หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

sent mail print
 • 2021
 • 2020
 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011

Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2564

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 300.85 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 55.37 ล้านบาท หรือ 22.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 245.47 ล้านบาท โดยสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล รวมถึงสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม มีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสากรรมอาหารที่ขยายตัว ด้านกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสินค้าในหมวดถุงมือที่มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้นทั้งที่ใช้เพื่อการป้องกันในภาคอุตสาหกรรม และการป้องกันทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม สินค้าในหมวดถุงมือมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงมากนัก เมื่อมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยในภาพรวมลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สำหรับไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 70.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.34% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.10%

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 624.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 105.35 ล้านบาท หรือ 20.30% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 518.82 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 จำนวน 45.19 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.23%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2564 Q2/2563 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 298.19 242.98 55.21 22.72%
รายได้จากการให้บริการ 2.65 2.49 0.17 6.68%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 300.85 245.47 55.37 22.56%
ต้นทุนขาย (228.85) (182.65) 50.69 28.45%
ต้นทุนบริการ (1.78) (1.83) (0.04) -2.40%
รวมต้นทุน (230.63) (179.99) 50.65 28.14%
กำไรขั้นต้น 70.21 65.49 4.73 7.22%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.34% 26.68%    
รายได้อื่น 0.23 3.35 (3.13) -93.28%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (46.71) (45.41) 1.30 2.86%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและ ภาษีเงินได้ 23.73 23.43 0.30 1.27%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.88% 9.42%    
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (0.70) 0.00 0.70 n/a
ต้นทุนทางการเงิน (0.62) (0.49) 0.13 27.29%
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.70 0.00 0.70 n/a
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ (4.74) (4.58) 0.16 3.53%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.36 18.37 (0.00) -0.01%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.10% 7.38%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0 .09 0.09 (0.00) -0.01%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2564 % Q2/2563 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 223.29 74.22% 185.60 75.61% 37.69 20.31%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 74.36 24.72% 52.99 21.59% 21.36 40.31%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 3.20 1.06% 6.88 2.80% (3.68) -53.46%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 300.85 100% 245.47 100% 55.37 22.56%

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 300.85 ล้านบาท มาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY 223.29 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 74.22% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE 74.36 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24.72% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER 3.20 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 1.06%

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 223.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 37.69 ล้านบาท หรือ 20.31% รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง และลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์มีปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการสินค้าเพื่อป้องกันเชื้อโรคอย่างต่อเนื่อง ทำให้มีรายได้จากกลุ่มโรงพยาบาล หน่วยงานทางการแพทย์และสาธารณสุขเพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้า CE จำนวน 74.36 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.36 ล้านบาท หรือ 40.31% ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีการปรับตัวและขยายการผลิตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง มีการขยายการผลิตโดยการจ้างผู้รับเหมาช่วงในการผลิต บริษัทสามารถขยายการขายไปยังกลุ่มผู้รับเหมาช่วงจึงมียอดขายเติบโตทั้งกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการ WATER จำนวน 3.20 ล้านบาท ลดลง 3.68 ล้านบาท หรือ 53.46% เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้แผนงานโครงการใหม่ของลูกค้าบางรายชะลอโครงการออกไป

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีต้นทุนรวม 230.63 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 228.85 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.78 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นและมีต้นทุนสินค้าปรับตัวเพิ่มขึ้นในบางหมวดสินค้า ด้านต้นทุนบริการมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 76.66% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีกำไรขั้นต้น 70.21 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.34% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 65.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.68% อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีสัดส่วนการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนการขายในหมวดสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่ามีสัดส่วนการขายที่ลดลง

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2564 มีจำนวน 46.71 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.71 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.28 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 0.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น 1.30 ล้านบาท หรือ 2.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ เช่น คอมมิชชั่นพนักงาน เป็นต้น ด้านค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลัก ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและกิจกรรมต่างๆที่ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19

ต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.13 ล้านบาท หรือ 27.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 0.49 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น

รายการอื่น

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทบันทึกขาดทุนจากการตัดหนี้สูญูลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 0.70 ล้านบาท และบันทึกกลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 0.70 ล้านบาท มาจากการดำเนินการหักกลบหนี้เจ้าหนี้เงินประกันผลงานที่ครบกำหนดกับลูกหนี้ผู้รับเหมาโครงการประปาซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้ไว้แล้ว

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.10% กำไรสุทธิมีจำนวนใกล้คียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.38%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
Amount % Amount %
สินทรัพย์หมุนเวียน 501.65 74.23% 428.90 70.78% 72.75 16.96%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 174.20 25.77% 177.10 29.22% (2.90) -1.64%
รวมสินทรัพย์ 675.85 100.00% 606.00 100.00% 69.85 11.53%
หนี้สินหมุนเวียน 286.28 42.28% 231.44 38.11% 54.84 23.69%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 45.65 6.74% 47.41 7.81% (1.75) -3.70%
รวมหนี้สิน 331.94 49.02% 278.85 45.92% 53.09 19.04%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 345.22 50.98% 328.45 54.08% 16.76 5.10%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 675.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 69.85 ล้านบาท หรือ 11.53% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 83.46 ล้านบาทจากการสั่งซื้อสินค้าสำรองคลังและลูกหนี้การค้า-สุทธิเพิ่มขึ้น 26.63 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 31.68 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีหนี้สินรวม 331.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 53.09 ล้านบาท หรือ 19.04% หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 27.94 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 43.74 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5.14 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 22.23 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.57 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าลดลง 0.66 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 1.48 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 345.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 16.76 ล้านบาท หรือ 5.10% จากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 45.19 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 28.35 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2564 30 มิถุนายน 2563
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (25.52) 53.67
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (0.61) (3.57)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (5.47) (11.31)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (31.61) 38.79
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 60.70 124.35

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 25.52 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 61.26 ล้านบาท กระแสเงินสดลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 16.22 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 83.76 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 19.35 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.61 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.47 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการรับคืนเงินให้กู้ยืมจากพนักงานจำนวน 0.65 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 5.47 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 3.57 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 0.40 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.11 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 28.34 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 27.94 ล้านบาท เพื่อชำระค่าสินค้า


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,055.51 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 1,019.23 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 36.28 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 143.66 ล้านบาท หรือ 15.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 911.85 ล้านบาท รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นหลักจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง ด้านรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นหลักจากงานบริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ทำให้บริษัทมีกำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น โดยปี 2563 มีกำไรขั้นต้นที่ 274.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.97% เพิ่มขึ้น 38.14 ล้านบาท หรือ 16.16% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน สรุปผลการดำเนินงาน ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 73.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.94% เพิ่มขึ้น 32.44 ล้านบาท หรือ 78.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.45%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2563 2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 1,019.23 890.79 128.44 14.42%
รายได้จากการให้บริการ 36.28 21.06 15.23 72.32%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 1,055.51 911.85 143.66 15.76%
ต้นทุนขาย 752.56 657.3 95.26 14.49%
ต้นทุนบริการ 28.81 18.54 10.27 55.38%
รวมต้นทุน 781.38 675.85 105.53 15.61%
กำไรขั้นต้น 274.14 236 38.14 16.16%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.97% 25.88%    
รายได้อื่น 9.45 18.59 -9.14 -49.17%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 190.05 195.85 -5.81 -2.96%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 93.54 58.74 34.8 59.25%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 8.78% 6.31%    
ต้นทุนทางการเงิน 2.41 5.17 -2.76 -53.42%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 17.27 12.15 5.12 42.15%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73.86 41.42 32.44 78.32%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 6.94% 4.45%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.36 0.2 0.16 78.32%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ 2563 % 2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 800.4 75.83% 719.42 78.90% 80.99 11.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 214.93 20.36% 167.96 18.42% 46.97 27.97%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 40.18 3.81% 24.48 2.68% 15.7 64.13%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 1,055.51 100% 911.85 100% 143.66 15.75%

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า สำหรับปี 2563 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 800.40 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.83% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 214.93 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 20.36% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จำนวน 40.18 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 3.81%

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น 80.99 ล้านบาท หรือ 11.26% เมื่อเทียบกับปีก่อน มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค หน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่องตลอดปี 2563 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่รายบุคคลมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมี มีคำสั่งซื้อที่ลดลงตามการผลิต ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้า CE เพิ่มขึ้น 46.97 ล้านบาท หรือ 27.97% มาจากลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตัวขยายการผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นตามราคาตลาด ทำให้รายได้ในกลุ่ม CE เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น 15.70 ล้านบาท หรือ 64.13% โดยเพิ่มขึ้นหลักจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 781.38 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 752.56 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 28.81 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.03% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 274.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.97% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2563 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 190.05 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 88.02 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102.02 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆที่งดการจัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิด และค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงจากการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในปีก่อน อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ เช่น คอมมิชชั่นพนักงานขาย เป็นต้น

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 2.41 ล้านบาท ลดลง 2.76 ล้านบาท หรือ 53.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 5.17 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 73.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 6.94% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 32.44 ล้านบาท หรือ 78.32% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.45%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 428.9 70.78% 387.59 68.34% 41.32 10.66%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 177.1 29.22% 179.56 31.66% -2.46 -1.37%
รวมสินทรัพย์ 606 100.00% 567.15 100.00% 38.85 6.85%
หนี้สินหมุนเวียน 231.44 38.11% 213.39 37.54% 18.06 8.46%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 47.41 7.81% 52.77 9.28% -5.37 -10.17%
รวมหนี้สิน 278.85 45.92% 266.16 46.82% 12.69 4.77%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 328.45 54.08% 302.29 53.18% 26.16 8.66%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 606 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 38.85 ล้านบาท หรือ 6.85% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 6.63 ล้านบาท ลูกหนี้การค้า-สุทธิเพิ่มขึ้น 25.71 ล้านบาทตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 7.02 ล้านบาท และภาษีอากรขาเข้ารอเรียกคืนเพิ่มขึ้น 1.16 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้น 1.72 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์จากการตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคา

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 278.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 12.69 ล้านบาท หรือ 4.77% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25.33 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 7.43 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 0.62 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 7.14 ล้านบาท โดยมีหนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิเพิ่มขึ้น 1.31 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 328.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 73.86 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 50.63 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2563 31 ธันวาคม 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 79.93 128.62
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -5.1 7.11
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -68.01 -107.22
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 6.82 28.51
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92.39 85.76

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 79.93 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 111 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 25.51 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 5.03 ล้านบาทลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 33.10 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 18.94 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.10 ล้านบาท เพื่อซื้อยานพาหนะสำหรับการจัดส่งสินค้าและเครื่องใช้สำนักงานรวม 4.98 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.71 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.47 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 68.01 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 14.56 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.47 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.34 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 50.63 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม งวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 789.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 100.35 ล้านบาท หรือ 14.56% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 689.34 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 จำนวน 60.84 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.66% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 26.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.78% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34.47 ล้านบาท หรือ 130.73% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 270.87 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 252.03 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 18.84 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 43.29 ล้านบาท หรือ 19.02% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.58 ล้านบาท รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นหลักจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันเชื้อโรค ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สินค้าในกลุ่มดังกล่าวมีต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ด้านรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นหลักจากงานบริการติดตั้งระบบบัดบัดน้ำรีไซเคิลในธุรกิจน้ำ สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 60.82 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 22.45% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.47%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2563 Q3/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
9M/2563 9M/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 252.03 223.46 28.56 12.78% 760.89 673.85 87.04 12.92%
รายได้จากการให้บริการ 18.84 4.12 14.73 357.72% 28.79 15.49 13.31 85.91%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 270.87 227.58 43.29 19.02% 789.69 689.34 100.35 14.56%
ต้นทุนขาย 194.41 163.64 30.77 18.81% 555.23 497.73 57.49 11.55%
ต้นทุนบริการ 15.64 3.30 12.34 373.51% 22.40 13.56 8.84 65.14%
รวมต้นทุน 210.05 166.94 43.11 25.82% 577.63 511.30 66.33 12.97%
กำไรขั้นต้น 60.82 60.64 0.18 0.29% 212.06 178.05 34.02 19.11%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.45% 26.65%     26.85% 25.83%    
รายได้อื่น 0.13 2.10 (1.97) -94.00% 4.79 8.05 (3.26) -40.49%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46.06 45.89 0.18 0.38% 140.09 147.89 (7.80) -5.28%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.88 16.85 (1.97) -11.71% 76.76 38.20 38.56 100.95%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.49% 7.34%     9.66% 5.48%    
ต้นทุนทางการเงิน 0.68 1.22 (0.55) -44.76% 1.81 4.04 (2.24) -55.32%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 2.09 3.50 (1.42) -40.47% 14.11 7.79 6.33 81.23%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 12.12 (0.01) -0.06% 60.84 26.37 34.47 130.73%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.47% 5.28%     7.66% 3.78%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.06 (0.00) -0.06% 0.30 0.13 0.17 130.73%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2563 % Q3/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
9M/2563 % 9M/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 191.12 70.56% 174.37 76.62% 16.75 9.60% 590.54 74.78% 541.11 78.50% 49.44 9.14%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 53.42 19.72% 42.28 18.58% 11.14 26.35% 159.65 20.22% 124.20 18.02% 35.45 28.55%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบาบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 26.33 9.72% 10.93 4.80% 15.40 140.86% 39.50 5.00% 24.04 3.49% 15.46 64.32%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 270.87 100% 227.58 100% 43.29 19.02% 789.69 100% 689.34 100% 100.35 14.56%

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า สำหรับไตรมาส 3 ปี 2563 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 191.12 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 70.56% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 53.42 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 19.72% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จำนวน 26.33 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 9.72%

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น 16.75 ล้านบาท หรือ 9.60% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค เป็นต้น โดยเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย ลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมอาหารที่ยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นด้านรายได้จากกลุ่มสินค้า CE เพิ่มขึ้น 11.14 ล้านบาท หรือ 26.35% โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มีการปรับตัวขยายการผลิตเพิ่มขึ้น ทำให้มีคำสั่งซื้อสินค้าในกลุ่ม CE เพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น 15.40 ล้านบาท หรือ 140.86% รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการให้บริการติดตั้งระบบบำบัดน้ำรีไซเคิลให้กับลูกค้าเอกชนรายหนึ่งมูลค่าประมาณ 12 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 210.05 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 194.41 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 15.64 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนขายเพิ่มขึ้นในหมวดถุงมือจากภาวะสินค้าที่ขาดแคลนตามความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้น ด้านต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการ สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 77.55% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 22.45% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.65% ในไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 60.82 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 60.64 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2563 มีจำนวน 46.06 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.37 ล้านบาท และการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงหลักจากค่าใช้จ่ายออกบูธงานนิทรรศกาลและกิจกรรมต่างๆที่งดการจัดงานเนื่องจากสถานการณ์โควิด อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 3 ของปีก่อน มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1.74 ล้านบาท เนื่องจากมีการขายทรัพย์สิน ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.68 ล้านบาท ลดลง 0.55 ล้านบาท หรือ 44.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.22 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.47% กำไรสุทธิใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.28%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 423.07 70.22% 387.59 68.34% 35.48 9.15%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.42 29.78% 179.56 31.66% (0.15) -0.08%
รวมสินทรัพย์ 602.49 100.00% 567.15 100.00% 35.34 6.23%
หนี้สินหมุนเวียน 239.21 39.62% 213.39 37.54% 25.83 12.10%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 49.20 8.15% 52.77 9.28% (3.58) -6.78%
รวมหนี้สิน 288.41 47.77% 266.16 46.82% 22.25 8.36%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 315.38 52.23% 302.29 53.18% 13.09 4.33%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 602.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 35.34 ล้านบาท หรือ 6.23% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้า-สุทธิ 33.48 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 22.39 ล้านบาทโดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 20.04 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 288.41 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 22.25 ล้านบาท หรือ 8.36% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 23.05 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 5.63 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายลดลง 2.98 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.36 ล้านบาท โดยมีหนี้สินตามสัญญาเช่า-สุทธิเพิ่มขึ้น 1.39 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 315.38 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 60.84 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 50.63 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2563 30 กันยายน 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 37.48 77.90
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (4.94) 0.82
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (52.36) (68.33)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (19.83) 10.39
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 65.72 67.67

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 37.48 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 91.64 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 22.37 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 25.83 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 33.37 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.94 ล้านบาท เพื่อซื้อยานพาหนะสำหรับการจัดส่งสินค้าและเครื่องใช้สำนักงานรวม 4.51 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.61 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.34 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 52.36 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 5.36 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.28 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.78 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 50.63 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 5.68 ล้านบาท เพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 518.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57.06 ล้านบาท หรือ 12.36% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 461.76 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 48.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 9.28% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 14.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.05 % กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 34.48 ล้านบาท หรือ 242.04% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 245.47 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 242.98 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 2.49 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 23.68 ล้านบาท หรือ 10.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 221.79 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เช่น หน้ากากอนามัย ชุดป้องกัน(PPE) ถุงมือยางและถุงมือไนไตร ซึ่งยังมีความจำเป็นต้องใช้สินค้าดังกล่าวต่อเนื่อง โดยในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 65.49 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.68% เพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาทหรือ 18.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.83% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.38% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.63 ล้านบาท หรือ 958.82% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2563 Q2/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
6M/2563 6M/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 242.98 213.98 29.01 13.56% 508.87 450.39 58.48 12.98%
รายได้จากการให้บริการ 2.49 7.82 (5.33) -68.17% 9.95 11.37 (1.42) -12.48%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 245.47 221.79 23.68 10.68% 518.82 461.76 57.06 12.36%
ต้นทุนขาย 178.16 159.76 18.40 11.52% 360.81 334.10 26.72 8.00%
ต้นทุนบริการ 1.83 6.97 (5.15) -73.82% 6.76 10.26 (3.50) -34.12%
รวมต้นทุน 179.99 166.73 13.25 7.95% 367.57 344.36 23.22 6.74%
กำไรขั้นต้น 65.49 55.06 10.42 18.93% 151.25 117.41 33.84 28.83%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.68% 24.83%     29.15% 25.43%    
รายได้อื่น 3.35 3.83 (0.48) -12.56% 5.99 5.95 0.04 0.66%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.41 55.19 (9.78) -17.72% 95.35 102.00 (6.65) -6.52%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 23.43 3.71 19.72 532.15% 61.88 21.35 40.54 189.88%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 9.42% 1.64%     11.79% 4.56%    
ต้นทุนทางการเงิน 0.49 1.13 (0.64) -56.77% 1.13 2.82 (1.69) -59.91%
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 4.58 0.65 3.92 600.28% 12.03 4.28 7.74 180.79%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.37 1.73 16.63 958.82% 48.73 14.25 34.48 242.04%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.38% 0.77%     9.28% 3.05%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.09 0.01 0.08 958.82% 0.24 0.07 0.17 242.04%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2563 % Q2/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
6M/2563 % 6M/2562 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 185.60 75.61% 170.92 77.06% 14.68 8.59% 399.42 76.99% 366.73 79.42% 32.69 8.91%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 52.99 21.59% 40.99 18.48% 12.00 29.27% 106.24 20.48% 81.92 81.92% 24.31 29.68%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 6.88 2.80% 9.88 4.46% (3.00) -30.37% 13.17 2.54% 13.11 2.84% 0.06 0.47%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 245.47 100% 221.79 100% 23.68 10.68% 518.82 100% 461.76 100% 57.096 12.36%

รายได้แบ่งตามกลุ่มสินค้า สำหรับไตรมาส 2 ปี 2563 ประกอบด้วย กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 185.60 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 75.61% กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 52.99 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 21.59% และกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค หรือ WATER จำนวน 6.88 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 2.80%

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น 14.68 ล้านบาท หรือ 8.59% และมีรายได้จากกลุ่มสินค้า CE เพิ่มขึ้น 12 ล้านบาท หรือ 29.27% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE ที่เพิ่มขึ้นหลัก มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค ถุงมือ หน้ากากอนามัย เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ยังมีความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวข้างต้นอย่างต่อเนื่องตามวิถีปฏิบัติใหม่เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ด้านกลุ่มกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำลดลง 3 ล้านบาท หรือ 30.37% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากลูกค้าบางรายมีการชะลอคำสั่งซื้อและหยุดดำเนินการชั่วคราวตามมาตรการของภาครัฐ

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 179.99 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 178.16 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.83 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการให้บริการที่ลดลง สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.32% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.68% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.83% เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าหมวดที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้นและการเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ ทำให้ในไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 65.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาท หรือ 18.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 55.06 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2563 มีจำนวน 45.41 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.46 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 9.78 ล้านบาท หรือ 17.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 55.19 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานที่มีการเปลี่ยนแปลงในปีก่อน

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.49 ล้านบาท ลดลง 0.64 ล้านบาท หรือ 56.77% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.13 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 18.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.38% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 16.63 ล้านบาท หรือ 958.82% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 500.93 73.72% 387.59 68.34% 113.34 29.24%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 178.53 26.28% 179.56 31.66% (1.03) -0.57%
รวมสินทรัพย์ 679.46 100.00% 567.15 100.00% 112.31 19.80%
หนี้สินหมุนเวียน 298.27 43.83% 213.39 37.54% 84.89 39.78%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 48.82 7.17% 52.77 9.28% (3.95) -7.49%
รวมหนี้สิน 347.10 51.01% 266.16 46.82% 80.94 30.41%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 333.36 48.99% 302.29 53.18% 31.07 10.28%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 679.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 112.31 ล้านบาท หรือ 19.80% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 38.59 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้น 73.05 ล้านบาท และลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิเพิ่มขึ้น 2.04 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 347.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 80.94 ล้านบาท หรือ 30.41% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 65.36 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 5.92 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น13.70 ล้านบาท โดยมีหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.57 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง 1.18 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 333.67 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 48.73 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 20.25 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2563 30 มิถุนายน 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 53.67 47.05
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (3.57) 0.36
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (11.31) (36.84)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 38.79 10.57
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 124.35 68.10

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 53.67 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 68.65 ล้านบาท และมีกระแสเงินสดรับจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 67.01 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงจากสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 73.33 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 2.30 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 3.57 ล้านบาท เพื่อปรับปรุงอาคารสำนักงาน 2.33 ล้านบาท ซื้อเครื่องมือและเครื่องใช้สำนักงาน 1.73 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.25 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.43 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.25 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 11.31 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 3.57 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.19 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.10 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 20.25 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 13.80 ล้านบาท เพื่อชำระค่าสินค้า

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2563

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 273.35 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 33.38 ล้านบาท หรือ 13.91% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ล้านบาท รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล และอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้มีความต้องการใช้สินค้าดังกล่าวเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มลูกค้า ทำให้กำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 85.76 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 31.37% เพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาทหรือ 37.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 62.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.98% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 51.09 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายผันแปรเพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น

สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 30.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.96% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.85 ล้านบาท หรือ 142.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q1/2563 Q1/2562 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 273.20 239.86 33.34 13.90%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 0.15 0.11 0.04 42.55%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 273.35 239.97 33.38 13.91%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 187.48 176.96 10.52 5.94%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 0.11 0.66 (0.55) -83.52%
รวมต้นทุน 187.59 177.62 9.96 5.61%
กำไรขั้นต้น 85.76 62.34 23.42 37.56%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 31.37% 25.98%
รายได้อื่น 3.79 2.11 1.67 79.12%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 51.09 46.81 4.28 9.14%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 38.45 17.64 20.81 117.96%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 13.88% 7.29%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30.36 12.51 17.85 142.67%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 10.96% 5.17%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.15 0.06 0.09 142.67%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น) 202.50 202.50

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2563 % ไตรมาส 1/2562 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 213.81 78.22% 195.82 81.60% 17.99 9.19%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 53.26 19.48% 40.93 17.06% 12.32 30.11%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 6.29 2.30% 3.22 1.34% 3.06 95.13%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 273.35 100% 239.97 100% 33.38 13.91%

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 273.35 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 265.89 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 7.31 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.15 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้น 33.38 ล้านบาท หรือ 13.91% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ล้านบาท

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 213.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17.99 ล้านบาท หรือ 9.19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CE จำนวน 53.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.32 ล้านบาท หรือ 30.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE ที่เพิ่มขึ้นหลัก มาจากการขายสินค้าเพื่อสร้างความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเฉพาะกลุ่มอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล ได้แก่ ชุดป้องกันสารเคมีและเชื้อโรค หน้ากากอนามัย ถุงมือ เป็นต้น นอกจากนี้ บริษัทยังมีการจัดหาสินค้าอื่นๆที่เกี่ยวข้องมาจำหน่ายเพิ่มเติม เช่น อุปกรณ์ตรวจวัดอุณหภูมิ น้ำยาฆ่าเชื้อ เจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้มีความต้องการสินค้าดังกล่าวข้างต้นเพิ่มขึ้นในหลายกลุ่มลูกค้า ทั้งในกลุ่มโรงพยาบาลและสาธารณสุข กลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่าย กลุ่มลูกค้าใหม่ที่ต้องการสินค้าดังกล่าวเพื่อใช้งาน รวมถึงเพื่อนำไปช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนี้ กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมบางกลุ่มมีการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันการขาดแคลนสินค้า ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 6.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.06 ล้านบาท หรือ 95.13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยเพิ่มขึ้นหลักจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนรวม 187.59 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 182.65 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.83 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.11 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 1 ปี 2563 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 68.63% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 31.37% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 25.98% เนื่องจากสัดส่วนการขายสินค้าหมวดที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงเพิ่มขึ้น รวมถึงการเพิ่มยอดขายสินค้าในกลุ่มลูกค้ารายใหม่ดังที่กล่าวข้างต้น โดยในไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 85.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 23.42 ล้านบาท หรือ 37.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 62.34 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 51.09 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 23.42 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 26.52 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 4.28 ล้านบาท หรือ 9.14% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวม 46.81 ล้านบาท โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากค่าใช้จ่ายที่ผันแปรตามรายได้จากการขายและการให้บริการ

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 0.64 ล้านบาท ลดลง 0.86 ล้านบาท หรือ 57.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.50 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 30.36 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 10.96% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 17.85 ล้านบาท หรือ 142.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 มีนาคม 2563 ณ 31 ธันวาคม 2562 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 428.11 70.54% 387.59 68.34% 40.52 10.46%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 178.76 29.46% 179.56 31.66% (0.81) -0.45%
รวมสินทรัพย์ 606.87 100.00% 567.15 100.00% 39.72 7.00%
หนี้สินหมุนเวียน 222.75 36.63% 213.39 37.54% 9.36 4.39%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 49.94 8.21% 52.77 9.28% (2.84) -5.38%
รวมหนี้สิน 272.69 44.84% 266.16 46.82% 6.53 2.45%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 335.48 55.16% 302.29 53.18% 33.19 10.98%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 606.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 39.72 ล้านบาท หรือ 7% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นสุทธิ 49.97 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 7.94 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 1.36 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีหนี้สินรวม 272.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 6.53 ล้านบาท หรือ 2.45% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น 25.80 ล้านบาท ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 7.73 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 24.16 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.79 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานลดลง 1.90 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 335.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 30.36 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2563 31 มีนาคม 2562
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 20.55 9.62
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.58) 0.04
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (26.69) (26.06)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (7.71) (16.40)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 77.82 40.93

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 20.55 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 43.48 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 1.05 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 25.82 ล้านบาท โดยมีกระแสเงินสดลดลงลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 49.34 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.58 ล้านบาท เพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากดอกเบี้ย 0.12 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 26.69 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 25.94 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า 0.10 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 0.64 ล้านบาท


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2562

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 911.85 ล้านบาท ลดลง 12.60 ล้านบาท หรือ 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากสัญญาก่อสร้างลดลงเนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับงานในลักษณะดังกล่าว อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 236 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% เพิ่มขึ้น 8.39 ล้านบาท หรือ 3.68% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.62% เนื่องจากมีต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่า และไม่มีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้าง ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง สรุปผลการดำเนินงานปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.49% เพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2562 2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 911.74 907.57 4.18 0.46%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 0.11 16.89 (16.78) -99.38%
รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 911.85 924.45 (12.6) -1.36%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 674.47 673.42 1.05 0.16%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 1.38 23.42 (22.04) -94.11%
รวมต้นทุน 675.85 696.84 (20.99) -3.01%
กำไรขั้นต้น 236 227.62 8.39 3.68%
อัตรากำไรขั้นต้น(%) 25.88% 24.62%
รายได้อื่น 11.35 9.35 2 21.39%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 188.61 190.06 (1.45) -0.76%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 58.74 46.9 11.84 25.25%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้(%) 6.36% 5.02%
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 36.51 4.91 13.44%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.49% 3.91%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน(บาท) 0.2 0.18 0.02 13.44%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น) 202.5 202.5

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  2562 % 2561 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY)
719.42
78.90%
715.73
77.42%
3.69
0.52%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE)
167.96
18.42%
172.57
18.67%
(4.61)
-2.67%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER)
24.48
2.68%
36.15
3.91%
(11.67)
-32.28%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
911.85
100%
924.45
100%
(12.6)
-1.36%

ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 911.85 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 890.79 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 20.95 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.11 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 12.60 ล้านบาท หรือ 1.36% เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 719.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.69 ล้านบาท หรือ 0.52% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมบางกลุ่ม เช่นกลุ่มยานยนต์ กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันและการลดงบประมาณการสั่งซื้อ เนื่องจากการลดอัตรากำลังการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากการให้บริการมีจำนวนลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 167.96 ล้านบาท ลดลง 4.61 ล้านบาท หรือ 2.67% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดกำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ชะลอตัว จากปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกา และเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว

ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 24.48 ล้านบาท ลดลง 11.67 ล้านบาท หรือ 32.28% โดยบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านรายได้ที่ลดลงมาจากรายได้จากสัญญาก่อสร้างที่ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากในปี 2562 บริษัทไม่ได้รับงานในลักษณะดังกล่าว

ปี 2562 บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 11.35 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 6.50 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 4.85 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 675.85 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 657.30 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 17.17 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 1.38 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ต้นทุนสินค้าบางรายการต่ำกว่าปีก่อน เนื่องมาจากค่าเงินบาทแข็งค่า ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ โดยมีต้นทุนการก่อสร้างเกิดจากการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงานประปาชุมชน

ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.12% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 236ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.88% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.62%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ปี 2562 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารจำนวน 188.61 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 89.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 102.10 ล้านบาท ค่าปรับงานล่าช้า 0.58 ล้านบาท และขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน 3.28 ล้านบาท โดยมีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 7.24 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง 1.45 ล้านบาท หรือ 0.76% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้งานก่อสร้างที่บันทึกในปีก่อน และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2561 อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ปี 2562 บริษัทมีรายการขาดทุนจากการขายทรัพย์สินจำนวน 3.28 ล้านบาท จากการจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาล อย่างไรก็ตาม มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 7.24 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทได้บันทึกเป็นการขาดทุนจากการขายสินทรัพย์แล้ว

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 5.17 ล้านบาท ลดลง 3 ล้านบาท หรือ 36.76% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 8.17 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กำไรสุทธิ

ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 41.42 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.49% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.91 ล้านบาท หรือ 13.44% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 387.59 68.34% 457.87 70.21% (70.29) -15.35%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 179.56 31.66% 194.24 29.79% (14.68) -7.56%
รวมสินทรัพย์ 567.15 100.00% 652.12 100.00% (84.97) -13.03%
หนี้สินหมุนเวียน 213.39 37.54% 325.3 49.78% (111.92) -34.40%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 52.77 9.28% 53.83 8.24% (1.06) -1.97%
รวมหนี้สิน 266.16 46.82% 379.14 58.02% (112.98) -29.80%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 302.29 53.18% 274.28 41.98% 28.01 10.21%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 567.15 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 84.97 ล้านบาท หรือ 13.03% โดยสินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 64.34 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิลดลง 9.71 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลงหลักจากสินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญางานก่อสร้างประปา 12.42 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 28.54 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 14.52 ล้านบาท โดยลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำหรับงวด 11.80 ล้านบาท และจากการจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาล 21.40 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้บันทึกเป็นการขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ดังกล่าวแล้วจึงมีรายการโอนกลับการด้อยค่าสินทรัพย์

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 266.16 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 112.98 ล้านบาท หรือ 29.80% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 72.07 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 37.02 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปีลดลง 4.75 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.56 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 7.95 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 7.14 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 15.16 ล้านบาท เนื่องจากเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยลดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 302.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.01 ล้านบาท หรือ 10.21% เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 41.42 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 10.13 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 2 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
128.62
139.15
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
7.11
-1.28
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
-107.22
-172.97
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
28.51
-35.1
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
85.76
57.21

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 128.62 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 82.60 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 60.77 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 30.62 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 4.29 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 36.65 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 0.59 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 11.85 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 7.11 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 9.26 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.57 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 2.57 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 107.22 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 79.21 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 13.36 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 10.13 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.52 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2562

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 227.58 ล้านบาท ลดลง 6.92 ล้านบาท หรือ 2.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 234.50 ล้านบาท รายได้จากการขายลดลง เนื่องจากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมมีการลดกำลังการผลิตตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ อย่างไรก็ตาม กำไรขั้นต้นมีจำนวนเพิ่มขึ้น โดยในไตรมาส 3 ปี 2562 มีกำไรขั้นต้นจำนวน 60.64 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 26.65% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 58.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.15% ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.28% เพิ่มขึ้น 7.03 ล้านบาท หรือ 138.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 5.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.15%

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 689.34 ล้านบาท ลดลง 2.63 ล้านบาท หรือ 0.38% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 691.97 ล้านบาท มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวน 26.37 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.78%

สรุปผลการดำเนินงาน

Responsive image

รายได้

Responsive image

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.58 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 223.46 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 4.12 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 6.92 ล้านบาท หรือ 2.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 174.37 ล้านบาท ลดลง 5.78 ล้านบาท หรือ 3.21% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้จากการขายลดลงมาจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว ลูกค้าลดกำลังการผลิต ลดงบประมาณการสั่งซื้อสินค้า ด้านรายได้จากการให้บริการลดลงเนื่องจากเป็นลักษณะงานโครงการ อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 42.28 ล้านบาท ลดลง 2.71 ล้านบาท หรือ 6.03% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ลดกำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ยังคงชะลอตัว ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 10.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.57 ล้านบาท หรือ 16.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 166.94 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 163.64 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 3.29 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.01 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่ลดลง และต้นทุนสินค้าลดลงมาจากค่าเงินบาทแข็งค่าและกลุ่มสินค้าที่ขายมีต้นทุนสินค้าต่ำกว่าปีก่อน สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.35% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้น 26.65% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 25.15%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2562 มีจำนวน 45.89 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 25.44 ล้านบาท โดยมีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1.74 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมลดลง 7.09 ล้านบาท หรือ 13.38% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้งานก่อสร้างที่บันทึกในปีก่อน และค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาลดลงเนื่องจากค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นในปี 2561 นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2562 มีรายการโอนกลับขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ 1.74 ล้าน บาท เนื่องจากมีการขายทรัพย์สินออกไป ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนบันทึกขาดทุนการด้อยค่าสินทรัพย์ 3.99 ล้านบาท

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1.22 ล้านบาท ลดลง 0.49 ล้านบาท หรือ 28.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 1.72 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีสภาพคล่องทางการเงินเพียงพอจึงคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.28% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.03 ล้านบาท หรือ 138.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.15%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 411.54 68.94% 457.87 70.21% -46.33 -10.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 185.4 31.06% 194.24 29.79% -8.84 -4.55%
รวมสินทรัพย์ 596.94 100.00% 652.12 100.00% -55.17 -8.46%
หนี้สินหมุนเวียน 254.8 42.59% 325.3 49.78% -70.5 -21.67%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 52.85 8.83% 53.83 8.24% -0.98 -1.83%
รวมหนี้สิน 307.65 51.43% 379.14 58.02% -71.49 -18.86%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 290.6 48.57% 274.28 41.98% 16.31 5.95%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 596.94 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 55.17 ล้านบาท หรือ 8.46% สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 37.90 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างประปาลดลง 11.01 ล้านบาท และลูกหนี้อื่นลดลง 10.91 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.46 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 9.87 ล้านบาท เนื่องจากจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับงานขุดเจาะบาดาลออกไปบางส่วน และลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ สำหรับงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 307.65 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 71.49 ล้านบาท หรือ 18.86% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 42.02 ล้านบาท และเจ้าหนี้การค้าลดลง 26.71 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.10 ล้านบาท และเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง 5.36 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 10.42 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยลดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 290.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 26.37 ล้านบาท โดยลดลงจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 10.12 ล้านบาท และจัดสรรสำรองตามกฎหมาย 0.72 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2562 30 กันยายน 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 77.9 114.81
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 0.82 -1.3
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -68.33 -139.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 10.39 -26.31
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 67.67 66.01

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 77.90 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 60.43 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากสินค้าคงเหลือลดลง 35.47 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 11.01 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น 4.24 ล้านบาท และเงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้ 4.29 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 25.26 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 11.54 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.82 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 3.04 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.41 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 2.32 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 68.33 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 47.38 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 7.22 ล้านบาท จ่ายเงินปันผล 10.12 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3.61 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 221.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.72 ล้านบาท หรือ 1.24% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 219.07 ล้านบาท กำไรขั้นต้นในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 55.06 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 24.83% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 62.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 28.54% เนื่องมาจากภาวะการแข่งขัน และมีสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 55.19 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.64 ล้านบาท หรือ 11.39% โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการได้บันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานอันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทำให้ผลการดำเนินงานไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 461.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.29 ล้านบาท หรือ 0.94% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 457.47 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 จำนวน 14.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.05%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2562 Q2/2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
6M/2562 6M/2561 เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 221.79 215.26 6.53 3.03% 461.66 442.13 19.53 4.42%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ - 3.81 (3.81) -100.00% 0.11 15.35 (15.24) -99.31%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 221.79 219.07 2.72 1.24% 461.76 457.47 4.29 0.94%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 166.03 154.96 11.06 7.14% 342.99 319.14 23.85 7.47%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 0.71 1.58 (0.87) -55.23% 1.37 18.88 (17.51) -92.76%
รวมต้นทุน 166.73 156.54 10.19 6.51% 344.36 338.02 6.34 1.87%
กำไรขั้นต้น 55.06 62.53 (7.47) -11.95% 117.41 119.46 (2.05) -1.72%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.83% 28.54%     25.43% 26.11%    
รายได้อื่น 3.83 2.25 1.58 70.31% 5.95 4.29 1.66 38.72%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 55.19 49.55 5.64 11.39% 102.00 95.09 6.91 7.27%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 3.71 15.24 (11.53) -75.68% 21.35 28.65 (7.30) -25.49%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 1.64% 6.89%     4.56% 6.20%    
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 16.09 (14.36) -89.22% 14.25 24.55 (10.31) -41.98%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 0.77% 7.27%     3.05% 5.32%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.01 0.08 (0.07) -89.22% 0.07 0.12 (0.05) -41.98%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50     202.50 202.50    

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2562 % Q2/2561 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
M6/2562 % M6/2561 % เพิ่มขึ้น
(ลดลง)
%
เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 170.92 77.06% 169.83 77.52% 1.09 0.64% 366.73 79.42% 353.35 77.24% 13.38 3.79%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 40.99 18.48% 42.57 19.43% (1.58) -3.70% 81.92 17.74% 82.27 17.98% (0.35) -0.42%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 9.88 4.46% 6.68 3.05% 3.21 48.05% 13.11 2.84% 21.86 4.78% (8.75) -40.04%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 221.79 100% 219.07 100% 2.72 1.24% 461.76 100% 457.47 100% 4.29 0.94%

ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 221.79 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 213.98 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการ 7.82 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 1.24% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 170.92 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09 ล้านบาท หรือ 0.64% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามรายได้จากกลุ่มลูกค้าเดิมบางกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น กลุ่มปิโตรเคมี ลดลงเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันและการลดงบประมาณการสั่งซื้อ ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 40.99 ล้านบาท ลดลง 1.58 ล้านบาท หรือ 3.70% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เริ่มลดกำลังการผลิตตามตลาดส่งออกที่ชะลอตัว ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 9.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.21 ล้านบาท หรือ 48.05% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน มาจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 166.73 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 159.76 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 6.26 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.71 ล้านบาท โดยต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนการก่อสร้างจากงานประปาชุมชนเกิดจากการซ่อมแซมที่เกิดขึ้นหลังส่งมอบงาน

ไตรมาส 2 ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 75.17% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 24.83% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากภาวะการแข่งขัน และมีสัดส่วนการขายสินค้ากลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ด้านงานบริการในกลุ่มธุรกิจน้ำยังมีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2562 มีจำนวน 55.19 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 23.94 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 31.03 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 0.22 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมเพิ่มขึ้น 5.64 ล้านบาท หรือ 11.39% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการบันทึกค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวนประมาณ 8 ล้านบาท อันเป็นผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีค่าใช้จ่ายที่ลดลงจากค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วในปี 2561

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1.32 ล้านบาท ลดลง 0.86 ล้านบาท หรือ 39.43% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 2.18 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 1.73 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.77%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 443.32 70.03% 457.87 70.21% (14.55) -3.18%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 189.75 29.97% 194.24 29.79% (4.50) -2.32%
รวมสินทรัพย์ 633.07 100.00% 652.12 100% (19.05) -2.92%
หนี้สินหมุนเวียน 289.66 45.66% 325.30 49.78% (35.64) -10.96%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 55.83 8.80% 53.83 8.24% 1.99 3.70%
รวมหนี้สิน 345.49 54.46% 379.14 58.02% (33.65) -8.88%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 288.89 45.54% 274.28 41.98% 14.60 5.32%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 633.07 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 19.05 ล้านบาท หรือ 2.92% สินทรัพย์หมุนเวียนลดลงหลักมาจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างประปาลดลงจำนวน 9.50 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 14.14 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 10.89 ล้านบาทและลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ จำนวน 6.92 ล้านบาท เนื่องจากจำหน่ายเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลออกไปบางส่วน และลดลงจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 345.49 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 33.65 ล้านบาท หรือ 8.88% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 26.56 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 10.77 ล้านบาท ในขณะที่ภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.99 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจาก ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 9.31 ล้านบาท โดยมีหนี้สินระยะยาวตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 3.02 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 3.57 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทได้ดำเนินการลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 251 ล้านบาท เป็นทุนจดทะเบียน 210.50 ล้านบาท โดยตัดหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ PHOL-W1 ที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย และดำเนินการโอนสำรองตามกฎหมายจำนวน 16.20 ล้านบาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นจำนวน 73.06 ล้านบาท เพื่อล้างขาดทุนสะสมจำนวน 89.26 ล้านบาท ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 288.89 ล้านบาท โดยมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นคงเหลือ 64.78 ล้านบาท และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร 22.80 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2562 30 มิถุนายน 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 47.05 80.07
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 0.36 (0.91)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (36.84) (104.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 10.57 (25.30)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 68.10 66.84

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 47.05 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 40.06 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 9.50 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 11.35 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 2.60 ล้านบาทโดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 11.26 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 5.18 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.36 ล้านบาท มาจากเงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน 1.23 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.27 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.82 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 36.84 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 30.13 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.24 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.48 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2562

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

ผลการดำเนินงานตามงบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้รวม 242.08 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายและการให้บริการ 239.86 ล้านบาท รายได้จากงานก่อสร้างประปาชุมชน 0.11 ล้านบาท และรายได้อื่น 2.11 ล้านบาท โดยรายได้จากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น 13 ล้านบาท หรือ 5.73% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการ 226.86 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม หรือ SAFETY และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE ด้านกำไรขั้นต้นในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจำนวน 62.34 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 25.98% เพิ่มขึ้น 5.42 ล้านบาทหรือ 9.52% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 56.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.88% กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างลดลง ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวน 46.81 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท หรือ 47.89% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 8.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.98%

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2562 ไตรมาส 1/2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขายและการให้บริการ 239.86 226.86 13.00 5.73%
รายได้จากงานก่อสร้างประปาชุมชน 0.11 11.54 (11.43) -99.09%
รายได้อื่น 2.11 3.78 (1.66) -44.04%
รวมรายได้ 242.08 242.18 (0.10) -0.04%
ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ 176.96 164.18 12.79 7.79%
ต้นทุนงานก่อสร้างประปาชุมชน 0.66 17.30 (16.64) -96.18%
รวมต้นทุน 177.62 181.48 (3.85) -2.12%
กำไรขั้นต้น 62.34 56.92 5.42 9.52%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.98% 23.88%    
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46.81 47.29 (0.47) -1.00%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.53 9.63 5.89 61.17%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.41% 3.98%    
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.51 8.46 4.05 47.89%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.17% 3.49%    
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.04 0.02 47.89%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

รายได้ตามกลุ่มสินค้า ไตรมาส 1/2562 % ไตรมาส 1/2561 % เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 195.82 82% 183.52 77% 12.30 6.70%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 40.93 17% 39.70 17% 1.23 3.10%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 3.22 1% 15.18 6% (11.96) -78.78%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 239.97 100% 238.4 100% 1.57 0.66%

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 239.97 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 236.41 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 3.45 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 0.11 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ 0.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

โดยมีรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY จำนวน 195.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.30 ล้านบาท หรือ 6.7% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีรายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น และจากสถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ในช่วงต้นปีทำให้มีรายได้จากการขายสินค้าประเภทหน้ากากอนามัยเพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 40.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.23 ล้านบาท หรือ 3.10% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีคำสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง ด้านรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 3.22 ล้านบาท ลดลง 11.96 ล้านบาท หรือ 78.78% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้หลักมาจากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม ด้านรายได้จากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยบริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่เพิ่ม

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีต้นทุนรวม 177.62 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 174.33 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 2.63 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 0.66 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน

ไตรมาส 1 ปี 2562 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.02% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 25.98% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 23.88% เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างลดลง โดยในไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 62.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.42 ล้านบาท หรือ 9.52% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 56.92 ล้านบาท

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2562 มีจำนวน 46.81 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.90 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 23.55 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 0.37 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารรวมมีจำนวนใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลดลง 0.47 ล้านบาท หรือ 1% ค่าใช้จ่ายที่ลดลงหลักมาจากค่าใช้จ่ายด้านกฎหมายในการฟ้องร้องคดีงานประปาซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการแล้วในปี 2561

ด้านต้นทุนทางการเงินมีจำนวน 1.50 ล้านบาท ลดลง 1.14 ล้านบาท หรือ 49.09% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 2.64 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.17% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 4.05 ล้านบาท หรือ 47.89% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.49%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2562 ณ 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มขึ้น (ลดลง) % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 428.10 69.16% 457.87 70.21% (29.77) -6.50%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 190.91 30.84% 194.24 29.79% (3.33) -1.72%
รวมสินทรัพย์ 619.01 100.00% 652.12 100.00% (33.10) -5.08%
หนี้สินหมุนเวียน 281.88 45.44% 325.30 49.78% (43.42) -13.35%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 51.51 8.30% 53.83 8.24% (2.33) -4.32%
รวมหนี้สิน 333.39 53.74% 379.14 58.02% (45.75) -12.07%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 286.93 46.26% 274.28 41.98% 12.65 4.61%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 619.01 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 33.10 ล้านบาท หรือ 5.08% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 16.28 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างประปาลดลงจำนวน 7.41 ล้านบาท สินค้าคงเหลือสุทธิลดลง 20.69 ล้านบาท โดยมีลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้น 15.97 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีหนี้สินรวม 333.39 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 45.75 ล้านบาท หรือ 12.07% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 21.52 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 26.02 ล้านบาท หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 1.26 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลง 1.79 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3.88 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 0.35 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 286.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 12.51 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 9.62 36.77
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน 0.04 (0.48)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (26.06) (31.50)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (16.40) 4.80
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 40.93 97.31

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 9.62 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 24.33 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บจากงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 7.41 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 19.82 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 26.50 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ 0.61 ล้านบาท และมีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 14.45 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.04 ล้านบาท มาจากดอกเบี้ยรับ 0.12 ล้านบาท และรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.10 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 0.14 ล้าน

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 26.06 ล้านบาท เพื่อจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 23.30 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.51 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.25 ล้านบาท


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 238.40 ล้านบาท ลดลง 9.82 ล้านบาท หรือ 3.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยในไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง และมีค่าปรับงานก่อสร้างล่าช้าลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 8.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.45 ล้านบาท หรือ 177.01% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.99 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2561 ไตรมาส 1/2560 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 221.04 214.08 3.25%
รายได้จากการให้บริการ 5.82 8.58 -32.15%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 11.54 25.56 -54.86%
รายได้อื่น 3.78 1.88 101.03%
รวมรายได้ 242.18 250.1 -3.17%
ต้นทุนขาย 159.2 156.89 1.47%
ต้นทุนบริการ 4.98 5.83 -14.62%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 17.3 25.98 -33.39%
รวมต้นทุน 181.48 188.69 -3.82%
กำไรขั้นต้น 56.92 59.53 -4.38%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.88% 23.98%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 47.29 70.17 -32.61%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 13.41 -8.77 252.97%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.54% -3.51%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.46 -10.99 177.01%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.49% -4.39%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.04 -0.05 177.01%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.5 202.5  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/2561 % ไตรมาส 1/2560 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 183.52 77% 183.52 74% 0.00%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 39.7 17% 37.06 15% 7.11%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 15.18 6% 27.64 11% -45.07%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 238.4 100% 248.22 100% -3.96%

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 238.40 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 221.04 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 5.82 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 11.54 ล้านบาท รายได้รวม ลดลง 9.82 ล้านบาท หรือ 3.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 183.52 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล อุตสาหกรรมการก่อสร้าง เป็นต้น มีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 39.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.64 ล้านบาท หรือ 7.11% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 15.18 ล้านบาท ลดลง 12.46 ล้านบาท หรือ 45.07% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 181.48 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 159.20 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.98 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 17.30 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน

ไตรมาส 1 ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 72.37% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 27.63% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 26.92% เนื่องจากการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินแข็งค่า ด้านต้นทุนงานก่อสร้างยังมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 56.92 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้น 23.88% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 23.98%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2561 มีจำนวน 47.29 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.36 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 24.05 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 0.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น อย่างไรก็ตาม บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.64 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 3.98 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 8.46 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.49% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 19.45 ล้านบาท หรือ 177.01% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 10.99 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์หมุนเวียน 536.04 72.07% 576.63 73.22% -7.04%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 207.71 27.93% 210.85 26.78% -1.49%
รวมสินทรัพย์ 743.75 100.00% 787.48 100% -5.55%
หนี้สินหมุนเวียน 431.94 58.00% 484.34 61.40% -10.82%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 66.62 8.95% 69.02 8.75% -3.47%
รวมหนี้สิน 498.56 66.92% 553.36 70.15% -9.90%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 246.49 33.08% 235.43 29.85% 4.70%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 743.75 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 43.74 ล้านบาท หรือ 5.55% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนที่ลดลงจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 37.23 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 14.02 ล้านบาท สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 3.67 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 5.05 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.29 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 498.56 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 54.80 ล้านบาท หรือ 9.90% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 25.47 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าลดลง 35.56 ล้านบาท โดยมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 6.86 ล้านบาท และภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.01 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 246.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 8.46 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2561 31 มีนาคม 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 36.77 -7.38
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน -0.48 -31.85
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน -31.5 127.37
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 4.8 88.14
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 97.31 137.25

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 36.77 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 26.47 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 37.23 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 13.35 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 37.99 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.48 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.28 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 0.33 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 31.50 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 27.25 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.63 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.62 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 219.07 ล้านบาท ลดลง 33.07 ล้านบาท หรือ 13.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน อย่างไรก็ตาม ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนขายลดลงตามการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงต้นปี และต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบน้ำประปาชุมชนมีจำนวนลดลง ทำให้ในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 62.53 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.33 ล้านบาท หรือ 100.43% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 31.20 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจำนวนลดลง สาเหตุหลักเนื่องจากในไตรมาส 2 ปี 2560 มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 60.50 ล้านบาท ผลดำเนินงานในไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 16.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือ 118.80% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 85.63 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 457.47 ล้านบาท ลดลง 42.89 ล้านบาท หรือ 8.57% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 500.37 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2561 จำนวน 24.55 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 5.32% เพิ่มขึ้น 121.17 ล้านบาท หรือ 125.42% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 96.61 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q2/2018 Q2/2017 % YoY Q1/2018 % QoQ 6M/2018 6M/2017 % YoY
รายได้จากการขาย 209.27 221.47 -5.51% 221.04 -5.32% 430.32 435.55 -1.20%
รายได้จากการให้บริการ 5.99 11.86 -49.54% 5.82 2.81% 11.81 20.44 -42.24%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 3.81 18.81 -79.73% 11.54 -66.96% 15.35 44.37 -65.41%
รายได้อื่น 2.25 2.78 -18.89% 3.78 -40.38% 4.29 4.65 -7.88%
รวมรายได้ 221.32 254.92 -13.18% 242.18 -8.61% 461.76 505.02 -8.57%
ต้นทุนขาย 150.03 162.69 -7.79% 159.20 -5.76% 309.22 319.58 -3.24%
ต้นทุนบริการ 4.94 14.80 -66.64% 4.98 -0.84% 9.91 20.63 -51.94%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 1.58 43.45 -96.37% 17.30 -90.88% 18.88 69.43 -72.81%
รวมต้นทุน 156.54 220.95 -29.15% 181.48 -13.74% 338.02 409.64 -17.48%
กำไรขั้นต้น 62.53 31.20 100.43% 56.92 9.86% 119.46 90.73 31.66%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 28.54% 12.37%   23.88%   26.11% 18.13%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 49.55 120.15 -58.76% 47.29 4.77% 95.09 190.32 -50.04%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.24 (86.17) 117.68% 13.41 13.63% 28.65 (94.94) 130.18%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.89% -33.80%   5.54% 24.34% 6.20% -18.80%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16.09 (85.63) 118.80% 8.46 90.24% 24.55 (96.61) 125.42%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 7.27% -33.59%   3.49%   5.32% -19.13%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 (0.42) 118.80% 0.04 90.24% 0.12 (0.48) 125.42%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50   202.50   202.50 202.50  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q2/2018 % Q2/2017 % % YoY Q1/2018 % % QoQ M6/2018 % M6/2017 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 169.83 78% 185.55 74% -8.47% 183.52 77% -7.46% 353.35 77% 369.07 74% -4.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 42.57 19% 38.94 15% 9.32% 39.70 17% 7.24% 82.27 18% 76.00 15% 8.25%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 6.68 3% 27.66 11% -75.86% 15.18 6% -56.03% 21.86 5% 55.30 11% -60.47%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 219.07 100% 252.15 100% -13.12% 238.40 100% -8.11% 457.47 100% 500.37 100% -8.57%

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 219.07 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 209.27 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 5.99 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 3.81 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวม ลดลง 33.07 ล้านบาท หรือ 13.12% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 169.83 ล้านบาท ลดลง 15.72 ล้านบาท หรือ 8.47% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเริ่มบังคับใช้ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2560 หน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ. ฉบับใหม่ โครงการจัดซื้อในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2561 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 42.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.63 ล้านบาท หรือ 9.32% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิมได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 6.68 ล้านบาท ลดลง 20.98 ล้านบาท หรือ 75.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 156.54 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 150.03 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.94 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 1.58 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลง 64.41 ล้านบาท หรือ 29.15% โดยต้นทุนขายลดลงตามรายได้จากการขายที่ลดลง และลดลงตามการแข็งค่าของค่าเงินบาทในช่วงต้นปี ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลง ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 71.46% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 62.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 28.54% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้น 31.20 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 12.37%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2561 มีจำนวน 49.55 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 22.31 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 28.33 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง 70.60 ล้านบาท หรือ 58.76% สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 60.50 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2560 และมีค่าปรับงานล่าช้าลดลง โดยในไตรมาส 2 ปี 2561 มีการบันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้า 2.88 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น รวมถึงปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายการค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.18 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 3.34 ล้านบาท เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 16.09 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 7.27% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 101.72 ล้านบาท หรือ 118.80% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 85.63 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 482.92 70.50% 576.63 73.22% -16.25%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 202.12 29.50% 210.85 26.78% -4.14%
รวมสินทรัพย์ 685.04 100.00% 787.48 100% -13.01%
หนี้สินหมุนเวียน 360.14 52.47% 484.34 61.40% -25.64%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 64.05 9.33% 69.02 8.75% -7.20%
รวมหนี้สิน 424.20 61.81% 553.36 70.15% -23.34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 262.15 38.19% 235.43 29.85% 11.35%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 685.04 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 102.44 ล้านบาท หรือ 13.01% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 50 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 25.43 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 10.96 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 4.50 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 3.17 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักมาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 424.20 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 129.16 ล้านบาท หรือ 23.34% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียน โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 93.29 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 27.96 ล้านบาท และมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างลดลง 2.36 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 246.49 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 24.55 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2561 30 มิถุนายน 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 80.08 50.28
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (0.91) (32.74)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (104.46) 18.49
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (25.30) (0.95)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 66.84 48.65

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 80.08 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 42.17 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 50 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 8.36 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 9.59 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 30.88 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.91 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 0.58 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 0.68 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับ 0.43 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 104.46 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 96.86 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.81 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.79 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวมสำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 234.50 ล้านบาท ลดลง 17.43 ล้านบาท หรือ 6.92% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 251.92 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบนํ้าประปาชุมชน เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ้าประปาชุมชนมีจำนวนลดลง ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 58.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.98 ล้านบาท หรือ 73.51% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 33.99 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวนเพิ่มขึ้นหลัก จากการบันทึกขาดทุนด้อยค่าสินทรัพย์ 3.99 ล้านบาท สรุปผลดำเนินงานในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 6.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.19 ล้านบาท หรือ 461.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวน 5.09 ล้านบาท ลดลง 7.08 ล้านบาท หรือ 58.17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท มาจากรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 11.05 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 691.97 ล้านบาท ลดลง 60.32 ล้านบาท หรือ 8.02% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 752.29 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2561 จำนวน 29.65 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.25% เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 84.44ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  Q3/2018 Q3/2017 % YoY Q2/2018 % QoQ 9M/2018 9M/2017 % YoY
รายได้จากการขาย 226.40 213.56 6.01% 209.27 8.18% 656.71 649.12 1.17%
รายได้จากการให้บริการ 5.61 18.03 -68.86% 5.99 -6.20% 17.42 38.47 -54.71%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 2.49 20.33 -87.78% 3.81 -34.80% 17.83 64.70 -72.44%
รายได้อื่น 2.05 1.86 10.21% 2.25 -9.12% 6.26 6.51 -3.82%
รวมรายได้ 236.54 253.78 -6.79% 221.32 6.88% 698.23 758.80 -7.98%
ต้นทุนขาย 168.35 157.22 7.08% 150.03 12.21% 477.57 476.80 0.16%
ต้นทุนบริการ 4.33 16.05 -73.05% 4.94 -12.39% 14.24 36.68 -61.18%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 2.85 44.67 -93.61% 1.58 80.98% 21.73 114.10 -80.95%
รวมต้นทุน 175.53 217.94 -19.46% 156.54 12.13% 513.55 627.58 -18.17%
กำไรขั้นต้น 58.97 33.99 73.51% 62.53 -5.70% 178.42 124.71 43.07%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 25.15% 13.49%   28.54%   25.78% 16.58%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 53.28 48.19 10.56% 52.44 1.60% 150.33 222.02 -32.29%
กลับรายการค่าปรับล่าช้า 0.30 16.64 -98.17% 2.90 -89.50% 2.33 - -
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 8.04 4.14 94.12% 15.24 -47.27% 36.69 (90.80) 140.40%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 3.40% 1.63%   6.89%   5.25% -11.97%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 5.09 12.18 -58.17% 16.09 -68.36% 29.65 (84.44) 135.11%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.15% 4.80%   7.27%   4.25% -11.13%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03 0.06 -58.17% 0.08 -68.36% 0.15 (0.42) 135.11%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50   202.50   202.50 202.50  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ Q3/2018 % Q3/2017 % % YoY Q2/2018 % % QoQ 9M/2018 % 9M/2017 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 180.15 77% 174.99 69% 2.95% 169.83 78% 6.08% 533.50 77% 544.06 72% -1.94%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 44.99 19% 43.74 17% 2.86% 42.57 19% 5.68% 127.26 18% 119.74 16% 6.28%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 9.36 4% 33.19 13% -71.79% 6.68 3% 40.26% 31.22 5% 88.49 12% -64.71%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 234.50 100% 251.92 100% -6.91% 219.07 100% 7.04% 691.98 100% 752.29 100% -8.02%

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 234.50 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 226.40 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 5.61 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 2.49 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 180.15 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.16 ล้านบาท หรือ 2.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น ด้านรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ยังเติบโตได้เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการมีจำนวนลดลง เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนมีรายได้บริการติดตั้งระบบป้องกันการตกจากที่สูง ( Lifeline safety)

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 44.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.25 ล้านบาท หรือ 2.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิมได้เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ ลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดนํ้าเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 9.36 ล้านบาท ลดลง 23.83 ล้านบาท หรือ 71.79% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตามสัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ ในไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการให้บริการติดตั้งโครงการระบบนํ้าในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม และรายได้จากงานขุดเจาะบ่อบาดาลลดลง เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 175.53 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 168.35 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 4.33 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 2.85 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลง 42.41 ล้านบาท หรือ 19.46% โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบนํ้าประปาชุมชนลดลง ทำให้ไตรมาส 3 ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 74.85% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 58.97 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 25.15% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรขั้นต้น 33.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 13.49%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวน 53.28 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 21.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 32.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ที่เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน และมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดนํ้ารีไซเคิลของลูกค้าอุตสาหกรรมรายหนึ่งจำนวน 3.99 ล้านบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.72 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีต้นทุนทางการเงิน 3.04 ล้านบาท เนื่องจากใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2561 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 6.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.19 ล้านบาท หรือ 461.67% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ในไตรมาส 3 ปี 2561 มีจำนวน 5.09 ล้านบาท ลดลง 7.08 ล้านบาท หรือ 58.17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท เนื่องจากมีรายได้ภาษีเงินได้จำนวน 11.05 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 472.03 70.70% 576.63 73.22% -18.14%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 195.64 29.30% 210.85 26.78% -7.21%
รวมสินทรัพย์ 667.67 100.00% 787.48 100% -15.22%
หนี้สินหมุนเวียน 345.13 51.69% 484.34 61.40% -28.74%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 56.42 8.45% 69.02 8.75% -18.26%
รวมหนี้สิน 401.54 60.02% 553.36 70.15% -27.43%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 267.42 39.38% 235.43 29.85% 13.59%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.67 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 119.82 ล้านบาท หรือ 15.22% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดนํ้าลดลงจำนวน 55.59 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 26.26 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 15.73 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 3.45 ล้านบาท และสินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 3.89 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักมาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด14.99 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 3.99 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 2.16 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 401.54 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 151.81 ล้านบาท หรือ 27.43% หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากหนี้สินหมุนเวียน โดยมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 123.91 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 15.02 ล้านบาท และมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างลดลง 1.91 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 1.81 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 267.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 29.65 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2561 30 กันยายน 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 114.81 87.56
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.30) (32.22)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (139.82) (62.35)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (26.31) (7.01)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 66.01 42.32

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 114.81 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 59.87 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 55.59 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 3.65 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลง 13.26 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 16.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.30 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตน 1.36 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน 0.51 ล้านบาท โดยมีดอกเบี้ยรับ 0.65 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 139.82 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 129.26 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 4.02 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 6.54 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จาก การขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท ลดลง 61.39 ล้านบาท หรือ 6.23% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการ ขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท รายได้ที่ลดลง สาเหตุหลักมาจากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน เนื่องจาก ในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตาม สัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมและกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น ในส่วนต้นทุนรวมลดลงเนื่องจากต้นทุนส่วนเกินจากงานก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงจำนวน 87.66 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน ทำให้ ปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้นจำนวน 227.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 88.34 ล้านบาท หรือ 63.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรขั้นต้นจำนวน 139.28 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2561 2560 % YoY
รายได้จากการขาย 882.21 863.37 2.18
รายได้จากการให้บริการ 25.35 44.70 -43.28%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 16.89 77.77 -78.28%
รายได้อื่น 9.35 8.83 5.79%
รวมรายได้ 933.80 994.68 -6.12%
ต้นทุนขาย 651.68 631.44 3.21%
ต้นทุนบริการ 21.74 43.16 -49.63%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 23.42 171.96 -86.38%
รวมต้นทุน 696.84 846.56 -17.69%
กำไรขั้นต้น 227.62 139.28 63.42%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.62% 14.13%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 192.74 269.82 -28.57%
กลับรายการค่าปรับล่าช้า 2.67 -  
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 46.90 (121.71) 138.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.02% -12.24%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 36.51 (117.48) 138.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 3.91% -11.81%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.18 (0.58) 131.08%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 202.50  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  2561 % 2560 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 715.73 77.42% 715.18 72.54% 0.08%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 172.57 18.67% 163.84 16.62% 5.33%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 36.16 3.91% 106.83 10.84% -66.15%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 924.45 100% 985.84 100% -6.23%

ปี 2561 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 924.45 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 882.21 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 25.35 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 16.89 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 715.73 ล้านบาท ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าเดิมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่ยังเติบโตได้เพียงเล็กน้อย ด้านลูกค้ากลุ่ม หน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง เนื่องจากในช่วงครึ่งปีแรกหน่วยงานภาครัฐอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดซื้อตาม พรบ. ฉบับใหม่ โครงการจัดซื้อในหน่วยงานภาครัฐจึงลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน ด้านรายได้จากการ ให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY มาจากการให้บริการติดตั้งระบบด้านความปลอดภัยต่างๆ โดยปี 2561 มีงานลักษณะ ดังกล่าวลดลงเมื่อเทียบปีก่อน

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 172.57 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.73 ล้านบาท หรือ 5.33% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มสินค้าใหม่ในกลุ่มลูกค้าเดิมได้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ลูกค้าหลักใน กลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ยังมีทิศทางการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 36.16 ล้าน บาท ลดลง 70.67 ล้านบาท หรือ 66.15% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง โดยในปี 2561 บริษัทยังไม่มีการรับงานใหม่จากหน่วยงานภาครัฐเพิ่ม รายได้ที่เกิดขึ้นเป็นรายได้รับรู้ตาม สัดส่วนที่แล้วเสร็จจากโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน นอกจากนี้ รายได้จากงานขุดเจาะบ่อบาดาลมีจำนวนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการติดตั้งโครงการระบบน้ำในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนรวม 696.84 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขาย 651.68 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 21.74 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 23.42 ล้านบาท ต้นทุนรวมลดลง 149.42 ล้านบาท หรือ 17.69% โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการลดลงตามรายได้งานบริการ และต้นทุนการก่อสร้างลดลงตาม ตามรายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนและมีต้นทุนส่วนเกินจากงานโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลง ทำให้ปี 2561 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 75.38% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ บริษัทมีกำไรขั้นต้น 227.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการ 24.62% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีกำไรขั้นต้น 139.28 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการที่ 14.13%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ปี 2561 มีจำนวน 192.74 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขาย 85.38 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 104.85 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง 77.09 ล้านบาท หรือคิด เป็น 28.57% สาเหตุหลักเนื่องจากการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 60.50 ล้านบาท และ การบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 10 ล้านบาทในปีก่อน และมีค่าปรับงานล่าช้าลดลง โดยในปี 2561 มีการ บันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้า 2.67 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายบริหารจัดการค่าใช้จ่ายให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงอย่างไรก็ตาม มีค่าใช้จ่ายในขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย ที่เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกฎหมายกับกลุ่มผู้รับจ้างที่ละทิ้งงาน และการบันทึกขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำรีไซเคิลของลูกค้าอุตสาหกรรมรายหนึ่งจำนวน 2.51 ล้านบาท จากการประเมินผลตอบแทนจากการลงทุนในสินทรัพย์ดังกล่าว

ปี 2561 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 8.17 ล้านบาท ลดลง 5.10 ล้านบาท หรือ 38.42% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่ มีต้นทุนทางการเงิน 13.27 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง

กำไรสุทธิ

ปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 36.51 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.91% เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อนที่มีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2561 ณ 31 ธันวาคม 2560 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 457.87 70.21% 576.63 73.22% -20.60%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 194.24 29.79% 210.85 26.78% -7.88%
รวมสินทรัพย์ 652.12 100% 787.48 100% -17.19%
หนี้สินหมุนเวียน 325.30 49.78% 484.34 61.40% -32.84%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 53.83 8.24% 69.02 8.75% -22.00%
รวมหนี้สิน 379.14 58.02% 553.36 70.15% 70.15%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 274.28 41.98% 235.43 29.85% 16.50%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 652.12 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 135.37 ล้านบาท หรือ 17.19% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและ เงินจ่ายล่วงหน้าสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 56.64 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 35.06 ล้านบาท สินค้าคงเหลือ-สุทธิลดลง 17.27 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลง 5.94 ล้านบาท และ สินทรัพย์ภาษีเงินได้ลดลง 4.05 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงหลักมาจากค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงวด 18.71 ล้านบาท และค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ 2.51 ล้านบาท โดยมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 3.28 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 379.14 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2560 จำนวน 174.22 ล้านบาท หรือ 31.48% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่ลดลงหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 152.39 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 8.23 ล้านบาท และมีประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้าง ลดลง 2.29 ล้านบาท โดยมีภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 4.15 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 274.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 36.51 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2561 31 ธันวาคม 2560
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 139.15 132.73
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.28) (31.23)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (172.97) (58.63)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (35.10) 42.87
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 57.12 92.23

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 139.15 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 79.55 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียก เก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน 56.64 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลง 6.02 ล้าน บาท สินค้าคงเหลือลดลง 6.73 ล้านบาท โดยมีเงินสดจ่ายเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 7.87 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.28 ล้านบาท จากเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ ไม่มีตัวตน 1.50 ล้านบาท โดยมีงินสดรับจากรับคืนเงืนให้กู้ยืมแก่พนักงาน 0.44 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.79 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 172.97 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน จำนวน 159.53 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.27 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 8.17 ล้านบาท


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม ไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท ลดลง 20.50 ล้านบาท หรือ 7.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ล้านบาท โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน  และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้าต่อเนื่องจากไตรมาส 4 ปี 2559 ในไตรมาส 1 ปี 2560บริษัทมีการประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 116.25 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน  94.27 ล้านบาท  และจากการประเมินความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้าง บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง จึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มขึ้นอีกจำนวน 22.03 ล้านบาท ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.99 ล้านบาท ลดลง 20.95 ล้านบาท หรือลดลง 210.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 9.96 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2560 ไตรมาส 1/2559 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 214.08 203.47 5.22%
รายได้จากการให้บริการ 8.58 7.74 10.83%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 25.56 57.51 -55.56%
รายได้อื่น 1.88 0.47 303.89%
รวมรายได้ 250.10 269.19 -7.09%
ต้นทุนขาย 156.89 151.77 3.37%
ต้นทุนบริการ 5.83 8.14 -28.33%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 25.98 48.42 -46.36%
รวมต้นทุน 188.69 208.33 -9.42%
กำไรขั้นต้น 59.53 60.40 -1.44%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.74% 28.60%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 70.17 46.22 51.82%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ -8.77 14.64 -159.87%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) -3.51% 5.44%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ -10.99 9.96 -210.29%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) -4.39% 3.70%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) -0.05 0.06 -188.23%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/2560 % ไตรมาส 1/2559 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 183.52 73.93% 171.96 63.99% 6.72%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 37.06 14.93% 30.07 11.19% 23.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 27.64 11.13% 66.69 24.82% -58.56%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 248.22 100% 268.72 100% -7.63%

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 248.22 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 214.08 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 8.58 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 25.56 ล้านบาท รายได้รวม ลดลง 20.50 ล้านบาท หรือ 7.63% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 183.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 11.56 ล้านบาทหรือ 6.72% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค และมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 37.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.99 ล้านบาท หรือ 23.26% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในไตรมาส 1 ปี 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน บริษัทยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ในการรักษาฐานลูกค้าเก่า การจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 27.64 ล้านบาท ลดลง 39.05 ล้านบาท หรือ 58.56% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 188.69 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 156.89 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 5.83 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 25.98 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามตามการรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชนไตรมาส 1 ปี 2560 สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.26% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ โดยมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายและการให้บริการเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.74% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 28.60%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2560 มีจำนวน 70.17 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 23.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 25.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มขึ้นจำนวน 22.03 ล้านบาท เป็นค่าปรับที่บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับชำระคืนจากผู้รับจ้างได้

ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากการประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าเพิ่มขึ้นข้างต้น ทำให้ไตรมาส 1 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 4.39%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์หมุนเวียน 909.66 80.20% 770.07 80.14% 18.13%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 224.55 19.80% 190.88 19.86% 17.64%
หนี้สินหมุนเวียน 718.64 63.36% 534.12 55.51% 34.54%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 75.31 6.64% 75.82 7.88% -0.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 341.57 30.11% 352.31 36.61% -3.05%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,134.21 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 173.26 ล้านบาท หรือ 18.03% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 88.40 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 18.96 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้าเพิ่มขึ้น 65.07 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 147.86 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 224.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 793.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 184 ล้านบาท หรือ 30.17% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 135.90 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากโครงการก่อสร้างเพิ่มขึ้นจำนวน 23.60 ล้านบาท ด้านหนี้สินหมุนเวียนมีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 341.57 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 10.99 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2560 31 มีนาคม 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (7.20) (68.89)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (31.85) (1.71)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 127.19 49.85
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 88.14 (20.75)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 137.25 38.48

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 7.20 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 21.82 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 93.05 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 46.68 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.52 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 31.85 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 1.82 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 127.19 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 134.85  ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3.29 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.68 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.69 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท ลดลง 51.47 ล้านบาท หรือ 16.95% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท โดยมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้า ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทได้ประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 137.81 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 113.05 ล้านบาท ในไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทได้พิจารณาดำเนินการตามกฎหมายในการเรียกร้องให้ผู้รับจ้างชำระค่าปรับแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวัง และไม่ให้มีผลกระทบต่อเนื่อง บริษัทจึงรับรู้ค่าปรับดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นต้นทุนการก่อสร้างทั้งจำนวน และพิจารณาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 60.50 ล้านบาท ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 85.63 ล้านบาท ลดลง 99.22 ล้านบาท หรือลดลง 730.19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 13.59 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 500.37 ล้านบาท ลดลง 71.97 ล้านบาท หรือ 12.57% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 572.34 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 96.61 ล้านบาท ลดลง 120.16 ล้านบาท หรือ 510.28% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 23.55 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 6 เดือน
2/2560 2/2559 % YoY ปี 2560 ปี 2559 % YoY
รายได้จากการขาย 221.47 194.25 14.02% 435.55 397.71 9.51%
รายได้จากการให้บริการ 11.86 3.26 263.71% 20.44 11.00 85.78%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 18.81 106.11 -82.27% 44.37 163.62 -72.88%
รายได้อื่น 2.78 1.47 88.41% 4.65 1.94 140.11%
รวมรายได้ 254.92 305.09 -16.44% 505.02 574.28 -12.06%
ต้นทุนขาย 162.69 144.63 12.49% 319.58 296.40 7.82%
ต้นทุนบริการ 14.80 0.85 1,636.27% 20.63 8.99 129.52%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 43.45 94.09 -53.82% 69.43 142.51 -51.28%
รวมต้นทุน 220.95 239.58 -7.78% 409.64 447.90 -8.54%
กำไรขั้นต้น 31.20 64.04 -51.28% 90.73 124.44 -27.09%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 12.37% 21.09%   18.13% 21.74%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 120.15 45.95 161.45% 190.32 92.18 106.48%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (86.17) 19.56 -540.59% (94.94) 34.20 -377.60%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) -33.80% 6.41%   -18.80% 5.96%  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (85.63) 13.59 -730.19% (96.61) 23.55 -510.28%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) -33.59% 4.45%   -19.13% 4.10%  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.42) 0.08 -604.15% (0.48) 0.15 -428.22%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 162.00   202.50 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 6 เดือน
2/2560 % 2/2559 % % YoY 1/2560 % %QoQ ปี 2560 % ปี 2559 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 185.55 74% 165.88 55% 11.86% 183.52 74% 1.10% 369.07 74% 337.84 59% 9.24%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 38.94 15% 29.51 10% 31.96% 37.06 15% 5.06% 76.00 15% 59.58 10% 27.57%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 27.66 11% 108.22 36% -74.44% 27.64 11% 0.08% 55.30 11% 174.92 31% -68.39%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 252.15 100% 303.61 100% -16.95% 248.22 100% 1.58% 500.37 100% 572.34 100% -12.57%

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 252.15 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 221.47 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 11.86 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 18.81 ล้านบาท รายได้รวม ลดลง ลดลง 51.47 ล้านบาท หรือ 16.95% ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 185.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 19.67 ล้านบาทหรือ 11.86% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค และสามารถขยายพื้นที่การขาย ทำให้มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 38.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.43 ล้านบาท หรือ 31.96% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ เริ่มขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ประกอบการเริ่มปรับตัว สามารถเปลี่ยนแปลงการผลิตได้ตามเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้บริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 27.66 ล้านบาท ลดลง 80.56 ล้านบาท หรือ 74.44% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง

 

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมจำนวน 220.95 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 162.69 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 14.80 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 43.45 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงานบริการ ด้านต้นทุนการก่อสร้างลดลงตามการรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ และการรับรู้ค่าปรับงานก่อสร้างเป็นต้นทุน ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 12.37% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 21.09%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2560 มีจำนวน 120.15 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 23.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 92.32 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 60.50 ล้านบาท

ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า และการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับ ดังกล่าวข้างต้น ทำให้ไตรมาส 2 ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 85.63 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 33.59%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 30 มิถุนายน 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 615.74 54.29% 770.07 80.14% -20.04%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 222.07 19.58% 190.88 19.86% 16.34%
หนี้สินหมุนเวียน 509.66 44.94% 534.12 55.51% -4.58%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 73.41 6.47% 75.82 7.88% -3.18%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 256.04 22.57% 352.31 36.61% -27.32%

 

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 837.81 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 123.14 ล้านบาท หรือ 12.81% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่นลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 127.83 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำลดลงจำนวน 77.28 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 222.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 583.07 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 26.88 ล้านบาท หรือ 4.41% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้า เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 256.04 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 96.61 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2560 30 มิถุนายน 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 50.28 (156.92)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (32.74) (5.22)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (18.49) 138.90
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (0.95) (23.23)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.65 36.01

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 50.28 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 13.15 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 58.89 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 77.29 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 16.07 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 32.74 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 3.69 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 18.49 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 8.82 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.8 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 5.87 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 251.92 ล้านบาท ลดลง 23.90 ล้านบาท หรือ 8.66% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และการบันทึกกลับรายการค่าปรับงานล่าช้าจำนวน 16.64 ล้านบาท เป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท และจากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำให้มีรายได้ภาษีเงินได้ 11.05 ล้านบาท ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.48 ล้านบาท หรือ 25.53% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 9.70 ล้านบาท

สำหรับผลการดำเนินงานรวม 9 เดือนปี 2560 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 752.29 ล้านบาท ลดลง 95.87 ล้านบาท หรือ 11.30% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 848.16 ล้านบาท และบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 84.44 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 9 เดือน
3/2560 3/2559 % YoY ปี 2560 ปี 2559 % YoY
รายได้จากการขาย 213.56 207.86 2.74% 649.12 605.58 7.19%
รายได้จากการให้บริการ 18.03 5.06 256.54% 38.47 16.06 139.54%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 20.33 62.90 -67.67% 64.70 226.52 -71.44%
รายได้อื่น 1.86 1.88 -1.21% 6.51 3.82 70.55%
รวมรายได้ 253.78 277.70 -8.61% 758.80 851.98 -10.94%
ต้นทุนขาย 157.22 152.97 2.78% 476.80 449.36 6.11%
ต้นทุนบริการ 16.05 2.93 448.12% 36.68 11.92 207.82%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 44.67 56.03 -20.28% 114.10 198.55 -42.53%
รวมต้นทุน 217.94 211.92 2.84% 627.58 659.83 -4.89%
กำไรขั้นต้น 33.99 63.90 -46.81% 124.71 188.33 -33.78%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 13.49% 23.17% -41.77% 16.58% 22.20% -5.63%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 31.70 50.30 -36.97% 222.02 142.47 55.84%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 4.14 15.48 -73.26% (90.80) 49.68 -282.77%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 1.63% 5.57% -70.74% -11.97% 5.83% -17.80%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 12.18 9.70 25.53% (84.44) 33.25 -353.97%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) 4.80% 3.49% 37.36% -11.13% 3.90% -15.03%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.06 0.42% (0.42) 0.21 -303.18%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 162.00   202.50 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 9 เดือน
3/2560 % 3/2559 % % YoY 2/2560 % %QoQ 9M2560 % 9M 2559 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 174.99 69.46% 174.48 63.26% 0.29% 185.55 73.59% -5.69% 544.06 72.32% 512.33 60.40% 6.19%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 43.74 17.36% 33.94 12.31% 28.87% 38.94 15.44% 12.33% 119.74 15.92% 93.52 11.03% 28.04%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 33.19 13.17% 67.40 24.44% -50.76% 27.66 10.97% 19.99% 88.49 11.76% 242.31 28.57% -63.48%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 251.92 100% 275.82 100% -8.67% 252.15 100% -0.09% 752.29 100% 848.16 100% -11.30%

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 251.92 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 213.56 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 18.03 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 20.33 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 23.90 ล้านบาท หรือ 8.66% ล้านบาท เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท โดยรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 174.99 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 43.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.31% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตามตลาดการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 33.19 ล้านบาท ลดลง 34.21ล้านบาท หรือ 50.76% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้งานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมจำนวน 217.94 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 157.22 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 16.05 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 44.67 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงานบริการ ด้านต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ และการรับรู้ค่าปรับงานก่อสร้างเป็นต้นทุน ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 13.49% ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 23.17%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2560 มีจำนวน 48.34 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 20.33 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 28.01 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขายลดลง ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากการบันทึกตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กลุ่มผู้รับเหมาเพิ่มขึ้น

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรก่อนภาษีเงินได้ 1.13 ล้านบาท และมีรายได้ภาษีเงินได้ 11.05 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ทำให้ไตรมาส 3 ปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.18 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.80%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 30 กันยายน 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 563.37 49.67% 770.07 80.14% -26.84%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 226.10 19.93% 190.88 19.86% 18.45%
หนี้สินหมุนเวียน 480.75 42.39% 534.12 55.51% -9.99%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 41.69 3.68% 75.82 7.88% -45.01%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 268.33 23.66% 352.31 36.61% -23.84%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 789.47 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 171.48 ล้านบาท หรือ 17.85% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่นลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 131.78 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจำนวน 118.43 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 226.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 17.89 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 522.44 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 87.50 ล้านบาท หรือ 14.35% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 37.22 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 268.33 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 86.48 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2560 30 กันยายน 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 87.56 (111.09)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (32.22) (11.20)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (62.35) 302.81
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (7.01) 180.52
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 42.32 239.83

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 87.56 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 15.86 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 76.02 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 118.43 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 9.14 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 32.22 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 3.96 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ 1.19 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 62.35 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 47.83 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 5.50 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 9.02 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2560

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ลดลง 112.15 ล้านบาท หรือ 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการขายและให้บริการในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และกลุ่มสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับการขยายตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตาม กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำ รับรู้รายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชนลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน และการบันทึกรายการค่าปรับงานล่าช้าเป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง และจากปัญหาการก่อสร้างโครงการล่าช้าต่อเนื่อง ทำให้เกิดค่าปรับงานล่าช้าและต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ ในปี 2560 บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 156.18 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 129.84 ล้านบาท และจากการประเมินความสามารถในการเรียกร้องค่าปรับจากผู้รับจ้าง บริษัทคาดว่าอาจจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง โดยบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายกับผู้รับจ้างให้ชำระค่าปรับแล้ว อย่างไรก็ตาม เพื่อความระมัดระวัง บริษัทจึงรับรู้ค่าปรับดังกล่าวที่เกิดขึ้นในปี 2560 เป็นต้นทุนการก่อสร้างทั้งจำนวน และพิจารณาตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับเป็นจำนวน 59.65 ล้านบาท หากบริษัทได้รับชำระค่าปรับดังกล่าวจากผู้รับจ้าง บริษัทจะรับรู้เป็นรายได้ต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้ ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษัทประเมินมูลค่างานปัจจุบัน จากการลงทุนในทรัพย์สินเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาล จึงตั้งประมาณการขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สินเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลเป็นจำนวน 10 ล้านบาท ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 134.98 ล้านบาท และจากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชีที่คำนวณจากค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ทำให้มีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 117.48 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  2560 2559 % YoY
รายได้จากการขาย 863.37 816.53 5.74%
รายได้จากการให้บริการ 44.70 21.11 111.73%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 77.77 260.35 -70.13%
รายได้อื่น 8.83 4.87 81.35%
รวมรายได้ 994.68 1,102.87 -9.81%
ต้นทุนขาย 631.44 606.72 4.07%
ต้นทุนบริการ 43.16 21.88 97.29%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 171.96 232.74 -26.12%
รวมต้นทุน 846.56 861.34 -1.72%
กำไรขั้นต้น 139.28 236.65 -41.15%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 14.13% 21.55%  
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 269.82 246.79 9.33%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (121.71) (5.26) 2,212.05%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) (12.24%) (0.48%)  
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (117.48) (15.25) 670.53%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (11.81%) (1.38%)  
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.58) (0.08) 622.19%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 202.50 189.80

 

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

  2560 % 2559 % % YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 715.18 72.54% 687.37 62.60% 4.05%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 163.84 16.62% 130.29 11.87% 25.74%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 106.83 10.84% 280.34 25.53% -61.89%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 985.84 100% 1,097.99 100% -10.21%

ปี 2560 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 985.84 ล้านบาท ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 863.37 ล้านบาท รายได้จากการให้บริการ 44.70 ล้านบาท และรายได้จากสัญญาก่อสร้าง 77.77 ล้านบาท รายได้จากการขายและการให้บริการรวมลดลง 112.15 ล้านบาท หรือลดลง 10.21% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1.097.99 ล้านบาท

ภาพรวมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในปี 2560 มีการขยายตัวต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพิ่มขึ้นเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยมีแรงสนับสนุนจากทั้งภาคการส่งออกและความต้องการในประเทศ โดยเฉพาะการผลิตเพื่อการส่งออกที่ฟื้นตัวตามภาวะเศรษฐกิจต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าของบริษัทซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลัก อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็คทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เป็นต้น มีความต้องการสินค้าและบริการของบริษัทเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) จำนวน 715.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.81 ล้านบาท หรือ 4.05% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายสินค้าและการให้บริการในกลุ่มสินค้าเทคนิค นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายได้จากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ และกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 163.84 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 33.54 ล้านบาท หรือ 25.74% เมื่อเทียบกับปีก่อน โดยลูกค้าหลักในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้น ตามตลาดการส่งออกที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 106.83 ล้านบาท ลดลง 173.50 ล้านบาท หรือ 61.89% เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากรับรู้รายได้จากงานรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง และการบันทึกรายการค่าปรับงานล่าช้าเป็นรายการหักรายได้งานรับเหมาก่อสร้าง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำสำหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน

บริษัทมีรายได้อื่น 8.83 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 5.06 ล้านบาท และรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและอื่นๆ 3.77 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2560 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการรวมจำนวน 846.56 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 631.44 ล้านบาท ต้นทุนบริการจำนวน 43.16 ล้านบาท และต้นทุนการก่อสร้างจำนวน 171.96 ล้านบาท โดยต้นทุนขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการรวมต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สำหรับงานบริการ เพิ่มขึ้นตามรายได้จากการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนการก่อสร้างมีสัดส่วนสูงกว่ารายได้ เนื่องจากมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการ

สัดส่วนต้นทุนรวมคิดเป็น 85.87% ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม ปี 2560 บริษัทจึงมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 14.13% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 21.55% อย่างไรก็ตาม ปี 2560 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าและให้บริการในกลุ่ม SAFETY และ CE เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงมีจำนวนเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนสินค้าลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2560 มีจำนวน 269.82 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 91.62 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 178.20 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่มีจำนวนลดลง เนื่องจากบริษัทมีนโยบายปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในช่วงครึ่งปีหลัง อย่างไรก็ตามมีค่าใช้จ่ายในขายและบริหารบางรายการที่เพิ่มขึ้น เช่น ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง ค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย เพิ่มขึ้นตามการขายที่เพิ่มขึ้น ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมรายการสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้กลุ่มผู้รับเหมาจำนวน 59.65 ล้านบาท การประมาณการด้อยค่าสินทรัพย์เครื่องขุดเจาะบาดาล จำนวน 10 ล้านบาท และค่าปรับงานล่าช้า 4.67 ล้านบาท

บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 13.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ 134.98 ล้านบาท โดยมีรายได้ภาษีเงินได้ 17.50 ล้านบาท จากการบันทึกภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 117.48 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 11.81%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2560 ณ 31 ธันวาคม 2559 % เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์หมุนเวียน 576.63 50.84% 770.07 80.14% -25.12%
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 210.85 18.59% 190.88 19.86% 10.46%
หนี้สินหมุนเวียน 484.34 42.70% 534.12 55.51% -9.32%
หนี้สินไม่หมุนเวียน 69.02 6.09% 75.82 7.88% -8.97%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 235.43 20.76% 352.31 36.61% -33.18%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 787.48 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 173.47 ล้านบาท หรือ 18.05% สินทรัพย์ที่ลดลงหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน โดยมีลูกหนี้อื่น-สุทธิลดลงจากการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญสำหรับลูกหนี้ค่าปรับจำนวน 129.67 ล้านบาท และมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลงจำนวน 160.69 ล้านบาท โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น 43.42 ล้านบาท

ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 210.85 ล้านบาท เพิ่มขึ้นหลักจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกันจำนวน 30 ล้านบาท ซึ่งเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีเพิ่มขึ้น 18.53 ล้านบาท โดยมีที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ลดลงจากการประมาณการด้อยค่าเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน้ำจำนวน 10 ล้านบาท และลดลงจากการตัดจำหน่ายรถยนต์จำนวน 6.96 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีหนี้สินรวม 553.36 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 56.59 ล้านบาท หรือ 9.28% โดยมีหนี้สินที่ลดลงหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 27.09 ล้านบาท และประมาณการหนี้สินจากค่าปรับงานล่าช้าลดลง 52.11 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเป็นต้นทุนการก่อสร้าง โดยมีเจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น 39.91 ล้านบาท

ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนลดลงหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินลดลง 5.75 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 7.14 ล้านบาท โดยมีหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2.46 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 235.43 ล้านบาท ลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 117.48 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2560 31 ธันวาคม 2559
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน 132.73 (242.85)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (31.23) (14.54)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน (58.63) 242.47
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 42.87 (14.93)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 92.23 44.13

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 132.73 ล้านบาท โดยขาดทุนจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 5.31 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 50.72 ล้านบาท โดยมีมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนลดลง 160.69 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 39.16 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 31.23 ล้านบาท จากการนำเงินฝากธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันวงเงินสินเชื่อระยะสั้น และมีเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวรและซอฟต์แวร์จำนวน 4.84 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องใช้สำนักงานและรถยนต์ 2.78 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 58.63 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน 39.49 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 8.01 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 11.12 ล้านบาท


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2559

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงาน

งบการเงินรวม สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทประสบปัญหาด้านบุคลากรในการควบคุมงานก่อสร้างมีจำนวนไม่เพียงพอ และการขาดประสบการณ์ทำให้การบริหารงานโครงการขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในช่วงไตรมาส 4 เกิดปัญหาในบางพื้นที่ที่มีปริมาณงานจำนวนมาก และมีช่วงเวลารับงานและส่งมอบงานเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกัน แรงงานในพื้นที่มีจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนให้แล้วเสร็จได้ภายในกำหนด ในไตรมาส 4 ปี 2559 บริษัทประมาณการหนี้สินที่เกิดจากความล่าช้าของโครงการจำนวน 97.11 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่บริษัทสามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างจำนวน 80.39 ล้านบาท นอกจากนี้ยังเกิดปัญหาผู้รับจ้างบางส่วนทิ้งงานขณะดำเนินการ เกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้า ซึ่งบริษัทคาดว่าจะไม่ได้รับคืนจากผู้รับจ้าง จึงบันทึกประมาณการหนี้สินจากค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 56.51 ล้านบาท จากปัญหาดังกล่าว บริษัทได้เร่งดำเนินการแก้ไข ทำให้มีค่าใช้จ่ายและต้นทุนส่วนเพิ่ม ในการเร่งงานก่อสร้าง การหาแรงงานทดแทนเข้าทำงานในโครงการที่มีปัญหา ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท ลดลง 49.56 ล้านบาท หรือลดลง 144.43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2559 ปี 2558 % YoY
รายได้จากการขาย 816.53 847.39 -3.64%
รายได้จากการให้บริการ 21.11 9.42 124.18%
รายได้จากสัญญาก่อสร้างและสัญญาบริการ 260.35 58.09 348.16%
รายได้อื่น 4.87 3.04 60.27%
รวมรายได้ 1,102.87 917.94 20.15%
ต้นทุนขาย 606.72 624.78 -2.89%
ต้นทุนบริการ 21.88 6.91 216.47%
ต้นทุนการก่อสร้างและให้บริการ 232.74 42.92 442.24%
รวมต้นทุน 861.34 674.62 27.68%
กำไรขั้นต้น 236.65 240.29 -1.51%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.55% 26.26% -4.71%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 246.79 196.31 25.71%
กำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (5.26) 47.02 -111.20%
อัตรากำไร(ขาดทุน)ก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) (0.48%) 5.12% -5.60%
กำไร(ขาดทุน)สุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ (15.25) 34.31 -144.43%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (%) (1.38%) 3.74% -5.12%
กำไร(ขาดทุน)ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) (0.08) 0.21 -137.93%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น)* 189.80 162.00  

*ปี 2559 บริษัทออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น(RO) จำนวน 40,499,996 หุ้น

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ปี 2559 % ปี 2558 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 687.37 62.60% 715.45 78.20% -3.92%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 130.29 11.87% 104.82 11.46% 24.30%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 280.34 25.53% 94.64 10.34% 196.22%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 1,097.99 100% 914.90 100% 20.01%

ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 1,097.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 183.09 ล้านบาท หรือ 20.01% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) มีจำนวน 687.37 ล้านบาท ลดลง 28.08 ล้านบาทหรือ 3.92% เมื่อเทียบกับปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมที่เป็นกลุ่มลูกค้าหลัก อย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง นอกจากนี้รายได้จากกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการ บริษัทประมูลงานขายได้ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทไม่เน้นการประมูลงานสินค้าในรายการที่มีกำไรขั้นต้นต่ำเกินไป อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย มีจำนวนลูกค้าใหม่เพิ่ม นอกจากนี้ การร่วมมือกับคู่ค้าในการขยายตลาดสินค้าเทคนิคใหม่ๆ รวมถึงการพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสินค้า ทำให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่และจากสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาด้านการให้บริการหลังการขายสำหรับสินค้าเทคนิค มีรายได้จากการให้บริการเพิ่มขึ้นด้วย

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจำนวน 130.29 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.47 ล้านบาท หรือ 24.30% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าภาพรวมของตลาดมีแนวโน้มชะลอตัว ลูกค้าในอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบจากเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากนี้การขายสินค้ากลุ่ม CE มีการแข่งขันค่อนข้างเข้มข้น แต่อย่างไรก็ตามพฤติกรรมของลูกค้าในกลุ่มสินค้า CE จะไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงสินค้า เนื่องจากอาจเกิดผลกระทบต่อการผลิต บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนสินค้า ความรวดเร็วในการบริการ การสร้าง Brand ให้ลูกค้าตระหนักถึงความสำคัญและยากต่อการเปลี่ยนแปลง ในการรักษาฐานลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมเติบโตขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 280.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 185.70 ล้านบาท หรือ 196.22% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจำนวน 252.01 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 861.34 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 606.72 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ด้านต้นทุนบริการมีจำนวน 21.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนเนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการให้บริการในกลุ่มสินค้า SAFETY เพิ่มขึ้น และต้นทุนการก่อสร้างโครงการประปาชุมชนมีจำนวน 232.74 ล้านบาท เพิ่มขึ้นตามการรับรู้รายได้ตามสัดส่วนงานก่อสร้าง

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 78.45% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูง และมีต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเร่งรัดงานก่อสร้างโครงการให้แล้วเสร็จ ด้านอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน และอัตรากำไรขั้นต้นจากงานบริการยังไม่สูง เนื่องจากยังมีรายได้จากงานบริการไม่มาก แต่มีต้นทุนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์งานบริการคงที่ ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 21.55% ลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 26.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 มีจำนวน 246.79 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 92.30 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากค่าตอบแทนพนักงานที่ผันแปรตามรายได้จากการขายที่ลดลง ได้แก่ ค่านายหน้า เงินรางวัลจูงใจ เป็นต้น ค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2559 มีจำนวน 97.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และการบันทึกประมาณการค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าจำนวน 56.51 ล้านบาท เป็นค่าปรับที่บริษัทคาดว่าไม่สามารถเรียกร้องจากผู้รับจ้างได้

ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 11.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

กำไรสุทธิ

ผลกระทบจากการเกิดค่าปรับส่งมอบงานล่าช้าดังกล่าวข้างต้น ทำให้ปี 2559 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.25 ล้านบาท คิดเป็นอัตราขาดทุนสุทธิ 1.38% ลดลงเมื่อทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.74%

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

งบการเงินรวม ปี 2559 ปี 2558
อัตรากำไรขั้นต้น 21.55% 26.26%
อัตรากำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน 1.34% 6.70%
อัตรากำไร(ขาดทุน)สุทธิ (1.38%) 3.74%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (4.53%) 10.61%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 31 ธันวาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 960.95 100.00% 667.40 100.00% 43.99%
หนี้สิน 619.95 63.48% 346.10 51.86% 76.23%
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ 352.31 36.53% 322.59 48.14% 9.21%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 960.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 293.56 ล้านบาท หรือ 43.99% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้อื่นที่เพิ่มขึ้น หลักมาจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและวัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงการประปาจำนวนเพิ่มขึ้น 5.36 ล้านบาท ลูกหนี้ค่าปรับส่งงานล่าช้าจำนวน 11.24 ล้านบาท เงินทดรองจ่ายเพิ่มขึ้น 13.82 ล้านบาท และมีรายการมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บสำหรับงานก่อสร้างโครงการประปาเพิ่มขึ้นจำนวน 127.74 ล้านบาท ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นหลักมาจากสินค้าที่ซื้อมาเพื่อขาย 11.16 ล้านบาท และมีงานระหว่างทำเพิ่มขึ้น 2.79 ล้านบาท โดยมีค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 2.08 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการซื้อเครื่องจักรสำหรับขุดเจาะบาดาลในธุรกิจน้ำจำนวน 21.87 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 8.17 ล้านบาท สินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำอยู่ระหว่างติดตั้งจำนวน 6.70 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์อื่นๆรวมจำนวน 2.75 ล้านบาท สินทรัพย์ลดลงโดยการตัดจำหน่ายระหว่างปี 7.79 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคา 18.83 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 619.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 263.85 ล้านบาท หรือ 76.23% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 174.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทออกตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท ออกตั๋วสัญญาใช้เงินเพิ่มขึ้น 35 ล้านบาท และใช้วงเงินทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้นจำนวน 39.84 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ และการบันทึกประมาณการหนี้สินจากการปรับงานล่าช้าจำนวน 56.41 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นสุทธิลดลง 27.26 ล้านบาท

สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากหนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินเพิ่มขึ้น 15.13 ล้านบาท เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 32.32 ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2.70 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 352.31 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปี 2559 ข้อ 22 ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีทุนที่ออกชำระแล้ว 202.50 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 40.15 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงเนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิสำหรับงวดจำนวน 15.25 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.64 ล้านบาท

ในปี 2559 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 1.74 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีก่อนที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 1.07 เท่า เนื่องจากมีสัดส่วนหนี้สินเพิ่มขึ้น

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

ตามรายงานงบการเงินปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 31 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 1.54 ล้านบาท จึงทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

กระแสเงินสด

หน่วย:ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (238.14) (23.21)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (14.54) (4.29)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 242.47 55.20
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (10.21) 27.70
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 48.85 59.14

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 238.14 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 77.30 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 23.87 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 238.08 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 26.09 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 14.54 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ประเภทเครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆรวม 10.92 ล้านบาท และสินทรัพย์ด้านระบบบำบัดน้ำระหว่างติดตั้ง 6.70 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1.56 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.74 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 242.47 ล้านบาท มาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 169.10 ล้านบาท กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 80.65 ล้านบาท โดยระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 12.55 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 3.93 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 5.16 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ล้านบาท

แนวโน้มผลการดำเนินงานปี 2560

การคาดการณ์ภาพรวมการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน แต่ยังเป็นการขยายตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีแรงสนับสนุนจากนโยบายการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและการลงทุนของภาครัฐต่อเนื่องจากปีก่อน ภาคการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ จึงคาดว่าจะมีแนวโน้มขยายตัวจากความต้องการในประเทศ สำหรับการผลิตเพื่อส่งออกที่ต้องพึงพิงภาวะเศรษฐกิจและการค้าโลก ที่ถึงแม้ว่าจะยังมีปัจจัยเสี่ยงและความผันผวนในด้านต่างๆ แต่ก็มีการคาดการณ์ว่าจะมีการฟื้นตัวขึ้นได้ดีกว่าปีก่อน เหล่านี้จึงเป็นปัจจัยสนับสนุนความต้องการสินค้าในภาคอุตสาหกรรม ความต้องการสินค้าในธุรกิจของบริษัท อย่างสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสินค้าด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมจึงคาดว่าจะมีแนวโน้มเติมโตขึ้น โดยบริษัทมุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจร การพัฒนาด้านบุคลากรให้มีความเป็นผู้เชี่ยวชาญ การเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดโดยการพัฒนาสินค้า การเพิ่มสินค้าใหม่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการทั้งในกลุ่มลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าไปยังกลุ่มลูกค้าใหม่ที่บริษัทยังมีส่วนแบ่งการตลาดน้อย รวมถึงการเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดสินค้าภายใต้ตราสินค้าของบริษัทด้วย

สำหรับธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค บริษัทยังมองเห็นโอกาสในการสร้างความเติบโต โดยมีปัจจัยสนับสนุนมาจากภาครัฐที่ยังมีนโยบายด้านการบริหารจัดการน้ำต่อเนื่อง และจากภาคอุตสาหกรรมที่ระบบบำบัดน้ำยังเป็นสิ่งจำเป็นในกระบวนการการดำเนินธุรกิจ และบริษัทเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นของบริษัท จะสามารถพัฒนาบุคลากรและทีมงานให้มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจ การพัฒนาด้านการบริหารงานโครงการให้มีประสิทธิ รวมถึงการปรับปรุงกระบวนการภายใน จะทำให้ธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำของบริษัทเติบโตและสร้างผลกำไรให้กับบริษัทได้ในอนาคต

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2559

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.71 ล้านบาท หรือ 21.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.11 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบน้ำประปาชุมชน ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 9.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.09 ล้านบาท หรือ 271.85% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.61 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก จึงทำให้ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 23.17% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 24.97%

ผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 848.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 203.96 ล้านบาท หรือ 31.66% เมื่อเทียบปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 644.20 ล้านบาท และบริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 33.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15.15 ล้านบาท หรือ 83.72% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 18.10 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย: ล้านบาท

  ไตรมาส 9 เดือน
3/2559 3/2558 % YoY 2/2559 % QoQ ปี 2559 ปี 2558 % YoY
รายได้จากการขาย 207.86 222.99 -6.78% 194.25 7.01% 605.58 637.13 -4.95%
รายได้จากการให้บริการ 67.96 4.12 1551.03% 109.37 -37.86% 242.58 7.07 3331.21%
รายได้อื่น 1.88 0.48 292.89% 1.47 27.55% 3.82 2.37 61.09%
รวมรายได้ 277.70 227.59 22.02% 305.09 -8.98% 851.98 646.57 31.77%
ต้นทุนขาย 152.97 166.74 -8.26% 144.63 5.76% 449.36 467.41 -3.86%
ต้นทุนบริการ 58.96 3.66 11.71% 94.94 -37.90% 210.46 5.88 3477.21%
รวมต้นทุน 211.92 170.39 24.37% 239.58 -11.54% 659.83 473.29 39.41%
กำไรขั้นต้น 63.90 56.71 12.67% 64.04 -.022% 188.33 170.91 10.19%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 23.17% 24.97% -1.81% 21.09% 2.07% 22.20% 26.53% -4.33%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 50.30 52.19 -3.62% 45.95 9.45% 142.47 145.52 -2.10%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 15.48 5.01 209.21% 19.56 -20.85% 49.68 27.76 78.96%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.57% 2.20% 3.37% 6.41% -0.84% 5.83% 4.29% 1.54%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 9.70 2.61 271.85% 13.59 -28.62% 33.25 18.10 83.72%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.49% 1.15% 2.35% 4.45% -21.58% 3.90% 2.80% 1.10%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.02 271.85% 0.08 -28.62% 0.11 0.11 83.72%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00 0.00% 162.00 0.00% 162.00 162.00 0.00%

รายได้

หน่วย: ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 9 เดือน
3/2559 % 3/2558 % % YoY 2/2559 % %QoQ ปี 2559 % ปี 2558 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 174.48 63% 184.79 81% -5.58% 165.88 55% 5.18% 512.33 60% 527.77 82% -293%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 33.94 12% 30.18 13% 12.45% 29.51 10% 15.02% 93.52 11% 83.11 13% 12.52%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 67.40 24% 12.14 5% 455.19% 108.22 36% -37.72% 242.31 29% 33.32 5% 627.19%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 275.82 100% 227.11 100% 21.45% 303.61 100% -9.15% 848.16 100% 644.20 100% 31.66%

ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 275.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 48.71 ล้านบาท หรือ 21.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.11 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 174.48 ล้านบาท ลดลง 10.31 ล้านบาทหรือ 5.58% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ภาพรวมอุตสาหกรรมยังขยายตัวในอัตราที่ไม่สูงนัก อย่างเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ที่ภาคการผลิตโดยรวมขยายตัวเพียงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับปีก่อน ด้านลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมียังคงได้รับผลกระทบจากความผันผวนของราคาน้ำมัน การลดงบประมาณ และลดคนงาน ทำให้ความต้องการใช้สินค้าในกลุ่ม SAFETY ลดลง อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ปรับกลยุทธ์ในการขยายพื้นที่การขาย เพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่ ทำให้กลุ่มสินค้า SAFETY มีรายได้จากกลุ่มลูกค้าใหม่เพิ่มขึ้น

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 33.94 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.76 ล้านบาท หรือ 12.45% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ และการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้า CE ยังสามารถเติบโตได้

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 67.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 55.26 ล้านบาท หรือ 455.19% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจำนวน 62.11 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 211.92 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 152.97 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 58.96 ล้านบาท ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 76.83% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 23.17%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ไตรมาส 3 ปี 2559 มีจำนวน 50.30 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 24.75 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 25.54 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อเปรียบเทีบยกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารมีจำนวนลดลง เนื่องจากในไตรมาส 3 ปีก่อน บริษัทบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้านระบบน้ำจำนวน 2.58 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 1.03 ล้านบาท

ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 3.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 220.43% เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 9.70 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.49% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 7.09 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 271.85% เมื่อทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 2.62 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.35%

ฐานะการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

  ณ 30 กันยายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
% เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์ 1,107.56 100.00% 667.40 100.00% 65.95%
หนี้สิน 707.82 63.91% 346.10 51.86% 104.51%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 400.97 36.20% 322.59 48.34% 24.30%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 1,107.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 440.16 ล้านบาท หรือ 65.95% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียน เกิดจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจำนวน 142.67 ล้านบาท เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้น 69.47 ล้านบาท จากงานโครงการก่อสร้างระบบประปาชุมชน ด้านเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้นเกิดจากเงินรับจองค่าซื้อหุ้นเพิ่มทุน

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 707.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 361.72 ล้านบาท หรือ 104.51% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 226.68 ล้านบาท โดยออกตั๋วแลกเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 100 ล้านบาท และใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น รวมจำนวน 127.12 ล้านบาท ด้านเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นหลักจากเจ้าหนี้ค่าหุ้นรับชำระเกินจำนวน 110.18 ล้านบาท สำหรับหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 2 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 400.97 ล้านบาท โดยในไตรมาส 3 ปี 2559 บริษัทได้ออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 40,499,996 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 2 บาท บริษัทได้รับชำระค่าหุ้นดังกล่าวแล้วทั้งจำนวน (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเหตุประกอบงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559 ข้อ 22) ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 บริษัทมีทุนที่ออกชำระแล้ว 202.50 ล้านบาท มีส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญเพิ่มขึ้น 40.15 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 33.25 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.64 ล้านบาท

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

ตามรายงานงบการเงินไตรมาส 3 ปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 28 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 1.54 ล้านบาท จึงทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

กระแสเงินสด

หน่วย: ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2559 30 กันยายน 2558
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (111.09) (4.38)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (11.20) (20.79)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 302.81 27.66
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 180.52 2.50
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 239.83 33.97

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 111.09 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 66.33 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 29.93 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้างานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 212.15 ล้านบาท เจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นหลักจากเจ้าหนี้ค่าหุ้นรับชำระเกินจำนวน 110.18 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 11.20 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับงานบริการด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 6.76 ล้านบาท ซื้อสินทรัพย์สำหรับงานบริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 1.5 ล้านบาท ซื้อเครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆรวม 4.73 ล้านบาท โดยมีเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 1.11 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.61 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 302.81 ล้านบาท มาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 223.08 ล้านบาท จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากการเพิ่มทุนจำนวน 80.65 ล้านบาท โดยระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 9.26 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 2.36 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3.66 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 35.64 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2559

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.59 ล้านบาท หรือ 42.53% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 213.02 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้การรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชน ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 13.59 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาท หรือ 200.14% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 4.53 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม รายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก จึงทำให้ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยที่ 21.09% ลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีอัตรากำไรขั้นต้น 27.80%

ผลการดำเนินงาน 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 572.34 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 155.24 ล้านบาท หรือ 37.22% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 417.09 ล้านบาท และ 6 เดือนแรกของปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 23.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.06 ล้านบาท หรือ 52.04% เมื่อเทียบกับ6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 15.49 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 6 เดือน
2/2559 2/2558 % YoY 1/2559 % QoQ ปี 2559 ปี 2558 % YoY
รายได้จากการขาย 194.25 211.39 -8.11% 203.47 -4.53% 397.71 414.14 -3.97%
รายได้จากการให้บริการ 109.37 1.63 6602.37% 65.26 67.60% 174.63 2.95 5811.85%
รายได้อื่น 1.47 1.06 39.38% 0.47 216.79% 1.94 1.91 1.42%
รวมรายได้ 305.09 214.08 42.51% 269.19 13.34% 574.28 419.01 37.06%
ต้นทุนขาย 144.63 152.65 -5.25% 151.77 -4.70% 296.40 300.67 -1.42%
ต้นทุนบริการ 94.94 1.15 8191.17% 56.56 67.87% 151.50 2.23 6708.45%
รวมต้นทุน 239.58 153.80 55.77% 208.33 15.00% 447.90 302.90 47.87%
กำไนขั้นต้น 64.04 59.23 8.13% 60.40 6.03% 124.44 114.20 8.96%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 21.09% 27.80% -6.71% 22.48% -1.38% 21.74% 27.38% -5.64%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 45.95 52.20 -11.97% 46.22 -0.58% 92.18 93.36 -1.27%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 19.56 8.08 141.98% 14.64 33.58% 34.20 22.75 50.30%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.41% 3.78% 2.64% 5.44% 0.97% 5.96% 5.43% 0.52%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 13.59 4.53 200.14% 9.96 36.42% 23.55 15.49 52.04%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.45% 2.11% 2.34% 3.70% 20.37% 4.10% 3.70% 0.40%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.08 0.03 200.14% 0.06 36.42% 0.15 0.10 52.04%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00   162.00   162.00 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 6 เดือน
2/2559 % 2/2558* % % YoY 1/2559 % %QoQ ปี 2559 % ปี 2558 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 165.88 55% 172.74 81% -3.97% 171.96 64% -3.53% 337.84 59% 342.98 82% -1.50%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 29.51 10% 25.63 12% 15.13% 30.07 11% -1.87% 59.58 10% 52.93 13% 12.56%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 108.22 36% 14.65 7% 638.55% 66.69 25% 62.27% 174.91 31% 21.19 5% 725.51%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 303.61 100% 213.02 100% 42.53% 268.72 100% 12.98% 572.33 100% 417.10 100% 37.22%

ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 303.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 90.59 ล้านบาท หรือ 42.53% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 213.02 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 165.88 ล้านบาท ลดลง 6.86 ล้านบาทหรือ 3.97% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ภาพรวมตลาดอุตสาหกรรมไตรมาส 2 ปี 2559 ยังเป็นการฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป กำลังซื้อของลูกค้ายังไม่เป็นไปตามคาดการณ์ เนื่องจากลูกค้าจำกัดงบประมาณและชะลอโครงการการสั่งซื้อออกไป

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 29.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.88 ล้านบาท หรือ 15.13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ และการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้า CE มีจำนวนเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 108.22 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 93.57 ล้านบาท หรือ 638.55% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจำนวน 103.94 ล้านบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบประมาณ 260 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 239.58 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 144.63 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 94.94 ล้านบาท ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 78.91% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 21.09%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ไตรมาส 2 ปี 2559 มีจำนวน 45.95 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 22.24 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 23.72 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลงเนื่องจากในไตรมาส 2 ปีก่อน บริษัทบันทึกรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ด้านระบบน้ำจำนวน 2.58 ล้านบาท และมีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน 2.38 ล้านบาท

ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 2.35 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.38 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 142.19% เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 13.59 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 4.45% กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 9.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 200.14% เมื่อทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มรกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 4.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 2.11%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

  ณ 30 มิถุนายน 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558
(ปรับปรุงใหม่)
% เปลี่ยนแปลง
จำนวน % จำนวน %
สินทรัพย์ 832.99 100.00% 667.40 100.00% 24.81%
หนี้สิน 507.46 60.92% 346.10 51.86% 46.62%
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ส่วนของบริษัทใหญ่) 326.76 39.23% 322.59 48.34% 1.29%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 832.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 165.59 ล้านบาท หรือ 24.81% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บเพิ่มขึ้นจำนวน 139.66 ล้าน ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 53 ล้านบาท เกิดจากวัสดุก่อสร้างสำหรับงานโครงการประปาชุมชน

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 507.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 161.36 ล้านบาท หรือ 46.62% โดยมีหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 113.40 ล้านบาท โดยในไตรมาส 2 ปี 2559 บริษัทออกตั๋วแลกเงินเพิ่มเติมอีกจำนวน 50 ล้านบาท และออกตั๋วแลกเงินจำนวน 100 ล้านบาท เพื่อต่ออายุตั๋วแลกเงินฉบับเดิมที่ครบกำหนด และใช้วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากทรัสต์รีซีท ตั๋วสัญญาใช้เงิน และเงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นจำนวน 69.76 ล้านบาท ด้านหนี้สินไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 326.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 23.55 ล้านบาท และลดลงจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 19.44 ล้านบาท

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

ตามรายงานงบการเงินไตรมาส 2 ปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 27 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 1.54 ล้านบาท จึงทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2559 30 มิถุนายน 2558
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (156.92) (17.85)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (5.22) (5.01)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 138.90 26.26
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (23.23) 3.36
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 36.01 34.95

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 156.92 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 48.24 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 142.33 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 53.94 ล้านบาท จากการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์รองรับงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชน โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 12.06 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.22 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สำหรับงานบริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 1.5 ล้านบาท ซื้อเครื่องใช้สำนักงานและทรัพย์สินอื่นๆรวม 3.33 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น 0.88 ล้านบาทโดยมีกระแสเงินสดได้มาจากการลงทุนมาจากการเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 0.93 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.25 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 138.90 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 119.76 ล้านบาท โดยระหว่างงวดมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 5.98 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.79 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3.65 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 19.44 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2559

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.65 ล้านบาท หรือ 31.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 204.07 ล้านบาท โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชน

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงอันเนื่องมาจากภาวะการแข่งขันที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นเฉลี่ยลดลง นอกจากนี้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้น จึงทำให้ ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นใหญ่ 9.96 ล้านบาท ลดลง 1 ล้านบาท หรือ 9.13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.96 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2559 ไตรมาส 1/2558 % เปลี่ยนแปลง ไตรมาส 4/2558 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 203.47 202.75 0.35% 210.26 -3.23%
รายได้จากการให้บริการ 65.26 1.32 4836.11% 60.44 7.97%
รายได้อื่น 0.47 3.23 -85.60% -1.73 -126.94%
รวมรายได้ 269.19 207.30 29.85% 268.97 0.08%
ต้นทุนขาย 151.77 148.02 2.53% 157.37 -3.56%
ต้นทุนบริการ 56.56 1.08 5136.46% 43.95 28.68%
รวมต้นทุน 208.33 149.10 39.72% 201.33 3.48%
กำไรขั้นต้น 60.40 54.98 9.86% 69.37 -12.94%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 22.48% 26.94% -4.46% 25.63 -3.15%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 46.22 43.53 6.17% 48.39 -4.48%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.64 14.67 -0.20% 19.26 -23.96%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.44% 7.08% -1.64% 7.16 -1.72%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 9.96 10.96 -9.13% 16.22 -38.58%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.70% 5.29% -1.59% 6.03 -38.63%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.06 0.07 -9.13% 0.10 -38.58%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00   162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/2559 % ไตรมาส 1/2558* % %YoY 4/2558 % % QoQ
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 171.96 64% 170.24 83% 1.01% 181.11 67% -5.05%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 30.07 11% 27.30 13% 10.15% 28.01% 10% 7.34%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 66.69 25% 6.53 3% 921.29% 61.58 23% 8.30%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 268.72 100% 204.07 100% 31.68% 270.70 100% -0.73%

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 268.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 64.65 ล้านบาท หรือ 31.68% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 204.07 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ SAFETY มีจำนวน 171.96 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 1.72 ล้านบาทหรือ 1.01% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ในไตรมาส 1 ปี 2559 ตลาดอุตสาหกรรมโดยรวมในกลุ่มสินค้า SAFETY ยังไม่ขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมหลักอย่างกลุ่มยานยนต์ ที่กำลังซื้อในประเทศยังไม่ฟื้น ถึงแม้ว่าการผลิตเพื่อการส่งออกจะเพิ่มขึ้น ด้านลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้รับผลกระทบจากการลดลงของราคาน้ำมัน จึงมีการลดงบประมาณ และลดคนงานลง กำลังซื้อในกลุ่มสินค้า SAFETY จึงลดลงตามไปด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทมีลูกค้ากระจายอยู่ในเกือบทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตในกลุ่มลูกค้าเดิมด้วยการเพิ่มสินค้าใหม่ให้ครอบคลุม และการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่โดยการขยายพื้นที่การขาย ทำให้รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้า SAFETY ยังสามารถเติบโตได้

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม หรือ CE มีจำนวน 30.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.77 ล้านบาท หรือ 10.15% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ และการจัดหาผลิตภัณฑ์เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้า CE มีจำนวนเพิ่มขึ้น

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค หรือ WATER มีจำนวน 66.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.16 ล้านบาท หรือ 921.29% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ประกอบด้วย รายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 4.88 ล้านบาท รายได้จากการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 5.52 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนรับรู้ตามส่วนงานจำนวน 56.29 ล้านบาท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบรวมจำนวน 365 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 208.33 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 151.77 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 56.56 ล้านบาท ต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 77.52% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ เนื่องจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการระบบประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก และอัตรากำไรขั้นต้นจากการขายสินค้าลดลงจากภาวะการแข่งขัน ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 22.48%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ไตรมาส 1 ปี 2559 มีจำนวน 46.22 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 23.08 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 23.14 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นแปรผันตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 1.76 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.96 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 121.28% เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 100 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 20 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 1 ปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 9.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.70%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2559 ณ 31 ธันวาคม 2558 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 702.81 100.00% 667.40 100.00% 5.31%
หนี้สิน 371.46 52.85% 346.10 51.86% 7.33%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 331.35 47.15% 322.59* 48.34% 2.72%

หมายเหตุ:*ปรับปรุงใหม่ รับรู้ผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยย้อนหลัง

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 702.81 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 35.41 ล้านบาท หรือ 5.31% สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากสินทรัพย์หมุนเวียนเกิดจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 40.70 ล้าน ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 16.43 ล้านบาท เนื่องจากงานระหว่างก่อสร้างสำหรับโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้น ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีจำนวน 158.07 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับปีก่อน

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีหนี้สินรวม 371.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 25.36 ล้านบาท หรือ 7.33% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ โดยมีรายละเอียดการทำสัญญากู้เงินตามรายงานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 และมีหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 2.84 ล้านบาทจากการซื้อเครื่องใช้สำนักงาน โดยมีการจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินระหว่างงวด 1.14 ล้านบาท

ด้านหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 5.44 ล้านบาทภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้น 3.05 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าลดลง 11.43 ล้านบาท และเจ้าหนี้อื่นลดลง 21.35 ล้านบาท ตามกำหนดการชำระหนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 332.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 9.96 ล้านบาท

ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงงบการเงิน

ตามรายงานงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2559 ส่วนหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 เนื่องจากบริษัทได้พบข้อผิดพลาดจากการที่บริษัทไม่ได้รับรู้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อย (บจก.พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง) จึงปรับปรุงผลกระทบดังกล่าวโดยเพิ่มผลขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทย่อยในงบการเงินรวมจำนวน 1.54 ล้านบาท จึงทำให้งบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และวันที่ 1 มกราคม 2558 ที่แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ มีการปรับปรุงย้อนหลังจากผลของข้อผิดพลาดดังกล่าว

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2559 31 มีนาคม 2558
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (68.89) (36.29)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (1.71) (0.81)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 49.85 29.82
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (20.75) (7.27)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 38.48 24.33

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 68.89 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 20.56 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจากมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการประปาชุมชนเพิ่มขึ้นจำนวน 40.70 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 16.40 ล้านบาท จากงานระหว่างก่อสร้างเพิ่มขึ้น โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 33.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 1.71 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สำหรับงานบริการในกลุ่มสินค้า SAFETY จำนวน 1.5 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินอื่นๆรวม 0.69 ล้านบาท และให้เงินกู้ยืมแก่พนักงานเพิ่มขึ้น 0.60 ล้านบาทโดยมีกระแสเงินสดได้มาจากการลงทุนมาจากการเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ 0.93 ล้านบาท และรับดอกเบี้ย 0.15 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 49.85 ล้านบาท มาจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 50 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 5.44 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 2.96 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน 1.22 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.68 ล้านบาท


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2558

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ปี 2558 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.89 ล้านบาท หรือ 13.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ล้านบาท โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำที่เพิ่มขึ้นจากการรับงานโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 25.03 ล้านบาท หรือ 14.62% เมื่อเทียบกับปีก่อน จึงทำให้ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท ลดลง 4.54 ล้านบาท หรือ 11.69% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 38.86 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2558 ปี 2557 % YoY
รายได้จากการขาย 847.39 797.71 6.23%
รายได้จากการให้บริการ 67.51 5.30 1174.28%
รายได้อื่น 3.04 4.48 -32.15%
รวมรายได้ 917.94 807.49 13.68%
ต้นทุนขาย 624.78 580.99 7.54%
ต้นทุนบริการ 49.84 4.18 1093.15%
รวมต้นทุน 674.62 585.17 15.29%
กำไรขั้นต้น 240.29 217.85 10.30%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.26% 27.13% -0.86%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ 196.31 171.28 14.62%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 47.02 51.05 -7.90%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 5.12% 6.32% -1.20%
กำไรสุทธิ(ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 34.31 38.86 -11.69%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 3.74% 4.81% -1.07%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.21 0.24 -11.69%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก(ล้านหุ้น) 162.00 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส ปี
4/2558 % 4/2557* % %
YoY
3/2558 % %
QoQ
ปี 2558 % ปี 2557* % %
YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 181.11 67% 170.83 84% 6.01% 184.31 81% -1.74% 715.45 78% 675.77 84% 5.87%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 28.01 10% 25.10 12% 11.59% 30.18 13% -7.18% 104.82 11% 98.11 12% 6.83%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค (WATER) 61.58 23% 6.49 3% 849.54% 12.62 6% 388.00% 94.64 10% 29.13 4% 224.93%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 270.70 100% 202.42 100% 33.73% 227.11 100% 19.20% 914.90 100% 803.01 100% 13.93%

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

ปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 914.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 111.89 ล้านบาท หรือ 13.93% เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ล้านบาท

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) มีจำนวน 715.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 39.68 ล้านบาทหรือ 5.87% เมื่อเทียบกับปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้การเพิ่มสินค้าและบริการใหม่เพื่อขายให้ลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีคอล และการเพิ่มจำนวนลูกค้าใหม่โดยการขยายพื้นที่การขายทำให้มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ภาคการผลิตในตลาดอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ยังอยู่ในภาวะอ่อนตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้รายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่นๆมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน และมีจำนวนลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) มีจำนวน 104.82 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.70 ล้านบาท หรือ6.83% เมื่อเทียบกับปีก่อน ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ถึงแม้ว่าบริษัทจะได้รับผลกระทบจากการย้ายฐานการผลิตของโรงงานขนาดใหญ่ การหดตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม แต่บริษัทมุ่งเน้นการรักษาลูกค้าเก่าที่มีศักยภาพ ทำให้รายได้จากกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมยังสามารถเติมโตได้

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค (WATER) มีจำนวน 94.64 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 65.51 ล้านบาท หรือ 224.93% ประกอบด้วย รายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 31.69 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 62.95 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 5.59 ล้านบาท และรายได้จากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการด้านระบบบำบัดน้ำทั้งภาครัฐและภาคเอกชนรวมจำนวน 57.36 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 674.62 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 624.78 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 49.84 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 73.74% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 26.26%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ปี 2558 มีจำนวน 196.31 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 101.59ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 94.04 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นแปรผันตามรายได้จากการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่มาจากค่าตอบแทนบุคลากร สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 94.04 ล้านบาท รวมค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าโครงการด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 5.93 ล้านบาท

ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนทางการเงินจำนวน 4.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.60 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 60.41% เนื่องจากบริษัทใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น โดยการออกตั๋วแลกเงินจำนวน 100 ล้านบาท และตั๋วสัญญาใช้เงินจำนวน 40 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำ

กำไรสุทธิ

ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 34.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 3.74%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 667.40 100.00% 550.37 100.00% 21.26%
หนี้สิน 346.10 51.86% 229.69 41.73% 50.68%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 321.30 48.14% 320.68 58.27% 0.19%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 667.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 117.03ล้านบาท หรือ 21.26% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 27.52 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 22.99 ล้านบาท มีรายการมูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงสำหรับงานก่อสร้างระบบบำบัดน้ำรวมจำนวน 39.04 ล้านบาท ด้านสินค้าคงเหลือสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 11.63 ล้านบาท

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ด้านศูนย์บริการและสินค้าสาธิตสำหรับกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(SAFETY) จำนวน 16.02 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 2.49 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเพิ่มจำนวน 5.76 ล้านบาท และตัดจำหน่ายยานพาหนะจำนวน 4.35 ล้านบาท โดยมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สำหรับงวดจำนวน 14.48 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 346.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 116.41 ล้านบาท หรือ 50.68% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 98.18 ล้านบาท จากการออกตั๋วแลกเงิน ด้านเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 20.16 ล้านบาทเนื่องจากการสั่งซื้อสินค้าในไตรมาส 4 ที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้นจำนวน 4.16 ล้านบาทจากการซื้อยานพาหนะใหม่สำหรับงานจัดส่งสินค้า และมีภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 2.53 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 6 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 321.30 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 32.40 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 34.31 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (23.21) 32.37
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (4.29) (2.59)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 55.20 (33.14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2.39 (44.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 59.14 31.62

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4.61 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 71.21 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 31.91 ล้านบาท มูลค่างานสำเร็จที่ยังไม่เรียกเก็บและเงินจ่ายล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาช่วงงานก่อสร้างโครงการระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 39.04 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 15.20 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 6.68 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.29 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์จำนวน 6.20 ล้านบาท จ่ายค่าสิทธิการเช่าอาคาร 0.45 ล้านบาท โดยได้รับเงินจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์จำนวน 1.69 ล้านบาทและรับดอกเบี้ยจำนวน 0.41 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 55.20 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 98.18 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 6 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 4.22 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 32.40 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2558

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 227.11 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 10.68 ล้านบาท หรือ 4.93% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 216.43 ล้านบาท โดยรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นมาจากการขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานและมีรายได้จากการให้บริการด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

อย่างไรก็ตาม อัตรากำไรขั้นต้นมีจำนวนลดลง เนื่องจากต้นทุนสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นและได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาท และการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของโครงการด้านระบบบำบัดน้ำ จึงทำให้ในไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2.61 ล้านบาท ลดลง 10.14 ล้านบาท หรือ 75.94% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.75 ล้านบาท

สำหรับงวด 9 เดือนของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 644.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43.61 ล้านบาท หรือ 7.26% เมื่อเทียบกับ 9 เดือนของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 600.59 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.10 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 12.76 ล้านบาท หรือ 41.35% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 30.85 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 9 เดือน
3/2558 3/2557 % YoY 2/2558 % QoQ ปี 2558 ปี 2557 % YoY
รายได้จากการขาย 222.99 215.16 3.64% 211.39 5.49% 637.13 596.77 6.67%
รายได้จากการให้บริการ 4.12 1.27 224.01% 1.63 152.24% 7.07 3.82 85.26%
รายได้อื่น 0.48 1.41 -66.12% 1.06 -54.75% 2.37 3.94 -39.84%
รวมรายได้ 227.59 214.84 4.47% 214.08 6.31% 646.57 604.53 6.95%
ต้นทุนขาย 166.74 157.95 5.56% 152.65 9.23% 467.41 435.02 7.45%
ต้นทุนบริการ 3.66 0.93 291.47% 1.15 219.46% 5.88 2.86 105.67%
รวมต้นทุน 170.39 158.89 7.24% 153.80 10.79% 473.29 437.88 8.09%
กำไนขั้นต้น 56.71 57.54 -1.44% 59.23 -4.24% 170.91 162.71 5.04%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 24.97% 26.59% -1.62% 27.80% -2.83% 26.53% 27.09% -0.56%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52.19 42.32 23.30% 52.20 -0.03% 145.52 126.53 15.01%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 5.01 16.63 -69.89% 8.08 -38.06% 27.76 40.12 -30.80%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 2.20% 7.63% -5.43% 3.78% -1.58% 4.29% 6.64% -2.34%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 2.61 12.75 -79.54% 4.53 -42.38% 18.10 30.85 -41.35%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 1.15% 5.85% -4.71% 2.11% -45.80% 2.80% 5.10% -2.30%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.02 0.08 -79.54% 0.03 -42.38% 0.11 0.19 -41.35%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00   162.00   162.00 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 9 เดือน
3/2558 % 3/2557* % % YoY 2/2558 % %QoQ ปี 2558 % ปี 2557 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 184.31 81% 177.45 82% 3.81% 173.26 81% 6.37% 534.34 83% 504.94 84% 5.82%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 30.18 13% 28.79 13% 4.85% 25.63 12% 17.77% 76.81 12% 73.01 12% 5.20%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 12.62 6% 10.10 5% 24.89% 14.13 7% -10.71% 33.06 5% 22.64 4% 46.01%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 227.11 100% 216.43 100% 4.93% 213.02 100% 6.61% 644.20 100% 600.59 100% 7.26%

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายจำนวน 222.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.83 ล้านบาท หรือ 3.64% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 215.16 ล้านบาท

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีจำนวน 184.31 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.77 ล้านบาท หรือ 3.81% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มหน่วยงานราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยรวมแล้วภาคการผลิตส่วนใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม ยังอยู่ในภาวะอ่อนตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้รายได้จากการขายให้ลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่นๆมีจำนวนใกล้เคียงกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และมีจำนวนลดลงในบางกลุ่มอุตสาหกรรม

ด้านรายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมมีจำนวน 30.18 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อยจำนวน 1.40 ล้านบาท หรือ 4.85%

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคมีจำนวน 12.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.52 ล้านบาท หรือ 24.89% ประกอบด้วย รายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 8.72 ล้านบาท และมีรายได้จากการให้บริการจำนวน 3.90 ล้านบาท เป็นรายได้จากการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 1.27 ล้านบาท และรับรู้รายได้บางส่วนจากการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนจำนวน 2.63 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 170.39 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 166.74 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 3.66 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการอ่อนค่าของเงินบาท และจากการขายสินค้าในกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำมีจำนวนเพิ่มขึ้น ด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้างโครงการประปาชุมชนมีอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก จึงทำให้สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็น 75.03% ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ 24.97%

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2558 มีจำนวน 52.19 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 25.95 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 26.23 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 26.23 ล้านบาท รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.03 ล้านบาท และการตั้งรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์เพิ่มขึ้นจำนวน 2.58 ล้านบาท ที่เกิดจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของโครงการด้านระบบบำบัดน้ำที่ ต.แม่กา ที่คาดว่าขนาดของโครงการจะลดลง

กำไรสุทธิ

ไตรมาส 3 ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 2.61 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 1.15%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 586.02 100.00% 550.37 100.00% 6.48%
หนี้สิน 280.26 47.82% 229.69 41.73% 22.02%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 305.76 52.18% 320.68 58.27% -4.65%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 586.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 35.65 ล้านบาท หรือ 6.48% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจาก ลูกหนี้การค้าจำนวน 12.88 ล้านบาท ด้านลูกหนี้อื่นลดลงเนื่องจากการบันทึกค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 5.15 ล้านบาท จากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของโครงการด้านระบบบำบัดน้ำ ที่คาดว่าขนาดของโครงการจะลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นหลักจากที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่มาจากการลงทุนในสินทรัพย์ด้านศูนย์บริการสำหรับกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน(SAFETY) จำนวน 14.91 ล้านบาท การปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 1.8 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเพิ่มจำนวน 2.9 ล้านบาท โดยสินทรัพย์ลดลงจากการตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดจำนวน 8.69 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 280.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 50.57 ล้านบาท หรือ 22.02% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 67.46 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้และลงทุนในสินทรัพย์ ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 14.93 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 4.5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 305.76 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 32.40 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 18.10 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 กันยายน 2558 30 กันยายน 2557
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (4.61) 5.87
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (21.15) (2.26)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 28.15 (33.14)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 2.39 (18.42)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 33.87 27.64

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 4.61 ล้านบาท โดยมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 45.74 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 24.20 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 1.05 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 12.45 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 21.15 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์จำนวน 20.74 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.29 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 28.15 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 67.49 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 4.5 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.78 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 32.40 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2558

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 213.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.59 ล้านบาท หรือ 15.50% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 184.43 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้จากการขายสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มราชการเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังมีรายได้จากการขายสินค้าด้านระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น จึงทำให้ในไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 4.53 ล้านบาท ลดลง 2.06 ล้านบาท หรือ 31.23% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 6.58 ล้านบาท

สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 417.09 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.93 ล้านบาท หรือ 8.57% เมื่อเทียบกับ 6 เดือนแรกของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 384.16 ล้านบาท บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 15.49 ล้านบาท กำไรสุทธิลดลง 2.62 ล้านบาท หรือ 14.46% เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 18.11 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 6 เดือน
2/2558 2/2557 % YoY 1/2558 % QoQ ปี 2558 ปี 2557 % YoY
รายได้จากการขาย 211.39 183.10 15.45% 202.75 4.26% 414.14 381.62 8.52%
รายได้จากการให้บริการ 1.63 1.33 22.68% 1.32 23.43% 2.95 2.55 16.03%
รายได้อื่น 1.06 0.47 124.79% 3.23 -67.28% 1.91 2.53 -24.38%
รวมรายได้ 214.08 184.90 15.78% 207.30 3.27% 419.01 386.69 8.36%
ต้นทุนขาย 152.65 133.88 14.03% 148.02 3.13% 300.67 277.07 8.52%
ต้นทุนบริการ 1.15 0.89 29.10% 1.08 6.02% 2.23 1.93 15.53%
รวมต้นทุน 153.80 134.76 14.12% 149.10 3.15% 302.90 278.99 8.57%
กำไนขั้นต้น 59.23 49.67 19.24% 54.98 7.73% 114.20 105.17 8.58%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.80% 26.93% 0.87% 26.94% 0.86% 27.38% 27.38% 0.00%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 52.20 41.43 25.99% 43.53 19.90% 93.36 84.21 10.86%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 8.08 8.71 -7.19% 14.67 -44.91% 22.75 23.49 -3.13%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 3.78% 4.71% -0.93% 7.08% -3.30% 5.43% 6.07% -0.64%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 4.53 6.58 -31.23% 10.96 -58.70% 15.49 18.11 -14.46%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 2.11% 3.56% -1.45% 5.29% -60.00% 3.70% 4.68% -0.99%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.03 0.04 -31.23% 0.07 -58.70% 0.10 0.11 -14.46%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00   162.00   162.00 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 6 เดือน
2/2558 % 2/2557* % % YoY 1/2558 % %QoQ ปี 2558 % ปี 2557 % %YoY
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 173.12 81% 152.02 82% 13.87% 176.69 87% -2.02% 349.80 84% 327.40 85% 6.84%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 25.63 12% 26.97 15% -4.97% 21.00 10% 22.06% 46.62 11% 44.23 12% 5.42%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 14.28 7% 5.44 3% 162.51% 6.39 3% 123.48% 20.67 5% 12.54 3% 64.86%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 213.02 100% 184.43 100% 15.50% 204.07 100% 4.39% 417.09 100% 384.16 100% 8.57%

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

ไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัท มีรายได้จากการขายจำนวน 213.02 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.59 ล้านบาท หรือ 15.50% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 184.43 ล้านบาท

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีจำนวน 173.12 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21.09 ล้านบาท หรือ 13.87% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายสินค้าให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มหน่วยงานราชการมีจำนวนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามโดยรวมแล้วภาคการผลิตส่วนใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม ยังอยู่ในภาวะอ่อนตัวตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำให้รายได้จากการขายให้กลุ่มลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่นๆมีจำนวนลดลง

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมมีจำนวน 25.63 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจำนวน 1.34 ล้านบาท หรือ 4.97%

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคมีจำนวน 14.28 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8.84 ล้านบาท หรือ 162.51% ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 1.63 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 12.65 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นการขายให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้อื่นจำนวน 1.06 ล้านบาท มาจากรายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและรายได้อื่นๆ

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 153.80 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 152.65 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.15 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นตามการขายและการให้บริการที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 72.20 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.80

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2558 มีจำนวน 52.20 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 26.01 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 26.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 26.19 ล้านบาท รวมขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.38 ล้านบาท และรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 2.58 ล้านบาท ที่เกิดจากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของโครงการด้านระบบบำบัดน้ำที่ ต.แม่กา ที่คาดว่าขนาดของโครงการจะลดลง

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 4.53 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 2.11%

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 565.60 100.00% 550.37 100.00% 2.77%
หนี้สิน 249.27 44.07% 229.69 41.73% 8.52%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 316.33 55.93% 320.68 58.27% -1.36%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 565.60 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 15.23 ล้านบาท หรือ 2.77% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจาก ลูกหนี้การค้าจำนวน 9.35 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 3.82 ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นจำนวน 3.33 ล้านบาท ด้านลูกหนี้อื่นลดลงเนื่องจากการบันทึกค่าเผื่อจากการด้อยค่าสินทรัพย์จำนวน 2.58 ล้านบาท จากการตั้งสำรองค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าของโครงการด้านระบบบำบัดน้ำ ที่คาดว่าขนาดของโครงการจะลดลง

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงอาคารสำนักงานจำนวน 1.8 ล้านบาท และซื้อทรัพย์สินประเภทยานพาหนะเพิ่มจำนวน 2.9 ล้านบาท และลดลงจากการตัดจำหน่ายและค่าเสื่อมราคาสำหรับงวดจำนวน 6.49 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 249.27 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 19.58 ล้านบาท หรือ 8.52% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 50.71 ล้านบาท เพื่อชำระหนี้ค่าสินค้า ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 30.74 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนของบริษัทใหญ่จำนวน 318.95 ล้านบาท โดยมีกำไรสะสมลดลงเนื่องจากการจ่ายเงินปันผลผู้ถือหุ้นจำนวน 19.44 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับงวดจำนวน 15.49 ล้านบาท

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 30 มิถุนายน 2558 30 มิถุนายน 2557
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (17.85) 1.55
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (5.06) (2.15)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 26.26 (21.86)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) 3.35 (22.46)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 34.95 23.63

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 17.85 ล้านบาท โดยมีกำไรจากจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 35.29 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 10.01 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 4.98 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 31.64 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.06 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์จำนวน 5.16 ล้านบาท และรับดอกเบี้ยจำนวน 0.20 ล้านบาท

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 26.26 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 50.46 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 3 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 1.7 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผล 19.44 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2558

ดาวน์โหลด


ภาพรวม

ในไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 204.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.34 ล้านบาท หรือ 2.17% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 199.73 ล้านบาท รายได้จากการขายเติบโตขึ้นเพียงเล็กน้อย เนื่องมาจากภาวะเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโดยรวมของทั้งในประเทศและต่างประเทศยังอยู่ในภาวะชะลอตัว

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.96 ล้านบาท ลดลง 0.56 ล้านบาท หรือ 4.88% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 11.52 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/2558 ไตรมาส 1/2557 % เปลี่ยนแปลง ไตรมาส 4/2557 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 202.75 198.52 2.13% 200.94 0.90%
รายได้จากการให้บริการ 1.32 1.22 8.75% 1.48 -10.79%
รายได้อื่น 3.23 2.06 57.01% 0.54 497.51%
รวมรายได้ 207.30 201.79 2.73% 202.96 2.14%
ต้นทุนขาย 148.02 143.19 3.37% 145.97 1.40%
ต้นทุนบริการ 1.08 1.04 3.94% 1.32 -17.93%
รวมต้นทุน 149.10 144.23 3.38% 147.29 1.23%
กำไนขั้นต้น 54.98 55.50 -0.95% 55.13 -0.28%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 26.94% 27.79% -0.85% 27.24% -0.30%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 43.53 42.78 1.76% 44.74 -2.70%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 14.67 14.78 -0.74% 10.93 34.26%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 7.08% 7.32% -0.25% 5.38% 1.69%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 10.96 11.52 -4.88% 8.00 36.99%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 5.29% 5.71% -0.42% 3.94% 34.12%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.07 0.07 -4.88% 0.05 36.99%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00   162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/2558 % ไตรมาส 1/2557* % % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (SAFETY) 176.69 87% 175.38 88% 0.75%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม (CE) 21.00 10% 17.26 9% 21.65%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค(WATER) 6.39 3% 7.10 4% -9.97%
รวมรายได้จาการขายและการให้บริการ 204.07 100% 199.73 100% 2.17%

หมายเหตุ:*บริษัทปรับปรุงการจัดประเภทสินค้าระหว่างกลุ่มสินค้า SAFETY และ CE จึงทำให้โครงสร้างรายได้มีการเปลี่ยนแปลง

บริษัท มีรายได้จากการขายจำนวน 202.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4.23 ล้านบาท หรือ 2.13% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 198.52 ล้านบาท

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานมีจำนวน 176.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากภาคการผลิตส่วนใหญ่ในแต่ละอุตสาหกรรม ยังอยู่ในภาวะทรงตัว โดยไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทมีรายได้จากการขายให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการเพิ่มขึ้น ในขณะที่รายได้จากกลุ่มลูกค้าหลักอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อมมีจำนวน 21 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.74 ล้านบาท หรือ 21.65% โดยมีลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเริ่มมีการขยายตัวได้ดีขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2558

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคมีจำนวน 6.39 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่จำนวน 1.32 ล้านบาท และมีรายได้จากการขายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 5.07 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม

รายได้อื่นจำนวน 3.23 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.40 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและรายได้อื่นรวม 0.83 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2558 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 149.10 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 148.02 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.08 ล้านบาท สัดส่วนต้นทุนขายและบริการคิดเป็นร้อยละ 73.06 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26.94 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2558 มีจำนวน 43.53 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 21.73 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 21.80 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเพียงเล็กน้อย เกิดจากค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 10.96 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.29

ฐานะการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินรวม ณ 31 มีนาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 565.56 100.00% 550.37 100.00% 2.76%
หนี้สิน 234.20 41.41% 229.69 41.73% 1.96%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 331.37 58.59% 320.68 58.27% 3.33%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 565.56 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 15.19 ล้านบาท หรือ 2.76% โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจาก ลูกหนี้การค้าจำนวน 11.25 ล้านบาท และมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 13.38 ล้านบาท ในขณะที่เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 7.27 ล้านบาท ด้านสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลงจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินจำนวน 3.22 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 234.20 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 4.51 ล้านบาท หรือ 1.96% โดยมีหนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในรูปทรัสต์รีซีทเพื่อชำระค่าสินค้าจำนวน 32 ล้านบาท และรายการภาษีเงินได้ค้างจ่ายเพิ่มขึ้นจำนวน 3.3 ล้านบาท ในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 30.07 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 331.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2557 จำนวน 10.69 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับงวด

กระแสเงินสด

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 มีนาคม 2558 31 มีนาคม 2557
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน (36.29) (9.67)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน (0.81) (1.98)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน 29.82 (9.60)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง) (7.27) (21.25)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด 24.33 24.84

บริษัทมีเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 36.29 ล้านบาท โดยมีกำไรจากจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 17.61 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 11.07 ล้านบาท สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 13.56 ล้านบาท โดยมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 29.06 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุนจำนวน 0.81 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 29.82 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน 32.15 ล้านบาท โดยมีการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน 1.5 ล้านบาท และจ่ายดอกเบี้ยจำนวน 0.80 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 จำนวน 24.33 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.51 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 มีนาคม 2557


Select Quarter :  

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2557

ดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ปี 2557 ปี 2556 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย 797.71 769.09 3.72%
รายได้จากการให้บริการ 5.30 4.79 10.63%
รายได้อื่น 4.48 2.79 60.32%
รวมรายได้ 807.49 776.67 3.97%
ต้นทุนขาย 580.99 536.36 8.32%
ต้นทุนบริการ 4.18 3.71 12.47%
รวมต้นทุน 585.17 540.08 8.35%
กำไรขั้นต้น 217.85 233.80 -6.82%
อัตรากำไรขั้นต้น (%) 27.13% 30.21% -3.08%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 171.28 168.91 1.40%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 51.05 67.69 -24.58%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%) 6.32% 8.72% -2.39%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่) 38.86 50.75 -23.43%
อัตรากำไรสุทธิ (%) 4.81% 6.53% -1.72%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 0.24 0.31 -23.43%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) 162.00 162.00  

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ปี 2557 % ปี 2556 % % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน
668.82 83% 638.20 82% 4.80%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม 105.11 13% 105.71 14% -0.57%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 29.08 4% 29.97 4% -2.98%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ 803.01 100% 773.88 100% 3.76%

ในปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 803.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 29.13 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.76 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ล้านบาท

บริษัท มีรายได้จากการขายจำนวน 797.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.62 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.72 เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 769.09 ล้านบาท รายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้นมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เพิ่มขึ้นจากการขายให้กับกลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งบริษัทสามารถประมูลงานขายได้เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนลดลง ตามภาคการผลิต และภาคการส่งออกที่ชะลอตัวลง

ด้านกลุ่มสินค้าเพื่อการควบคุมสภาพแวดล้อม ลูกค้าหลักอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า รายได้จากการขายมีจำนวนใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจาก ภาคการผลิตในปี 2557 อยู่ในภาวะทรงตัว

รายได้จากกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค จำนวน 29.08 ล้านบาท ประกอบด้วย รายได้จากการให้บริการ 5.30 ล้านบาท และรายได้จากการจำหน่ายระบบและอุปกรณ์ด้านระบบบำบัดน้ำจำนวน 23.78 ล้านบาท

รายได้อื่นจำนวน 4.48 ล้านบาท มาจากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.06 ล้านบาท รายได้จากการให้เช่าทรัพย์สินและรายได้อื่นรวม 2.42 ล้านบาท

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 585.17 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 580.99 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 4.18 ล้านบาท สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 72.87 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.13 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.21 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการเสนอขายในลักษณะงานประมูล

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใน ปี 2557 มีจำนวน 171.28 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 88.09 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 83.19 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารที่เพิ่มขึ้น เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 38.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.81 กำไรสุทธิลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 11.89 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 23.43 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในสัดส่วนที่สูงกว่าปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 50.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.53

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ 31 ธันวาคม 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์ 550.37 100.00% 511.45 100.00% 7.61%
หนี้สิน 229.69 41.73% 202.75 39.64% 13.28%
ส่วนของผู้ถือหุ้น 320.68 58.27% 308.70 60.36% 3.88%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 550.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 38.92 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.61 โดยมีสินทรัพย์หมุนเวียนที่เพิ่มขึ้นหลักจาก ลูกหนี้การค้าสุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 24.58 ล้านบาท เกิดจากการขายสินค้าในไตรมาส 4 ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ถึงกำหนดชำระเงิน ด้านลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 7.98 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นรายการค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายล่วงหน้า และมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิเพิ่มขึ้นจำนวน 27.89 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นในไตรมาส 4 เพื่อรองรับการขายในช่วงต้นปี 2558

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 229.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2558 จำนวน 26.94 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 13.28 หนี้สินที่เพิ่มขึ้นหลักมาจาก เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 46.74 ล้านบาท จากการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศเพิ่มขึ้น เจ้าหนี้อื่นเกิดจากรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่ายมีจำนวนลดลง 9.06 ล้านบาท และเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 9.58 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 320.68 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 11.98 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.88 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิสำหรับปี จำนวน 38.86 ล้านบาท บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านบาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจำนวน 26.45 ล้านบาท

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3/2557

ดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส
3/57
ไตรมาส
3/56
% เปลี่ยนแปลง ไตรมาส
2/57
% เปลี่ยนแปลง 9 เดือน
/57
9 เดือน
/56
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย
215.16
186.37
15.45%
183.10
17.51%
596.77
574.16
3.94%
รายได้จากการให้บริการ
1.27
1.25
1.61%
1.33
-4.49%
3.82
3.52
8.47%
รายได้อื่น
1.41
1.30
8.86%
0.47
200.18%
3.94
2.40
63.97%
รวมรายได้
217.84
188.91
15.31%
184.90
17.81%
604.53
580.08
4.22%
ต้นทุนขาย
157.95
128.04
23.36%
133.88
17.98%
435.02
401.09
8.46%
ต้นทุนบริการ
0.93
-0.02
-4795.88%
0.89
5.36%
2.86
2.24
27.79%
รวมต้นทุน
158.89
128.02
24.11%
134.76
17.90%
437.88
403.32
8.57%
กำไรขั้นต้น
57.54
59.60
-3.45%
49.67
15.85%
162.71
174.35
-6.67%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
26.59%
31.77%
-5.18%
26.93%
-0.34%
27.09%
30.18%
-3.09%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
42.32
42.76
-1.02%
41.43
2.16%
126.53
119.74
5.67%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
16.63
18.13
-8.29%
8.71
90.96%
40.12
57.01
-29.63%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
7.63%
9.60%
-1.96%
4.71%
2.92%
6.64%
9.83%
-3.19%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
12.75
13.10
-2.72%
6.58
93.64%
30.85
42.95
-28.16%
อัตรากำไรสุทธิ (%)
5.85%
6.94%
-1.08%
3.56%
64.36%
5.10%
7.40%
-2.30%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*
0.08
0.08
-2.72%
0.04
93.64%
0.19
0.27
-28.16%
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) *
162.00
162.00
162.00
162.00
162.00

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส
3/57
% ไตรมาส
3/56
% % เปลี่ยนแปลง 9 เดือน
/57
% 9 เดือน
/56
% เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
181.58
84%
159.62
85%
13.76%
495.08
82%
473.83
4.49%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
24.92
12%
23.25
12%
7.17%
83.14
14%
82.34
0.97%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
9.93
5%
4.75
3%
109.21%
22.37
4%
21.51
4.02%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
216.43
100%
187.62
100%
15.36%
600.59
100%
577.67
3.97%

ไตรมาส 3 ปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 216.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.81 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.36 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 187.62 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 215.16 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.79 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นอัตราร้อยละ 15.45 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายจำนวน 186.37 ล้านบาท รายได้หลักยังคงมาจากกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยเฉพาะรายได้จากการขายอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคลที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน และการเพิ่มสินค้าใหม่เพื่อจำหน่ายให้กับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี

นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการขายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้จากกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมอาหาร มีจำนวนลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนตัว

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 3 ปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 158.89 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 157.95 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 0.93 ล้านบาท สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 3 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 73.41 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26.59 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 31.77 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และในไตรมาส 3 ปี 2556 มีต้นทุนการให้บริการที่ลดลง จากการกลับรายการต้นทุนการด้อยค่าสินทรัพย์ ทำให้ต้นทุนค่าบริการมียอดติดลบ

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 3 ปี 2557 มีจำนวน 42.32 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 22.49 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 19.84 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ซึ่งมีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 12.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.85 กำไรสุทธิลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 0.35 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 2.72 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ ในสัดส่วนที่สูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 13.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.94

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ 30 กันยายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
505.28
100.00%
511.45
100.00%
-1.21%
หนี้สิน
192.40
38.08%
202.75
39.64%
-5.10%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
312.88
61.92%
308.70
60.36%
1.35%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 505.28 ล้านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 6.17 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.21 สินทรัพย์ที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด จำนวน 18.48 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 19.06 ล้านบาท

ด้านลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นมีจำนวนเพิ่มขึ้น 35.27 ล้านบาท โดยลูกหนี้การค้าที่เพิ่มขึ้น ส่วนใหญ่เป็นรายการลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ และลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าและรายการภาษีอากรรอเรียกคืน

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 192.40 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 5.10 หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากเจ้าหนี้การค้าลดลงจำนวน 5.81 ล้านบาท และเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินลดลงจำนวน 4.5 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 312.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.18 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.35

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2/2557

ดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 2/57 ไตรมาส 2/56 % เปลี่ยนแปลง ไตรมาส 1/57 % เปลี่ยนแปลง 6 เดือน
/57
6 เดือน
/56
% เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย
183.10
195.19
-6.19%
198.52
-7.77%
381.62
387.79
-1.59%
รายได้จากการให้บริการ
1.33
1.25
6.18%
1.22
9.42%
2.55
2.27
12.25%
รายได้อื่น
0.47
0.53
-10.46%
201.79
-77.14%
2.53
1.15
120.32%
รวมรายได้
184.90
196.97
-6.13%
201.79
-8.37%
386.69
391.21
-1.15%
ต้นทุนขาย
133.88
135.25
-1.02%
143.19
-6.51%
277.07
273.05
1.47%
ต้นทุนบริการ
0.89
1.31
-32.46%
1.04
-14.65%
1.93
2.26
-14.71%
รวมต้นทุน
134.76
136.56
-1.32%
144.23
-6.56%
278.99
275.31
1.34%
กำไรขั้นต้น
49.67
59.88
-17.06%
55.50
-10.51%
105.17
114.75
-8.35%
อัตรากำไรขั้นต้น
26.93%
30.48%
-3.55%
27.79%
-0.86%
27.38%
29.42%
-2.04%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
41.43
42.22
-1.87%
42.78
-3.16%
84.21
77.02
9.33%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษเงินได้
8.71
18.19
-52.11%
14.78
-41.08%
23.49
38.88
-39.58%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
4.71%
9.23%
-4.52%
7.32%
-2.62%
6.07%
9.94%
-3.86%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
6.58
14.10
-53.31%
11.52
-42.87%
18.11
29.84
-39.33%
อัตรากำไรสุทธิ (%)
3.56%
7.16%
-3.60%
5.71%
-37.65%
4.68%
7.63%
-2.95%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)*
0.04
0.09
-53.31%
0.07
-42.87%
0.11
0.18
-39.33%
จำนวนหุ้นสามัญ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (ล้านหุ้น) *
162.00
162.00
162.00
162.00
162.00

*ปรับปรุงใหม่

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 2/57 ไตรมาส 2/56 % เปลี่ยนแปลง 6 เดือน/57 6 เดือน/56 % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
150.15
160.69
-6.56%
313.50
314.21
-0.22%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
28.94
28.13
2.89%
58.22
59.09
-1.47%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
5.34
7.63
-29.93%
12.44
16.76
-25.77%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
184.43
196.44
-6.12%
384.16
390.06
-1.51%

ไตรมาส 2 ปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 184.43 ล้านบาท ลดลง 12.01 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 6.12 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและบริการรวม 196.44 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 183.10 ล้านบาท ลดลง 12.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 6.19 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายจำนวน 195.19 ล้านบาท รายได้จากการขายที่ลดลงมาจากกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ซึ่งลดลงตามภาคการผลิตของอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ รายได้จากการขายสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 2 ปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 134.76 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 133.88 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 0.89 ล้านบาท ต้นทุนขายลดลงตามปริมาณการขายที่ลดลง ด้านต้นทุนบริการลดลงเนื่องจากการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 2 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 73.07 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 26.93 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.48 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นให้กับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 2 ปี 2557 มีจำนวน 41.43 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 22 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 19.43 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นหลักเป็นค่าใช้จ่ายในการขายของบริษัทย่อย ด้านค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวนใกล้เคียงกัน เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 6.58 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 3.56 กำไรสุทธิลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 7.52 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 53.31 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 14.10 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.16

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม ณ 30 มิถุนายน 2557 ณ 31 ธันวาคม 2556 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
515.97
100.00%
511.45
100.00%
0.88%
หนี้สิน
202.54
39.25%
202.75
39.64%
-0.11%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
313.43
60.75%
308.70
60.36%
1.53%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 515.97 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.51 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 0.88 สินทรัพย์ที่เพิ่มขึ้นหลักมาจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นจำนวน 20 ล้านบาท และสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 10.06 ล้านบาท แต่มีรายการเงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจำนวน 22.49 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 202.54 ล้านบาท ใกล้เคียงกันกับปีก่อน หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.11 หนี้สินที่ลดลงหลักมาจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินจำนวน 7.92 ล้านบาท แต่มีเจ้าหนี้การค้าในขณะที่เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 6.41 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 313.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 4.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.53 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิในงวดปัจจุบัน

บริษัทจดทะเบียนเพิ่มทุนจำนวน 27 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญแก่ผู้ถือหุ้น

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1/2557

ดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินงาน

หน่วย : ล้านบาท

  ไตรมาส 1/57 ไตรมาส 1/56 % เปลี่ยนแปลง ไตรมาส 4/56 % เปลี่ยนแปลง
รายได้จากการขาย
198.52
192.60
3.07%
194.93
1.84%
รายได้จากการให้บริการ
1.22
1.02
19.73%
1.27
-4.35%
รายได้อื่น
2.06
3.55
-41.96%
0.39
424.92%
รวมรายได้
201.79
197.16
2.35%
196.60
2.64%
ต้นทุนขาย
143.19
137.80
3.91%
135.28
5.85%
ต้นทุนบริการ
1.04
0.95
9.94%
1.47
-29.55%
รวมต้นทุน
144.23
138.74
3.95%
136.75
5.47%
กำไรขั้นต้น
55.50
54.87
1.15%
59.45
-6.64%
อัตรากำไรขั้นต้น (%)
27.79%
28.34%
-0.55%
30.30%
-2.51%
รวมค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
42.78
37.72
13.40%
47.74
-10.40%
กำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้
14.78
20.69
-28.56%
12.10
22.16%
อัตรากำไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ (%)
7.32%
10.49%
-3.17%
6.15%
1.17%
กำไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
11.52
15.74
-26.80%
7.80
47.76%
อัตรากำไรสุทธิ (%)
5.71%
7.99%
-2.27%
3.97%
43.96%
กำไรต่อหุ้น
0.09
0.12
-26.80%
0.06
47.76%

รายได้

หน่วย : ล้านบาท

โครงสร้างรายได้ ไตรมาส 1/57 % ไตรมาส 1/56 % % เปลี่ยนแปลง
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
163.44
82%
153.82
79%
6.26%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
29.43
15%
30.66
16%
-4.04%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค
6.86
3%
9.13
5%
-24.85%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
199.73
100%
193.61
100%
3.16%

ไตรมาส 1 ปี 2557 งบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 199.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.12 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 3.16 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีรายได้จากการขายและบริการรวม 193.61 ล้านบาท

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 198.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.92 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 3.07 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่มีรายได้จากการขายจำนวน 192.60 ล้านบาท รายได้จากการขายเพิ่มขึ้นหลักมาจากการขายในกลุ่มสินค้าด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ที่เริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากลูกค้ากลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม ส่วนคำสั่งซื้อจากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักอื่นๆ มีจำนวนลดลง ชะลอตัวตามภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

ต้นทุนขายและต้นทุนบริการ

ไตรมาส 1 ปี 2557 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 144.23 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 143.19 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 1.04 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 5.49 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.95 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในไตรมาส 1 ปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 72.21 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.79 อัตรากำไรขั้นต้นลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 28.34 เนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1 ปี 2557 มีจำนวน 42.78 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 20.90 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 21.88 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในส่วนผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยที่เปิดใหม่

กำไรสุทธิ

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 11.52 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.71 กำไรสุทธิลดลงจากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนจำนวน 4.22 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นอัตราร้อยละ 26.80 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีกำไรสุทธิจำนวน 15.74 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.99

ฐานะการเงิน

งบการเงินรวม 31 มีนาคม 2557 31 ธันวาคม 2556 % เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
506.06
100.00%
511.45
100.00%
-1.05%
หนี้สิน
185.37
36.63%
202.75
39.64%
-8.58%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
320.69
63.37%
308.70
60.36%
3.89%

สินทรัพย์

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 506.06 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 5.39 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 1.05% สาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือจำนวน 4.9 ล้านบาท เงินสดและเงินฝากธนาคารลดลงจำนวน 21.28 ล้านบาท แต่มียอดลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 21.16 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีหนี้สินรวม 185.37 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจำนวน 17.38 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 8.58 สาเหตุหลักมาจากการลดลงของเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินจำนวน 7.96 ล้านบาท และมีเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลง 11.04 ล้านบาท

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557 บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 320.69 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 11.99 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 3.89 เป็นผลมาจากกำไรสุทธิในงวดปัจจุบัน

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2556

ดาวน์โหลด


สรุปผลการดำเนินงาน

ปี 2556 งบการเงินรวมของบริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) มีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 773.88 ล้านบาท ลดลง 16.15 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.04 เป็นผลมาจากรายได้จากการขายในกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการมีจำนวนลดลง ในขณะที่กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่มีจำนวน 50.75 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 5.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน เนื่องจากการขายสินค้าในกลุ่มที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูง มีสัดส่วนเพิ่มขึ้น และมีต้นทุนค่าบริการในบริษัทย่อยที่ลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน

รายได้

บริษัทมีรายได้จากการขายจำนวน 769.09 ล้านบาท ลดลง 17.14 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 2.17 เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีรายได้จากการขายจำนวน 786.23 ล้านบาท รายได้จากการขายลดลง สาเหตุหลักจากการขายสินค้าในกลุ่มควบคุมสภาพแวดล้อมให้กับลูกค้ากลุ่มงานราชการลดลง นอกจากนี้รายได้จากการขายในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารมีจำนวนลดลง ตามการชะลอตัวของภาคการส่งออก อย่างไรก็ตาม รายได้จากการขายในกลุ่มสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม มีจำนวนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากคำสั่งซื้อของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของภาคการผลิต และคำสั่งซื้อของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

รายได้จากการให้บริการจำนวน 4.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.99 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 26.01เมื่อเทียบกับปีก่อน มีผล มาจากการให้บริการที่มีประสิทธิภาพในโครงการรับบำบัดน้ำให้แก่ลูกค้า

โครงสร้างรายได้ ปี 2556 ปี 2555 %
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
617.29
79.77%
597.17
75.59%
3.37%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
123.46
15.95%
152.94
19.36%
-19.28%
กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
33.12
4.28%
39.91
5.05%
-17.01%
รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
773.88
100%
790.03
100%
-2.04%

หมายเหตุ *บริษัทมีการจัดประเภทสินค้าใหม่

รายได้อื่นของบริษัทจำนวน 2.79 ล้านบาท ประกอบด้วยรายการโอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 0.66 ล้านบาทและมีรายได้อื่นๆ จำนวน 2.13 ล้านบาท

ต้นทุนขายและบริการ

ปี 2556 บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการจำนวน 540.08 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 536.36 ล้านบาท และต้นทุนบริการจำนวน 3.71 ล้านบาท ต้นทุนขายและต้นทุนบริการลดลงจำนวน 31.23 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.47 เมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนขายมีจำนวนลดลงตามการขายที่ลดลง และการขายในอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้นของสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบางรายการ ด้านต้นทุนบริการมีจำนวนลดลง เนื่องจากการลดต้นทุนบริการของบริษัทย่อยลง

สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในปี 2556 คิดเป็นร้อยละ 69.79 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 30.21 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ร้อยละ 27.69 การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้น มาจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นสูงในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 และกำไรขั้นต้นจากการให้บริการมีอัตรากำไรขั้นต้นดีขึ้นจากประสิทธิภาพที่สูงขึ้นและการที่ไม่มีผลขาดทุนจากโครงการในบริษัทย่อยเช่นที่เกิดในปี 2555

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2556 มีจำนวน 168.91 ล้านบาท ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 79.98 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 85.58 ล้านบาท หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญจำนวน 1.25 ล้านบาท และขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 2.10 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยที่จัดตั้งขึ้นใหม่ 2 แห่ง และผลขาดทุนจากการผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีผลกำไร

บริษัทมีกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 50.75 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 6.53 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 5.31 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.70 เมื่อเทียบกับปีก่อน

อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร


งบการเงินรวม ปี 2556 ปี 2555*
อัตรากำไรขั้นต้น
30.21%
27.69%
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
10.25%
9.72%
อัตรากำไรสุทธิ
6.53%
5.72%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
16.77%
15.87%

หมายเหตุ *ปรับปรุงใหม่

ในปี 2556 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 16.77 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 15.87 จากการขายและการให้บริการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นและค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ต่ำกว่ากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้น ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ฐานะการเงิน


งบการเงินรวม ปี 2556 ปี 2555* %
เปลี่ยนแปลง
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
511.45
100.00%
507.96
100.00%
0.69%
หนี้สิน
202.75
39.64%
215.99
42.52%
-6.13%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
308.70
60.36%
291.97
57.48%
5.73%

หมายเหตุ *ปรับปรุงใหม่

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 511.45 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 358.62 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 152.83 ล้านบาท สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจำนวน 6.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 1.34 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 507.96 ล้านบาท สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงหลักมาจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น

ลูกหนี้การค้า

ในปี 2556 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวน 108.65 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าลดลงจากปี 2555 ตามการขายที่ลดลง โดยมีระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย 51.91 วันใกล้เคียงกับปี 2555 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 52.85 วัน บริษัทมีนโยบายการให้เทอมการจ่ายชำระแก่ลูกค้าขั้นต่ำ 30 วัน ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาเทอมการจ่ายชำระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อและประวัติการชำระเงินในอดีต สำหรับนโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ บริษัทจะพิจารณาจากยอดค้างชำระของลูกหนี้ที่มีอายุการชำหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งจะพิจารณาเป็นราย ๆ ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% จากยอดหนี้คงค้าง โดยปี 2556 มียอดค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าลดลงจำนวน 0.11 ล้านบาท จากปีก่อนที่มีการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจำนวน 0.17 ล้านบาท

สินค้าคงเหลือ-สุทธิ

บริษัทมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิจำนวน 189.30 ล้านบาท มีจำนวนลดลงจากปี 2555 จำนวน 6.32 ล้านบาทหรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 3.23 ในส่วนของนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ บริษัทพิจารณาจากอายุและสภาพของสินค้าเป็นหลัก กรณีเป็นสินค้าเสื่อมสภาพเร็วมีอายุเกิน 1 ปี ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 50% ของมูลค่าสินค้าคงค้าง กรณีสินค้าเสื่อมสภาพเร็วที่มีอายุเกิน 2 ปีขึ้นไปหรือสินค้าชำรุดใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 100% ของมูลค่าสินค้าคงค้า

ในปี 2556 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าจำนวน 3.95 ล้านบาท

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ

ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2556 มีจำนวน 147.85 ล้านบาท ลดลงจากปี 2555 จำนวน 4.95 ล้านบาท สาเหตุหลักจากค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินจำนวน 11.94 ล้านบาท ส่วนทรัพย์สินที่เพิ่มหลักมาจากเครื่องตกแต่ง เครื่องใช้สำนักงาน รวมถึงการปรับปรุงอาคารและระบบสาธารณูปโภค สำหรับสำนักงานสาขา และการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทจำนวนรวม 5.68 ล้านบาท

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2556 บริษัทมีหนี้สินรวม 206.05 ล้านบาท ประกอบด้วยหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 178.73 ล้านบาท และหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 27.32 ล้านบาทหนี้สินรวมเปลี่ยนแปลงลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 9.94 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 4.60 สาเหตุหลักจากจำนวนเงินกู้ยืมระยะยาวลดลง

บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้
แอลซีและทีอาร์
188.00
36.01
151.99
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
65.00
10.00
55.00
หนังสือค้ำประกัน
30.70
2.11
28.59
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
56.50
6.64
49.86
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงิน : บาท
220.00
15.33
204.67
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงิน : ดอลล่าร์สหรัฐ
1.15
0.58
0.57

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 310.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.33 จาก ณ 31 ธันวาคม 2555 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 294.79 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน

ในปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.65 เท่า ลดลงจากปี 2555 ที่มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.75 เท่า เนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นจำนวน 16.73 ล้านบาท จากกำไรสะสมของปีในขณะที่มีภาระหนี้สินลดลงจำนวน 13.24 ล้านบาท

สภาพคล่อง

หน่วย : ล้านบาท

กระแสเงินสด 31 ธ.ค. 2556 31 ธ.ค. 2555
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
60.45
56.55
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
(4.60)
(5.43)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(30.23)
(46.22)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
25.62
4.91
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
49.61
23.90

บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 60.45 ล้านบาท โดยมีกำไรจากจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 84.37 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลงสาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นลดลงจำนวน 2.22 ล้านบาท สินค้าคงเหลือลดลงจำนวน 4.89 ล้านบาท เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นลดลงจำนวน 9.63 ล้านบาท จ่ายผลประโยชน์พนักงานจำนวน 8.10 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้จำนวน 14.25 ล้านบาท

กระแสเงินสดจากกิจกรรมใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 4.6 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร และสินทรัพย์ประเภทซอฟแวร์คอมพิวเตอร์

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 30.23 ล้านบาท จากการจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าจำนวน 23.15 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 3.25 ล้านบาท และจ่ายเงินปันผลจำนวน 35.08 ล้านบาท โดยมีเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้นจำนวน 29.19 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 49.62 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 25.72 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2555

อัตราส่วนสภาพคล่อง

  ปี 2556 ปี 2555
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
2.04
1.98
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
51.91
52.85
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
59.96
57.42
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
130.07
119.94
วงจรเงินสด
122.02
115.37

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2556 เท่ากับ 2.04 เท่า เพิ่มขึ้น 0.06 เท่าจากปี 2555 เนื่องจากมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่มขึ้นจากรายงานเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น ในขณะที่หนี้สินหมุนวียนมีจำนวนใกล้เคียงกันกับปีก่อน

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2556 เท่ากับ 51.91 วันใกล้เคียงกับปี 2555 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 52.85 วัน ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยปี 2556 เท่ากับ 130.07 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 เท่ากับ 10.13 วัน เนื่องจากบริษัทมีปริมาณการสั่งซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น และระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ในปี 2556 เท่ากับ 59.96 เพิ่มขึ้นจำนวน 2.54 วัน จากปี 2555 การสั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้นานกว่าการสั่งซื้อในประเทศ

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2555

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่จำนวน 44.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 54.99 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ตามการขยายตัวของภาคการผลิตในอุตสาหกรรม และจากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น ทำให้บริษัทซึ่งเป็นผู้นำเข้า สินค้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ที่มีผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

ค่าใช้จ่ายขายและบริหารลดลงมีสาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อย ค่าใช้จ่ายหนี้สูญและ หนี้สงสัยจะสูญลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน ต้นทุนทางการเงินลดลงจากดอกเบี้ยวงเงินเบิกเกินบัญชีและดอกเบี้ยเงินกู้ยืมที่ลดลง นอกจากนี้ การปรับลดอัตราการเสียภาษี มีผลทำให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลลดลง

ผลการดำเนินงาน

 • รายได้
  ในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 790.03 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 70.89 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 9.86 เมื่อเทียบกับปี 2554 ที่มีรายได้จากการขายและบริการรวม 719.14 ล้านบาท

  รายได้หลักมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมจำนวน 620.90 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 78.59 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 54.82 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 9.68 เมื่อเทียบกับปี 2554 รายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามการขยายตัวของกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรม ยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และกลุ่มอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ซึ่งเป็นกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัท สินค้าหลักที่จำหน่ายใน กลุ่มนี้เป็นกลุ่มสินค้าป้องกันภัยส่วนบุคคล สินค้าที่ยอดจำหน่ายสูงสุดได้แก่ สินค้าประเภท ถุงมือนิรภัย รองเท้านิรภัย และแว่นตานิรภัย

  รายได้จากการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อมในปี 2555 มีจำนวน 129.21 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนรายได้ร้อยละ 16.36 ของรายได้จากการขายและการให้บริการรวม เพิ่มขึ้นจำนวน 16.73 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 14.87 เมื่อเทียบกับปี 2554 รายได้ที่เพิ่มขึ้นมาจากปริมาณการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นของลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์ ที่ฟื้นตัวจากเหตุการณ์อุทกภัยช่วงปลายปี 2554

  รายได้ในกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำในปี 2555 มีจำนวน 39.91 ล้านบาท ลดลงจำนวน 0.68 ล้านบาท หรือลดลง คิดเป็นร้อยละ 1.68 เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยในปี 2555 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเพิ่มขึ้นจำนวน 19.56 ล้านบาท ในขณะที่รายได้จากการออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบบำบัดน้ำที่มีจำนวนลดลง 20.24 ล้านบาท

  งบการเงินรวม ปี 2555 ปี 2554 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
  %
  ล้านบาท % ล้านบาท %
  กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
  620.90
  78.59%
  566.08
  78.71%
  9.68%
  กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
  129.21
  16.36%
  112.48
  15.65%
  14.87%
  กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบบำบัดน้ำ
  39.91
  5.05%
  40.59
  5.64%
  (1.68%)
  รวมรายได้จากการขายและการให้บริการ
  790.03
  100%
  719.14
  100%
  9.86%

  บริษัทมีรายได้อื่นจำนวน 4.10 ล้านบาท ประกอบด้วยกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 1.47 ล้านบาท จากค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น และมีรายได้อื่นๆ จำนวน 2.62 ล้านบาท ในปี 2555 บริษัทมีรายได้รวมทั้งสิ้น 794.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 721.94 ล้านบาทในปี 2554 จำนวน 72.19 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 9.99

 • ต้นทุนขายและบริการ
  บริษัทมีต้นทุนขายและต้นทุนบริการในปี 2555 จำนวน 571.31 ล้านบาท ประกอบด้วยต้นทุนขายจำนวน 564.11 ล้านบาท และ ต้นทุนบริการจำนวน 7.20 ล้านบาท ต้นทุนขายและบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 62.54 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 12.29% เมื่อเทียบ กับปี 2554 ต้นทุนขายมีจำนวนเพิ่มขึ้นผันแปรตามรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้น ด้านต้นทุนบริการมีจำนวนลดลงเนื่องจากรายได้ในส่วนการออกแบบ ผลิต ติดตั้งระบบบำบัดน้ำมีลดลง เมื่อเทียบกับปี 2554

  สัดส่วนต้นทุนขายและบริการในปี 2555 คิดเป็นร้อยละ 72.31 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ ทำให้มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ ร้อยละ 27.69 ในขณะที่ปี 2554 มีสัดส่วนต้นทุนขายและบริการร้อยละ 70.75 ของรายได้จากการขายและการให้บริการ และมีอัตรากำไร ขั้นต้นร้อยละ 29.25 การลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นมาจากการขายสินค้าในกลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำ เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 และในส่วนของกลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำยังมีการขาย สินค้าในอัตรากำไรขั้นต้นไม่สูงนัก และการให้บริการที่ยังมีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นลบ เนื่องจากต้นทุนโครงการในบริษัทย่อยมีผลขาดทุนจาก การส่งมอบงานล่าช้ากว่ากำหนด

 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบด้วยค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขายต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการขนส่ง และ ค่าใช้จ่ายในการขายอื่นๆ ในปี 2555 บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายจำนวน 78.65 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 2.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 3.43 เมื่อเทียบกับปี 2554 ค่าใช้จ่ายในการขายที่เพิ่มขึ้นหลักมาจาก ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มขึ้น และผลตอบแทนที่ผันแปรตามรายได้จากการขาย และค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามปริมาณการขาย

  ค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากร ค่าเสื่อมราคา และค่าใช้จ่ายบริหารอื่นๆ ในปี 2555 บริษัท มีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 82.22 ล้านบาท ลดลงจำนวน 9.36 ล้านบาท หรือลดลงคิดเป็นร้อยละ 10.22 เมื่อเทียบกับปี 2554 สาเหตุหลักจากการลดลงของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของบริษัทย่อยมีจำนวนลดลง 6.5 ล้านบาท และการลดลงของหนี้สูญและ สงสัยจะสูญจำนวน 3.85 ล้านบาท

  ต้นทุนทางการเงินในปี 2555 มีจำนวน 3.49 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 0.89 ล้านบาท เนื่องจากมีดอกเบี้ยเงินเบิก เกินบัญชี และดอกเบี้ยเงินกู้ยืมธนาคารลดลง

  ภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 14.54 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 1.45 ล้านบาท เนื่องจากมีอัตราการจ่ายภาษีที่ลดลง

 • กำไรจากการดำเนินงาน
  บริษัทมีกำไรจากการดำเนินงานจำนวน 61.94 ล้านบาทในปี 2555 คิดเป็นอัตรากำไรจากการดำเนินงานร้อยละ 7.80 กำไรจาก การดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น และมีค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลงดังกล่าว

 • กำไรสุทธิ
  บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 44.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15.87 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 54.99 เมื่อเทียบกับปี 2554 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 5.63

  อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร

  งบการเงินรวม ปี 2555 ปี 2554
  อัตรากำไรขั้นต้น
  27.69%
  29.25%
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
  7.80%
  6.30%
  อัตรากำไรสุทธิ
  5.63%
  3.49%
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
  15.96%
  10.40%

  ในปี 2555 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 15.96 เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ที่มีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นร้อยละ 10.40 จากรายได้จากการขายที่เพิ่มขึ้น ถึงแม้จะมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลง เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นในส่วนของการบริการด้านระบบบำบัดน้ำ ยังเป็นลบ แต่ค่าใช้จ่ายโดยรวมลดลง ทั้งค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ ต้นทุนทางการเงิน รวมถึงอัตราภาษี ที่ลดลงจากปีก่อน ทำให้บริษัทมีอัตรากำไรจากการดำเนินงานและอัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้น

ฐานะทางการเงิน

งบการเงินรวม ปี 2555 ปี 2554 เพิ่มขึ้น(ลดลง)
%
ล้านบาท % ล้านบาท %
สินทรัพย์
501.63
100.00%
483.28
100.00%
3.80%
หนี้สิน
215.99
43.06%
213.21
44.21%
1.30%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
285.64
56.94%
272.08
56.30%
4.98%

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 501.63 ล้านบาท ประกอบด้วยสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 348.18 ล้านบาท สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำนวน 153.46 ล้านบาท สินทรัพย์รวมพิ่มขึ้นจำนวน 18.35 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ 3.80 เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2554 ที่มีสินทรัพย์รวมจำนวน 483.28 ล้านบาท สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้า คงเหลือจำนวน 15.75 ล้านบาท

 • ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น-สุทธิ
  ในปี 2555 บริษัทมีลูกหนี้การค้าจำนวน 124.21 ล้านบาท ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ผันแปรตามปริมาณการขายที่ เพิ่มขึ้น บริษัทมีนโยบายในการให้เทอมการจ่ายชำระแก่ลูกค้าขั้นต่ำ 30 วัน โดยมีเทอมการจ่ายชำระที่ให้แก่ลูกค้าเฉลี่ย 53 วัน ซึ่งบริษัท จะทำการพิจารณาเทอมการจ่ายชำระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำระเงินในอดีต นอกจากนี้ บริษัทมี นโยบายการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยบันทึกค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญโดยประมาณจากจำนวนหนี้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกเก็บเงินจากลูก หนี้ไม่ได้ตามเงื่อนไขการชำระเงิน โดยอาศัยประวัติการเรียกเก็บเงินในอดีตและตามสถานะปัจจุบันของลูกหนี้คงค้าง ณ วันที่งบดุล โดย พิจารณาจากลูกหนี้ที่มีอายุการชำระหนี้เกิน 180 วัน และไม่มีการเคลื่อนไหวซึ่งพิจารณาเป็นรายๆ ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 100% จากยอดหนี้คงค้างทั้งสิ้น ในปี 2555 บริษัทตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น จำนวน 0.17 ล้านบาท สำหรับลูกหนี้อื่นของบริษัท ประกอบด้วย รายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและค่าใช้จ่ายอื่น ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนดชำระ เป็นต้น

 • สินค้าคงเหลือ-สุทธิ
  ในปี 2555 บริษัทมีสินค้าคงเหลือ-สุทธิจำนวน 195.62 ล้านบาท มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 จำนวน 15.76 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 8.76 สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นสาเหตุหลักจากการเพิ่มสินค้าใหม่เพื่อขยายตลาด

  ในส่วนของนโยบายการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าสำหรับสินค้าล้าสมัยหรือเสื่อมคุณภาพ บริษัทพิจารณาจากอายุและสภาพ ของสินค้าเป็นหลักตามหลักการดังต่อไปนี้

  - สินค้าเสื่อมสภาพเร็วที่มีอายุเกิน 1 ปี (เช่น รองเท้า แว่นตา และถุงมือยาง เป็นต้น) ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 50% ของมูลค่าสินค้าคงค้าง

  - สินค้าเสื่อมสภาพเร็วที่มีอายุเกิน 2 ปีขึ้นไป ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 100% ของมูลค่าสินค้าคงค้าง

  - สินค้าที่พิจารณาเป็นสินค้าชำรุดแล้ว ใช้อัตราการตั้งค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า 100%

  ในปี 2555 บริษัทบันทึกค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจาก ปี 2554 จำนวน 1.88 ล้านบาท ในขณะที่ในปี 2554 บริษัทบันทึก ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นจากปี 2553 จำนวน 3.12 ล้านบาท จำนวนการบันทึกค่าเผื่อมูลค่าสินค้ามีแนวโน้มลดลง จากการที่บริษัทมีการบริหารสินค้าคงคลังได้ดีขึ้น

 • ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ
  ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์-สุทธิ ในปี 2555 มีจำนวน 152.80 ล้านบาท ลดลงจากปี 2554 จำนวน 6.86 ล้านบาท สาเหตุหลักจาก ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินจำนวน 15.07 ล้านบาท ระหว่างปีมีการซื้อสินทรัพย์เพิ่มในส่วนของสินค้าสาธิตจำนวน 2.12 ล้านบาท เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงานจำนวน 2.24 ล้านบาท และซื้อสินทรัพย์อื่นๆอีกจำนวน 0.63 ล้านบาท

แหล่งที่มาของเงินทุน

หนี้สิน

ณ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีหนี้สินรวม 215.99 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ณ 31 ธันวาคม 2554 จำนวน 2.78 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 1.30 เป็นหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 175.57 ล้านบาท ลดลงจำนวน 6.68 ล้านบาทจากปี 2554 สาเหตุหลักจากเงินเบิกเกิน บัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลงจำนวน 17.28 ล้านบาท และส่วนของหนี้สินที่ถึงกำหนดชำระใน 1 ปี ลดลงจำนวน 2.57 ล้านบาท แต่มี เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 12.37 ล้านบาท

บริษัทมีหนี้สินไม่หมุนเวียนจำนวน 40.42 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 9.47 ล้านบาท สาเหตุหลักจากการทำสัญญากู้เงินจาก การธนาคารจำนวน 30 ล้านบาท นอกจากนี้บริษัทยังมีการรับรู้ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นจำนวน 3.59 ล้านบาท

บริษัทมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้นกับสถาบันการเงิน ดังนี้

รายการ หน่วย: ล้านบาท
วงเงิน เบิกใช้ ยังไม่ได้ใช้
แอลซีและทีอาร์
188.00
21.46
166.54
ตั๋วสัญญาใช้เงิน
65.00
-
65.00
หนังสือค้ำประกัน
30.70
5.32
25.38
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
46.50
2.71
43.79
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงิน : บาท
220.00
-
220
สัญญาซื้อเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าสกุลเงิน : ดอลล่าร์สหรัฐ
1.15
-
1.15

ส่วนของผู้ถือหุ้น

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นที่เป็นของบริษัทใหญ่ ณ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 288.46 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 16.38 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 5.77 จาก ณ 31 ธันวาคม 2554 ที่มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 272.08 ล้านบาท เป็นผลมาจากกำไรสุทธิของปี 2555 จำนวน 42.27 ล้านบาท

ในปี 2555 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 0.75 เท่า ลดลงจากปี 2554 ที่มีอัตราส่วนหนี้ิสินต่อส่วนของเจ้าของเท่ากับ 0.78 เท่า เนื่องจากบริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น ในขณะที่มีภาระหนี้สินใกล้เคียงกับปี 2554

กระแสเงินสด ปี 2555 ปี 2554
เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
56.55
(1.10)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
(5.43)
(8.30)
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
(46.22)
(50.58)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
4.91
(59.99)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
23.90
19.00

สภาพคล่อง

ในปี 2555 บริษัทมีเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงานจำนวน 56.55 ล้านบาท โดยมีกำไรจากจากการดำเนินงานก่อน การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงานจำนวน 79.26 ล้านบาท สินทรัพย์และหนี้สินจากการดำเนินงานเปลี่ยนแปลง สาเหตุหลักมาจาก ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 4.93 ล้านบาท ผันแปรตามการขายที่เพิ่มขึ้น สินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น 17.39 ล้านบาท จากการสั่งซื้อสินค้าใหม่ ที่บริษัทกำลังขยายตลาด เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเพิ่มขึ้น 13.19 ล้านบาท และจ่ายภาษีเงินได้ 13.92 ล้านบาท

กระแสเงินสด ใช้ไปจากกิจกรรมลงทุนจำนวน 5.43 ล้านบาท เป็นเงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร 4.99 ล้านบาท จากการซื้อ สินทรัพย์ประเภทสินค้าสาธิต เครื่องตกแต่งและเครื่องใช้สำนักงาน และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ เงินสดจ่ายเพื่อให้เงินกู้ยืมแก่พนักงาน เพิ่มขึ้น 0.79 ล้านบาท และมีเงินสดรับจากดอกเบี้ยและการจำหน่ายทรัพย์สินรวม 0.36 ล้านบาท

กระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงินจำนวน 46.22 ล้านบาท เนื่องจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง 17.25 ล้านบาท จ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาวและจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินรวม 27.64 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวน 28.35 ล้านบาท จ่ายดอกเบี้ยจำนวน 2.99 ล้านบาท อย่างไรก็ตามบริษัทมีเงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินจำนวน 30 ล้านบาท

บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 จำนวน 23.90 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 4.91 ล้านบาท เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2554

อัตราส่วนสภาพคล่อง

บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องในปี 2555 เท่ากับ 1.98 เท่า เพิ่มขึ้น 0.21 เท่าจากปี 2554 เนื่องจากบริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพิ่ม ขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 7.69 ในขณะที่มีหนี้สินหมุนวียนลดลงร้อยละ 3.67 ทำให้บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่องเพิ่มขึ้น

บริษัทมีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยในปี 2555 เท่ากับ 52.85 วันซึ่งใกล้เคียงกับปี 2554 ที่มีระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย 53.74 วัน ทั้งนี้บริษัท มีนโยบายการให้เครดิตแก่ลูกค้ารัดกุมและทบทวนการให้เครดิตแก่ลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

ในปี 2555 บริษัทมีระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยเท่ากับ 119.94 วัน เพิ่มขึ้นจากปี 2554 เท่ากับ 9.02 วัน เนื่องจากบริษัทมีปริมาณ การสั่งซื้อสินค้าใหม่เพิ่มขึ้น

บริษัทมีระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย ในปี 2555 เท่ากับ 57.42 เพิ่มขึ้นจำนวน 5.54 วัน จากปี 2554 จากการสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นและการ สั่งซื้อส่วนใหญ่เป็นการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้นานกว่าการสั่งซื้อในประเทศ

อัตราส่วนสภาพคล่อง ปี 2555 ปี 2554
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)
1.98
1.77
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเร็ว (เท่า)
0.87
0.79
ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ย (วัน)
52.85
53.74
ระยะเวลาชำระหนี้เฉลี่ย (วัน)
57.42
51.88
ระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ย (วัน)
119.94
110.92
วงจรเงินสด
115.37
112.78

คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2554

ดาวน์โหลด


ภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา

ปี 2554 ธุรกิจหลักของบริษัททางด้านการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัทนั้นมีการขยายตัวได้ดีตามเศรษฐกิจ ถึงแม้ในไตรมาส 4 บริษัทได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมแต่ยอดรายได้จากการขายสินค้าเพื่ออาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานของบริษัท ยังสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 10.27

สำหรับธุรกิจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ ได้มีการทำตลาดอย่างต่อเนื่องและมียอดรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ทางบริษัทจึงได้มีการลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อยเมื่อไตรมาส 2 ที่ผ่านมาอีกจำนวน 8.5 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 76.67 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทย่อยรับงานได้ต่ำกว่าเป้าหมาย จึงทำให้รายได้ยังไม่คุ้มค่าใช้จ่ายจึงทำให้ผลประกอบการในปี 2554 ยังมีผลขาดทุน

ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีรายได้รวมเท่ากับ 475.80 ล้านบาท 646.83 ล้านบาท และ 721.94 ล้านบาทตามลำดับ โดยมีกำไรสุทธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 17.61 ล้านบาท และ 37.76 ล้านบาท และ 25.18 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งในปี 2552 บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด มูลค่า 4.52 ล้านบาท

ในส่วนของสินทรัพย์ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 มีมูลค่าเท่ากับ 357.92 ล้านบาท 483.86 ล้านบาท และ 483.28 ล้านบาท ตามลำดับ ซึ่งการเพิ่มขึ้นของปี2553 มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้าและสินค้าคงเหลือตามการขยายตัวของยอดขายและเงินสดคงเหลือจากการระดมเงินลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ในเดือนธันวาคม 2553

การวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน

การวิเคราะห์รายได้

ในปี 2553 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 637.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 36.14 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่เพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากภาวะถดถอยซึ่งส่งผลกระทบต่อยอดขายในงวดเดียวกันของปี 2552

ในปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับ 719.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 คิดเป็นร้อยละ 12.74 เนื่องจากคำสั่งซื้อที่ขยายตัวขึ้นตามเศรษฐกิจและรายได้หลักที่เพิ่มขึ้นเป็นสินค้าประเภทอุปรกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

โครงสร้างรายได้ของบริษัทในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีรายได้หลักมาจากการจัดจำหน่ายสินค้าในกลุ่มอุปกรณ์นิรภัยส่วนบุคคล ร้อยละ 83.02 ร้อยละ 81.04 และร้อยละ 80.79 ของรายได้รวมตามลำดับ รายได้จากการขายอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานคิดเป็น ร้อยละ 15.45 ร้อยละ 14.08 และร้อยละ 13.20 ของรายได้รวมตามลำดับ รายได้จากธุรกิจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำ คิดเป็นร้อยละ – ร้อยละ 3.49 และร้อยละ 5.62 ของรายได้รวมตามลำดับ ในส่วนของรายได้อื่นคิดเป็น ร้อยละ 1.53 ร้อยละ 1.39 และร้อยละ 0.39 ของรายได้รวมตามลำดับ

ในส่วนของการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำ และการให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสีย บริษัทเริ่มดำเนินการเชิงธุรกิจในช่วงปลายปี 2552 โดยในปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบำบัดน้ำเท่ากับ 4.21 ล้านบาท และ 16.55 ล้านบาทตามลำดับ และรายได้จากการให้บริการออกแบบ ผลิต ก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำดีและน้ำเสียเท่ากับ 18.02 ล้านบาท และ 21.93 ล้านบาทตามลำดับ

การวิเคราะห์ต้นทุนและค่าใช้จ่าย


 • ต้นทุนขายและบริการ
  บริษัทมีต้นทุนขายและบริการในงวดบัญชี ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 329.34 ล้านบาท 438.68 ล้านบาท และ 508.77 บาท ตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนต้นทุนขายและบริการเท่ากับ ร้อยละ 70.29 ร้อยละ 68.77 และร้อยละ 70.75 ของรายได้จากการขายและบริการตามลำดับ ส่งผลให้บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวดบัญชี ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็น ร้อยละ 29.71 ร้อยละ 31.23 และร้อยละ 29.25 ของรายได้จากการขายและการให้บริการตามลำดับ ทั้งนี้สาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรขั้นต้นในปี 2553 อัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น เนื่องภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวทำให้การแข่งขันในด้านราคาลดลง และปี 2554 มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงเนื่องจากการขายสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นต่ำเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนงานบริการยังมีอัตรากำไรขั้นต้นเป็นลบ

 • ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เป็นค่าใช้จ่ายหลัก ส่วนที่เหลือ ได้แก่ ค่าเสื่อมราคา ดอกเบี้ยจ่าย ค่าโฆษณา ค่าจัดแสดงสินค้า ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการขนส่งและเดินทาง เป็นต้น ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 114.11 ล้านบาท 147.75 ล้านบาท และ 167.61 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.36 ร้อยละ 23.16 และร้อยละ 23.31 ของรายได้จากการขายและการให้บริการตามลำดับ

  โดยเป็นส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 39.83 ล้านบาท 68.71 ล้านบาท และ 76.04 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายต่อรายได้จากการขายและการให้บริการ เท่ากับร้อยละ 8.50 ร้อยละ 10.77 และร้อยละ 10.57 ตามลำดับของรายได้จากการขายและการให้บริการตามลำดับ จะเห็นได้ว่าสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวสูงขึ้นในปี 2552 เป็นผลจากยอดขายที่ลดลงและมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งไม่ได้ลดลงตามยอดขาย ในปี 2553 และในปี 2554 สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการขายปรับตัวสูงขึ้นจากปี 2552 เป็นผลจากการเพิ่มจำนวนพนักงานขายเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ เพิ่มค่านายหน้าให้แก่พนักงานขายเพื่อเป็นแรงจูงใจในการเพิ่มยอดขายให้มากขึ้น การเปลี่ยนวิธีการคำนวณการจ่ายโบนัสให้ฝ่ายขายเริ่มปี 2553

  ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 74.29 ล้านบาท 79.04 ล้านบาทและ 86.97 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้จากการขายและการให้บริการเท่ากับร้อยละ 15.86 ร้อยละ 12.39 และร้อยละ 12.09 ของรายได้จากการขายและการให้บริการตามลำดับ

  เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร มีค่าใช้จ่ายส่วนที่ไม่แปรผันตามรายได้ เช่น เงินเดือนพนักงาน เป็นต้น ในปี 2552 สัดส่วนค่าใช้จ่ายบริหารเพิ่มขึ้นเป็นผลจากการที่ยอดขายลดลงร้อยละ 18.57 และในปี 2553 การที่รายได้จากการขายและการให้บริการปรับตัวเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 36.14 ส่งผลให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายการบริหารลดลงจากปีก่อน

 • อัตรากำไรจากการดำเนินงาน
  อัตรากำไรจากการดำเนินงานซึ่งไม่รวมผลกำไรจากรายการพิเศษในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 6.65 ร้อยละ 8.98 และร้อยละ 6.30 ตามลำดับ

  ในปี 2552 อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเนื่องจากการลดลงของอัตรากำไรขั้นต้นซึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากภาวะการแข่งขันทางด้านราคาในช่วงที่ประสบกับภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ประกอบกับยอดขายที่ลดลงทำให้สัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสูงขึ้นเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายบางรายการเป็นค่าใช้จ่ายคงที่ซึ่งไม่แปรผันลดลงตามยอดขายที่ลดลง

  ในปี 2553 อัตรากำไรจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นเนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากการแข่งขันในด้านราคาที่ลดลง

  ส่วนในปี 2554 อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงเนื่องจากสาเหตุหลักมาจากการที่มีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงและมีค่าใช้จ่ายในการบันทึกการด้อยค่าสินค้าล้าสมัย ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร และมีการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้การค้า

 • อัตรากำไรสุทธิ
  อัตรากำไรสุทธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 3.70 ร้อยละ 5.84 และ 3.49 ของรายได้รวม ตามลำดับ

  รายการที่มีผลต่ออัตรากำไรสุทธิในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 สรุปได้ดังนี้

  ปี 2552 บริษัทมีอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากรายได้จากการขายลดลงรวมถึงอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยซึ่งส่งผลกระทบต่ออุปสงค์ของสินค้าของบริษัท และการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นทำให้มีการแข่งขันด้านราคา อย่างไรก็ตามในปี 2553 อัตรากำไรสุทธิของบริษัทปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมที่เป็นฐานลูกค้าของบริษัท รวมทั้งการแข่งขันทางด้านราคาที่ลดลง

  ใน ปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 10.93 ร้อยละ 17.71 และร้อยละ 10.40 ตามลำดับ ทั้งนี้การลดลงของอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2552 มีสาเหตุจากความสามารถในการทำกำไรลดลงจากการที่ยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นลดลง ในทางกลับกัน ยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นในปี 2553 ส่งผลให้อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในช่วงดังกล่าวเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ กำไรสุทธิ อัตรากำไรสุทธิ และอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นตามงบการเงินเฉพาะกิจการสูงกว่าตามงบการเงินรวมในปี 2553 มีสาเหตุจากการขาดทุนของบริษัทย่อย เนื่องจาก บริษัทย่อยเริ่มดำเนินการในเดือน พฤศจิกายน ปี 2552 และได้ทำการตลาดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เริ่มดำเนินการ แต่อย่างไรก็ดี บริษัทย่อยจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำการตลาดระยะหนึ่ง จึงทำให้เริ่มรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2553 จึงทำให้ผลประกอบในปี 2553 ยังมีผลขาดทุน ส่วนในปี 2554 อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นลดลงจากปี 2553 เนื่องจากอัตรากำไรขั้นต้นจากธุรกิจเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำยังติดลบ นอกจากนี้มีการบันทึกหนี้สงสัยจะสูญลูกหนี้การค้าในบริษัทย่อย และบันทึกด้อยค่าสินค้าขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร

  อัตราส่วนความสามารถในการทำกำไร งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
  2552 2553 2554 2552 2553 2554
  อัตรากำไรขั้นต้น 29.71% 30.87% 29.25% 29.71% 31.01% 30.63%
  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน 6.65% 8.98% 6.30% 5.39% 8.49% 6.63%
  อัตรากำไรสุทธิ 3.70% 5.84% 3.49% 2.97% 6.69% 4.21%
  อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น 10.93% 13.93% 10.40% 8.55% 18.99% 10.48%

ฐานะทางการเงิน

สินทรัพย์

บริษัทมีสินทรัพย์รวมในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 เท่ากับ 357.91 ล้านบาท 483.86 ล้านบาท และ 483.28 ล้านบาทตามลำดับ ซึ่งสินทรัพย์ที่สำคัญได้แก่ ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า สินค้าคงเหลือ และที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ในปี 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลง เป็นผลจากการลดลงของสินค้าคงเหลือและลูกหนี้ทางการค้า โดยที่บริษัทได้มีระบายสินค้าคงเหลือและชะลอการสั่งซื้อใหม่ สำหรับยอดลูกหนี้การค้าลดลงตามยอดขายที่ลดลง นอกจากนี้บริษัทได้มีการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัท แอเจิล แอ็ลไลแอนซ์ จำกัด รวมถึงจำหน่ายเงินให้กู้ยืมพร้อมดอกเบี้ยค้างรับแก่บริษัทดังกล่าว

ในปี 2553 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึ้นจาก ณ สิ้นปี 2552 เป็นผลมาจากการเพิ่มขึ้นของลูกหนี้การค้า และสินค้าคงคลังเนื่องจากยอดขายที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี 2554 สินทรัพย์รวมของบริษัทลดลงจาก ณ สิ้นปี 2553 เป็นผลมาจากการเพิ่มสินค้าคงเหลือลูกหนี้การค้าเนื่องจากแนวโน้มจากยอดขายที่เพิ่มขึ้น

 • ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
  ในปี 2552 ปี 2553 และปี 2554 บริษัทมีลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับการค้าเท่ากับ 81.39 ล้านบาท 100.76 ล้านบาท และ 110.98 ล้านบาท ในปี 2552 ลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้นในขณะที่ยอดขายลดลง เนื่องจากบริษัทมีการขยายระยะเวลาการชำระให้แก่ลูกหนี้การค้าที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง ซึ่งเริ่มฟื้นตัวในช่วงปี 2552 ส่งผลให้ยอดขายในปี 2553 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ทำให้ยอดลูกหนี้การค้าเพิ่มขึ้น ส่วนในปี 2554 ยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับสูงขึ้นเนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นจากยอดขาย

  บริษัทมีนโยบายในการให้เทอมการจ่ายชำระแก่ลูกค้าขั้นต่ำ 30 วัน โดยมีเทอมการจ่ายชำระที่ให้แก่ลูกค้าเฉลี่ย 50 ถึง 60 วัน ซึ่งบริษัทจะทำการพิจารณาเทอมการจ่ายชำระจากผลประกอบการที่ผ่านมา ยอดการสั่งซื้อ และประวัติการชำระเงินในอดีต

  ทั้งนี้ บริษัทมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันสิ้นงวด 31 ธันวาคม 2552 2553 และ 31 ธันวาคม 2554 ที่แยกระยะเวลาที่ค้างชำระได้ดังนี้

  หน่วย : บาท
  ระยะเวลาที่ค้างชำระหนี้ งบการเงินรวม
  31 ธ.ค. 2552 31 ธ.ค. 2553 31 ธ.ค. 2554
  ยังไม่ถึงกำหนดชำระ 58,210,542.81 60,980,779.64 66,253,064.10
  เกินกำหนด
  เกิน 1 - 60 วัน 22,442,277.59 34,987,328.57 41,573,097.19
  เกิน 60 - 120 วัน 662,214.30 3,509,839.60 3,182,491.04
  เกิน 120 - 180 วัน 57,587.40 1,496,744.36 290,181.79
  มากกว่า 180 วัน ขึ้นไป 2,512,401.43 2,193,538.30 5,940,717.48
  รวม 83,885,023.53 103,168,230.47 117,239,551.60
  หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 2,499,138.29 2,409,326.44 6,254,409.10
  ลูกหนี้การค้า - สุทธิ 81,385,885.24 100,758,904.03 110,985,142.50

  บริษั