หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

sent mail print

ดาวน์โหลด

วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการต่อต้านคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ และมั่นใจว่าบริษัทมีการกำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กำหนดความรับผิดชอบ ข้อกำหนดในการดำเนินการ ที่เหมาะสมสำหรับการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นกับทุกกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท และป้องกันมิให้บริษัทฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านคอร์รัปชั่น มีการกำหนดขั้นตอนการสอบทาน กำกับ ดูแล และติดตามเพื่อให้มั่นใจว่ากรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน มีการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้

ขอบเขต

 1. นโยบายฉบับนี้ บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทในเครือฯ
 2. บริษัทคาดหวังให้ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจ(ถ้ามี) ที่มีความเกี่ยวข้องหรือการกระทำการในนามบริษัทต้องปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ด้วย

คำนิยาม

คอร์รัปชั่น (Corruption) หมายถึง การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติในตำแหน่งหน้าที่หรือใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ การฝ่าฝืนกฎหมาย จริยธรรม ระเบียบหรือนโยบายของบริษัทฯ เพื่อการแสวงหาประโยชน์อันมิควรได้ ไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใดๆ โดยการเสนอให้ สัญญาจะให้ มอบให้ ให้คำมั่นสัญญา เรียกร้อง หรือรับ ซึ่งเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดซึ่งไม่เหมาะสม กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยงานรัฐ หน่วยงานเอกชนอื่นใดที่ทำธุรกิจกับบริษัทไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือแนะนำธุรกิจให้กับบริษัทโดยเฉพาะ หรือ เพื่อให้ได้มาหรือรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่เหมาะสมทางธุรกิจ เว้นแต่เป็นกรณีที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น หรือจารีตทางการค้า นั้น ให้กระทำได้

บริษัท หมายถึง บริษัท ผลธัญญะจำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

พนักงาน หมายถึง พนักงานทุกระดับของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) บริษัทย่อย และบริษัทในเครือ

นโยบาย

ห้ามกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ดำเนินการสนับสนุนการทุจริต คอร์รัปชั่น หรือยอมรับการคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยครอบคลุมถึงธุรกิจของบริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบริษัทอื่นที่บริษัทมีอำนาจในการควบคุมไม่ว่ากรณีใดๆ และต้องปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดให้มีโครงสร้างผู้รับผิดชอบและระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือคอร์รัปชั่นภายในองค์กร ตลอดจนทบทวนแนวทางปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อกำหนดของกฎหมาย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

 1. กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ ต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยต้องไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องคอร์รัปชั่นไม่ว่าโดยทางตรงและทางอ้อม หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทำให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตำแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตำแหน่งหรือหน้าที่นั้น
 2. พนักงาน ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบ ทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถาม ให้ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผ่านช่องทางต่างๆที่กำหนดไว้
 3. บริษัท จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงานที่ปฏิเสธหรือแจ้งเรื่องคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่บริษัทกำหนดไว้ในมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น อีกทั้งไม่มีการดำเนินการใดๆ เพื่อลดตำแหน่ง ลงโทษ หรือให้ผลทางลบต่อพนักงานที่ปฏิเสธการคอร์รัปชั่นแม้ว่าการกระทำนั้นจะทำให้บริษัทสูญเสียโอกาสทางธุรกิจ ทั้งนี้บริษัทได้กำหนดกระบวนการการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน กำหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ มีกระบวนการติดตาม ตรวจสอบได้
 4. กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ที่กระทำการคอร์รัปชั่น ถือเป็นการกระทำผิดจรรยาบรรณบริษัท ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่บริษัท กำหนดไว้ นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย
 5. มาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจและเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา พนักงานทุกคนทุกระดับ ผู้ส่งมอบ ผู้รับจ้างช่วงที่จะมีส่วนในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อให้การดำเนินการด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นบรรลุตามนโยบายที่กำหนด
 6. บริษัทพัฒนาการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงหลักการปฏิบัติด้านศีลธรรม โดยจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตคอร์รัปชั่น และนำมาจัดทำเป็นคู่มือแนวทางในการปฏิบัติแก่ผู้เกี่ยวข้อง
 7. บริษัทจัดให้มีความรู้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นแก่คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานเพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึงสื่อให้เห็นความมุ่งมั่นของบริษัท
 8. บริษัทจัดให้มีกลไกการรายงานสถานะทางการเงินที่โปร่งใสและถูกต้องแม่นยำ บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท หรืออาจเกิดผลกระทบต่อบริษัท
 9. บริษัทส่งเสริมให้มีการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้พนักงานและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถแจ้งเบาะแส หรือข้ออันควรสงสัย โดยมั่นใจได้ว่าผู้แจ้งเบาะแสได้รับการคุ้มครอง โดยไม่ให้ถูกลงโทษ โยกย้ายที่ไม่เป็นธรรม หรือกลั่นแกล้งด้วยประการใดๆ รวมถึงการแต่งตั้งบุคคลเพื่อตรวจสอบ ติดตามทุกเบาะแสที่มีการแจ้งเข้ามา

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

 1. คณะกรรมการบริษัท มีหน้าที่และรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลให้มีระบบที่สนับสนุนการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าฝ่ายบริหารได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและปลูกฝังจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
 2. คณะกรรมการตรวจสอบ มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการสอบทานระบบรายงานทางการเงินและบัญชี ระบบควบคุมภายใน ระบบตรวจสอบภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีความรัดกุมเหมาะสม เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ
 3. ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการบริหารและคณะผู้บริหาร มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำหนดให้มีระบบและส่งเสริมสนับสนุนนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และสื่อสารไปยังระดับพนักงานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งทบทวนความเหมาะสมของระบบและมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ ระเบียบ ข้อบังคับและข้อกำหนดของกฎหมาย
 4. ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน มีหน้าที่และรับผิดชอบในการตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานว่าเป็นไปอย่างถูกต้อง สอดคล้องตามนโยบาย แนวปฏิบัติ อำนาจอนุมัติดำเนินการ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย ข้อกำหนดของหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อให้มั่นใจได้ว่ามีระบบควบคุมที่มีความเหมาะสมและเพียงพอต่อความเสี่ยงด้านทุจริตคอร์รัปชั่นที่อาจเกิดขึ้นและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

กรณีมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น

ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานมีข้อสงสัยว่าการกระทำใด อาจเข้าลักษณะเป็นการคอร์รัปชั่น หรือในกรณีที่มีคำถามหรือไม่แน่ใจ ควรปรึกษาผู้บังคับบัญชาโดยตรงหรือ สามารถสอบถาม ได้ที่ สำนักงานเลขานุการ

เลขานุการบริษัท
โทร. (662) 791 0111 ต่อ 151
Email: cs@pdgth.com
หรือแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนตามช่องทางการร้องเรียนหรือการแจ้งเบาะแสที่บริษัทกำหนดไว้

การแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน

บริษัท ได้กำหนดให้มีช่องทางการร้องเรียน หรือการแจ้งเบาะแสจากการกระทำผิดกฎหมายจรรยาบรรณ หรือละเมิดนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือพฤติกรรมที่อาจส่อถึงการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของบุคคลในองค์กร ซึ่งรวมถึงพนักงาน ผู้บริหารและผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งมีกลไกในการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล และให้ความสำคัญกับการเก็บข้อมูลข้อร้องเรียนเป็นความลับ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ร้องเรียน ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณของบริษัทฯ โดยบริษัทฯคาดหวังให้ทุกคนรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือสงสัยว่าจะขัดต่อเรื่องดังกล่าวให้บริษัทฯรับทราบ ทางบริษัทฯจะได้ปรับปรุงแก้ไข หรือดำเนินการให้เกิดความถูกต้อง เหมาะสม โปร่งใส ยุติธรรม และเป็นไปตามกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่มีการให้ความคุ้มครองผู้ให้ข้อมูลโดยสุจริตแก่หน่วยงานกำกับดูแลด้วย ซึ่งเป็นหลักการที่บริษัทนำมาปฏิบัติ
 2. เพื่อให้มั่นใจว่า ผู้บังคับบัญชา และฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ ทำหน้าที่ดูแลและให้คำแนะนำตลอดจนสอดส่องพฤติกรรม ความประพฤติ และการกระทำต่างๆ ของพนักงานให้เป็นไปโดยถูกต้อง และผู้แจ้งเรื่องดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองหากเป็นการกระทำด้วยความสุจริตใจ

ขอบเขตการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

 1. เมื่อมีข้อสงสัย หรือพบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืน หลักปฏิบัติเรื่องต่อไปนี้
  1.1. การฝ่าฝืนตามกฎ ระเบียบและข้อบังคับบริษัทฯ หรือการทำผิดจรรยาบรรณของกรรมการบริษั ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน
  1.2. ความผิดปกติของรายงานทางการเงิน ระบบควบคุมภายในที่บกพร่อง
  1.3. การที่ได้รับความไม่เป็นธรรมในการปฏิบัติงาน
 2. พบการกระทำที่ส่อให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ หรือมีเหตุอันควรสงสัย ดังนี้
  2.1. เรื่องที่มีผลกระทบต่อประโยชน์ หรือชื่อเสียงของบริษัทฯ
  2.2. เรื่องที่อาจทำให้เกิดผลเสียหายต่อองค์กร
 3. การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย เสียชื่อเสียง ได้รับผลกระทบจากการกระทำนั้น ไม่ว่าจะเป็นการกระทำโดยเจตนาจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ

ช่องทางแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน หรือกรณีที่ถูกละเมิดสิทธิ

 1. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ส่งถึง:
  คณะกรรมการตรวจสอบ
  Email: ind_dir@pdgth.com
 2. จดหมายจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือยื่นโดยตรงที่
  คณะกรรมการตรวจสอบ
  ผ่าน ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน
  บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
  เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  โทร. (662) 791 0111
  Email: ind_dir@pdgth.com
  หรือส่งผ่านช่องทางเว็บไซต์: www.pdgth.com/ir_index.php
  คณะกรรมการบริษัท : cs@pdgth.com
  คณะกรรมการตรวจสอบ : ind_dir@pdgth.com
  เลขานุการบริษัท: : cs@pdgth.com

เงื่อนไขและการพิจารณาเบาะแสหรือข้อร้องเรียน

 1. รายละเอียดของเบาะแส หรือข้อร้องเรียน ต้องเป็นความจริง มีความชัดเจน หรือพอที่จะนำสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการต่อไปได้
 2. ข้อมูลที่ได้รับจะถือเป็นความลับ และไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียนต่อสาธารณชน หากไม่ได้รับความยินยอม
 3. ระยะเวลาตอบกลับผู้ร้องเรียนไม่ควรเกิน 3 วันทำการหลังจากได้รับข้อร้องเรียน
 4. ระยะเวลาในการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเรื่อง ความเพียงพอของเอกสารหลักฐานที่ได้รับจากผู้ร้องเรียน รวมถึงเอกสารหลักฐาน และคำชี้แจงของผู้ถูกร้องเรียน แต่ไม่เกิน 30 วันทำการ

กลไกการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือกรณีถูกละเมิดสิทธิ

 1. จัดทำระบบฐานข้อมูลเก็บความลับของผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน ผู้ถูกร้องเรียน และผู้ถูกละเมิดสิทธิ และกำหนดบทลงโทษ สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลดังกล่าวเมื่อข้อมูลถูกเปิดเผย
 2. การเข้าถึงระบบฐานข้อมูลสามารถกระทำได้โดย ประธานกรรมการ หรือประธานกรรมการตรวจสอบเท่านั้น
 3. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลเท่าที่จำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัย และความเสียหายของผู้แจ้งเบาะแส ผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ แหล่งที่มาของข้อมูลหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
 4. ถือเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้างานของผู้ที่ถูกร้องเรียนและผู้ละเมิดสิทธิทุกคน ในการใช้ดุลยพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้องเรียนและผู้ถูกละเมิดสิทธิ พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลในการสืบสวนสอบสวนมิให้ต้องรับภยันตรายและความเดือดร้อน หรือความไม่ชอบธรรมอันเนื่องมาจากข้อร้องเรียนหรือการละเมิดสิทธิใดๆ การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูล
 5. บริษัทฯ จะไม่กระทำการใดอันไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแสและผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ ไม่ว่าจะโดยการเปลี่ยนแปลงตำแหน่ง ลักษณะงาน สถานที่ทำงาน สั่งพักงาน ข่มขู่ รบกวนการปฏิบัติงาน เลิกจ้าง หรือกระทำการอื่นใดที่มีลักษณะการปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้แจ้งเบาะแส หรือผู้ร้องเรียน หรือผู้ถูกละเมิดสิทธิ หรือผู้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบทุจริต

การฝ่าฝืนนโยบาย

 1. บริษัท จะดำเนินการลงโทษทางวินัยแก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ รวมถึงผู้บังคับบัญชาโดยตรงที่เพิกเฉยต่อการกระทำผิด หรือรับทราบว่ามีการกระทำผิดแต่ไม่ดำเนินการจัดการให้ถูกต้อง ซึ่งมีบทลงโทษทางวินัยจนถึงขั้นให้ออกจากงาน และ/หรือพ้นจากตำแหน่ง การไม่ได้รับรู้ถึงนโยบายฉบับบนี้ และ/หรือ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่สามารถใช้เป็นข้ออ้างในการไม่ปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้ได้
 2. ในกรณีที่ปรากฎข้อเท็จจริงว่า ตัวแทน ตัวกลางทางธุรกิจ ผู้จัดจำหน่ายสินค้า/ให้บริการ หรือผู้รับเหมาใดๆ ของบริษัท ที่ปฏิบัติไม่สอดคล้องกับแนวทางตามนโยบายฉบับนี้ บริษัท อาจพิจารณายุติการทำธุรกรรมกับบุคคลดังกล่าวได้ตามที่เห็นสมควร

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
 • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
 • อีเมล info@pdgth.com