This printed article is located at https://investor-th.pdgth.com/news.html

News

PHOL ยึดมั่นองค์กรโปร่งใส รับการต่ออายุการรับรองครั้งที่ 2 การเป็นแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC

Backกรกฎาคม 07, 2565

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ PHOL ผู้ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมครบวงจร รายใหญ่ของประเทศไทย ได้รับการพิจารณารับรองการต่ออายุ ครั้งที่ 2 การเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นของภาคเอกชนไทย หรือ CAC โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี ซึ่งนับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของ PHOL “บุญชัย สุวรรณวุฒิวัฒน์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เผย บริษัทฯมุ่งมั่นในการร่วมต่อต้านการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง และยืดมั่นในหลักธรรมาภิบาล มีการบริหารงานอย่างโปร่งใส สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้มีส่วนเสียในทุกภาคส่วน

โครงการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย หรือ CAC มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือกับภาคเอกสารในการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รับชั่นของสังคม เพื่อผลักดันให้เกิดการต่อต้านการ ทุจริตในวงกว้าง


Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.