หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

sent mail print
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 04/03/2564
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,966
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 44.88
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 04/03/2564 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2,187
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100.00

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัวหวังธำรง 77,275,378 38.16%
  นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง) 19,626,661 9.69%
  นายชวลิต หวังธำรง 18,744,555 9.26%
  น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง 18,048,979 8.91%
  นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง) 5,280,000 2.61%
  นางวรรณี หวังธำรง 427,750 0.21%
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 32,661,250 16.13%
  นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 22,860,000 11.29%
  นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง) 8,551,250 4.22%
  นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
3 นายอุเทน พัฒนานิผล 4,200,000 2.07%
4 นายอภิชา กอลาภประเสริฐ 3,661,900 1.81%
5 ครอบครัวชุนหจินดา 3,511,328 1.73%
  นายพรชัย ชุนหจินดา 1,950,000 0.96%
  นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา) 875,646 0.43%
  น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 517,100 0.26%
  นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 3,235,842 1.60%
7 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 2,948,000 1.46%
8 นางสุกันยา เฮย์วอร์ด 2,583,000 1.28%
9 นายเชาว์ การะ 2,349,000 1.16%
10 นายโสภณ วิรเศรณี 2,000,000 0.99%
11 อื่นๆ 68,074,534 33.62%
  รวม 202,500,232 100.00%
ลำดับ รายชื่อ จำนวนหุ้น ร้อยละ
กรรมการบริษัท
1 รศ.ดร.เอกจิตต์ จึงเจริญ 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
2 นายนพดล ธีระบุตรวงศ์กุล 30,000 0.01%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
3 นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 8,551,250 4.22%
4 นายสันติ เนียมนิล - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
5 ดร.พัลลภา เรืองรอง - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
6 พลเอกชัยวัฒน์ สท้อนดี 248,250 0.12%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
7 นายชวลิต หวังธำรง 18,744,555 9.26%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 19,626,661 9.69%
8 นายบุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์ - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
9 นายธันยา หวังธำรง 15,147,433 7.48%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 5,280,000 2.61%
ผู้บริหาร
10 นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 875,646 0.43%
11 นางสาวประไพพิศ วิริยะบุบผา 750,000 0.37%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
12 นางสาวกมลภพพรรณ  พัวพันธ์สกุล - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
13 นายภราดร แพร่ภัทร - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
14 นายนิธิภัทร เพศประเสริฐ - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
15 นายภัสร์พงษ์ หวังธำรง - 0.00%
  คู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ - 0.00%
  รวม 70,702,377 34.91%

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com