This printed article is located at https://investor-th.pdgth.com/nature_business.html

Nature of Business

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) หรือ “บริษัท” จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2504 โดยมีวัตถุประสงค์เริ่มแรกเพื่อจำหน่ายเมล็ดธัญพืชและสินค้าทางการเกษตร โดยบริษัทได้มีการหยุดดำเนินกิจการไประยะหนึ่ง กระทั่งในปี 2521 บริษัทได้เปลี่ยนประเภทธุรกิจมาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน กว่า 40 ปี บริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าอย่างครบวงจร และในปี 2552 บริษัทได้ขยายธุรกิจไปยังธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค รวมถึงการให้บริการออกแบบ ผลิต รับก่อสร้าง และติดตั้งระบบบำบัดน้ำ และการให้บริการจำหน่ายน้ำจากระบบบำบัดในรูปแบบของสัมปทาน ทั้งในระดับอุตสาหกรรม และระดับครัวเรือน

กลุ่มสินค้าและบริการ แบ่งเป็น 3 กลุ่มหลัก คือ

1. กลุ่มสินค้าและบริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
Occupational Safety, Health and Environment Products หรือ SAFETY

กลุ่มสินค้าหรือบริการที่ใช้เพื่อสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานหรือสร้างความปลอดภัยในสถานปฏิบัติงาน โดยบริษัทถือเป็นหนึ่งในผู้นำที่มีการจัดจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายมากกว่า 3,000 รายการ ภายใต้ตราสินค้าที่มีชื่อเสียง โดยบริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้ามากกว่า 30 ตราสินค้า และมีตราสินค้าที่บริษัทได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายรายเดียว ได้แก่ ตราสินค้า King’s ตราสินค้า Microgard ตราสินค้า Ansell และตราสินค้า Chemtex นอกจากนี้ บริษัทได้พัฒนาตราสินค้าเป็นของตนเอง (House Brand) ได้แก่ ตราสินค้า SYNOS และ ROCC สินค้าที่บริษัทจัดจำหน่ายแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

2. กลุ่มสินค้าและบริการด้านการควบคุมสภาพแวดล้อม
Control Environment Products หรือ CE

เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมสภาพแวดล้อมให้มีความสะอาด ปลอดภัยในสถานที่ปฏิบัติงานที่ต้องการการควบคุม เช่น ห้องปลอดเชื้อในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ห้องสะอาด หรือห้องปลอดเชื้อ (Clean room) ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วน อิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตเครื่องมือแพทย์ ที่จำเป็นต้องมีการควบคุมสิ่งปนเปื้อน อนุภาคขนาดเล็กและฝุ่นละอองต่างๆ ที่มาจาก ผู้ปฏิบัติงาน เครื่องจักร กระบวนการผลิตรวมทั้งอากาศภายนอก ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงานไม่มีคุณภาพ สินค้าในหมวดนี้ ได้แก่ ชุดและอุปกรณ์สำหรับสวมใส่ในห้องคลีนรูม อุปกรณ์สำหรับห้องคลีนรูม เช่น ผ้าเช็ดชิ้นงาน เครื่องเขียน อุปกรณ์ทำความสะอาด อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ เป็นต้น

3. กลุ่มสินค้าและบริการด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค
Water Solution Products หรือ WATER

บริษัทแบ่งการดำเนินงานออกเป็น 3 ส่วนหลักดังนี้


โดยระบบบำบัดน้ำดีหรือน้ำเสียที่บริษัทให้บริการกับลูกค้า แบ่งตามความต้องการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่ต้องการ ได้แก่ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ระบบผลิตน้ำประปาและน้ำดื่ม ระบบผลิตน้ำบริสุทธิ์ ระบบผลิตน้ำจืดจากน้ำทะเล

โครงสร้างของกลุ่ม บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

การแบ่งการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สรุปได้ดังนี้

บริษัท การดำเนินงาน
1. บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) (บริษัทใหญ่) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. บริษัท ผล พาลาเดียม จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
3. บริษัท ผล วอเตอร์ จำกัด (บริษัทย่อย) ประกอบธุรกิจด้านระบบบำบัดน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค อย่างครบวงจร
ตั้งแต่การจัดจำหน่ายสินค้า การให้บริการออกแบบ ก่อสร้าง
บำรุงรักษาระบบ ให้ลูกค้าทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.