หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

sent mail print
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 14/03/2561
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,402.00
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 45.00
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 14/03/2561 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,591.00
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัวหวังธำรง 77,231,178 38.14%
นางเนาวรัตน์ หวังธำรง 19,626,661 9.69%
  นายชวลิต หวังธำรง 18,744,555 9.26%
น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง 17,854,779 8.82%
  นายธันยา หวังธำรง 15,097,433 7.46%
น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์
(บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง)
5,280,000 2.61%
  นางวรรณี หวังธำรง 627,750 0.31%
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 32,661,250 16.13%
  นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 22,860,000 11.29%
นางอนัญญา จารุตั้งตรง
(บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง)
8,551,250 4.22%
  นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
3 นายอุเทน พัฒนานิผล 4,200,000 2.07%
4 นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์ 3,420,000 1.69%
5 ครอบครัวชุนหจินดา 3,209,457 1.58%
  นายพรชัย ชุนหจินดา 1,648,129 0.81%
นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา
(บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา)
875,646 0.43%
  น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 517,100 0.26%
นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,761,547 1.36%
7 นายสมชาย วิจิตรแสงรัตน์ 2,430,000 1.20%
8 นายคณิต ปึงเจริญกุล 2,377,500 1.17%
9 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 2,275,600 1.12%
10 นายสุรชัย ฟองอมรกุล 1,960,000 0.97%
11 อื่นๆ 69,973,450 34.55%
  รวม 202,499,982 100.00%
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น  ร้อยละ
กรรมการบริษัท
1 รศ.ดร.เอกจิตต์  จึงเจริญ 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,551,250 4.22%
3 นายธันยา หวังธำรง 15,097,433 7.46%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,280,000 2.61%
4 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
5 นายสันติ เนียมนิล - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
6 ดร.พัลลภา เรืองรอง - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
7 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
9 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 875,646 0.43%
ผู้บริหาร
10 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 750,000 0.37%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
11 นางสาวกมลภพพรรณ  พัวพันธ์สกุล - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
12 นายภราดร แพร่ภัทร - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
13 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
  รวม 32,281,161 15.94%

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com