หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

sent mail print
  • บริษัทฯ ถือว่า สุขอนามัยที่ดีและความปลอดภัยของพนักงาน เป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก พนักงานทุกคนจะต้องร่วมกันส่งเสริม และร่วมกันปฏิบัติตามนโยบาย โดยถือเป็นส่วนหนึ่งในหน้าที่ปฏิบัติงาน
  • บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบการบริหารจัดการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานที่สอดคล้องและไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ที่กฎหมายกําหนด
  • บริษัทฯ กําหนดคู่มือความปลอดภัยให้พนักงานทุกคนมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบในการทํางานของตนเอง ให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่บริษัทกําหนดขึ้นโดยเคร่งครัด
  • ให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในโครงการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของบริษัทฯ และมีสิทธิเสนอความคิดเห็น ในการดําเนินการปรับปรุงสภาพการทํางาน และวิธีการทํางานให้ปลอดภัย
  • บริษัทฯจะสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม สภาพการทํางาน รวมถึงวิธีการทํางานที่มีความปลอดภัย ดําเนินการจัดหาอุปกรณ์ทางด้านความปลอดภัยต่างๆแก่ผู้ปฏิบัติงานตลอดจนส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและจูงใจให้คํานึงถึงความปลอดภัยในการทํางานอยู่เสมอ
  • บริษัทฯจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อที่จะปลูกฝังจิตสํานึกของพนักงานด้านความปลอดภัย
  • บริษัทฯ จะจัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่กําหนดไว้ข้างต้นอย่างสม่ำเสมอ

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com