หน้าหลักนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ

sent mail print
PHOL-W1
ชื่อของใบสำคัญแสดงสิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่1 (PHOL–W1)
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออก: 40,499,996 หน่วย
วันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ: 1 พฤศจิกายน 2559
วันครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ: 31 ตุลาคม 2561
อัตราการใช้สิทธิ: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
ราคาการใช้สิทธิ: 3.00 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิและระยะเวลาการแจ้งความจำนง: ใช้สิทธิได้ในวันทำการสุดท้ายของเดือนเมษายน และตุลาคม ของแต่ละปี ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิภายในระยะเวลา 5 วันทำการก่อนวันใช้สิทธิในแต่ละครั้ง ยกเว้น การใช้สิทธิครั้งสุดท้าย ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิได้ภายใน 15 วันทำการก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

เอกสาร
ข้อกำหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสำคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัทฯ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดาวน์โหลด

รับข่าวสาร

ติดตามและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจาก ผลธัญญะ ผ่านช่องทางอีเมลได้ที่นี่

เกี่ยวกับเรา

ติดต่อเรา

  • ที่อยู่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150
  • โทรศัพท์ (02) 791-0111 แฟกซ์ (02) 791-0100-3
  • อีเมล info@pdgth.com