หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

sent mail print
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 07/03/2562
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,442
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 44.89
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 07/03/2562 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,635
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัวหวังธำรง 77,242,378 38.14%
  นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง) 19,626,661 9.69%
  นายชวลิต หวังธำรง 18,744,555 9.26%
  น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง 18,015,979 8.90%
  นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง) 5,280,000 2.61%
  นางวรรณี หวังธำรง 427,750 0.21%
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 32,661,250 16.13%
  นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 22,860,000 11.29%
  นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง) 8,551,250 4.22%
  นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
3 นายอุเทน พัฒนานิผล 4,200,000 2.07%
4 นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์ 3,553,500 1.75%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,404,966 1.68%
6 ครอบครัวชุนหจินดา 3,209,457 1.58%
  นายพรชัย ชุนหจินดา 1,648,129 0.81%
  นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา) 875,646 0.43%
  น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 517,100 0.26%
  นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%
7 นายคณิต ปึงเจริญกุล 2,026,900 1.00%
8 นายสุรชัย ฟองอมรกุล 1,960,000 0.97%
9 นายพันเลิศ สุนทรัช 1,749,800 0.86%
10 น.ส.ธนพร อิ่มใจ 1,648,055 0.81%
11 อื่นๆ 70,843,926 34.98%
  รวม 202,500,232 100.00%
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
กรรมการบริษัท
1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
2 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,551,250 4.22%
3 นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,280,000 2.61%
4 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
5 นายสันติ เนียมนิล - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
6 ดร.พัลลภา เรืองรอง - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
7 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
ผู้บริหาร
9 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา/1 168,582 0.08%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 875,646 0.43%
10 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 750,000 0.37%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
11 นางสาวกมลภพพรรณ พัวพันธ์สกุล - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
12 นายภราดร แพร่ภัทร - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
13 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
  รวม 70,702,377 34.91%
หมายเหตุ :
- นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา แจ้งความประสงค์ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย มีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 2561

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com