หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

โครงสร้างผู้ถือหุ้น

sent mail print
ผู้ถือหุ้นรายย่อย ณ วันที่ 15/03/2560
จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free float) 1,677
% การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (% Free float) 41.64
หมายเหตุ: ข้อมูลผู้ถือหุ้นปรับตามรอบของการปิดสมุดทะเบียน
ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 15/03/2560 ประเภทการปิดสมุดทะเบียน : XM
จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,878
% การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น 100

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
1 ครอบครัวหวังธำรง 78,276,178 38.65%
  - นายชวลิต หวังธำรง 25,812,055 12.75%
  - น.ส.ธัญธิดา หวังธำรง 11,832,979 5.84%
  - นางเนาวรัตน์ หวังธำรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายชวลิต หวังธำรง) 19,626,661 9.69%
  - นายธันยา หวังธำรง 15,097,433 7.46%
  - น.ส.ธนัฐสิริ สิริวรสิทธ์ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธันยา หวังธำรง) 5,280,000 2.61%
  - นางวรรณี หวังธำรง 627,050 0.31%
2 ครอบครัวจารุตั้งตรง 33,691,250 16.64%
  - นายอภิชาติ จารุตั้งตรง 23,890,000 11.80%
  - นางอนัญญา จารุตั้งตรง (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายธีรเดช จารุตั้งตรง) 8,551,250 4.22%
  - นายธีรเดช จารุตั้งตรง 1,250,000 0.62%
3 นายวีรชัย เดชอมรธัญ 7,414,600 3.66%
4 นายอุเทน พัฒนานิผล 3,400,000 1.68%
5 ครอบครัวชุนหจินดา 2,957,953 1.46%
  - นายพรชัย ชุนหจินดา 1,648,129 0.81%
  - นางเสาวนีย์ ชุนหจินดา (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา) 875,646 0.43%
  - น.ส.ศิริภรณ์ ชุนหจินดา 265,596 0.13%
  - นายพรศักดิ์ ชุนหจินดา 168,582 0.08%
6 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,449,712 1.21%
7 ครอบครัววงศ์ธนะเกียรติ 1,934,425 0.96%
นางนันทิยา วงศ์ธนะเกียรติ (บุคคลตามมาตรา 258 พรบ.หลักทรัพย์ฯ ของ นายนายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ) 1,778,175 0.88%
นายแพทย์ประมุข วงศ์ธนะเกียรติ 156,250 0.08%
8 นายสุรชัย ฟองอมรกุล 1,720,050 0.85%
9 ดร.นที นาคธนสุกาญจน์ 1,515,555 0.75%
10 นายสุพจน์ อรุณวณิชย์พร 1,500,000 0.74%
11 นายเชาว์ การะ 1,500,000 0.74%
12 นางสาววิมลรัตน์ พรสวัสดิ์ 1,358,000 0.67%
13 นายชัยภัทร วิจิตรแสงรัตน์ 1,240,000 0.61%
14 นายคณิต ปึงเจริญกุล 1,212,500 0.60%
15 นางสาวธนพร อิ่มใจ 1,111,055 0.55%
16 อื่นๆ 61,218,704 30.23%
  รวม 202,499,982 100.00%

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com