสนุนให้บริษัทมีการตัดสินใจที่ดีขึ้น และช่วยให้มองเห็นโอกาส ตลอดจนสามารถในการบรรเทาผลกระทบจากเหตุการณ์สำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ กำหนดหลักการ ดังนี้

 1. บริษัทดำเนินธุรกิจภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทและตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้เสีย โดยกำหนดให้การบริหารความเสี่ยงเป็นส่วนหนึ่งของในการจัดทำแผนธุรกิจประจำปี การบริหารงานและการตัดสินใจประจำวัน รวมถึงกระบวนการบริหารโครงการต่างๆ
 2. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนของบริษัทเป็นเจ้าของความเสี่ยง ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการะบุ และประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมทั้งกำหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อจัดการความเสี่ยงนั้นๆ
 3. ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด ต้องได้รับการดำเนินการดังนี้

  • ระบุความเสี่ยงอย่างทันเวลา
  • ประเมินโอกาสของการเกิดความเสี่ยงและผลกระทบหากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
  • จัดการความเสี่ยง ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์การบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้ โดยคำนึงถึงค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการจัดการ ความเสี่ยงดังกล่าว
  • ติดตามดูแล เพื่อให้มั่นใจว่าความเสี่ยงของบริษัท ได้รับการจัดการภายใต้กรอบการบริหารความเสี่ยง COSO ERM อย่างเหมาะสม
 4. ความเสี่ยงที่อาจมีผลกระทบต่อแผนธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท ซึ่งมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและสูงมากทั้งหมด ต้องรายงานให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ

ทั้งนี้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com